IBPP3/443-370/10/AB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-370/10/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2010 r. (data wpływu 27 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 sierpnia 2010 r. (data wpływu 19 sierpnia 2010 r.) oraz pismem z dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z opodatkowania zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18 sierpnia 2010 r. (data wpływu 19 sierpnia 2010 r.) oraz pismem z dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z opodatkowania zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W grudniu 2007 r. Wnioskodawca zakupił wraz małżonką zabudowaną nieruchomość tj. halę produkcyjną od rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Faktura zakupu ze zwolnioną stawką VAT, jak też akt notarialny był wystawiony na obojga małżonków. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą. Małżonka Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem podatku.

W powyższym budynku Wnioskodawca dokonał prace modernizacyjne, których wartość przewyższała 30% wartości początkowej. Ostatecznie prace modernizacyjne zakończone zostały w miesiącu marcu 2008 r. Od dokonanych prac modernizacyjnych Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Halę w połowie Wnioskodawca wykorzystywał w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, druga połowa była wynajmowana osobie trzeciej w 2007 r. przez małżonkę Wnioskodawcy. W 2008 r. i 2009 r. na podstawie umowy użyczenia spisanej z małżonką, Wnioskodawca najem na rzecz osoby trzeciej rozliczał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W 2010 r. najem ponownie rozliczała małżonka Wnioskodawcy jako nie prowadząca działalności gospodarczej. W roku bieżącym Wnioskodawca zamierza sprzedać opisaną nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż ww. nieruchomości będzie opodatkowana w całości, w połowie czy zwolniona z podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zabudowanej nieruchomości będzie w całości zwolniona z podatku VAT, ponieważ ostatnie prace modernizacyjne zostały ukończone w marcu 2008 r., a tym samym upłynął wymagany 2-letni okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Co do zasady stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Należy się zatem zastanowić czy w zaistniałej sytuacji doszło do zasiedlenia przedmiotowej nieruchomości po jej ulepszeniu. Z wniosku wynika, że wartość ulepszenia przekroczyła 30% wartości początkowej nieruchomości, a prace te zostały zakończone w marcu 2008 r. Tak więc od ulepszenia upłynął okres dwu letni. Do rozstrzygnięcia zatem pozostało czy nieruchomość ta została oddana do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, użytkownikowi budynków po dokonaniu ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej nieruchomości.

Niewątpliwie wynajem nieruchomości po ulepszeniu należy uznać za pierwsze zasiedlenie w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż dochodzi do oddania do użytkowania nieruchomości, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż połowa hali produkcyjnej po dokonanym ulepszeniu (prace modernizacyjne zakończone w miesiącu marcu 2008 r.) przekraczającym 30% wartości początkowej obiektu nie była wynajmowana, a Wnioskodawca wykorzystywał ją do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tym samym nie została ona zasiedlona, a co za tym idzie w przypadku tej części hali produkcyjnej nie zaistnieją okoliczności, które umożliwiałyby skorzystanie ze zwolnienia przy ich dostawie tej części hali.

Natomiast odnoście części budynku hali produkcyjnej, która wynajmowana była na rzecz osoby trzeciej po dokonaniu ulepszeń zakończonych w marcu 2008 r. w latach 2008-2009, a następnie w 2010 r. przez małżonkę Wnioskodawcy, znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż dostawa tej części nieruchomości nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

W tym miejscu należy przeanalizować zatem możliwość zastosowania zwolnienia dostawy części nieruchomości, która nie była przedmiotem najmu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dostawa części budynku hali produkcyjnej gdzie Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą, nie będzie mogła skorzystać również ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż co prawda przy nabyciu nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku należnego (czynność zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT), jednakże wartość wydatków na ulepszenie wyniosła co najmniej 30% wartości początkowej, a Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków z tego tytułu. Nie został również spełniony warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 7a ww. ustawy, gdyż ta część nieruchomość w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

Tak więc, mając powyższe na uwadze, zdaniem tut. organu, Wnioskodawca dokonując dostawy budynku hali, produkcyjnej winien opodatkować 22% stawką VAT tą część budynku hali która nie była wynajęta, a Wnioskodawca wykorzystywał ją do własnych celów związanych z działalnością gospodarczą. Natomiast ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT będzie mogła korzystać ta część hali produkcyjnej, która była przez Wnioskodawcę wynajęta po dokonaniu ulepszeń na rzecz osób trzecich.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym położone są budynki i budowle rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 22% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki.

W związku z tym, że dostawa hali produkcyjnej jest w części opodatkowana, a w części będzie korzystała ze zwolnienia, należy dokonać "przyporządkowania" proporcjonalnie do poszczególnych wartości podlegających opodatkowaniu i zwolnieniu i opodatkować je na tych samym zasadach.

Reasumując, przedmiotowa transakcja będzie stanowić dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do powierzchni budynku, dostawę w części zwolnioną od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 odnoszący się do części hali wraz z gruntem, która była wynajmowana na rzecz osób trzecich, a w części opodatkowaną stawką podatku w wysokości 22% (ta część hali wraz z gruntem gdzie Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż dostawa nieruchomości będzie w całości korzystać ze zwolnienia należało uznać za nieprawidłowe.

Podkreślenia wymaga jednakże fakt, iż niniejsza interpretacja traci swą aktualność w sytuacji zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego oraz stanu prawnego.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z powyższej regulacji wynika, że z wnioskiem może wystąpić osoba, u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Zatem interpretacja wydawana jest w indywidualnej sprawie zainteresowanego, który składa wniosek o jej wydanie. Tym samym niniejsza interpretacja rodzi skutki podatkowe tylko i wyłącznie dla Wnioskodawcy, nie dotyczy jednak skutków podatkowych małżonki Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl