IBPP3/443-336/08/AŚ (KAN-4851/08) - Czy wycofanie z majątku spółki lokalu użytkowego wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego i nieruchomości budynkowej i przekazanie na majątek osobisty wspólników rodzi skutek w postaci obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od tej czynności?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-336/08/AŚ (KAN-4851/08) Czy wycofanie z majątku spółki lokalu użytkowego wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego i nieruchomości budynkowej i przekazanie na majątek osobisty wspólników rodzi skutek w postaci obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od tej czynności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 13 maja 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) oraz z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania na cele osobiste wspólników lokalu użytkowego wraz prawem użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismami z dnia 9 i 14 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania na cele osobiste wspólników lokalu użytkowego wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik Sklep Sp. Jawna wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 000. Spółka jawna powstała na skutek przekształcenia spółki cywilnej Sklep na podstawie uchwały wspólników spółki cywilnej. Majątek spółki cywilnej przed przekształceniem w spółkę jawną stanowiła nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW Sądu Rejonowego, lokal użytkowy - sklep branży spożywczej położony na parterze domu o powierzchni użytkowej 243,77m2. Z prawem własności lokalu użytkowego związane są udziały w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w XXX, będących własnością gminy XXX objętych KW i udziały we współwłasności części wspólnych budynku. Powyższą nieruchomość lokal użytkowy wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego i współwłasności budynkowej jako wkład do spółki cywilnej wniósł wspólnik, umową o przeniesienie własności nieruchomości - akt notarialny. W księdze wieczystej KW jako właściciele tej nieruchomości zostali wpisani Pan i Pani jako wspólnicy Sklepu Sp. Cywilnej w XXX na zasadach współwłasności łącznej. W sklepie tym spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą. W 1999 r. Pan prowadził działalność gospodarczą zarejestrowaną na jego imię w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta XXX i pozostawał podatnikiem podatku VAT jako osoba fizyczna. Powyżej opisany lokal użytkowy Pan kupił od Gminy XXX na cele tej działalności gospodarczej. Urząd Miasta XXX na sprzedaż tego lokalu wystawił na nabywcę Pana fakturę VAT z dnia września roku w której wykazał podatek VAT w kwocie 60.005 zł. Nabywca lokalu Pan skorzystał z przysługującego mu prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ww. fakturze, dotyczącej ceny za przedmiotowy lokal użytkowy. Jak wyżej wskazano Pan lokal ten wniósł jako wkład do spółki cywilnej, która uległa przekształceniu w spółkę jawną. Obecnie wspólnicy zamierzają wycofać powyższy lokal użytkowy z majątku spółki i przenieść jego własność na swój majątek prywatny nie związany z działalnością gospodarczą. Na skutek tej czynności prawnej byliby współwłaścicielami tej nieruchomości w częściach ułamkowych po połowie.

Ponadto w piśmie uzupełniającym do wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu) strona reprezentująca Wnioskodawcę wskazała, że:

*

Przekazanie lokalu na rzecz właścicieli nastąpi nieodpłatnie.

*

Lokal został zakupiony w grudniu 1999 r. za cenę 390.000,00 zł.

*

Przedmiotowy lokal był remontowany przez właścicieli w 2002 r. Łączna wartość nakładów nie przekroczyła 30% wartości początkowej lokalu. W ramach remontu zainstalowano klimatyzację za 22.425,00 zł (jest amortyzowana) oraz wymieniono podłogi i szyby - koszty tego remontu (wartość około 60.000 zł) zaksięgowano w koszty bieżące jako remonty obiektu.

*

Zarówno od nakładów na klimatyzację, jak i remonty odliczono podatek VAT, ponieważ spółka jawna jest czynnym płatnikiem podatniku od towarów i usług.

*

Lokal jest użytkowany jako własność firmy od grudnia 1999 r., a więc przez okres przekraczający 5 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie z majątku spółki opisanego wyżej lokalu użytkowego wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego i nieruchomości budynkowej i przekazanie na majątek osobisty wspólników rodzi skutek w postaci obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od tej czynności?

Zdaniem Wnioskodawcy wycofanie lokalu użytkowego z majątku spółki i przeniesienie na majątek osobisty wspólników jako współwłaścicieli w częściach ułamkowych nie rodzi żadnych skutków w podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług jako odpłatną dostawę traktuje się przekazanie przez podatnika towarów na cele osobiste wspólników, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotą podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Podobna regulacja przewidziana jest w art. 8 ust 2 cyt ustawy o VAT dotycząca usług świadczonych na rzecz wspólników. Jak wyżej wskazano opisany lokal użytkowy został wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej w dniu 4 listopada 1999 r. Zgodnie z obowiązującym wówczas przepisem § 73 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 156, poz. 1024) wkłady niepieniężne wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego były zwolnione od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, spółce cywilnej jako podatnikowi VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy nabyciu lokalu użytkowego na współwłasność łączną wspólników. W takiej sytuacji wycofanie tej nieruchomości z majątku spółki nie rodzi skutków w zakresie podatku VAT, bowiem nie została spełniona przesłanka istnienia prawa odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach. Skorzystanie z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu lokalu użytkowego przez podatnika, osobę fizyczną (która następnie wniosła ten lokal jako wkład do spółki cywilnej) pozostaje bez wpływu na obowiązek podatkowy podatnika spółki jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. wyżej ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.

Reasumując, aby nieodpłatne przekazanie towarów stanowiło dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT podatnikowi musi przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z treści wniosku wynika, że przy nabyciu lokalu użytkowego wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu objętych KW i udziałami we współwłasności części wspólnych budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części, ponieważ lokal został wniesiony do spółki cywilnej, przekształconej następnie w spółkę jawną w formie aportu w 1999 r. Zgodnie z obowiązującym wówczas przepisem § 73 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024 z późn. zm.) wkłady niepieniężne wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego były zwolnione od podatku od towarów i usług. Zatem nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 7 ust. 2 cyt. wyżej ustawy o VAT.

W świetle powyższego uznać należy, iż nieodpłatne przekazanie na cele osobiste wspólników spółki jawnej lokalu użytkowego wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu objętych KW Nr 73271 i udziałami we współwłasności części wspólnych budynku nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z tym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Należy jednak zaznaczyć, iż Wnioskodawca ponosił wydatki na remont i modernizację przedmiotowego lokalu i obniżał podatek należny o kwotę podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami. Zatem, z chwilą nieodpłatnego przekazania na cele osobiste podatnika lokalu użytkowego wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu objętych KW i udziałami we współwłasności części wspólnych budynku na cele osobiste Wnioskodawcy, nastąpi zmiana ich przeznaczenia ze związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych na związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, w związku z powyższym zaistnieje okoliczność zmieniająca prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na ulepszenie wykorzystywanej nieruchomości, skutkować może korektą odliczonego wcześniej podatku naliczonego.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w takim zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Natomiast w myśl art. 91 ust. 1-7 ustawy o VAT po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Korekta po sprzedaży, o której mowa w ust. 4, powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

W przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1.

opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru związane jest z czynnościami opodatkowanymi;

2.

zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu - do obliczenia korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Należy podkreślić, iż wobec braku regulacji, która wprost rozstrzygałaby kwestię korekty podatku naliczonego w związku z ulepszeniem środków trwałych, w ocenie tut. Organu, zastosowanie będą miały zasady wynikające z art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ulepszenie środka trwałego należy zatem traktować dla celów podatku od towarów i usług tak jak zakup odrębnego środka trwałego.

Powyższe zasady mają jednak zastosowanie w sytuacji gdy nakłady poczynione po 30 kwietnia 2004 r. spowodowały zwiększenie wartości nieruchomości - w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym - wówczas zmiana przeznaczenia środka trwałego powoduje konieczność korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z nakładami (modernizacją) zgodnie z zasadami zawartymi w art. 91 ustawy o VAT. Korekty dokonuje się pod warunkiem, że nie minął jeszcze okres korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy.

Z treści wniosku wynika, iż przedmiotowe nieruchomości Spółka nabyła w formie aportu w grudniu 1999 r. Natomiast remontu i modernizacji przedmiotowego lokalu spółka dokonała w 2002 r., a więc pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Zatem kwestię korekty podatku naliczonego rozstrzyga przepis art. 163 ust. 2 ustawy o VAT zdanie trzecie, w myśl którego w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 175 tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

Reasumując, przedmiotowa czynność nieodpłatnego przekazania na cele osobiste Wnioskodawcy lokalu użytkowego wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu objętych KW 1 i udziałami we współwłasności części wspólnych budynku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca, który poniósł wydatki na modernizację i remont w 2002 r. (a więc przed 1 maja 2004 r.) nie dokonuje od wydatków poniesionych w tym okresie korekty podatku naliczonego według zasad określonych w przepisach art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl