IBPP3/443-43/08/BWo/KAN-707/01/08/KAN-3565/04/08 - Czy podatnik może wystąpić o zmianę zezwolenia na prowadzenie gier na automatach niskich wygranych w sytuacji gdy działalność usługowa prowadzona w lokalu gdzie podatnik miał punkty gry została zawieszona?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-43/08/BWo/KAN-707/01/08/KAN-3565/04/08 Czy podatnik może wystąpić o zmianę zezwolenia na prowadzenie gier na automatach niskich wygranych w sytuacji gdy działalność usługowa prowadzona w lokalu gdzie podatnik miał punkty gry została zawieszona?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 8 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie postępowania przy wydawaniu oraz zmianie zezwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od gier w zakresie postępowania przy wydawaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z warunkami określonymi ustawą o grach i zakładach losowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 8 kwietnia 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi gry na automatach o niskich wygranych w województwie ś., na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej Nr PP,..z dnia 26 sierpnia 2005 r. W dniu 5 września 2007 r. upłynął nieprzekraczalny termin uruchomienia wszystkich punktów gier na automatach o niskich wygranych. Wnioskodawca prowadzi gry na automatach o niskich wygranych w lokalach gastronomicznych i usługowych, będących własnością innych podmiotów gospodarczych na podstawie umowy najmu części powierzchni lokalu przeznaczonej na automaty do gier o niskich wygranych. Ze względu na uwarunkowania rynkowe, dochodzi czasem do sytuacji likwidacji działalności przez osoby prowadzące lokal gastronomiczny lub usługowy, w którym Wnioskodawca prowadzi gry na automatach o niskich wygranych. W związku z powyższym Wnioskodawca zmuszony jest zawiesić działalność w tych punktach gier nie mając gwarancji, że działalność gastronomiczna czy usługowa w tych lokalach zostanie wznowiona. Zatem Wnioskodawca z przyczyny leżącej poza jego możliwościami oddziaływania, nie może prowadzić gier na automatach o niskich wygranych w punkcie, w którym posiada zezwolenie Dyrektora Izby Skarbowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Na jakich warunkach po upływie nieprzekraczalnego terminu uruchomienia wszystkich punktów gier na automatach o niskich wygranych Wnioskodawca może dokonać wymiany takich punktów gry na automatach o niskich wygranych, w których ze względu na likwidację działalności gospodarczej przez podmioty, od których Wnioskodawca wynajmuje część powierzchni, prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych nie jest możliwe, na inne prowadzące czynną działalność usługową lub gastronomiczną?

2.

Czy wniosek powinien zawierać zwyczajny materiał dowodowy jak do postępowania przy wydawaniu pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych?

3.

Czy do postępowania przy wydawaniu (zmianie) pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych obowiązuje tryb załatwienia sprawy określony w art. 35 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Reprezentujący interesy Skarbu Państwa, czerpiącego dochody ze zryczałtowanego podatku od gier na automatach o niskich wygranych dyrektor właściwej izby skarbowej, który na podstawie art. 24 ust. 1a wydaje zezwolenie na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych danemu podmiotowi, może zezwolić podmiotowi prowadzącemu gry na automatach o niskich wygranych na wykreślenie punktów, w których uzyskał pozwolenie na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych decyzją dyrektora izby skarbowej, a w których prowadzenie dalszej działalności jest niemożliwe ze względu na przyczyny wskazane w opisie zdarzenia i wpisanie w ich miejsce innych punktów gry oraz zezwolić na ich uruchomienie w wyznaczonym przez dyrektora izby skarbowej terminie, w celu umożliwienia prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych we wszystkich punktach przyznanych decyzją dyrektora izby skarbowej, co umożliwi Wnioskodawcy osiągniecie wyników ekonomicznych, opisanych w studium ekonomiczno-finansowym, sporządzonym zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach i zakładach wzajemnych a Skarbowi Państwa spodziewanych przychodów z tytułu zryczałtowanego podatku od gier na automatach o niskich wygranych.

Wniosek powinien zawierać zwyczajny materiał dowodowy jak do postępowania przy wydawaniu pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych. W sytuacji, gdy złożony materiał dowodowy nie wymaga dodatkowego postępowania, postępowanie powinno odbyć się zgodnie z wymogami art. 35 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, maksymalnie w zwyczajowo przyjętym terminie 14 dni od dnia złożenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Artykuł 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) stanowi, iż ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego (art. 2 ust. 2b).Według definicji zawartej w art. 9 pkt 3 ww. ustawy, przez punkt gry na automatach o niskich wygranych - rozumie się miejsce, w którym prowadzi się gry na automatach o niskich wygranych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. W myśl art. 24 ust. 1a cyt. ustawy, zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry.

Podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych składa wniosek, który zgodnie z art. 32 ust. 1 cyt. ustawy powinien zawierać:

1.

odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki akcyjnej oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2.

oznaczenie imienne udziałów i akcji z określoną ich wartością;

3.

dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód, cechy dokumentu tożsamości) wspólników będących osobami fizycznymi, przedstawiających sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki, członków władz spółki (zarządu, rady nadzorczej) oraz osób sprawujących zarząd nad ośrodkami gier; w przypadku spółek osób prawnych i fizycznych należy podać również informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4.

opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany ośrodek gier, wyraźne określenie jego rozmiarów, wraz z planem i ogólnymi informacjami związanymi z konstrukcją;

5.

odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych - zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);

6.

przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;

7.

przewidywany rodzaj gier lub zakładów, o których mowa w art. 2, oraz ich liczbę, wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia;

8.

szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy; w przypadku kasyna gry - wstępną umowę o pracę z osobą sprawującą zarząd nad ośrodkiem gier;

9.

opis organizacji i funkcjonowania ośrodka gier lub punktu przyjmowania zakładu wzajemnego, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automatach;

10.

studium ekonomiczno-finansowe, zawierające, co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;

11.

projekty regulaminów gier;

12.

projekt systemu służącego rejestracji gości wchodzących do ośrodków gier;

13.

proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 38;

14.

zgodę, o której mowa w art. 15;

15.

opinię rady gminy o lokalizacji ośrodka gier;

16.

dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:

a)

w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, przedstawiającego sobą, co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,

b)

w przypadku wspólników będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;

17.

zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa;

18.

zaświadczenie o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;

19.

oświadczenia osób, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 i 2, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego.

Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz zatwierdzenie regulaminów gier i zakładów wzajemnych następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 34 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 cyt. ustawy, zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych obejmuje:

1.

nazwę spółki;

2.

zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

3.

miejsce urządzania gier lub zakładów;

4.

rodzaj i minimalną oraz maksymalną liczbę gier lub zakładów;

5.

warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 38;

6.

zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości, o której mowa w art. 18 ust. 2;

7.

nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a, dołącza się zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów (art. 35 ust. 4 ustawy).

Stosownie do art. 36 ust. 1 ww. ustawy, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gier na automatach, w salonie gry bingo pieniężne oraz w zakresie zakładów wzajemnych i gier na automatach o niskich wygranych udziela się na okres 6 lat. Podmiot, któremu wygasa zezwolenie, może wystąpić o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 lat. Wówczas wniosek o przedłużenie zezwolenia, składa się nie później niż na sześć miesięcy przed wygaśnięciem zezwolenia i nie wcześniej niż na rok przed upływem tego terminu. Ww. zezwolenia, wygasają, jeżeli w terminie jednego r. od dnia ich udzielenia nie podjęto działalności objętej zezwoleniem (art. 36). Natomiast w myśl art. 37 ww. ustawy jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego ośrodka gier albo określonej w zezwoleniu liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub punktów gier na automatach o niskich wygranych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca posiada zezwolenie na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej, będące decyzją ostateczną. Po upływie nieprzekraczalnego terminu uruchomienia wszystkich punktów gier na automatach o niskich wygranych Wnioskodawca zamierza dokonać wymiany takich punktów gry na automatach o niskich wygranych, w których ze względu na likwidację działalności gospodarczej przez podmioty, od których wynajmuje część powierzchni urządzanie gier na automatach o niskich wygranych nie jest możliwe, na inne prowadzące czynną działalność usługową lub gastronomiczną.

Tryb postępowania administracyjnego przy wydawaniu zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Przedmiotowe zezwolenia wydawane są w trybie decyzji, zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a.

W art. 16 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego została wyrażona zasada trwałości decyzji ostatecznych, która ma na celu zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego, ochrony praw nabytych, a także pogłębianie zaufania obywateli do organów państwa. - Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje trzy tryby wzruszania decyzji ostatecznej, do których zalicza się: stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej dotkniętej wadą niekwalifikowaną lub decyzji w ogóle niewadliwej, ze względu na konieczność dostosowania rozstrzygnięcia do wymogów interesu publicznego lub indywidualnego. A zatem, jedynie w ramach, nakreślonych zasadą trwałości decyzji ostatecznych, można rozważać zastosowanie tych trybów. Konsekwencją powyższego jest ścisłe ukształtowanie granic weryfikacji takich decyzji poprzez określenie przesłanek zastosowania poszczególnych trybów wskazanych w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio. Przepisem szczególnym w rozumieniu art. 155 k.p.a. będzie, więc przepis materialno-prawny, który przewiduje konkretne i sztywne wymogi dla wydania decyzji, która się stała ostateczna. Zatem w przedmiotowej sprawie będą to przepisy ustawy o grach i zakładach wzajemnych (reguła kolizyjna lex specjali derogat legi generali - norma szczególna uchyla normę ogólną).Zmianie zezwolenia w części dotyczącej lokalizacji punktów gier na automatach o niskich wygranych sprzeciwiają się przepisy art. 35 -37 ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Z treści art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o grach i zakładach wzajemnych wynika, iż elementem koniecznym zezwolenia jest precyzyjne wskazanie punktów, w których gry na automatach o niskich wygranych będą urządzane. Zezwolenie daje, więc prawo do prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w konkretnie wskazanych punktach (miejscach), w których działalność taka może być prowadzona. Te konkretnie wskazane punkty (miejsca) stanowią istotny element decyzji wyznaczając jej granice. Punkty (miejsca) te wyznaczają ramy zezwolenia, które udzielane jest na okres 6 lat. Natomiast przepis art. 37 cyt. ustawy jednoznacznie wskazuje, iż jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego ośrodka gier albo określonej w zezwoleniu liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub punktów gier na automatach o niskich wygranych.

W świetle powyższego, w ocenie tut. organu przepisy art. 35 -37 ustawy o grach i zakładach wzajemnych wykluczają możliwość zmiany zezwolenia w części dotyczącej m.in. wymiany takich punktów gry na automatach o niskich wygranych, w których ze względu na likwidację działalności gospodarczej przez podmioty, od których wynajmuje część powierzchni na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych nie jest możliwe, na inne prowadzące czynną działalność usługową lub gastronomiczną. W przypadku chęci podjęcia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w punktach wskazanych, jako lokale do zamiany jedyną możliwością jest ujęcie tych lokali we wniosku o wydanie nowego zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wraz z dokumentacją, o której mowa w art. 32 ust. 1 cyt. ustawy. Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymogu z art. 30 ww. ustawy. Wniosek ten podlega rozpatrzeniu w terminie określonym w art. 34 ust. 1 cyt. ustawy, czyli w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl