IBPP3/443-495/10/PH

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-495/10/PH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2010 r. (data wpływu 6 lipca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2010 r. (data wpływu 6 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz Kontrahenta z Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz Kontrahenta z Wielkiej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 września 2010 r. (data wpływu 6 września 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 sierpnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT w Polsce.

Kontrahent Wnioskodawcy jest podmiotem mającym swoją siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii. Kontrahent Wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez siebie działalności, zapewnia podmiotom gospodarczym dostęp do kompleksowej, unikatowej bazy danych obejmującej swoim zakresem stosowne informacje ekonomiczne i operacyjne dotyczące określonych podmiotów funkcjonujących w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W celu zapewniania najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług, Kontrahent zawarł z Wnioskodawcą (w szczególności ze względu na bogate doświadczenie, jak również ze względu na dysponowanie przez Wnioskodawcę wysoko wykwalifikowanym personelem) porozumienie, na mocy którego Wnioskodawca zobowiązał się do wykonywania określonego katalogu świadczeń, obejmującego w szczególności prowadzanie badań oraz inne usługi związane z rozbudowanymi raportami "due diligence" (dalej: "Raporty EDD").

Zasadniczo, powyższe działanie sprowadza się do:

a.

gromadzenia określonych informacji z zakresu finansów, ekonomii i danych operacyjnych określonych podmiotów,

b.

przeprowadzania analizy zebranych informacji,

c.

przygotowania na podstawie dokonanej analizy stosownych raportów.

Ponadto Kontrahent i Wnioskodawca ustalili, iż Wnioskodawca podejmie się także innych działań, które zostaną zlecone przez Kontrahenta.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku z dnia 1 września 2010 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż Kontrahent nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż usługa przez niego wykonywana, jest świadczona na rzecz siedziby Kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku świadczenia opisanych w stanie faktycznym usług na rzecz Kontrahenta, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku świadczenia opisanych w stanie faktycznym usług na rzecz Kontrahenta, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).

Na wstępnie, należy zaznaczyć, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o VAT. Zmianie ulegają m.in. regulacje odnoszące się do miejsca świadczenia usług w transakcjach transgranicznych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, art. 28a pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, iż na potrzeby określenia miejsca świadczenia usług, pojecie "podatnik" oznacza podmiot, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 wskazanej ustawy, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności.

Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

"Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych."

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż wyżej wskazane przepisy, w związku z określeniem miejsca świadczenia usług nie uzależniają uznania danego podmiotu za podatnika od miejsca wykonywania działalności czy też od jego rejestracji podatkowej. Status podatnika w kontekście określenia miejsca opodatkowania dla celów podatku VAT jest uzależniony od faktycznie wykonywanej działalności.

Jednocześnie, od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązują nowe zasady określania miejsca opodatkowania w przypadku usług świadczonych na rzecz podatników z innych państw. W myśl art. 28b ust. 1-3 ustawy o VAT:

1.

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

2.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsca prowadzenia działalności.

3.

W przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w powyższym przepisie, usługi świadczone na rzecz podmiotów profesjonalnych (podatników), podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w miejscu siedziby usługobiorcy (względnie w miejscu stałego prowadzenia działalności lub w miejscu gdzie zwykle prowadzona jest działalność).

Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy, w celu udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane powyżej pytanie należy w pierwszej kolejności określić:

a.

czy Kontrahent, jako nabywca przedmiotowej usługi, jest podatnikiem w rozumieniu 28a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, oraz

b.

czy przedmiotowa usługa jest objętą jednym z wyjątków od powyższej zasady opodatkowania w kraju siedziby nabywcy (art. 28b ust. 1-3 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n ustawy o VAT).

Biorąc powyższe pod uwagę, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż Kontrahent wykonuje działalność stanowiącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i w konsekwencji jest podatnikiem na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług zgodnie z art. 28a pkt 1 lit. a ustawy o VAT. Tym samym, usługi świadczone w profesjonalnym obrocie na rzecz Kontrahenta powinny podlegać opodatkowaniu - zgodnie z zasadą ogólną - w miejscu ich siedziby, o ile nie znajdą zastosowania wyjątki od tej zasady, o których mowa w art. 28b ustawy o VAT.

Mając na uwadze czynności, do których zobowiązany jest Wnioskodawca na mocy porozumienia, tj. między innymi do prowadzenia badan oraz innych usług związanych z raportami EDD, które sprowadzają się zasadniczo do

I.

gromadzenia określonych informacji z zakresu finansów, ekonomii i danych operacyjnych określonych podmiotów,

II.

przeprowadzania analizy zebranych informacji,

III.

przygotowania na podstawie dokonanej analizy stosownych raportów,

......- zdaniem Wnioskodawcy, usługa świadczona przez Wnioskodawcę ma na celu dostarczenie informacji na rzecz Kontrahenta. Kierując się obiektywnym charakterem czynności wykonywanych w ramach porozumienia, posługując się powszechnym rozumieniem pojęcia dostarczania informacji, jako działań zmierzających do "powiadomienia o czymś, zakomunikowania czegoś" czy też przekazania "wiadomości, wskazówek lub pouczeń", należy stwierdzić, że usługa będąca przedmiotem wniosku stanowi jedną kompleksową usługę dostarczania informacji.

Jak wskazano powyżej, przedstawiona usługa będzie podlegać opodatkowaniu w kraju siedziby nabywcy, o ile nie będą miały do niej zastosowania wyjątki wskazane w art. 28 ustawy o VAT. W zakresie przedmiotu usług wyjątki te dotyczą usług:

* związanych z nieruchomościami (art. 28e ustawy o VAT),

* transportu pasażerów (art. 28f ust. 1 ustawy o VAT),

* wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne itp. oraz usług pomocniczych do tych usług (art. 28g ust. 1 ustawy o VAT),

* restauracyjnych i cateringowych (art. 28i ustawy o VAT),

* krótkoterminowego wynajmu środków transportu (art. 28j ust. 1 ustawy o VAT),

* turystyki (art. 28n ustawy o VAT).

Z całą pewnością, omawiane czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą zostać zakwalifikowane jako usługi:

* związane z nieruchomościami;

* transportu pasażerów;

* wstępu na imprezy kulturalne, artystyczna itp. oraz usługi pomocnicze do tych usług;

* restauracyjne i cateringowe;

* krótkoterminowego wynajmu środków transportu;

* czy turystyki.

W rezultacie, do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Kontrahenta nie będą miały zastosowania wskazane przepisy szczególne dotyczące określenia miejsca świadczenia usług.

Jednocześnie, w odniesieniu do nabywania przedmiotowej usługi Kontrahent jest zlokalizowany w miejscu swojej siedziby, w szczególności nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Tym samym, nie znajdą zastosowania wyjątki od ogólnej zasady opodatkowania usługi VAT w kraju lokalizacji siedziby usługobiorcy, o których mowa w art. 28b ust. 2-3 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku opisanej usługi na rzecz Kontrahenta, miejscem jej świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (tekst jedn.: miejsce siedziby Kontrahenta).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W celu określenia, czy konkretne usługi, podlegają opodatkowaniu w Polsce, należy ustalić miejsce świadczenia tych usług. Generalne zasady wyrażone obecnie w art. 28b ust. 1 i 28c ust. 1 ustawy o VAT, różnicują sposób określenia miejsca świadczenia usług w zależności od tego, na czyją rzecz są one świadczone.

Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT, od którego ustawodawca rozpoczął Rozdział 3 - "Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług" na potrzeby tego rozdziału:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższa definicja nie uzależnia posiadania statusu podatnika od miejsca wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego też przyjąć należy, iż obejmuje ona swoim zasięgiem również podmioty wykonujące działalność uznawaną za działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski i będącym zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT w Polsce.

Kontrahent Wnioskodawcy jest podmiotem mającym swoją siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii. Kontrahent Wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez siebie działalności, zapewnia podmiotom gospodarczym dostęp do kompleksowej, unikatowej bazy danych obejmującej swoim zakresem stosowne informacje ekonomiczne i operacyjne dotyczące określonych podmiotów funkcjonujących w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W celu zapewniania najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług, Kontrahent zawarł z Wnioskodawcą (w szczególności ze względu na bogate doświadczenie, jak również ze względu na dysponowanie przez Wnioskodawcę wysoko wykwalifikowanym personelem) porozumienie, na mocy którego Wnioskodawca zobowiązał się do wykonywania określonego katalogu świadczeń, obejmującego w szczególności prowadzanie badań oraz inne usługi związane z rozbudowanymi raportami "due diligence" ("Raporty EDD").

Zasadniczo, powyższe działanie sprowadza się do:

a.

gromadzenia określonych informacji z zakresu finansów, ekonomii i danych operacyjnych określonych podmiotów,

b.

przeprowadzania analizy zebranych informacji,

c.

przygotowania na podstawie dokonanej analizy stosownych raportów.

Ponadto Kontrahent i Wnioskodawca ustalili, iż Wnioskodawca podejmie się także innych działań, które zostaną zlecone przez Kontrahenta.

Kontrahent nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż usługa przez niego wykonywana, jest świadczona na rzecz siedziby Kontrahenta.

W myśl art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

W myśl art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Ponadto zgodnie z art. 28b ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Z opisu sprawy wynika, iż siedziba usługobiorcy znajduje się w tym samym miejscu co jego miejsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a zatem przepis art. 28b ust. 2 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż skoro usługi w zakresie badań oraz usługi związane z rozbudowanymi raportami "due diligence", które świadczy Wnioskodawca, są świadczone na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, posiadającego siedzibę oraz miejsce stałego miejsca prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii, zastosowanie znajdzie przepis art. 28b ust. 1 ustawy o VAT i miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium Wielkiej Brytanii.

A zatem przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku świadczenia opisanych w stanie faktycznym usług na rzecz Kontrahenta, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, należy uznać za prawidłowe.

Powyższa ocena stanowiska Wnioskodawcy obejmuje wyłącznie usługi polegające na prowadzaniu badań oraz inne usługi związane z rozbudowanymi raportami "due diligence", które, jak opisał Wnioskodawca, sprowadzają się do gromadzenia określonych informacji z zakresu finansów, ekonomii i danych operacyjnych określonych podmiotów, przeprowadzania analizy zebranych informacji oraz przygotowania na podstawie dokonanej analizy stosownych raportów, natomiast nie obejmuje usług, które nie zostały opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a których świadczenia Wnioskodawca może się podjąć na zlecenie Kontrahenta.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Tymczasem w odniesieniu do "innych działań, które zostaną zlecone przez Kontrahenta" Wnioskodawca nie opisał ich charakteru oraz ograniczył zakres przedstawionego pytania jak i przyporządkowanego do niego stanowiska własnego do usług opisanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę przedstawionego we wniosku stanowiska prawnego Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania badań oraz innych usług związanych z rozbudowanymi raportami "due diligence" świadczonych na rzecz Kontrahenta z Wielkiej Brytanii w przedstawionym we wniosku zaistniałym stanie faktycznym. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania badań oraz innych usług związanych z rozbudowanymi raportami "due diligence" świadczonych na rzecz Kontrahenta z Wielkiej Brytanii w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl