IBPP3/443-643/10/PK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-643/10/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2010 r. (data wpływu 16 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wystawianie faktur elektronicznych korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wystawianie faktur elektronicznych korygujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza wystawiać i przesyłać faktury korekty w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organom kontroli skarbowej tych faktur. E-faktury korekty będą wystawiane zarówno do faktur pierwotnych wystawionych w formie papierowej jak i do faktur pierwotnych wystawianych w formie elektronicznej. E-faktury korekty wystawiane i przesyłane będą do kontrahenta na takich samych zasadach jak e-faktury, tzn. wystawiane w systemie SAP, następnie w postaci elektronicznej wysyłane do interfejsu SAP w postaci iDOC-ów, stamtąd za pomocą narzędzia Biz Talk drogą elektroniczną będą przekazywane do firmy C. skąd dzięki oprogramowaniu E. zostaną przesłane do klienta oraz zapisane w E. Archiwum Dokumentów. E-faktury korekty wystawione w różnych dniach będą przesyłane do klienta w łącznych plikach, w możliwie najkrótszym czasie np. pod koniec danego tygodnia.

Faktury korekty w formie elektronicznej będą wystawiane do faktur pierwotnych w formie papierowej w następujących sytuacjach:

* do faktur VAT pierwotnych wystawionych w formie papierowej na danego odbiorcę przed wprowadzeniem systemu wystawiania faktur w formie elektronicznej,

* gdy po wprowadzeniu systemu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej z danym odbiorcą faktura została wystawiona w formie papierowej (np. w czasie awarii wystawiono fakturę VAT pierwotną w formie papierowej).

Do wystawianych faktur korygujących zmniejszających podatek VAT należny, Wnioskodawca będzie posiadał potwierdzenia odbioru ww. faktury przez nabywcę. Będzie to potwierdzenie odbioru faktur korygujących w formie:

* przesłanego przez klienta e-mailem zestawienia faktur korekt otrzymanych przez kontrahenta (e-mail będzie zawierał informację o dacie otrzymania e-faktury korekty przez klienta) albo

* podglądu e-faktury korekty gdzie będą takie informacje jak: status dostarczenia dokumentu i data dostarczenia e-faktury do kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może wystawiać e-faktury korygujące do pierwotnych faktur wystawionych w formie papierowej, zarówno do tych wystawionych przed wprowadzeniem systemu e-faktur jak i tych faktur pierwotnych, które były wystawione w formie papierowej w czasie gdy system e-faktur już funkcjonował.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Jest to ogólna zasada zapisana w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w § 5 punkt 1. W § 5 punkt 2 przedstawiono już odstępstwa od tej zasady w przypadku przeszkód formalnych i technicznych. Należy podkreślić, że powyższe regulacje prawne nie odnoszą się do możliwości wystawienia faktury elektronicznej korygującej względem faktury pierwotnej papierowej. Ww. rozporządzenie nie zawiera przeciwwskazań do wystawiania e-faktur korekt do wcześniej wystawianych pierwotnych faktur papierowych, zarówno tych wystawionych przed wdrożeniem systemu e-faktur jak i tych wystawionych faktur papierowych gdy e-system w Spółce już funkcjonował. Faktury elektroniczne (w tym faktury korygujące) stanowią również jedną z dopuszczalnych postaci faktur VAT. Co więcej obowiązujące przepisy nie przewidują zakazu wystawiania e-faktur korekt względem faktur papierowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że nie ma przeszkód do wystawiania e-faktur korekt do pierwotnych faktur, które były drukowane i wysyłane do klienta w formie papierowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 10 ustawy o VAT przewidziano, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, uwzględniając:

1.

konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży i identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;

2.

potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;

3.

konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności, niezaprzeczalności i nienaruszalności wystawianym i przesyłanym fakturom;

4.

stosowane techniki w zakresie wystawiania i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych przewidują dwie formy wystawianych faktur, tzw. papierową i elektroniczną.

Na podstawie ww. delegacji, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie faktur elektronicznych.

Rozporządzenie reguluje sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organom podatkowym faktur przesyłanych drogą elektroniczną (§ 1 ww. rozporządzenia).

Stosowne do § 2 ww. rozporządzenia faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek przewidziany w ust. 2. tego artykułu gdzie przewiduje się możliwość, że w przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Najbardziej istotne z punku analizowanej sprawy jest fakt, iż prawodawca krajowy wprowadził dualizm w zakresie wystawiania faktur, a w konsekwencji również w zakresie wystawiania faktur korygujących. O czym najdobitniej świadczy przytoczony powyżej § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, który nakazuje wystawienie faktury korygującej w te samej formie co faktura pierwotna gdy jest wystawiona w formie elektronicznej i jedynie w przypadkach gdy jest to niemożliwe przewidziano, na zasadzie odstępstwa wyjątku, możliwość wystawienia papierowej faktury korygującej do faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Powyższa zasada znajdzie również zastosowanie w przypadku korekty faktury papierowej, a mianowicie winna być ona skorygowana fakturą korygującą wystawioną w formie papierowej.

Wnioskodawca słusznie zauważa, że obowiązujące przepisy nie wprowadzają wprost zakazu korygowania faktur papierowych za pomocą faktur korygujących wystawionych w formie elektronicznej, jednakże norma taka wynika § 1 i dalszych ww. rozporządzenia. W przepisie tym stwierdza się, iż warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej określa ww. rozporządzenie. Mamy zatem tutaj do czynienia z pozytywnym zakreśleniem przypadków kiedy można wystawić faktury jak też faktury korygujące w formie elektronicznej, a mianowicie prawodawca w sposób enumeratywny określił przypadki, kiedy można wystawić ww. faktury w formie elektronicznej. Tym samym nie było potrzeby negatywnego zakreślenia przypadków, kiedy nie można wystawić faktury, jak też faktury korygującej w formie elektronicznej poprzez wprowadzenia stosownych zakazów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto informuje się, iż ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie:

1.

w zakresie wysyłania faktur elektronicznych

2.

datowania faktur elektronicznych

3.

wystawianie faktur korygujących w formie papierowej i elektronicznych

4.

możliwości wystawiania faktur formie papierowej pomimo wdrożenia systemu do wystawiania faktur w formie elektronicznej

5.

sposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej

6.

sposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej

7.

sposobu archiwizacji faktur wystawionych w formie elektronicznej

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl