Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-1117/11/KO
Rozliczenie podatku należnego i naliczonego wynikającego z wystawionych faktur wewnętrznych w deklaracji VAT-7.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2011 r. (data wpływu 5 października 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 9 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

* jest nieprawidłowe w zakresie korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 ma miesiąc wrzesień 2011 r. w związku z otrzymaniem faktur korygujących w tym miesiącu

* jest prawidłowe - w zakresie rozliczenia podatku należnego i naliczonego wynikającego z wystawionych faktur wewnętrznych w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011 r.

* jest nieprawidłowe - w zakresie uznania, iż proces korekt nie spowoduje wystąpienia różnicy podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011 r., a w miesiącu wrześniu 2011 r. wystąpi zmniejszenie podatku naliczonego do odliczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2011 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie:

* korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 ma miesiąc wrzesień 2011 r. w związku z otrzymaniem faktur korygujących w tym miesiącu

* rozliczenia podatku należnego i naliczonego wynikającego z wystawionych faktur wewnętrznych w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011 r.

* uznania, iż proces korekt nie spowoduje wystąpienia różnicy podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011 r., a w miesiącu wrześniu 2011 r. wystąpi zmniejszenie podatku naliczonego do odliczenia.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 9 grudnia 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 24 listopada 2011 r. znak IBPP3/443-1117/11/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 12 września 2011 r. Wnioskodawca otrzymał informację, te dotychczasowy i wieloletni kontrahent X posiadający polski NIP, nie ma na chwilę obecną siedziby w Polsce w myśl art. 17 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z tym nie był od 1 kwietnia 2011 r. uprawniony do naliczania podatku VAT 23% na fakturach dokumentujących sprzedaż części samochodowych. Biorąc pod uwagę powyższe X wystawiło faktury korygujące, które korygują wartość podatku VAT do zera i zawierają informacje, że podatek VAT rozlicza nabywca. Podatek naliczony wynikający z pierwotnych faktur VAT został odliczony z chwilą ich przyjęcia, czyli w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu, lipcu.

Pismem z dnia 30 listopada 2011 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny w następujący sposób:

* Firma X dokonywała na rzecz Wnioskodawcy dostawy części samochodowych na terenie Polski,

* Firma X nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski,

* obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy (Wnioskodawcy) odpowiednio od dostawy towarów, o których mowa we wniosku, dla której podatnikiem jest nabywca powstaje wg art. 19 ust. 4 tj. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje VAT za miesiące kwiecień, maj, czerwiec, lipiec w ten sposób, że:

* dla podatku należnego - sekcja C "dostawa towarów i usług, dla której podatnikiem jest nabywca", w pozycji nr 41 podaje wartość netto części zakupionych od X, a w pozycji nr 42 wartość podatku VAT obliczonego metodą samo naliczenia,

* dla podatku naliczonego - sekcja D2 "nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt" w pozycji nr 51 podaje wartość netto części zakupionych od X, w pozycji nr 52 wartość VAT podlegającą odliczeniu.

W wyniku dokonania tych korekt nie wystąpi różnica na podatku podlegającym wpłacie do urzędu skarbowego.

2.

Czy faktury korygujące mają zostać ujęte w bieżącej deklaracji VAT czyli w miesiącu wrześniu, co spowoduje zmniejszenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia w miesiącu wrześniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku dokonania korekt nie wystąpi różnica na podatku podlegającym wpłacie do urzędu skarbowego. Korekta podatku naliczonego wykazanego w pierwotnych fakturach otrzymanych od dostawcy Wnioskodawcy zostanie więc skorygowana w miesiącu otrzymania faktur korygujących, tj. w miesiącu wrześniu 2011 r.

Pismem z dnia 30 listopada 2011 r. Wnioskodawca uzupełnił swoje stanowisko w następujący sposób.

Podatek VAT wynikający z pierwotnie wystawionych przez X faktur został odliczony w deklaracjach VAT- 7 odpowiednio za miesiące kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011 r. w związku z tym Wnioskodawca powinien:

a)

dokonać w deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2011 r. (miesiąc otrzymania faktur korygujących od X) ujęcia w rejestrze zakupu otrzymanych faktur korygujących, rozliczyć VAT należny i naliczony z tego tytułu odpowiednio w deklaracjach VAT-7 za miesiące kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011 r., tj. w miesiącach faktycznego dokonania zakupu części samochodowych zgodnie z zasadą tzw. odwrotnego rozliczenia VAT.

Powyższy proces korekt nie spowoduje wystąpienia różnicy na podatku podlegającym wpłacie do urzędu skarbowego w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, a w miesiącu wrześniu wystąpi zmniejszenie podatku naliczonego do odliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za:

* jest nieprawidłowe w części dotyczącej korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 ma miesiąc wrzesień 2011 r. w związku z otrzymaniem faktur korygujących w tym miesiącu

* jest prawidłowe w części dotyczącej rozliczenia podatku należnego i naliczonego wynikającego z wystawionych faktur wewnętrznych w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011 r.

* jest nieprawidłowe w części dotyczącej uznania, iż proces korekt nie spowoduje wystąpienia różnicy podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011 r., a w miesiącu wrześniu 2011 r. wystąpi zmniejszenie podatku naliczonego do odliczenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Co do zasady, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, tj. podmiot, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą np. dokonuje odpłatnej dostawy towarów.

Jednakże zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Zapis ten wskazuje na sytuację, w której podatnikiem staje się nabywca towaru, jeśli dokonał on nabycia od dostawcy spoza terenu kraju.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy o VAT w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W myśl art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT przepis ust. 1 pkt 5 stosuje się jeżeli nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, albo osoba prawna nie będąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 6;

Zatem w myśl ww. regulacji podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT na terytorium Polski będzie nabywca towaru, o którym mowa w art. 17 ust. 5. Przepis ten znajdzie zastosowanie, gdy łącznie będą spełnione następujące warunki:

1.

Dostawa towarów ma miejsce na terytorium kraju.

2.

Dostawcą jest podmiot zagraniczny, czyli podatnik nieposiadający na terytorium RP siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy).

3.

Nabywca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo osobą prawną nie będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadającą siedzibę na terytorium kraju (art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy);

Przy spełnieniu powyższych warunków niezbędnych do zastosowania regulacji art. 17 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy podatnikiem z tytułu dostawy towarów dokonanej przez przedsiębiorcę zagranicznego na rzecz polskiego odbiorcy będzie ten ostatni podmiot.

Zgodnie z art. 19 ust. 20 ustawy o VAT przepisy ust. 1-4, 11, 13 pkt 1 lit. a) i pkt 3 oraz ust. 16-17 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 106 ust. 1a ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku.

Stosownie do art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Zasady obniżania podatku należnego zostały uregulowane w treści art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Jednakże zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Firma X dokonywała na rzecz Wnioskodawcy dostawy części samochodowych na terenie Polski. Firma X nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. W związku z tym Firma X nie była od 1 kwietnia 2011 r. uprawniona do naliczania podatku VAT 23% na fakturach dokumentujących sprzedaż części samochodowych. X wystawiło faktury korygujące, które korygują wartość podatku VAT do zera i zawierają informacje, że podatek VAT rozlicza nabywca. Podatek naliczony wynikający z pierwotnych faktur VAT został odliczony z chwilą ich przyjęcia, czyli w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu, lipcu 2011 r.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011 r., na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 7 w związku z art. 106 ust. 1a ustawy o VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca winien odpowiednio w deklaracji VAT-7 (korekta) za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011 r. w poz. 51 (wartość netto) i poz. 52 (podatek naliczony) skorygować błędnie odliczony podatek naliczony wynikający z ww. faktur.

Następnie Wnioskodawca winien wystawić faktury wewnętrzne zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT. Wystawione przez Wnioskodawcę faktury wewnętrzne stanowią u niego podstawę do odliczenia podatku od towarów i usług, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, w poz. 51 (wartość netto) i poz. 52 (podatek naliczony) deklaracji VAT-7 (korekta) za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011 r.

Jednocześnie faktury wewnętrzne wystawione przez Wnioskodawcę winny zostać ujęte w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w deklaracjach VAT-7 (korekta) za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011 r. w części C - rozliczenie podatku należnego - dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca w poz. 41 (podstawa opodatkowania) i poz. 42 (podatek należny).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż "korekta podatku naliczonego wykazanego w pierwotnych fakturach otrzymanych od dostawcy Wnioskodawcy zostanie skorygowana w miesiącu otrzymania faktur korygujących, tj. w miesiącu wrześniu 2011 r." należy uznać za nieprawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej rozliczenia w deklaracji VAT-7 (korekta) za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011 r. podatku należnego i naliczonego wynikającego z wystawionych faktur wewnętrznych należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

W myśl art. 103 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 33 i 33b.

Mając na uwadze powyższe deklaracja VAT-7 za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, i lipiec 2011 r. winna zostać sporządzona przez Wnioskodawcę na podstawie ewidencji zawierającej dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 109 ust. 3.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż proces korekt nie spowoduje wystąpienia różnicy podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011 r., a w miesiącu wrześniu 2011 r. wystąpi zmniejszenie podatku naliczonego do odliczenia należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy:

* jest nieprawidłowe w zakresie korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 ma miesiąc wrzesień 2011 r. w związku z otrzymaniem faktur korygujących w tym miesiącu

* jest prawidłowe - w zakresie rozliczenia podatku należnego i naliczonego wynikającego z wystawionych faktur wewnętrznych w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011 r.

* jest nieprawidłowe - w zakresie uznania, iż proces korekt nie spowoduje wystąpienia różnicy podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011 r., a w miesiącu wrześniu 2011 r. wystąpi zmniejszenie podatku naliczonego do odliczenia.

Interpretacja nie rozstrzyga czy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów dokonanej przez X na rzecz Wnioskodawcy powstał u Wnioskodawcy w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu i lipcu 2011 r., bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Zatem przyjęto jako element stanu faktycznego, bez dokonywania oceny jego prawidłowości, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów dokonanej przez X na rzecz Wnioskodawcy powstał u Wnioskodawcy w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu i lipcu 2011 r.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, a w szczególności powstania obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl