IBPP3/443-538/14/ASz - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP3/443-538/14/ASz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-538/14/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 maja 2014 r. (data wpływu 13 maja 2014 r.) uzupełnionym pismem z 28 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją małego projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją małego projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "...". Wniosek został uzupełniony pismem z 28 lipca 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 lipca 2014 r. znak IBPP3/443-538/14/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 28 lipca 2014 r.):

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje umowę przyznania pomocy nr XXX na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 412 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PPOW na lata 2007-2013 z dnia 1 kwietnia 2014 r. (koszty kwalifikowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy tj. 16 kwietnia 2013 r.) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Polnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisaną z Samorządem Województwa. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

Nazwa projektu: "...". Okres realizacji projektu od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy tj. 16 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura dokumentująca nabyte towary i usługi związane z projektem to 12 marca 2014 r. - zakup: ruszt piecowy, płyta kuchenna, drzwiczki chlebowe.

W związku z realizacją projektu są i będą dokonywane następujące zakupy: materiały do budowy pieca, zakup usługi budowlanej - roboty budowlane, stojak rowerowy, tablica informacyjna, folder promocyjny. Wnioskodawca figuruje i będzie figurował w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu jako nabywca.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Ekomuzeum przez budowę pieca kuchenno-chlebowego oraz zagospodarowanie terenu Ekomuzeum: nawierzchnia z kostki brukowej, krawężniki, barierka, ławki parkowe oraz wydanie folderu promocyjnego i montaż, tablicy informacyjnej i stojaka rowerowego.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR przez wyposażenie Ekomuzeum - budowę pieca kuchenno-chlebowego, zagospodarowanie terenu wokół Ekomuzeum oraz wydanie folderu i zorganizowanie imprezy promocyjnej.

Z efektów projektu będą korzystać głównie turyści oraz mieszkańcy, KGW, dzieci, młodzież nieodpłatnie. Ekomuzeum, to produkt turystyczny. Jest jednym z eksponatów Ekomuzeum. Remont przyczyni się do zwiększenia oferty turystycznej Ekomuzeum. Zintegruje miejscowe społeczeństwo we wspólnych działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz rozwoju wsi i gminy przez tworzenie produktu turystycznego.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca (Stowarzyszenie) ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją małego projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "...".

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a zatem dokonywane w związku z realizowanym ww. projektem zakupy (ponoszone wydatki) nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem w najbliższej przyszłości złożenia wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. podobnej sprawie Wnioskodawca otrzymał już dwie interpretacje w 2012 i 2013 r., jednak dla każdego projektu musi mieć aktualną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że w piśmie uzupełniającym wniosek (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 16 lipca 2014 r. znak IBPP3/443-538/14/ASz, Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego jak również przeformułował pytanie oraz własne stanowisko do zadanego pytania. Zatem przyjęto, że opis zdarzenia przyszłego, pytanie oraz własne stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w tym właśnie piśmie są ostateczne i w tej wersji zostały one przywołane powyżej. Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do tej właśnie wersji pytania i stanowiska własnego Wnioskodawcy.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. ust. 4 ww. art. 88 otrzymał następujące brzmienie: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Artykuł 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, gdyż nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a zakupy - jak wskazuje treść wniosku - nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy - że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl