Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 września 2013 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-814/13/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2013 r. (data wpływu 2 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. (data wpływu 6 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. uzupełnionym pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. (data wpływu 6 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna w O (Wnioskodawca) działa jako stowarzyszenie. Jest organizacją społeczną, zrzeszającą członków na zasadzie dobrowolności i opiera się na ich pracy społecznej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest także wpisane do rejestru przedsiębiorców. Jej działalność nie ma celu zarobkowego, jest natomiast nastawiona na prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, oraz współdziałanie w tym zakresie instytucjami i stowarzyszeniami. Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów oraz klęsk i zdarzeń. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

Na realizację swoich celów Wnioskodawca otrzymał dotację zgodnie z umową przyznania pomocy nr XXX na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Działanie będące wynikiem realizacji operacji "...". Również w wyniku tego działania Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Operacja nie będzie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż Wnioskodawca nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie jest czynnym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7.

W piśmie z dnia 28 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7. Zakupione towary i usługi nie mają i nie będą miały związku z czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. Zakupione towary i usługi to: zakup materiałów wod.-kan., zakup glazury, zakup armatury, zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do remontu toalet, usługi w tym robocizna.

Świetlica jest ogólnodostępna, do świetlicy nie są i nie będą sprzedawane żadne bilety wstępu (wstęp jest bezpłatny).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji - "..." współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, oś 4 LEADER.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca działający jako stowarzyszenie zajmuje się realizowaniem celów statutowych związanych z ochroną przeciwpożarową oraz kulturalno - oświatową i nie ma możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji - "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, oś 4 LEADER.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Zaznaczenia wymaga, iż zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (nie będący czynnym podatnikiem podatku VAT) otrzymał dotację na operację pn. "...". W związku z realizacją projektu Wnioskodawca dokonał zakupu towarów i usług. Zakupione towary i usługi nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Świetlica jest ogólnodostępna, wstęp do niej jest bezpłatny.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni" poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupy towarów i usługi nie będą przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl