Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-801/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 29 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego od nabytych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie nabycia i odsprzedaży olejów smarowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zajmuje się hurtowym obrotem paliwami płynnymi. Wnioskodawca zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. olejów ujętych w nomenklaturze scalonej CN pod numerami 27101981, 27101983, 27101987, 27101991 i 27101999. przedmiotowe wyroby w kraju nabycia nie są uznawane za wyroby akcyzowe i w konsekwencji w kraju nabycia nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy ani procedury przemieszczania wyrobów z zapłaconą akcyzą z uproszczonym dokumentem towarzyszącym. Nabywanym wyrobom towarzyszą zwyczajowe dokumenty handlowe i transportowe (faktura, specyfikacja przemieszczanych towarów lub list przewozowy). Podmiotem odpowiedzialnym za transport ww. olejów smarowych będzie dostawca. Nabywane wyroby będą następnie sprzedawane naszym kontrahentom na terenie kraju przy zastosowaniu różnych łańcuchów dostaw.

Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oleje o kodach CN27101983- 27101993 i dostarczać je do magazynu wynajmowanego przez siebie na terenie kraju. Wnioskodawca nie będzie prowadzić składu podatkowego w miejscu dostawy olejów smarowych. Przedmiotowe oleje będą sprowadzane w procedurze z zapłaconą akcyzą, zgodnie z art. 55 Ustawy o podatku akcyzowym.

Ponieważ w momencie sprowadzenia do kraju ww. olejów do magazynu Wnioskodawca nie posiada jeszcze informacji czy potencjalny nabywca przedmiotowych olejów smarowych będzie zużywał je do celów o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dla Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych, który Wnioskodawca zadeklaruje i zapłaci w odpowiednich terminach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka lub nabywca finalny może wystąpić o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego w sytuacji jeżeli finalny odbiorca zużyje przedmiotowe oleje smarowe na cele zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy brak jest przepisów dotyczących podatku akcyzowego, które pozwalałyby ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego powstającego jako obowiązek podatkowy w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca w przedmiotowej sytuacji dokonuje nabycia wewnatrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w stosunku do których nie stosuje zwolnienia z podatku akcyzowego. Nabycie dokonane przez Wnioskodawcę zostanie dokonane na podstawie art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) o podatku akcyzowym

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega nabycie wewnatrzwspólnotowe.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ww. ustawy w przypadku gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

1.

przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

2.

potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym;

3.

złożyć deklarację uproszczoną i dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;

4.

prowadzić ewidencję nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Stosownie do art. 4 ust. 5 ww. ustawy jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zostały zawarte w art. 60 ww. ustawy oraz przepisie wykonawczym wydanym na podstawie ust. 5 art. 60.

Stosownie zatem do art. 60 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Zwrot akcyzy następuje na wniosek podmiotu. Zwrot przysługuje również w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

Zgodnie z powyższym prawo do ubiegania się o zwrot zapłaconego na terytorium kraju podatku akcyzowego przysługuje jedynie w sytuacji dostawy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium państwa członkowskiego oraz eksportu tych wyrobów. Zwrot ten zatem nie przysługuje w przypadku sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których na wcześniejszym etapie obrotu został zapłacony podatek akcyzowy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca dokumentowania zużycia olejów smarowych, składania deklaracji oraz wewnatrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl