IBPP3/443-193/07/IK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-193/07/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy Miasta R, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 23 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w nakładach związanych z realizacją projektu pod nazwą "Stypendia szansą dla uczniów-edycja na rok szkolny 2006/2007" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w nakładach związanych z realizacją projektu pod nazwą "Stypendia szansą dla uczniów - edycja na rok szkolny 2006/2007".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Do zadań własnych Miasta zgodnie z art. 7 ustawy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej. Projekt "Stypendia szansą dla uczniów - edycja na rok szkolny 2006/2007" współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR.Wnioskodawca realizuje projekt poprzez wypłatę stypendiów, co stanowi wsparcie finansowe uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenach wiejskich. Celem projektu jest ułatwienie młodzieży z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenach wiejskich dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Stypendia dla beneficjentów stanowią bezzwrotne świadczenie, które jest przekazywane uczniom lub rodzicom w formie pieniężnej. Wnioskodawca prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjno-finansową projektu. Przyjmuje i weryfikuje wnioski o stypendia, a następnie wypłaca stypendia uczniom szkól ponadgimnazjalnych, do tego uprawnionym. Dla realizacji obsługi tych zadań kupuje towary i usługi, które są opodatkowane podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy realizacji przedmiotowego projektu, jest możliwość odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług, w okresie jego wykonywania lub 5 lat po jego zakończeniu, od zakupów towarów i usług dokonywanych dla obsługi administracyjno-finansowej projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw do odliczenia w całości lub części podatku od towarów i usług przy realizacji projektu "Stypendia szansą dla uczniów - edycja na rok szkolny 2006/2007" w trakcie jej realizacji i po 5 latach od jego zakończenia.Wypłaty stypendiów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokonywane zakupy towarów i usług dla obsługi projektu maja naliczony podatek VAT. Brak jest jednak możliwości odliczenia tego podatku, gdyż projekt w okresie realizacji, ani po jego zakończeniu nie generuje przychodów, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym brak jest podstaw do odliczenia podatku od towarów i usług w ramach projektu. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego nie stanowią bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Ponadto w trybie określonym w rozdziale 12 tego rozporządzenia Gmina nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT. Mając powyższe na uwadze zdaniem Wnioskodawcy Gmina nie ma podstaw do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części we wskazanym czasookresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina w ramach zadań własnych realizowała projekt pod nazwą "Stypendia szansą dla uczniów - edycja na rok szkolny 2006/2007". Celem tego projektu jest ułatwienie młodzieży z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenach wiejskich dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Stypendia stanowią bezzwrotne świadczenie przekazywane beneficjentom w formie pieniężnej. Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym za pięć lat. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl