IBPP3/443-1134/11/PK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1134/11/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2011 r. (data wpływu 11 października 2011 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 grudnia 2011 r. (data wpływu 29 grudnia 2012 r.) oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. (data wpływy 19 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla kwot wyrażonych w walucie obcej przy świadczeniu usług wstępu na imprezy masowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2011 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla kwot wyrażonych w walucie obcej przy świadczeniu usług wstępu na imprezy masowe. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz z dnia 17 stycznia 2012 r.będący odpowiedzią na wezwania tut. organu z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz z dnia 5 stycznia 2012 r. znak: IBPP3/443-1134/10/PK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest firmą z siedzibą w Polsce. Prowadzi różne działania w ramach swojej oferty handlowej. Jednym z działań jest dystrybucja biletów na imprezy masowe. Część sprzedaży realizuje przy użyciu internetu. Obecnie sprzedaż realizuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Bilety mają swoje ceny w walucie polskiej tj. złotych i opodatkowane są obniżoną stawką VAT 8%. Bilety są pakowane przez Wnioskodawcę w koperty albo nabywca sam drukuje sobie bilet na drukarce w domu, czy w biurze. Bilety kierowane są do wszystkich odbiorców, lecz w głównej mierze nabywcami są osoby fizyczne. Dla każdej transakcji Wnioskodawca wystawia odpowiednią fakturę VAT i dołącza ją do przesyłki lub umożliwia jej wydruk samodzielnie przez nabywcę (wydruk własny biletów). W takiej sytuacji nie ma problemów z interpretacją odnośnie stawki podatku VAT oraz waluty, w której jest dokonywana transakcja.

Wnioskodawca ma propozycje współpracy ze strony podmiotów zagranicznych (ze strefy euro) organizujących imprezy masowe poza terytorium polski. Bilety w tych przypadkach byłyby wyceniane w walutach obcych (euro, funt, itp.). Wnioskodawca byłby sprzedawcą biletów za pośrednictwem internetu, punktów sprzedaży, bądź bezpośredniej sprzedaży gotówkowej. Odbiorcy indywidualni i firmy z terytorium polski, ale także państw członkowskich.

Imprezy, na które Wnioskodawca sprzedaje bilety są imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

Wnioskodawca sprzedaje bilety na wszystkie rodzaje imprez masowych, także na mecze piłki nożnej, w zależności od zlecenia organizatora.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Spółka dokonuje sprzedaży biletów, zakupionych od organizatora imprezy, tym samym działamy we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej, czyli ponosi odpowiedzialność przed swymi klientami za daną imprezę zgodnie z normami prawa cywilnego i ustaleń wynikających z umów zawartych z organizatorami imprezy. W razie reklamacji Spółka dokonuje zwrotu kwot za nabyte bilety i wystawia korekty sprzedaży, a następnie dochodzi rekompensaty u organizatora imprezy we własnym imieniu i domaga się korekty faktury zakupionych biletów.

Wnioskodawca w żadnym z przypadków będzie organizatorem imprez masowych, na które by sprzedawał bilety we własnym imieniu.

Kwestia dotyczy rozliczania takich transakcji w walucie jaka jest nadrukowana na bilecie. Problemem są ciągłe zmiany kursu danej waluty względem pln w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce zaoferować cenę w złotówkach powoduje konieczność nieustannych przeliczeń i zaokrągleń, które zupełnie zamazują kupującemu rzeczywistą wartość takiego biletu. Wnioskodawca musi zakładać zmienność kursu w czasie z racji płynności walutowej, ponadto wartości w groszach są źle przyjmowane przez kupujących, generują częste błędy, pomyłki we wpłatach. Dodatkowo, na innych, zagranicznych stronach cena danego biletu wykazana jest w takiej walucie, jaka obowiązuje w danym kraju i potencjalny nabywca może zniechęcić się do nabycia biletów w naszej firmie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do Wnioskodawcy ma zastosowanie art. 31a ustawy o podatku od towarów I usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, może stosować art. 31a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 i ust. 2a ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

Należy zauważyć, iż pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Definicja ta obejmuje bowiem nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale również szereg transakcji niewymagających aktywnego działania usługodawcy.

W świetle powyższego niewątpliwie zarówno pośrednictwo w zakresie dystrybucji biletów wstępu na imprezy masowe jak też sprzedaż usług wstępu na gruncie podatku VAT należy traktować jako świadczenie usługi.

Jak wynika z wniosku ceny biletów są wyrażone w obcej walucie. Kwestię przeliczania walut reguluje art. 31a ustawy o VAT. ust. 1 i ust. 4 tego artykułu stanowią, że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4. W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Stosownie do tych przepisów do przeliczenia wartości wyrażonych w obcej walucie należy stosować kurs ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Przy czym dla usług wstępu na ww. imprezy ustawodawca wprowadził możliwość przeliczania wedle kursu określonego przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Warto tutaj odnotować, że możliwość stosowania przeliczenia określonego w przepisach celnych dotyczy wyłącznie usług wstępu, nie obejmuje natomiast usług pośrednictwa w zakresie dystrybucji biletów na te imprezy.

Jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu dokonuje on sprzedaży biletów, zakupionych od organizatora imprezy, tym samym działamy we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej, czyli ponosi odpowiedzialność przed swymi klientami za daną imprezę zgodnie z normami prawa cywilnego i ustaleń wynikających z umów zawartych z organizatorami imprezy.

Mając na uwadze art. 8 ust. 2a ustawy o VAT zgodnie, z którym podmiot działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, zakupuje daną usługę a następnie ją odsprzedaje uznaje się tak jakby sam ją wyświadczył. W tym przypadku Spółka zakupuje bilety od organizatora imprezy i odsprzedaje je ostatecznym klientom.

Warto tutaj zauważyć, że bilet jest dokumentem potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi. Jest znakiem legitymacyjnym potwierdzającym, że okaziciel albo osoba imiennie wskazana posiada uprawnienie do skorzystania z usługi oferowanej przez przedsiębiorcę posługującego się biletem. Bilet jest dokumentem stwierdzającym istnienie określonego stosunku prawnego.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trzeba stwierdzić, że sprzedaż biletu jest sprzedażą usługi (prawa) wstępu na imprezę.

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku imprezy na które sprzedaje bilety są imprezami masowymi w rozumieniu ww. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Tym samym należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku są spełnione wszystkie warunki pozwalające skorzystać możliwości przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl