IBPP3/443-38/10/BWo

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-38/10/BWo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2010 r. (data wpływu 19 stycznia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

* nieprawidłowe w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne przez podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną, jeżeli energia ta została opodatkowana podatkiem akcyzowym na wcześniejszym etapie obrotu,

* prawidłowe w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne jeżeli energia ta została nabyta od podmiotów będących nabywcami końcowymi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne przez podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, dalej zwany Spółką wystąpił w dniu 26 lutego 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej o udzielenie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 energii elektrycznej zakupionej i zużytej na potrzeby własne. W dniu wystąpienia o interpretację podatkową Spółka posiadała koncesję na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz koncesję na obrót energią elektryczną. Faktycznie Spółka nie wykonywała działalności gospodarczej objętej przedmiotem koncesji na obrót energią elektryczną. W dniu 18 maja 2009 r. Spółka otrzymała interpretację indywidualną nr IBPP3/443-180/09/ŁW, w której Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Spółki w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym energii elektrycznej zakupionej i wykorzystywanej na potrzeby własne za prawidłowe tj. uznał że obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym od sprzedanej na rzecz Spółki energii elektrycznej ciąży na sprzedawcy tej energii, a nie jej odbiorcy energii - nabywcy końcowemu, za którego uznana została Spółka. W dniu 18 grudnia 2009 r. Spółka otrzymała z Ministerstwa Finansów pismem nr XXX zmianę ww. interpretacji indywidualnej. Minister Finansów uznał, że Spółka z uwagi na posiadaną koncesję na obrót energią elektryczną jest podatnikiem podatku akcyzowego od zakupionej energii elektrycznej i zużywanej na potrzeby własne. Spółka, jak wskazano we wniosku o interpretację indywidualną, nie zajmowała się obrotem energią elektryczną dlatego też w dniu 27 lutego 2009 r. wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o cofnięcie koncesji.

W dniu 17 marca 2009 r. Spółka otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji z dnia 10 marca 2009 r. o cofnięciu koncesji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zaznaczyć przy tym należy, że Spółka w ww. okresie była (i jest nadal) posiadaczem ok. 2000 instalacji położonych na terytorium kilku województw związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością ciepłowniczą i służących do przetwarzania ciepła (węzły cieplne, kotłownie), do których doprowadzona jest energia elektryczna zużywana przez ww. instalacje na potrzeby własne (nabycie końcowe, a nie dalsza odsprzedaż). Energia elektryczna doprowadzana do tych instalacji jest opomiarowana przez właściwego dla ich położenia lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (art. 3 pkt 25 PE) (właściciel liczników). Odczytu zużytej przez ww. instalacje energii elektrycznej dokonuje właściciel liczników i przekazuje te dane bezpośrednio do sprzedawcy energii elektrycznej do Spółki X. Część faktur i rachunków za zużytą energię elektryczną Spółka otrzymuje od właścicieli pomieszczeń (nabywców końcowych) np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, nie posiadających koncesji na obrót energią elektryczną gdzie usytuowane są urządzenia Spółki (węzły cieplne, kotłownie), a nie Spółki X i wówczas dochodzi do refakturowania przez właścicieli tych pomieszczeń kosztów zużytej energii elektrycznej przez instalacje Spółki zlokalizowane w ww. pomieszczeniach. Spółka nie dokonywała dotychczas samodzielnie odczytu liczników zużytej energii ze względu na zobowiązanie podmiotów będących właścicielami sieci do wykonywania tego obowiązku samodzielnie oraz brak własnej struktury organizacyjnej w tym zakresie. Z uwagi na upływ czasu oraz datę cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną w wielu przypadkach nie pokrywającą się z datą dokonania odczytów zużytej energii, dokonywaną przez właścicieli liczników sieci i liczników, ustalenie właściwej ilości energii zużytej, a podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, będzie bardzo trudne do wykonania przez Spółkę. Ponadto podkreślamy, że energia elektryczna, która została zakupiona i zużyta była na potrzeby własne w miesiącu marcu 2009 r. zawierała w swojej cenie podatek akcyzowy naliczony przez spółkę sprzedającą energię elektryczną na wcześniejszym poziomie obrotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy Spółka w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów ww. zmianą interpretacji indywidualnej będzie musiała opodatkować podatkiem akcyzowym zakupioną i zużytą na własne potrzeby energię elektryczną za okres od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym tj. 1 marca 2009 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu Spółce koncesji na obrót energią elektryczną przez Prezesa URE tj. 31 marca 2009 r., jeżeli zakupiona energia elektryczna w swojej cenie zawierała już podatek akcyzowy.

2.

Czy Spółka jako nabywca końcowy energii elektrycznej jest zobowiązana do opodatkowania podatkiem akcyzowym energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne w instalacjach odbiorczych, w sytuacji, w której energia ta została opodatkowana podatkiem akcyzowym na wcześniejszym etapie obrotu przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem energią elektryczną.

3.

Czy Spółka jako nabywca końcowy energii elektrycznej jest zobowiązana do opodatkowania podatkiem akcyzowym energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne w instalacjach odbiorczych w sytuacji, w której energia ta została nabyta od podmiotów będących nabywcami końcowymi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym (nieposiadających koncesji na obrót energią elektryczną), w sytuacji, gdy energia ta została opodatkowana na wcześniejszym etapie obrotu - sprzedaży do nabywców końcowych, przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem energią elektryczną.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że w okresie kiedy na Spółce ciążył obowiązek odprowadzenia podatku akcyzowego od zakupionej energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne tj. od 1 marca 2009 r. do momentu uprawomocnienia się decyzji o wygaśnięciu koncesji na obrót energią elektryczną tj. 31 marca 2009 r., Spółka nie dokonywała faktycznie obrotu energią elektryczną lecz wyłącznie jej zakupu na potrzeby własne, tak jak nabywca końcowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym. Energia nabywana przez Spółkę była już w każdym przypadku opodatkowana podatkiem akcyzowym na wcześniejszych etapach obrotu, a co za tym idzie nałożenie na Spółkę obowiązku zapłaty podatku akcyzowego byłoby sprzeczne z podstawową zasadą wynikającą nie tylko z prawa krajowego, lecz również prawa wspólnotowego - tj. zasadą jednokrotności opodatkowania sprzedaży podatkiem akcyzowym.

Opodatkowanie energii zakupionej i zużytej na własne potrzeby przez Spółkę prowadziłoby do wniosku, że konieczne jest dokonanie korekt wystawionych faktur i rachunków obciążających Spółkę przez ich wystawców, a w przypadku zakupu energii elektrycznej od odbiorców końcowych, również przez wystawców faktur z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do tych podmiotów. Takie stanowisko stanowiłoby zdaniem Wnioskodawcy naruszenie zasady opodatkowania energii elektrycznej na etapie jej sprzedaży do odbiorcy końcowego, co ma miejsce w sytuacji wykluczenia dalszej profesjonalnej odsprzedaży energii elektrycznej. Ponadto w ocenie Wnioskodawcy niemożliwym jest ustalenie wielkości pobranej w ww. okresie energii elektrycznej, gdyż dokonanie odczytu liczników, nie były dokonywane na dzień wygaśnięcia koncesji na obrót energią. Sam fakt posiadania koncesji na obrót energią elektryczną nie rodzi jeszcze obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Do jego wystąpienia niezbędne jest zrealizowanie obrotu (sprzedaży) energią a zatem dokonanie jej zakupu i dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorcy końcowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju. Takiej czynności (sprzedaży) Spółka w ww. okresie nie wykonywała, w związku z czym nabyta przez Spółkę energia elektryczna nie może być przedmiotem opodatkowania, tym bardziej, iż przedmiotem tym była na wcześniejszym etapie sprzedaży.

Za takim stanowiskiem przemawia również pismo Ministerstwa Finansów - Podsekretarza Stanu z dnia 31 marca 2009 r. sygn. AE 6/033/13/1RZ/09/1772, zgodnie z którym sytuacja, w której podmiot posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i jednocześnie kupuje energię elektryczną którą zużywa na własne potrzeby, mieści się w zakresie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Niezależnie od tego czy podmiot, który posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, przeznacza ją do sprzedaży, czy też tylko ją zużywa, koncesja ta w żadnym wypadku nie wiąże się z zakupem energii elektrycznej z zewnątrz i zużyciem tej zakupionej energii na własne potrzeby. W tym zakresie, gdy podmiot zakupuje energię na własne potrzeby (nie przeznacza jej do sprzedaży), staje się nabywcą końcowym jak każdy inny podmiot (ostateczny konsument), który zużywa energię na własne potrzeby (w swoim gospodarstwie domowym). W związku z tym w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju. Podatnikiem zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu, czyli w tym przypadku osoba lub jednostka, która sprzedaje energię nabywcy końcowemu. Zdaniem Wnioskodawcy powyższą interpretację należy odpowiednio stosować również do podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną, w sytuacji, w której nie jest ona faktycznie wykonywana. Również doprowadzenie do skorygowania ceny energii elektrycznej sprzedanej Spółce przez podmioty będące nabywcami końcowymi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku

akcyzowym nastręczałoby poważne problemy. W przedstawionym przypadku nie nastąpiło uszczuplenie wpływów do budżetu Państwa z tytułu podatku akcyzowego, gdyż obowiązek podatkowy ciążył na podmiocie sprzedającym profesjonalnie energię elektryczną odbiorcom końcowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* nieprawidłowe w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne przez podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną, jeżeli energia ta została opodatkowana podatkiem akcyzowym na wcześniejszym etapie obrotu,

* prawidłowe w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne jeżeli energia ta została nabyta od podmiotów będących nabywcami końcowymi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym.

W dniu 2 marca 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

W odpowiedzi na ww. wniosek Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał w dniu 14 maja 2009 r. interpretację indywidualną Nr IBPP3/443-180/09/ŁW, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. NrXXX Minister Finansów z urzędu zmienił ww. interpretację indywidualną stwierdzając, iż stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nie jest prawidłowe.

W związku z powyższym Wnioskodawca ponownie zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym zakupionej energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby za okres od 1 marca 2009 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu Wnioskodawcy koncesji na obrót energią elektryczną tj. do dnia 31 marca 2009 r., jeżeli zakupiona energia elektryczna w swojej cenie zawierała już podatek akcyzowy.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

3.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5.

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6.

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

W myśl art. 13 ust. 1 cyt. ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot:

1.

nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony;

2.

będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu;

3.

u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych;

4.

będący przedstawicielem podatkowym;

5.

będący zarejestrowanym handlowcem - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz osoby trzeciej.

Stosownie do art. art. 11 ww. ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

1.

nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

wydania energii nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

3.

zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4.

powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Nabywcą końcowym, zgodnie z art. 2 pkt 19 ww. ustawy jest podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm. 4), z wyłączeniem

a.

spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 z późn. zm.) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b.

towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),

c.

giełdowej izby rozrachunkowej lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d.

spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Opodatkowaniu akcyzą podlega zatem zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy zużycie energii elektrycznej przez podmioty posiadające koncesję na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią.

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym koncesje na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz koncesję na obrót energią elektryczną. Wnioskodawca w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. tylko posiadał koncesję na obrót energią elektryczną lecz faktycznie nie wykonywał działalności gospodarczej objętej przedmiotem koncesji na obrót energią elektryczną.

Zatem jak wynika stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca posiadał koncesję na obrót energią elektryczną. Posiadana przez Wnioskodawcę koncesja na obrót energią elektryczną, niezależnie od tego czy Wnioskodawca z niej korzystał, powoduje, iż w okresie kiedy Wnioskodawca posiadał ww. koncesję na obrót energią elektryczną jest on podatnikiem podatku akcyzowego od zakupionej energii elektrycznej, zużytej następnie na potrzeby własne.

Tym samym należy stwierdzić, iż Wnioskodawca posiadając koncesję na obrót energią elektryczną nie spełnia definicji odbiorcy końcowego, jest natomiast podatnikiem podatku akcyzowego od zakupionej energii elektrycznej, zużytej następnie na potrzeby własne w instalacjach odbiorczych.

W związku powyższym zużycie energii elektrycznej przez Wnioskodawcę, który posiadał w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. koncesję na obrót energią elektryczną, mimo iż z niej w tym czasie nie korzystał, na potrzeby własnej działalności gospodarczej w instalacjach odbiorczych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Wnioskodawca na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy w związku z ww. czynnościami, jest podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do zapłaty podatku.

Ponadto w odniesieniu do sytuacji, że zakupiona przez Wnioskodawcę energia elektryczna w swojej cenie zawierała już podatek akcyzowy, bowiem została opodatkowana już na wcześniejszym etapie obrotu, należy wskazać, iż Wnioskodawca winien zwrócić się do podmiotów, od których nabywał w ww. okresie energię elektryczną, którą następnie zużywał na potrzeby własne w instalacjach odbiorczych do skorygowania należnego podatku akcyzowego. Zakupiona przez Wnioskodawcę energia elektryczna została przez podmiot sprzedający nieprawidłowo opodatkowana na wcześniejszym etapie obrotu. Wnioskodawca nie był w ww. okresie nabywcą końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 ww. ustawy a zatem sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Wnioskodawcy nie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na tym etapie obrotu, gdyż podatnikiem z tytułu zużycia nabytej energii elektrycznej był Wnioskodawca a nie podmiot dokonujący sprzedaży energii elektrycznej.

W związku z powyższym nie można w przedmiotowej sprawie zasadnie twierdzić, że doszłoby do naruszenia zasady jednokrotności opodatkowania podatkiem akcyzowym. Podstawową cechą odróżniającą podatek akcyzowy od innych podatków pośrednich, w tym przede wszystkimi od podatku VAT, jest jednofazowy charakter opodatkowania. Jednofazowość opodatkowania podatkiem akcyzowym przejawia się w tym, że akcyza powinna być płacona na pierwszym szczeblu obrotu. Konsekwentnie, każda następna transakcja, której przedmiotem będą wyroby akcyzowe, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a podmiot dokonujący danej transakcji nie powinien być traktowany jako podatnik akcyzy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego podkreślić należy, iż powyższa zasada nie została naruszona, bowiem podmiot sprzedający Wnioskodawcy energię elektryczną nieprawidłowo dokonał naliczenia kwoty należnej akcyzy. Podatnikiem z tytułu zużycia zakupionej energii elektrycznej na potrzeby własne w instalacjach odbiorczych jest Wnioskodawca, który zobowiązany jest do zapłaty należnej akcyzy. Tym samym bez znaczenia pozostaje rozliczenie kwoty należnej akcyzy na wcześniejszym etapie obrotu przez podmioty sprzedające energię elektryczną.

Natomiast odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy, iż niemożliwym jest ustalenie wielkości pobranej energii elektrycznej w ww. okresie, gdyż dokonanie odczytu liczników, nie były dokonywane na dzień wygaśnięcia koncesji na obrót energią elektryczną należy przywołać art. 91 ust. 1 i 3-4 cyt. ustawy, stanowiący że podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, zużywający energię elektryczną w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4, a także podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5, są obowiązani do prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych:

1.

ilości wyprodukowanej oraz zakupionej energii elektrycznej - w megawatogodzinach (MWh);

2.

ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym;

3.

ilości energii elektrycznej dostarczonej podmiotom niebędącym nabywcami końcowymi;

4.

dat dokonania płatności wynikających z umów właściwych do rozliczeń z tytułu dostaw;

5.

ilości energii elektrycznej, od których powstał obowiązek naliczenia i zapłaty akcyzy;

6.

kwot akcyzy należnej do zapłaty od energii elektrycznej;

7.

ilości energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy;

8.

ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;

9.

ilości energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo albo wyeksportowanej;

10.

ilości strat powstałych w wyniku przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.Jeżeli brak jest urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, o których mowa w ust. 3 pkt 8 i 10, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe.

Sposób prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 243).

Z powyższych przepisów wynika, że Wnioskodawca był zobowiązany do prowadzenia ewidencji zużytej energii elektrycznej na potrzeby własne w okresach miesięcznych. Natomiast w przypadku braku odpowiednich urządzeń pomiarowych prowadzący ewidencję określa ilości zużytej energii szacunkowo.

W związku z powyższym bezzasadne jest twierdzenie Wnioskodawcy, że niemożliwym jest ustalenie wielkości pobranej energii elektrycznej w ww. okresie.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy w kwestii obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własnej działalności gospodarczej opodatkowanej na wcześniejszym etapie obrotu należało uznać za nieprawidłowe

Natomiast w odniesieniu do sytuacji opisanej w pytaniu 3 wniosku, kiedy Spółka nabywa od podmiotów będących nabywcami końcowymi w rozumieniu art. 2 pkt 19 cyt. ustawy (nieposiadających koncesji na obrót energia elektryczną) energię elektryczną, którą zużywa na potrzeby własne w instalacjach odbiorczych, która to energia została opodatkowana na wcześniejszym etapie obrotu, przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem energią elektryczną należy stwierdzić, że dokonanie odsprzedaży energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, od której został zapłacony podatek, nie jest opodatkowane podatkiem akcyzowym. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wielokrotnego opodatkowania akcyzą, podczas gdy przedmiot opodatkowania jest tak skonstruowany, aby do opodatkowania dochodziło tylko na jednym etapie obrotu.

Reasumując, nabywca końcowy który odsprzedaje energię elektryczną, od której został zapłacony podatek akcyzowy nie jest podatnikiem podatku akcyzowego. Sprzedaż opodatkowanej energii elektrycznej przez nabywcę końcowego kolejnym podmiotom również nie rodzi obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym dotyczącym pytania nr 3 wniosku nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego a tym samym zużycie na potrzeby własne energii elektrycznej nabytej od nabywców końcowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

nieprawidłowe w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne przez podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną, jeżeli energia ta została opodatkowana podatkiem akcyzowym na wcześniejszym etapie obrotu;

prawidłowe w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne jeżeli energia ta została nabyta od podmiotów będących nabywcami końcowymi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym.

Równocześnie zauważa się, iż interpretacja ogólna z dnia 31 marca 2009 r. znak AE 6/033/13/RZ/09/1772 dotyczy podmiotu wytwarzającego energię elektryczną, który jednocześnie kupuje energię elektryczną w celu zużycia na własne potrzeby. Zatem interpretacja ta nie ma zastosowania do podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl