IBPP3/443-668/10/KO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-668/10/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2010 r. (data wpływu 2 września 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2010 r. (data wpływu 27 października 2010 r.) oraz z dnia 24 listopada 2010 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie miejsca świadczenia usług tłumaczenia słowa żywego według stanu prawnego obowiązującego w 2009 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2010 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismami z dnia 27 października 2010 r. i z dnia 24 listopada 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie miejsca świadczenia usług tłumaczenia słowa żywego według stanu prawnego obowiązującego w 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność jako osoba fizyczna między innymi w zakresie usług biurowo sekretarskich oraz tłumaczeń. Wnioskodawca wykonuje tłumaczenia pisemne oraz słowa żywego (ustne) na terenie kraju dla kontrahentów krajowych, unijnych oraz spoza Unii.

W roku 2009 r. Wnioskodawca przeprowadził dla kontrahenta z Anglii posiadającego nr VAT UE tłumaczenia pisemne oraz słowa żywego w kraju, za tłumaczenia pisemne Wnioskodawca wystawił faktury VAT nie podlega z adnotacją, iż podatek VAT zgodnie z art. 27 ust. 3, ust. 4 pkt 3 uiści nabywca, natomiast za tłumaczenia słowa żywego (ustne) wykonane w kraju Wnioskodawca wystawił faktury z 22% podatkiem VAT.

Usługa tłumaczenia słowa żywego była świadczona dla nabywcy, który posiada siedzibę, miejsce prowadzenia działalności w Anglii. Podmiot zagraniczny podał Wnioskodawcy swój NIP unijny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy 22% stawka podatku VAT dla tłumaczeń słowa żywego (ustne) wykonywanych w kraju dla kontrahenta unijnego jest prawidłowa.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług tłumaczenia słowa żywego (ustne) wykonane na terenie naszego kraju dla kontrahenta unijnego powinny być opodatkowane 22% podatkiem VAT. Przedmiotowe usługi tłumaczenia słowa żywego do końca 2009 r. były opodatkowane wg stawki 22% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy zostaje wydana w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsce świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Co do zasady, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r. w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W myśl art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

1.

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2.

podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 3a ustawy o VAT przepis ust. 3 stosuje się do usług przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń.

Z powyższych unormowań wynika, że w przypadku świadczenia usług tłumaczenia na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Jednocześnie zauważyć należy, iż przepis ten ma zastosowanie do usług tłumaczeń, niezależnie od tego w jakiej formie są prowadzone.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż w 2009 r. Wnioskodawca świadczył na terenie Polski tłumaczenia pisemne oraz słowa żywego dla kontrahenta z Anglii, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usługi tłumaczenia słowa żywego na rzecz podatnika mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty tj. w Anglii, miejsce świadczenia tej usługi (a tym samym opodatkowania), należy ustalić zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy. Oznacza to, iż ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, lecz w miejscu gdzie nabywca (odbiorca) tej usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, tj. w Anglii.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl