Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 czerwca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-340/14/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 marca 2014 r. (data wpływu 21 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 21 maja 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w ramach projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w ramach projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 maja 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 14 maja 2014 r., nr IBPP3/443-340/14/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 21 maja 2014 r., został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Klub Sportowy "...") złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. "...". Projekt nie generował dochodu i nie powstała sprzedaż opodatkowana VAT. Wnioskodawca poniósł koszty koncertu pieśni regionalnych, obsługi parkuru, wyżywienia uczestników zawodów, pucharów dla zwycięzców, nagrody dla zawodników, przygotowania placu konkursowego, przygotowania rozprężalni, zakupu czasu antenowego w telewizji, zakupu czasu antenowego w radio, wydania broszury, obsługi medycznej. W sumie 32 750 zł. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, ze względu na zwolnienie podmiotowe z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto, pismem z 21 maja 2014 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy były dokonywane tuż przed rozpoczęciem zawodów, w czasie trwania i bezpośrednio po zawodach czyli od 19 września 2013 r. do 11 października 2013 r. Zawody odbyły się w dniach od 20 września 2013 r. do 22 września 2013 r. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, ze względu na zwolnienie podmiotowe z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w ramach zrealizowanego projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa odliczenia podatku VAT w ramach zrealizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "...". Wnioskodawca poniósł koszty koncertu pieśni regionalnych, obsługi parkuru, wyżywienia uczestników zawodów, pucharów dla zwycięzców, nagrody dla zawodników, przygotowania placu konkursowego, przygotowania rozprężalni, zakupu czasu antenowego w telewizji, zakupu czasu antenowego w radio, wydania broszury, obsługi medycznej. Zakupy były dokonywane od 19 września 2013 r. do 11 października 2013 r. Projekt nie generował dochodu i nie powstała sprzedaż opodatkowana VAT. Nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, ze względu na zwolnienie podmiotowe z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania, w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na potrzeby realizacji projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma prawa odliczenia podatku VAT, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl