IBPP3/443-1133/12/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1133/12/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2012 r. (data wpływu 17 października 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2012 r. (data wpływu 26 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 listopada 2012 r. (data wpływu 26 listopada 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W jej imieniu działa Urząd Gminy, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu działalności usługowej na podstawie zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.). Działalność ta dotyczy usług: rozprowadzania i dostarczania wody mieszkańcom, przyjmowania ścieków na własną oczyszczalnię ścieków oraz czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy.

Wnioskodawca kończy realizację projektu pn. "..." wybudowanego obiektu w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Budynek nie posiadał normatywnej izolacji cieplnej i wymagał remontu.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, na którym będzie oddziaływać. Poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń poprawi się stan zdrowia mieszkańców na skutek obniżenia się poziomu zachorowalności. Inwestycja polegała na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych szkoły, szatni, sali gimnastycznej, przebudowie kotłowni z jednostką grzewczą na kocioł gazowy. Inwestycja polegała również na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazu, instalacji kolektorów słonecznych oraz remoncie i modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej budynku.

Właścicielem tego budynku jest Wnioskodawca, który jest jednocześnie płatnikiem faktur za wszystkie zrealizowane prace związane z realizacją tego zadania inwestycyjnego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w kwocie 727.542,96 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Wartość całej inwestycji to 987.142,465 zł.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) działania w zakresie edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów należą do zadań własnych gminy.

W piśmie z dnia 19 listopada 2012 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że właścicielem obiektu jest Wnioskodawca, ale jej użytkownikiem jest Szkoła Podstawowa, która otrzymała obiekt w bezpłatne użytkowanie na podstawie "Porozumienia" spisanego dnia 3 stycznia 2011 r. Wnioskodawca w chwili obecnej nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów i nie będzie ich również generować po dokonaniu ww. modernizacji. Efekty, które powstały w wyniku zrealizowania projektu nie generują dla Wnioskodawcy żadnych przychodów, a tym samym nie powstanie sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Towary i usługi zakupione w celu zrealizowania projektu nie będą służyły do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ramach realizowanego projektu pn. "..." Wnioskodawca będzie mógł odliczyć naliczony podatek VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane pismem z dnia 19 listopada 2012 r.):

Projekt realizowany jest wyłącznie na wewnętrzne potrzeby administracji samorządowej Gminy. Jego wdrożenie będzie miało wpływ na ochronę środowiska naturalnego i poprawę jakości powietrza atmosferycznego, a także poprawi się efektywność energetyczna budynku.

Projekt nie będzie generować przychodów, chociaż w wyniku wdrożenia inwestycji pojawią się oszczędności dotyczące zmniejszenia kosztów zużycia energii do ogrzewania budynku, które mogą stanowić źródło pokrycia kosztów operacyjnych po zakończeniu realizacji projektu. Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu zostaną pokryte z budżetu gminy.

Wnioskodawca uważa, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Realizowana inwestycja dotyczy wydatków, które nie będą służyły do wykonywanych przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. "...".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "...". Wnioskodawca wskazał, że właścicielem obiektu jest Wnioskodawca, ale jej użytkownikiem jest Szkoła Podstawowa, która otrzymała obiekt w bezpłatne użytkowanie. Efekty, które powstały w wyniku zrealizowania projektu nie generują dla Wnioskodawcy żadnych przychodów, a tym samym nie powstanie sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Towary i usługi zakupione w celu zrealizowania projektu nie będą służyły do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Zatem Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo tut. organ zauważa, że w przedmiotowej interpretacji nie dokonano oceny prawidłowości zarejestrowania jako podatnika podatku VAT czynnego Urzędu Gminy, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Powyższy fakt przyjęto jako element opisu stanu faktycznego i nie dokonano jego oceny, albowiem nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl