Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-764/08/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentacji zapłaty akcyzy w związku z prawem do odliczenia akcyzy związanej z zakupem samochodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentacji zapłaty akcyzy w związku z prawem do odliczenia akcyzy związanej z zakupem samochodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się handlem samochodami osobowymi. W szczególności Spółka nabywa w kraju samochody osobowe (przed pierwszą rejestracją w Polsce) w celu ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Polski. Samochody te nie są przez Spółkę rejestrowane w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że warunkiem dokonania odliczenia w przypadku zakupu w kraju jest otrzymanie w danym miesiącu (tj. miesiącu, za jaki składana jest deklaracja, w której następuje obniżenie akcyzy należnej) faktury dokumentującej zakup, w której wystawca określił kwotę akcyzy należnej z tytułu sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 79 ustawy o akcyzie podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Zdaniem Spółki, brzmienie tego przepisu wskazuje, że odliczeniu od akcyzy należnej w deklaracji AKC-3 za określony miesiąc powinna podlegać akcyza:

* wynikająca z krajowych faktur zakupowych (wykazana przez sprzedawców na tych fakturach) otrzymanych w miesiącu, którego dotyczy ta deklaracja, przy czym warunkiem dokonania odliczenia nie jest zapłata tych faktur przez Spółkę na rzecz sprzedawcy, ale fakt zapłaty akcyzy przez sprzedawcę potwierdzony wykazaniem kwoty akcyzy na fakturze.

Taki sposób rozliczania akcyzy znajduje oparcie w brzmieniu art. 79 ustawy o akcyzie i jest w pełni zgodny z funkcją faktury z wykazaną kwotą akcyzy wystawianej na rzecz Spółki przy zakupie samochodów przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W myśl art. 80 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju.

Stosownie do z art. 79 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (do których stosownie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym zostały zaliczone samochody osobowe), związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Zgodnie z powyższym brzmieniem przepisu art. 79 warunkiem koniecznym do skorzystania z omawianego prawa podatnika do obniżenia należnej akcyzy od sprzedaży samochodów przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju jest dokonanie zapłaty za akcyzę naliczoną przy nabyciu samochodów. Co oznacza, iż podstawę do odliczeń, o których mowa w art. 79 ww. ustawy stanowią wyłącznie zapłacone faktury dokumentujące nabycie przedmiotowych samochodów. Wynika to z literalnego brzmienia komentowanego przepisu, który jasno stanowi, iż "Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (...) lub zapłaconą od importu. Posiadanie zatem przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem podatku akcyzowego od sprzedawanych samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju, wyłącznie samej faktury zakupu bez jednoczesnego potwierdzenia zapłaty określonej w niej kwoty akcyzy nie jest wystarczające do obniżenia należnej akcyzy w świetle cyt. wyżej art. 79 ustawy o podatku akcyzowym.

Przy czym nie chodzi tu zapłatę akcyzy przez sprzedawcę, jak uważa Wnioskodawca, ale przez Spółkę na rzecz sprzedawcy przy nabyciu samochodów osobowych.

Na marginesie można dodać, że potwierdzenie zapłaty akcyzy może wynikać z treści faktury zakupowej (np. przez umieszczenie na niej adnotacji "zapłacono"), może także zostać udokumentowane innymi dowodami np. wydrukiem przelewu bankowego.

Reasumując stwierdzić należy, iż warunkiem uprawniającym Wnioskodawcę do obniżenia naliczonego podatku akcyzowego jest posiadanie przez niego faktury dotyczącej nabytych samochodów osobowych z wykazaną kwotą podatku akcyzowego, z której wynika, że akcyza wykazana w tej fakturze została zapłacona przez Wnioskodawcę na rzecz nabywcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl