IBPP3/443-849/14/ASz, Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku... - OpenLEX

IBPP3/443-849/14/ASz - Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-849/14/ASz Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 24 września 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..".

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 24 września 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania D. (Wnioskodawca), jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach niezarobkowych, działającym jako LGD w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 r., w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Dz. UE. L 277/1 z dnia 21 października 2005 r.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach tego działania Wnioskodawca będzie realizować projekty współpracy międzynarodowej.

Zgłoszony wniosek dotyczy projektu pn. "...".

Wszystkie faktury oraz rachunki związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą przedłożone do refundacji.

Każdy z partnerów realizuje projekt we własnym zakresie, każdy swoją część i każdy z partnerów w zakresie swojej części dokonuje zakupu towarów i usług. W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanej przez niego części dokonuje zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Projekt "..." pełnił będzie rolę wirtualnej karty turystycznej, dzięki której turysta będzie poznawał obszar oraz będzie miał możliwość "kolekcjonowania" odwiedzonych miejsc. Koncepcja zakłada opracowanie W., które zostaną otwarte po zdobyciu wszystkich kluczy (odwiedzeniu atrakcji). Aby zdobyć klucz do wrót należy odwiedzić poszczególne miejsca na obszarze pięciu LGD - partnerów projektu. Miejsca te przypisane są do odpowiednich W., każde Wrota otwiera inna liczba kluczy odpowiadających atrakcjom z danej tematyki W.

Podstawą projektu będzie aplikacja na urządzenia mobilne (system A. I.) prezentująca atrakcje turystyczne, która po połączeniu z bazą danych będzie rejestrowała wszystkie zdobyte klucze (punkty) przez turystę. Aplikacja ta będzie zaimplementowana w serwisie społecznościowym..., co pozwoli na budowanie społeczności wokół projektu. Aplikacja będzie ogólnodostępna bezpłatnie do pobrania w Internecie. W projekcie uczestniczy 5 Lokalnych Grup Działania z terenu M.

W ramach projektu poniesione zostaną koszty dotyczące opracowania księgi znaku - wizualizacji projektu przez sporządzenie projektu graficznego mapy, projektów graficznych tabliczek informacyjnych, opracowanie graficzne i fizyczne wykonanie koszulek dla uczestników projektu i aplikacji, których dystrybucja będzie nieodpłatna.

Zostanie opracowana i nieodpłatnie udostępniona aplikacja mobilna do pobrania z Internetu, spoty reklamowe w Internecie, drobne gadżety promocyjne. W ramach projekt przewiduje się również ponoszenie kosztów podróży służbowej w celu organizacji projektu.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie turystyczne obszaru LGD.

Grupą docelową do której skierowany jest projekt współpracy to m.in.: turyści oraz lokalni mieszkańcy terenów LGD.

Projekt realizowany będzie w roku 2014.

Wnioskodawca nie przewiduje uzyskiwania jakichkolwiek obrotów z tytułu realizacji projektu. Koszty realizowanego projektu dokumentowane będą fakturami VAT, poleceniami wyjazdu służbowego, oraz umowami o dzieło zawieranymi z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

Pytanie dotyczy możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony lub zwrotu różnicy podatku w związku z zakupami poniesionymi na realizacje projektu pn. "...", udokumentowanych fakturami VAT, w których Wnioskodawca występuje jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. "..." w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi 4 Leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013..."

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektu współpracy w ramach Osi 4 Leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarowi usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla projektu pn. "...". W projekcie uczestniczy 5 Lokalnych Grup Działania z terenu M. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Każdy z partnerów realizuje projekt we własnym zakresie, każdy swoją część i każdy z partnerów w zakresie swojej części dokonuje zakupu towarów i usług. W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanej przez niego części dokonuje zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zatem towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy, ponieważ nie jest on podatnikiem VAT czynnym i nie dokuje rozliczenia podatku - jak wskazał nie składa deklaracji VAT-7. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu różnicy podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych partnerów biorących udział w projekcie, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl