IBPP3/443-646/10/PK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-646/10/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2010 r. (data wpływu 16 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza wystawiać i przesyłać faktury korekty w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organom kontroli skarbowej tych faktur. E- faktury korekty będą wystawiane zarówno do faktur pierwotnych wystawionych w formie papierowej jak i do faktur pierwotnych wystawianych w formie elektronicznej. E-faktury korekty wystawiane i przesyłane będą do kontrahenta na takich samych zasadach jak e-faktury, tzn. wystawiane w systemie SAP, następnie w postaci elektronicznej wysyłane do interfejsu SAP w postaci iDOC-ów, stamtąd za pomocą narzędzia Biz Talk drogą elektroniczną będą przekazywane do firmy C. skąd dzięki oprogramowaniu E. zostaną przesłane do klienta oraz zapisane w E. Archiwum Dokumentów. E-faktury korekty wystawione w różnych dniach będą przesyłane do klienta w łącznych plikach, w możliwie najkrótszym czasie np. pod koniec danego tygodnia.

Faktury korekty w formie elektronicznej będą wystawiane do faktur pierwotnych w formie papierowej w następujących sytuacjach:

* do faktur VAT pierwotnych wystawionych w formie papierowej na danego odbiorcę przed wprowadzeniem systemu wystawiania faktur w formie elektronicznej,

* gdy po wprowadzeniu systemu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej z danym odbiorcą faktura została wystawiona w formie papierowej (np. w czasie awarii wystawiono fakturę VAT pierwotną w formie papierowej).

Do wystawianych faktur korygujących zmniejszających podatek VAT należny, Wnioskodawca będzie posiadał potwierdzenia odbioru ww. faktury przez nabywcę. Będzie to potwierdzenie odbioru faktur korygujących w formie:

* przesłanego przez klienta e-mailem zestawienia faktur korekt otrzymanych przez kontrahenta (e-mail będzie zawierał informację o dacie otrzymania e-faktury korekty przez klienta) albo

* podglądu e-faktury korekty gdzie będą takie informacje jak: status dostarczenia dokumentu i data dostarczenia e-faktury do kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dopuszczalne jest potwierdzenie odbioru faktur korygujących w formie przesłanego przez klienta e-mailem zestawienia faktur korekt zawierającego datę otrzymania faktury przez klienta i na tej podstawie zmniejszenie podatku VAT należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie uzyskano. W odniesieniu do sposobu potwierdzenia odbioru korekty faktury zdaniem Spółki, w obowiązujących przepisach prawa podatkowego brak jest szczegółowych regulacji w tym zakresie. W konsekwencji potwierdzenie może być dokonane w każdej formie pozwalającej na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę korygującą.

Otrzymane przez Wnioskodawcę potwierdzenie odbioru faktur korygujących w formie przesłanego przez klienta e-mailem zestawienia faktur korekt otrzymanych przez kontrahenta (e-mail będzie zawierał informację o dacie otrzymania e-faktury korekty przez klienta). Ww. sposób dotyczy potwierdzenia odbioru faktur zarówno papierowych jaj i elektronicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Jak stanowi art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na podstawie art. 29 ust. 4b ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

1.

w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

2.

wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy).

Dokonana wyżej analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednoznacznie wskazuje, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto, co należy szczególnie podkreślić, faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowanie zawarte w art. 29 ust. 4a ustawy, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Z powyższego wynika, że skoro będący podstawą opodatkowania obrót zmniejsza się z tytułu przypadków wymienionych w art. 29 ust. 4 ustawy, to czynność taka dokonywana przez sprzedawcę towarów i usług powoduje konieczność zmniejszenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy. W przeciwnym razie dochodziłoby do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu podatku, który w rzeczywistości nie został zapłacony.

Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zwierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Przy czym tut. organ chciałby zwrócić uwagę na § 21 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.). Stosownie do tych przepisów, podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty, o których mowa powyżej, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Powyższe regulację stosuje się odpowiednio do faktur i faktur korygujących oraz duplikatów faktur wystawionych lub otrzymanych w formie elektronicznej.

Stosownie zaś do art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Należy podkreślić, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje również formy w jakiej powinno przechowywać się (archiwizować) otrzymane potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Jednakże powyższe regulacje prawne należy odnieść do otrzymanego przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru przez klienta faktury korygującej.

W tej sytuacji należy stwierdzić, iż przedmiotowe potwierdzenie odbioru faktury korygującej Wnioskodawca ma obowiązek przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób dokumentowania odbioru przez klienta faktury korygującej, zarówno papierowej jak i elektronicznej, w formie potwierdzenia odbioru przesłanego pocztą elektroniczną (e-mail), spełnia warunek wynikający z art. 29 ust. 4a ustawy, pozwala bowiem jednoznacznie stwierdzić, że klient fakturę korygującą otrzymał. Powyższe wynika z faktu, iż w ww. przypadku odbiór faktury korygującej został potwierdzony w informacji (dokumencie) pochodzącej od klienta (odbiorcy faktury).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto informuje się, iż ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie:

1.

w zakresie wysyłania faktur elektronicznych

2.

datowania faktur elektronicznych

3.

wystawianie faktur elektronicznych korygujących

4.

wystawianie faktur korygujących w formie papierowej i elektronicznych

5.

możliwości wystawiania faktur formie papierowej pomimo wdrożenia systemu do wystawiania faktur w formie elektronicznej

6.

sposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej

7.

sposobu archiwizacji faktur wystawionych w formie elektronicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl