IBPP3/443-589/11/DG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-589/11/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zapłaty akcyzy w przypadku bezpośredniego transportu wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 (olejów smarowych) z innego państwa członkowskiego od kontrahenta unijnego do Polski do kontrahenta Polskiego, w sytuacji gdy Wnioskodawca występuje jako pośrednik:

* jest prawidłowe w zakresie, w którym przemieszczane wyroby dostarczane są do podmiotu posiadającego skład podatkowy

* jest nieprawidłowe w zakresie, w którym przemieszczane wyroby dostarczane są do podmiotu nie posiadającego składu podatkowego (zarejestrowanego odbierającego)

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2009 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zapłaty akcyzy w przypadku bezpośredniego transportu wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 (olejów smarowych) z innego państwa członkowskiego od kontrahenta unijnego do Polski do kontrahenta Polskiego, w sytuacji gdy Wnioskodawca występuje jako pośrednik.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca oraz nie posiada zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje obrotu oraz zużywa wyroby akcyzowe.

Obecnie Spółka planuje podjęcie pośrednictwa w obrocie wyrobami akcyzowymi pomiędzy kontrahentem z innego państwa członkowskiego UE (dalej: "kontrahent unijny") a kontrahentem z Polski (dalej: "kontrahent polski"). Poniżej Spółka wskazuje schemat obrotu wyrobami akcyzowymi.

W tym schemacie wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, objęte stawką akcyzy inną niż stawka 0 (np. oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99) będą bezpośrednio dostarczane z innego państwa członkowskiego od kontrahenta unijnego do Polski do kontrahenta polskiego.

Kontrahent polski jest podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na te wyroby bądź posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca w zakresie tych wyrobów.

Wskazane wyroby nie są wyrobami akcyzowymi w świetle przepisów unijnych. Procedura zawieszenia poboru akcyzy będzie miała zastosowanie od granicy Polski i będzie stosowana przez kontrahenta polskiego. Wyroby będą dostarczane bezpośrednio do składu podatkowego w Polsce należącego do kontrahenta polskiego bądź miejsca odbioru w Polsce, w przypadku posiadania przez tego kontrahenta zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca.

We wskazanym schemacie Spółka będzie występować, jako pośrednik, w tym znaczeniu, że kontrahent unijny sprzeda Spółce te wyroby, a następnie Spółka dokona ich sprzedaży kontrahentowi polskiemu. Spółka będzie również podmiotem odpowiedzialnym za przetransportowanie wyrobów bezpośrednio od kontrahenta unijnego do kontrahenta polskiego.

Powyższy schemat transakcji można zilustrować następująco:

(schemat znajduje się we wniosku ORD-IN)

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 sierpnia 2011 r.Wnioskodawca wskazał:

* Spółka pomimo posiadania stosownego pozwolenia nie występuje jako zarejestrowany odbierający, tj. w szczególności nie stosuje procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do przedmiotowych wyrobów;

* podmiotem stosującym procedurę zawieszenia poboru akcyzy i odpowiedzialnym za wypełnienie warunków do jej zastosowania jest kontrahent polski;

* Spółka występuje jedynie jako pośrednik handlowy w łańcuchu dostaw pomiędzy kontrahentem unijnym, a kontrahentem polskim. Spółka będzie nabywała wyroby od kontrahenta unijnego i sprzedawała je kontrahentowi polskiemu, co znajdzie odzwierciedlenie w wystawianych fakturach VAT. Jednocześnie Spółka będzie odpowiedzialna za przetransportowanie wyrobów od kontrahenta unijnego do kontrahenta polskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym schemacie nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzające powyższe:

* Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy

Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie co do zasady do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Niemniej, zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy akcyzowej, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 158, poz. 1065 z późn. zm.) procedurę zawieszenia poboru akcyzy w przypadku wewnatrzwspólnotowego nabycia przedmiotowych wyrobów stosuję się od momentu wprowadzenia tych wyrobów na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy akcyzowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w takim przypadku jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Spółka pragnie również zwrócić uwagę, że przepisy akcyzowe nie uniezależnią możliwości objęcia danych wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy od faktu bycia ich właścicielem. Oznacza to, że własność oraz jej przeniesienie nie mają żadnego wpływu na stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego schematu należy wskazać, że od momentu wprowadzenia wyrobów akcyzowych na terytorium Polski zostaną one objęte procedura zawieszenia poboru akcyzy. Procedura zawieszenia poboru akcyzy będzie stosowana wyłącznie przez kontrahenta polskiego. Występowanie Spółki jako pośrednika nie będzie miało wpływu na stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Kontrahent polski będzie zobowiązany do dopełnienia warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, a wiec dopilnowania, aby do przemieszczanych wyrobów dołączony był dokument handlowy zamiast e-AD.

* Konsekwencje stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy akcyzowej procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych, powoduje, iż z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Taki skutek następuje tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach ustawy akcyzowej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 ustawy akcyzowej zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego schematu należy zwrócić uwagę, że procedura zawieszenia poboru akcyzy będzie miała zastosowanie od granicy Polski do czasu: (i) wprowadzenia wyrobów do miejsca odbioru - w przypadku kontrahenta polskiego występującego jako zarejestrowany odbiorca; (ii) wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego bądź innego zakończenia procedury zawieszania poboru akcyzy po wprowadzeniu wyrobów do składu - w przypadku kontrahenta polskiego występującego jako skład podatkowy.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w stosunku do przedmiotowych wyrobów akcyzowych nie powstanie zobowiązanie podatkowe w trakcie, kiedy te wyroby są przedmiotem obrotu w zakresie transakcji przedstawionych w schemacie. Dopiero po zakończeniu transakcji przedstawionych w tym schemacie nastąpi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i zobowiązania podatkowego.

Podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego będzie podmiot który po wystąpieniu transakcji przedstawionych w schemacie stanie się zgodnie z przepisami podatnikiem z tytułu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Z tego względu Spółka występująca wyłącznie jako pośrednik i tylko w zakresie transakcji przedstawionych w Schemacie nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* prawidłowe w zakresie, w którym przemieszczane wyroby dostarczane są do podmiotu posiadającego skład podatkowy

* nieprawidłowe w zakresie, w którym przemieszczane wyroby dostarczane są do podmiotu nie posiadającego składu podatkowego (zarejestrowanego odbierającego)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626) procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W świetle art. 40 ust. 5 ww. ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

W myśl zaś art. 40 ust. 6 ww. ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 ww. ustawy jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

1.

zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;

2.

złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Jeżeli jednak procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD - art. 41 ust. 4 ustawy.

Stosownie zaś do § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065 z późn. zm.) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, wprowadzanych do składu podatkowego na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, procedurę tę, na podstawie dokumentów handlowych, stosuje się od momentu wprowadzenia tych wyrobów na terytorium kraju.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako pośrednik (niewystępujący dla przedstawionej transakcji jako zarejestrowany odbierający) zamierza nabyć od kontrahenta unijnego wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 ww. ustawy, a następnie dokonać ich sprzedaży kontrahentowi polskiemu przy czym przemieszczenie przedmiotowych wyrobów odbędzie się bezpośrednio od kontrahenta unijnego do kontrahenta polskiego posiadającego status składu podatkowego lub zarejestrowanego odbierającego na podstawie dokumentów handlowych dołączonych do przemieszczanych do kontrahenta polskiego wyrobów. Wyroby akcyzowe będące przedmiotem przemieszczenia nie są na terytorium państwa unijnego (państwa członkowskiego innego niż Polska) traktowane jako wyroby akcyzowego.

Powyższe oznacza zatem, iż w tym przypadku Wnioskodawca występując jako pośrednik tj. nabywając wyroby akcyzowe na terytorium państwa członkowskiego i dokonując ich dalszej sprzedaży kontrahentowi polskiemu posiadającemu status składu podatkowego przy czym przemieszczenie tych wyrobów odbywa bezpośrednio z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju do kontrahenta polskiego na podstawie dołączonych dokumentów handlowych, nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego od wysłanych z terytorium państwa członkowskiego i dostarczonych bezpośrednio do kontrahenta polskiego przedmiotowych wyrobów (olejów smarowych).

Tym samym w powyższej sytuacji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego.

Odnosząc natomiast przedmiotową kwestię nabycia wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy i objętych stawką akcyzy inną niż zero przez podmiot posiadający status zarejestrowanego odbiorcy należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio "zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" albo "zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Ponieważ zatem skoro do powyższych wyrobów akcyzowych nie stosuje się na terytorium Unii Europejskiej procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie mogą one być nabywane przez podmioty posiadające zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowani odbiorcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy i objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, nabywanych przez kontrahenta polskiego nieposiadąjącego składu podatkowego z terytorium innego państwa członkowskiego, które po dokonanym nabyciu i przemieszczeniu na terytorium kraju nie są wprowadzana do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, ma zastosowanie jedynie tryb określony w art. 78 ust. 1, 3 i 4 w związku z art. 78 ust. 3 ustawy.

W związku z powyższym zarejestrowany odbiorca nie może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane we wniosku odnoszące się do zarejestrowanego odbierającego nabywającego wyroby będące przedmiotem wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

W tym miejscu należy jednakże wskazać, iż w tym przypadku Wnioskodawca, występując jako pośrednik tj. nabywając przedmiotowe wyroby na terytorium państwa członkowskiego i dokonując ich dalszej sprzedaży kontrahentowi polskiemu nieposiadającemu statusu składu podatkowego przy czym przemieszczenie tych wyrobów odbywa bezpośrednio z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju do kontrahenta polskiego na podstawie dołączonych dokumentów handlowych, nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego od wysłanych z terytorium państwa członkowskiego i dostarczonych bezpośrednio do kontrahenta polskiego przedmiotowych wyrobów (olejów smarowych).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji

Ocena prawa stanowiska Wnioskodawcy dotycząca wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl