IBPP3/443-663/12/MN - VAT w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 października 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-663/12/MN VAT w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 28 czerwca 2012 r.) uzupełnionego pismem z dnia 24 września 2012 r. (data wpływu 27 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 września 2012 r. (data wpływu 27 września 2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 września 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z dnia 24 września 2012 r.):

Wnioskodawca (CK) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, Nr rejestru..., organ rejestrowy Urząd Miejski.

W Statucie stanowiącym załącznik do Uchwały nr (...) Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2012 r. określony zostały przedmiot i zakres działania. Przedmiotem działania CK jest wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury, w tym rekreacji i sportu oraz zapewnienie obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek i obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Do zadań CK należy w szczególności:

* edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

* gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

* tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

* organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych dla mieszkańców Gminy,

* organizowanie imprez zleconych w zakresie upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i turystyki,

* prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży, współpraca ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi,

* współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami kulturalnymi i sportowo-rekreacyjnymi na zasadach organizowania i finansowania działalności kulturalnej w zakresie zadań własnych gminy,

* opieka i wyposażenie w urządzenia użyteczności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej przynależnych obiektów i terenów,

* zapewnienie dostępności, właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń użyteczności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej CK,

* prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej oraz marketingu w zakresie kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

W celu realizacji ww. zadań CK prowadzi działalność w domach kultury, świetlicach oraz na terenie obiektów sportowych (boiska, korty, basen letni), będące w dyspozycji CK na podstawie umowy użytkowania.

Ponadto CK może podejmować inną działalność gospodarczą, handlową i usługową w celu pozyskania środków na realizację zadań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

CK realizując cele statutowe realizuje szereg działań, nieodpłatnych, jak i odpłatnych.

Usługi świadczone odpłatnie to w szczególności:

1.

zajęcia kół zainteresowań: plastycznych, tanecznych, teatralnych, Nordic Walking - dla dzieci, młodzieży i dorosłych - odpłatność w postaci wpisowego,

2.

zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci (mające na celu edukację kulturalną i rozwijanie zdolności artystycznych),

3.

w domu kultury prowadzona jest działalność polegająca na organizowaniu wyjazdów do teatru, opery, operetki, będąca formą oferty kulturalnej, mającej na celu edukację kulturalną-uczestnicy ponoszą odpłatność, w cenie której skalkulowane są bilety do teatru, opery, transport oraz ubezpieczenie uczestników, wyjazdy organizowane są dla grupy osób fizycznych bądź na zlecenie zakładów pracy dla swoich pracowników,

4.

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato i Akcji Zima w okresie wakacji letnich i ferii zimowych poprzez szereg działań kulturalno - edukacyjno - rekreacyjnych: zajęcia w domach kultury i świetlicach rożnego rodzaju konkursy plastyczne zajęcia taneczne, bale przebierańców, gry, zabawy, zawody sportowe, za które pobierana jest odpłatność w formie wpisowego.

5.

w czasie Akcji Lato i Akcji Zima CK organizuje wyjazdy na przedstawienia teatralne, muzyczne dla dzieci, do kin, wyjazdy na lodowiska, pływalnie czy też na inne obiekty rozrywkowo-rekreacyjne, wyjazdy do muzeów itp., mające na celu rozszerzenie oferty kulturalno-dydaktycznej i rekreacyjnej domu kultury. Uczestnicy ponoszą odpłatność za bilety wstępu do obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych oraz częściowo transport. Nie jest to działalność nastawiona na zysk, często jest to odpłatność częściowa.

6.

organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na zlecenie. W obrębie tej oferty organizowane są imprezy, które polegają na szeregu działań kulturalno-rekreacyjnych (teatrzyki, koncerty, konkursy plastyczne, gry i zabawy).

7.

imprezy wyjazdowe - edukacyjno-integracyjne (pikniki, rekreacja, gry, zabawy, poznawanie ciekawych miejsc turystycznych, muzeów).

8.

Sprzedaż karnetów miesięcznych/biletów jednorazowego wejścia osobom fizycznym na wstęp do siłowni, która znajduje się w wydzielonych pomieszczeniach domu kultury,

9.

organizacja przedsięwzięć kulturalnych, rozrywkowych, oświatowych, turystycznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy - programu "XXX" - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki) Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani - poprzez różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych - imprez mających związek z profilaktyką uzależnień, eksponujących zdrowy, trzeźwy styl życia mających na celu angażowania młodych oraz dorosłych ludzi w atrakcyjne, aktywne i zdrowe formy spędzania wolnego czasu (umowa na realizację usług na przestrzeni kilku miesięcy z Urzędem Miasta według szczegółowego programu oraz kalendarza imprez - faktury wystawiane są w cyklach miesięcznych). W ramach tej umowy CK organizuje cykl imprez kulturalno rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, turnieje sportowe, rajdy, biegi uliczne, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne, prelekcje, dystrybucja broszur, ulotek, (turnieje sportowe organizowane są na terenie obiektu sportowego będącego w użytkowaniu przez CK bądź w dzierżawionej na czas turnieju hali sportowej) oraz wyjazdy kulturalno - edukacyjno - profilaktyczne, w ramach których prowadzone są prelekcje, dystrybucja broszur tematycznych (finansowanie usług transportowych w ramach tej umowy).

10.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczone są usługi szkoleniowe w zakresie bhp i p.poż. - dla pracowników podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sektora finansów publicznych.

Dane uzupełniające do wniosku:

1.

CK jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

2.

Zgodnie z zapisem w Rejestrze Instytucji Kultury Nr.. przedmiotem działalności jest upowszechnianie i rozwój kultury. Działalność CK opiera się na przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 408)

3.

Opisane usługi zgodne są z zadaniami statutowymi.

4.

Dochód z działalności przeznaczany jest na cele statutowe oraz na poprawę jakości świadczonych usług.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż Wnioskodawca nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Wnioskodawca jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której jednym z celów statutowych jest działalność upowszechniania sportu.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż przedmiotem zapytania oznaczonego we wniosku Nr 9 jest realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na zlecenie Urzędu Miejskiego poprzez świadczenie usług:

* organizacji cyklu imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne,

* organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: turnieje sportowe, rajdy, biegi uliczne,

* organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych.

W trakcie tych wydarzeń dokonywana jest dystrybucja ulotek i broszur o zagrożeniach alkoholizmem i narkomanią i pokazanie alternatywnych form spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Celem tych imprez jest angażowanie młodych oraz dorosłych ludzi w atrakcyjne, aktywne formy spędzania wolnego czasu. (umowa na realizację usług na przestrzeni kilku miesięcy według szczegółowego programu imprez kulturalno-rekreacyjnych). Turnieje sportowe realizowane są na terenie obiektu sportowego będącego w użytkowaniu CK,a także w wydzierżawianej na czas turnieju hali sportowej.

Będące przedmiotem wniosku usługi organizacji cyklu imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne stanowią usługi kultury.

Usługi świadczone przez CK - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne stanowią działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 406).

Będące przedmiotem wniosku usługi organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych nie stanowią usług kultury.

Usługi organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych nie stanowią działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 406).

Są to wyjazdy zarówno jednodniowe jak i dwu dniowe. Uczestnicy wyjazdów organizują czas wyjazdu we własnym zakresie.

Odpłatność za zorganizowane wyjazdy kulturalno-edukacyjno-profilaktyczne stanowi jedynie zwrot kosztów usługi transportowej.

Usługi organizacji turniejów sportowych, to usługi ściśle związane ze sportem,usługi organizacji rajdów, biegów ulicznych to usługi sportowo-rekreacyjne.

Głównym celem organizowanych wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych jest profilaktyka uzależnień (prelekcje o zagrożeniach alkoholizmem i narkomanią, aktywne formy spędzania).

Zapłata następuje po zrealizowaniu usługi wyjazdowej. W cenę wkalkulowana jest usługa transportowa i koszty osobowe związane z organizacją wyjazdu.

CK nie świadczy na rzecz uczestników dodatkowych usług typu wyżywienie, noclegi.

CK nabywając usługi transportowe od innych podmiotów na rzecz uczestników wyjazdów działa we własnym imieniu i na własny rachunek.

Numery PKWiU dla:

* usługi organizacji turniejów: PKWiU 93.11.10 - Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

* usługi organizacji rajdów, biegów ulicznych: PKWiU 93.19.19 - Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją

Główny cel organizacji rajdów to aktywność ruchowa uczestników i rekreacja.

CK organizując rajdy (konkretnie chodzi o rajdy rowerowe) ponosi koszty poczęstunku, nagród oraz koszty osobowe związane z organizacją usługi. Składniki te są wkalkulowane w cenę należną do zapłaty.

Przy organizacji rajdów CK nie nabywa usług transportowych, gdyż odbywają się one na terenie gminy, wkład własny to organizacja imprezy, zapewnienie bezpieczeństwa imprezy.

Dokonując zakupu materiałów i nagród CK działa we własnym imieniu i na własny rachunek na rzecz uczestników rajdów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 września 2012 r.):

Jakie stawki należy zastosować dla realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez świadczenie usług:

* organizacji cyklu imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne,

* organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: turnieje sportowe, rajdy, biegi uliczne,

* organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych.

* (usługa oznaczona we wniosku numerem 9)

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 września 2012 r.):

Na wstępie tut. organ wyjaśnia, iż wniosek złożono w kontekście 10 usług. Niniejszą interpretację wydano w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii (pkt 9);

Zatem konsekwentnie poniżej przytoczono stanowisko również w odniesieniu do ww. usług.

Zdaniem Wnioskodawcy dla realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez świadczenie usług:

* organizacji cyklu imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne,

* organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: turnieje sportowe, rajdy, biegi uliczne,

* organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych

usługi:

* organizacji cyklu imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,

* organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: turnieje sportowe opodatkowane są stawką VAT 8%; rajdy, biegi uliczne opodatkowane są stawką 23%,

* organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych opodatkowane są stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (CK) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Zgodnie z zapisem w Rejestrze Instytucji Kultury Nr.. przedmiotem działalności jest upowszechnianie i rozwój kultury. Działalność CK opiera się na przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 408).

Przedmiotem działania CK (określonym w statucie) jest wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury, w tym rekreacji i sportu oraz zapewnienie obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek i obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

W celu realizacji ww. zadań CK prowadzi działalność w domach kultury, świetlicach oraz na terenie obiektów sportowych (boiska, korty, basen letni), będące w dyspozycji CK na podstawie umowy użytkowania. Ponadto CK może podejmować inną działalność gospodarczą, handlową i usługową w celu pozyskania środków na realizację zadań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

CK realizując cele statutowe realizuje szereg działań, nieodpłatnych, jak i odpłatnych.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego CK realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii poprzez świadczenie usług:

* organizacji cyklu imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne,

* organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: turnieje sportowe, rajdy, biegi uliczne,

* organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych.

Umowa na realizację ww. usług na przestrzeni kilku miesięcy z Urzędem Miasta według szczegółowego programu oraz kalendarza imprez.

W trakcie tych wydarzeń dokonywana jest dystrybucja ulotek i broszur o zagrożeniach alkoholizmem i narkomanią i pokazanie alternatywnych form spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Celem tych imprez jest angażowanie młodych oraz dorosłych ludzi w atrakcyjne, aktywne formy spędzania wolnego czasu. Turnieje sportowe realizowane są na terenie obiektu sportowego będącego w użytkowaniu CK, a także w wydzierżawianej na czas turnieju hali sportowej.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca realizując opisane we wniosku programy profilaktyczne świadczy 3 różne rodzaje usług tj. usługa organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, usługa organizacji imprez sportowych oraz organizacja wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych.

W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy odrębnie w odniesieniu do każdej z wymienionych usług.

W odniesieniu do usług organizacji imprez kulturalnych (kulturalno-rozrywkowych) Wnioskodawca wskazał, iż będące przedmiotem wniosku usługi organizacji cyklu imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne stanowią usługi kultury.

Usługi świadczone przez CK - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne stanowią działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a.

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b.

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. "zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia".

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Analizując powołaną wyżej regulację zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług kulturalnych jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania.

Podmiotem mogącym świadczyć usługi kulturalne korzystającym ze zwolnienia może być m.in. podmiot prawa publicznego lub inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym pod warunkiem, że podmiot ten nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (art. 43 ust. 18 ustawy).

Z kolei spełnienie warunku przedmiotowego odnosi się do wyżej przytoczonego art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się z podatku usługi kulturalne (...). Ustawa nie podaje definicji pojęcia "usług kulturalnych". Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu "usługi kulturalne" w języku potocznym, możemy stwierdzić, iż pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp.

Natomiast kultura to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp. (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller "Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska" Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna w haśle "kultura" podaje, że jest to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania" (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982). Przez potoczne rozumienie pojęcia "kultura" możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy).

Zgodnie zaś z przepisem art. 3 ust. 2 działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

W myśl art. 8 ustawy o działalności kulturalnej, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

W przedstawionym opisie stanu faktycznego nie budzi wątpliwości, iż Wnioskodawca wypełnia przesłanki podmiotowe wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT. Wnioskodawca jest podmiotem, o jakim mowa w tym przepisie, jest bowiem instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez organizatora (Urząd Miejski).

Ponadto odnosząc się do opisu sprawy wskazać należy, iż zgodnie z powyższą charakterystyką terminu "kultura", organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne, wiąże się bezpośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością kulturalną, zatem usługi te mieszczą się w zakresie pojęcia "usługi kulturalne".

Wnioskodawca jednoznacznie wskazuje, że organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne stanowią usługi kultury.

Mając powyższe na uwadze, jak również przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne polegające na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanym wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, bowiem Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisanym do gminnego rejestru instytucji kultury, działającą na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Co więcej w przedmiotowej sprawie nie jest spełniona przesłanka negatywna uregulowana w art. 43 ust. 18 ustawy o VAT - Wnioskodawca świadcząc ww. usługi kulturalne przeznacza dochód, który generują na cele statutowe oraz na poprawę jakości świadczonych usług.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W ramach organizacji imprez sportowych Wnioskodawca organizuje turnieje sportowe, rajdy rowerowe, biegi uliczne.

Wnioskodawca wskazał, iż nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Wnioskodawca jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której jednym z celów statutowych jest działalność upowszechniania sportu.

Usługi organizacji turniejów sportowych, to usługi ściśle związane ze sportem, usługi organizacji rajdów, biegów ulicznych to usługi sportowo-rekreacyjne.

Główny cel organizacji rajdów to aktywność ruchowa uczestników i rekreacja.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a.

są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b.

świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c.

są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Wskazać należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie z cyt. powyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż jak wskazał Wnioskodawca, nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Zatem Zainteresowany nie spełnia kryteriów niezbędnych do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi, o których mowa we wniosku nie korzystają ze zwolnienia od podatku, tym samym należy przeanalizować przepisy odnoszące się do zastosowania preferencyjnych stawek podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do postanowień art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy - stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., wymieniono pod pozycją 179 - oznaczone symbolem PKWiU 93.11.10.0 (symbol PKWiU 2008)"Usługi związane z działalnością obiektów sportowych".

Wnioskodawca wskazał, iż numery PKWiU dla:

* usługi organizacji turniejów: PKWiU 93.11.10 - Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

* usługi organizacji rajdów, biegów ulicznych: PKWiU 93.19.19 - Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że usługi organizacji turniejów sportowych sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.11.10., podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 i poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast usługi organizacji rajdów, biegów ulicznych, sklasyfikowane zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy pod symbolem PKWiU 93.19.19, należy opodatkować stawką 23%.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania usług organizacji imprez sportowych należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do usług organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych Wnioskodawca wskazał, iż nie stanowią one usług kultury. Są to wyjazdy zarówno jednodniowe jak i dwudniowe. Uczestnicy wyjazdów organizują czas wyjazdu we własnym zakresie. Odpłatność za zorganizowane wyjazdy kulturalno-edukacyjno-profilaktyczne stanowi jedynie zwrot kosztów usługi transportowej. Głównym celem organizowanych wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych jest profilaktyka uzależnień (prelekcje o zagrożeniach alkoholizmem i narkomanią, aktywne formy spędzania). CK nie świadczy na rzecz uczestników dodatkowych usług typu wyżywienie, noclegi.

W przypadku świadczenia usług organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych zarówno ustawa o VAT, jak i przepisy wykonawcze do ustawy o VAT nie przewidują obniżonej stawki podatku bądź zwolnienia, zatem usługa będzie opodatkowana według stawki podstawowej w wysokości 23%.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej części, należało uznać za prawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, należy podkreślić, że tut. organ nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług, ani też do weryfikacji klasyfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę. Stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego. Natomiast w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego w szczególności zmiany symbolu PKWiU dla usług będących przedmiotem wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Tut. organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie stanu faktycznego w odniesieniu do pytania Wnioskodawcy oznaczonego numerem 9. Wniosek w zakresie pozostałych pytań został rozstrzygnięty w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl