Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-578/08/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M. przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie przekazania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi w zamian za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości i możliwości skorygowania naliczonego podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie przekazania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi w zamian za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości i możliwości skorygowania naliczonego podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, którego większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa, przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi w ilości 26 sztuk. Przekazanie nastąpiło na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych z 27 grudnia 2007 r., a łączna wartość przekazanych instalacji wyniosła 640 800 zł.

Koszty budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poniósł Wnioskodawca. Wraz z przekazaniem obiektów przekazano również dokumentację techniczną i inwentaryzację geodezyjną całości wybudowanej sieci.

Wartość nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ustalono w oparciu o wycenę biegłego - wynosiła 640 803 zł.

Wnioskodawca miał zobowiązania wobec Gminy z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości. Wysokość zobowiązania na koniec 2006 r. wynosiła 570 829 zł.

Wnioskodawca pismem z dnia 27 października uzupełnił stan faktyczny opisany we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r., a mianowicie:

Kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami rewizyjnymi wybudowana została w całości na gruncie stanowiącym własność Wnioskodawcy. Również kanalizacja sanitarna wybudowana została na gruncie Wnioskodawcy, lecz część tego gruntu została przez Wnioskodawcę sprzedana i obecnie stanowi własność innej osoby. Ww. kanalizacje są budowlami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowe kanalizacje do chwili przekazania Urzędowi Gminy i Miasta były środkami trwałymi stanowiącymi własność Wnioskodawcy i podlegały amortyzacji podatkowej.

W okresie realizacji inwestycji pod nazwą kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami rewizyjnymi Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację przedmiotowych budowli.

Gmina nie zapłaciła Wnioskodawcy za przejętą kanalizację sanitarną i deszczową wraz ze studzienkami rewizyjnymi, lecz o wartość tych instalacji tj. brutto 640 803 zł zmniejszyło się zadłużenie spółki w stosunku do Urzędu Miasta Gminy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, którego Wnioskodawca nie płacił Urzędowi od 2000 r.

Od końca roku, w którym zakończono budowę obydwóch kanalizacji wraz ze studzienkami rewizyjnymi przekazane zostały do eksploatacji i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w 1999 r.

Wnioskodawca po zakończeniu procesu inwestycyjnego instalacji kanalizacyjnych wraz ze studzienkami rewizyjnymi i wprowadzeniu ich do ewidencji środków trwałych nie ponosił wydatków na ich ulepszenie.

W celu wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawca użytkował tą kanalizację wraz ze studzienkami rewizyjnymi przez okres dłuższy niż 5 lat.

Przedmiotem zapytania jest dostawa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi jako towarów w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od przekazanych Urzędowi Gminy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami jest możliwość odprowadzenia należnego podatku według stawki 7% oraz czy w przypadku zastosowania takiej stawki istnieje możliwość korekty rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2007 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że przedmiotowe kanalizacje wraz ze studzienkami jako urządzenia komunalne, ogólnodostępne służące do odprowadzenia ścieków i wód deszczowych, ich dostawa winna być opodatkowania stawką VAT w wysokości 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 66 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz:

1.

Skarbu Państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa;

2.

gminy, powiatu lub województwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów.

W myśl § 2 ww. art. 66 przeniesienie następuje na wniosek podatnika:

1.

w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a podatnikiem;

2.

w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a podatnikiem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z nim przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi w ilości 26 szt. Są budowlami. Zatem stanowią one towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że opisane we wniosku przeniesienie własności budowli (sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi w ilości 26 szt.) na rzecz Gminy Miasta w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Ww. przepisy jak również przepisy wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla dostawy towarów będących budowlami tj. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi w ilości 26 szt.

Jak wynika z treści złożonego wniosku, Wnioskodawca dokonał dostawy budowli w postaci sieci sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi na rzecz Urzędu Miasta Gminy. Biorąc zatem pod uwagę powoływane przepisy prawa podatkowego przedmiotowa dostawa nie będzie opodatkowana wg stawki 7% z uwagi na fakt, że przedmiotowa dostawa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi nie należy do żadnej z grupy towarów, dla których zastosowanie miałaby preferencyjna 7% stawka podatku VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawcy w okresie realizacji inwestycji pod nazwą kanalizacja sanitarna deszczowa wraz ze studzienkami rewizyjnymi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację przedmiotowych budowli.

Zatem w niniejszej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, gdyż nie został spełniony warunek, w myśl którego "w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego".

Przypadki, w których wystawiane są faktury korygujące określają przepisy § 16 ust. 1 i 3 oraz przepisy § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

W myśl tych przepisów w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

2.

zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W związku z tym iż, dostawa przedmiotowej kanalizacji nie będzie korzystała ani ze zwolnienia od podatku VAT ani z preferencyjnej stawki 7%, zatem korekta należnego podatku z tytułu dostawy ww. sieci kanalizacji jest bezprzedmiotowa.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl