IBPP3/443-743/13/JP, Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku... - OpenLEX

IBPP3/443-743/13/JP - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-743/13/JP Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 19 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W latach 2009-2014 Miasto realizuje projekt pn. "..." - wniosek o dofinansowanie 8 z dnia 4 września 2008 r. W dniu 14 maja 2013 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę, w ramach której wybrał niniejszy projekt do dofinansowania w ramach Priorytetu 4 "Kultura", Działania 4.1 "Infrastruktura kultury" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Miasto po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie beneficjentem przedmiotowego projektu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego środki pieniężne będą wykorzystane zgodnie z zapisami umowy. Projekt polega na rewitalizacji zabytkowego budynku i otoczenia Domu Kultury, na którą składają się: budowa parkingu (w tym z miejscami dla niepełnosprawnych), modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych, przygotowanie miejsca do organizowania imprez na świeżym powietrzu, wykonanie alejek spacerowych, ławek i koszy na śmieci, założenie zieleńców zakup urządzeń nagłośnienia i oświetlenia, remont pomieszczenia głównej sali widowiskowej oraz holu (w tym: roboty rozbiórkowe, remont parkietu, sufitu podwieszanego, remont podłogi sceny i przebudowa orkiestronu).

Podczas realizacji projektu Wnioskodawca dokonał/dokona płatności na podstawie wystawionych przez wykonawców poszczególnych prac i usług faktur VAT za następujące zadania projektowe: opracowanie studium wykonalności, dokumentacji technicznej, roboty rozbiórkowe ogrodzenia, wywóz odpadów, budowę nowego ogrodzenia, naprawę murku, rozebranie starej nawierzchni, prace wykończeniowe (w tym nasianie zieleni), remont głównej sali widowiskowej oraz holu (w tym: roboty rozbiórkowe, remont parkietu, remont sufitu podwieszonego, remont podłogi sceny, przebudowa orkiestronu), zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia oraz działania promocyjne w ramach projektu.

Ww. wydatki zostały poniesione zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi na podstawie przedstawionych faktur VAT w ramach składanych wniosków o płatność. Poziom dofinansowania zadania wynosi: 74%. Pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony do weryfikacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie co powinno nastąpić w IV kwartale 2013 r.

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Miasto, natomiast beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy, w szczególności mieszkańcy dzielnicy..., dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia prowadzone w ramach działalności DK, mieszkańcy okolicznych miast oraz wszyscy zainteresowani ofertą kulturalną Domu Kultury.

Dom Kultury jest oddziałem Centrum Kultury i jest administrowany przez dyrekcję CK (uchwała rady miasta z dnia 30 sierpnia 2007 r. o połączeniu instytucji kultury o nazwie Miejskiego Domu Kultury "..." i DK i utworzeniu jednej instytucji o nazwie Centrum Kultury).

Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. Finansowanie działalności pochodzi m.in. z dotacji Urzędu Miasto. Właścicielem budynków oraz gruntów jest Miasto.... Centrum Kultury w skład którego wchodzi DK posiada status jednostki organizacyjnej miasta posiadającej osobowość prawną.

Projekt nie generuje dochodu. W wyniku jego realizacji Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów, a efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Urząd Marszałkowski w ramach kompletowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie wymaga przedstawienia informacji czy beneficjent jest płatnikiem VAT i czy ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Miasta, wobec stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dotyczących prac i usług związanych z realizacją niniejszego projektu przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Miasto) realizuje projekt pn. "..." dofinansowany w ramach Priorytetu 4 "Kultura", Działania 4.1 "Infrastruktura kultury" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Projekt polega na rewitalizacji zabytkowego budynku i otoczenia Domu Kultury.

Podczas realizacji projektu Wnioskodawca dokonał/dokona płatności na podstawie wystawionych przez wykonawców poszczególnych prac i usług faktur VAT.

Właścicielem budynków oraz gruntów jest Wnioskodawca.

Projekt nie generuje dochodu. W wyniku jego realizacji Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów, a efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca w treści wniosku jednoznacznie wskazał, iż towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku, należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl