IBPP3/443-1090/11/PH

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1090/11/PH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2011 r. (data wpływu 30 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 3 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku opłat z tytułu prawa do wędkowania na łowiskach specjalnych na rzecz członków Wnioskodawcy oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

* nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku opłat z tytułu prawa do wędkowania na łowiskach specjalnych na rzecz osób niezrzeszonych oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku opłat z tytułu prawa do wędkowania na łowiskach specjalnych na rzecz członków Wnioskodawcy oraz osób niezrzeszonych oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 3 stycznia 2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 grudnia 2011 r., znak: IBPP3/443-1090/11/PH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Związek jest stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce. Jego działanie opiera się na społecznej pracy członków. Jest to stowarzyszenie dobrowolne, samorządne, nienastawione na generowanie zysków.

Podstawą prawną działania Związku jest:

a.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późn. zm.);

b.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 2005 r. z późn. zm.);

c.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81, poz. 889 z 2001 r. z późn. zm.);

d.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.);

e.

Statut Związku.

Związek posiada osobowość prawną.

Strukturę organizacyjną Związku tworzą koła i okręgi, jako jednostki terenowe Związku.

Zgodnie z § 3 statutu Związku osobowość prawną mogą posiadać okręgi, jako terenowe jednostki organizacyjne.

Zgodnie z § 52 Statutu Związku koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu okręgu, która określa teren działania, minimalną liczbę członków i zakres sprawowanej opieki nad wodami.

Związek skupia kilkadziesiąt Okręgów, które również posiadają osobowość prawną.

Majątek Okręgu - Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz postanowieniami statutu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dochodów z własnej działalności oraz dochodów z majątku stowarzyszenia.

Celem Związku oraz Okręgów jest organizowanie kwalifikowanego sportu wędkarskiego, rekreacji, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. W ramach realizacji ww. celów, Okręg nabywa i użytkuje wody, prowadzi racjonalną gospodarkę wodną, organizuje rekreacyjne imprezy wędkarskie, prowadzi egzaminy na kartę wędkarską oraz w inny sposób upowszechnia sport wędkarski, organizuje współzawodnictwo sportowe oparte o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych oraz organizuje zawody wędkarskie.

Wszystkie te przedsięwzięcia stanowią działalność statutową i zostały wymienione w § 6 i 7 statutu Związku, który jest wiążący zarówno dla całego Związku jak i dla Okręgów. Członkowie Związku muszą mieć ukończone lat 16, znać i uznawać Statut Związku oraz uiszczać wymagane składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych.

Zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych:

Łowiskiem specjalnym, nazywamy zbiornik wodny, na którym obowiązują specjalne zasady wędkowania. Naturalne położenie i możliwości zagospodarowania na tym zbiorniku, predysponują go w szczególny sposób do prowadzenia działalności komercyjnej lub ochronnej. Na łowisku takim obowiązują specjalne opłaty, nie związane z powszechnie obowiązującymi składkami. Łowisko specjalne tworzy na podstawie Uchwały, Zarząd Okręgu. Łowisko specjalne działa na zasadach samofinansowania, a ewentualne środki przez nie wypracowane służą utrzymaniu łowiska, a także mogą być wykorzystywane na inne cele statutowe. Na zagospodarowanie łowiska i jego utrzymanie nie mogą być przeznaczane środki finansowe pochodzące ze składek. Łowisko specjalne tworzy się na zbiorniku:

* będącym własnością uprawnionego do rybactwa - np. stawy, żwirownie, glinianki, torfianki - dzierżawionym przez uprawnionego do rybactwa, jeżeli stosowny operat rybacki przewiduje tego typu działalność - stawy, jeziora, niewielkie odcinki rzek, na których zagwarantowana jest całkowita kontrola wędkujących,

* dzierżawionym przez uprawnionego do rybactwa, jeżeli nie wchodzi w skład obwodu rybackiego - stawy, glinianki, torfianki, jeziora - pod warunkiem, że przepisy lokalne dopuszczają tworzenie na nim łowiska specjalnego. Natomiast gospodarz łowiska zobowiązany jest do:

1.

właściwego oznakowania łowiska,

2.

zagospodarowania łowiska zgodnie z jego kategorią i typem,

3.

odławiania gatunków niepożądanych,

4.

prowadzenia niezbędnych prac związanych z utrzymaniem łowiska,

5.

prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej,

6.

rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności

Opłaty obowiązujące na łowiskach specjalnych należy podzielić, na:

I.

Opłaty na łowiska specjalne (roczne i okresowe) opłacane przez członków, którzy dokonują amatorskiego połowu ryb na wodach specjalnie zagospodarowanych.

II.

Opłaty wnoszone przez osoby, które nie są członkami Związku za wędkowanie na łowiskach specjalnych Związku - wymienione czynności świadczone są na rzecz osób fizycznych (nie będących członkami Związku).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 grudnia 2011 r. Wnioskodawca wskazał iż:

Gospodarzem łowisk specjalnych są co do zasady Koła Związku, będące podstawową jednostką organizacyjną Związku powoływane uchwałą zarządu Okręgu i mieszczące się w jego strukturach z § 52 statutu Związku (gospodarzem łowiska może być również zarząd Okręgu) Gospodarz łowiska podejmuje czynności polegające na właściwym oznakowaniu łowiska, zagospodarowaniu łowiska zgodnie z jego kategorią i typem, odławianiu gatunków niepożądanych, prowadzeniu niezbędnych prac związanych z utrzymaniem łowiska tj. zapewnieniu odpowiedniego stanu zarybienia, prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej oraz przygotowaniu rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności W zamian za uiszczenie opłaty za łowiska specjalne członkowie Wnioskodawcy oraz osoby niezrzeszone uzyskują prawo do wędkowania na łowiskach specjalnych. Przy tym usługi świadczone na rzecz członków Wnioskodawcy wędkujących na wodach łowisk specjalnych - w ocenie Wnioskodawcy powinny zostać oznaczone symbolem PKWiU 94.99.19.0 Natomiast usługi świadczone na rzecz osób niezrzeszonych powinny zostać oznaczone symbolem PKWiU 93.19.19

Wyżej wymienione czynności świadczone są zarówno na rzecz członków Wnioskodawcy jak i osób niezrzeszonych. Przy tym opłaty ustalane są w oparciu o zasady statutowe i uchwały Wnioskodawcy, przy szczególnym uwzględnieniu zasady samofinansowania łowisk specjalnych, która zakłada, że koszty utrzymania łowiska powinny być finansowane z uzyskanych opłat, natomiast ewentualna nadwyżka środków uzyskanych jest przeznaczona na pozostałe cele statutowe Wnioskodawcy.

Opłaty uiszczane w zamian za możliwość wędkowania na łowiskach specjalnych przeznaczone są w pierwszej kolejności na bieżące utrzymanie łowisk specjalnych (Wnioskodawca nie zwiększa liczebności łowisk, ani nie zwiększa liczby ryb - utrzymuje ją na odpowiednim poziomie, aby w dalszym ciągu mogły spełniać swoje funkcję, przy uwzględnieniu wymogów racjonalnej gospodarki rybackiej), natomiast ewentualne nadwyżki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na inne cele statutowe Wnioskodawcy. Należy przy tym podkreślić, że celem Wnioskodawcy nie jest generowanie zysku, a wyłącznie realizacja swoich celów statutowych, w tym utrzymanie łowisk specjalnych w należytym stanie, umożliwiającym uprawianie wędkarstwa, a w niektórych przypadkach ochronę zagrożonych gatunków ryb.

Przez "sprzedaż" Wnioskodawca rozumiał "świadczenie" usług, natomiast pytanie dotyczyło obowiązku rozliczenia podatku VAT, niezależnie od tego czy przyjmiemy że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy czy stanowią usługi, które są zwolnione na podstawie innych jej przepisów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania, sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 30 grudnia 2011 r:

1.

Czy usługi (czynności) wskazane w Ad. 1 lit. a) świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz członków Wnioskodawcy korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług...,

2.

Czy usługi (czynności) wskazane w Ad. 1 lit. a) świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz osób niezrzeszonych korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług...,

3.

Czy świadczenie usług (czynności) wskazanych w Ad. 1 lit. a) na rzecz członków Wnioskodawcy podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej...,

4.

Czy świadczenie usług (czynności) wskazanych w Ad. 1 lit. a) na rzecz osób niezrzeszonych podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym ostatecznie w piśmie z dnia 30 grudnia 2011 r:

1.

usługi wskazane w Ad. 1. lit. a) świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz swoich członków korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług,

2.

usługi wskazane w Ad. 1. lit. a) świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz osób niezrzeszonych korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług,

3.

świadczenie usług (czynności) wskazanych w Ad. 1 lit. a) na rzecz członków Wnioskodawcy nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej,

4.

świadczenie usług (czynności) wskazanych w Ad. 1 lit. a) rzecz osób niezrzeszonych Wnioskodawcy nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Opłaty za łowiska specjalne uiszczane przez członków Wnioskodawcy mają faktycznie charakter składkowy. Członkowie Wnioskodawcy nie mają wpływu na co zostaną one przeznaczone.

Zgodnie z ww. zasadą samofinansowania łowisk specjalnych środki te są w pierwszej kolejności przeznaczone na bieżące utrzymanie łowiska. W tym miejscu trzeba podkreślić, że środki z opłat za łowiska specjalne są również przeznaczane na cele statutowe Okręgu, nie związane z konkretnym łowiskiem, a więc tak jak składki członkowskie tworzą majątek służący realizacji celów statutowych Związku.

Jedyną różnicą w stosunku do środków uzyskiwanych ze składek jest, wynikające wprost z ww. uchwały dot. funkcjonowania łowisk specjalnych pierwszeństwo w realizacji celów statutowych związanych z konkretnym łowiskiem, które nie zmienia jednak charakteru uiszczanych opłat. W ocenie Wnioskodawcy opłaty na łowiskach specjalnych, uprawniające do wędkowania na wodach Związku przez członków, są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 nowej ustawy o VAT, a na podstawie załącznika nr I poz. 31 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r., są również zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej (zob. str. 14 - interpretacji wydanej przez tut Organ w postępowaniu prowadzonym pod sygn. IBPP3/443-449/11/BWO).

Zgodnie z ww. przepisem ustawy usługi oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana realizowane przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, korzystają ze zwolnienia, pod warunkiem, że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji

Nie ma żadnych wątpliwości, że Okręg jest organizacją o charakterze związkowym, świadczy usługi w zakresie interesu zbiorowego ich członków, na ich rzecz w zamian za składki oraz opłaty za łowiska specjalne, wynikające ze statutu. Okręg nie jest nastawiony generowanie zysków, a skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności statutowej i w związku z realizacją przewidzianych w statucie celów Okręg świadczy usługi na rzecz osób, które nie są członkami związku, polegające na umożliwieniu im wędkowania na łowiskach specjalnych-Usługi świadczone na rzecz podmiotów niezrzeszonych w zamian za opłaty uprawniające do wędkowania na łowiskach specjalnych należy również uznać za zwolnione z podatku VAT,

Od 1 stycznia 2011 r., zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwolnieniu podlegają usługi związane ze sportem, świadczone przez związki stowarzyszeń i inne osoby prawne, których cele statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu pod warunkiem, że są konieczne do uprawiania sportu, świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport. Nie ma żadnych wątpliwości, że czynności te są konieczne do uprawiania wędkarstwa, czyli sportu. Udostępnianie zatem wód do wędkowania osobom niezrzeszonym jest czynnością zwolnioną z podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi świadczone przez Okręg, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku opłat z tytułu prawa do wędkowania na łowiskach specjalnych na rzecz członków Wnioskodawcy oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

* nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku opłat z tytułu prawa do wędkowania na łowiskach specjalnych na rzecz osób niezrzeszonych oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy).

Działalność gospodarcza - art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stawka podatku - art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka ryczałtowego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy, zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez:

a.

kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych,

b.

organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia natomiast od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a.

są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b.

świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c.

są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Ze zwolnienia od podatku, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, korzystać mogą jedynie usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Natomiast podmioty takie jak: kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, świadcząc usługi marketingowe, reklamowo-promocyjne, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych, nie mogą z ww. zwolnienia korzystać niezależnie od tego, że nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia przeznaczają je w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a), nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a) lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Jak stanowi art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a), stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, iż wykładnia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tj. art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1) wskazuje, iż opodatkowaniu, co do zasady, podlegają usługi świadczone odpłatnie, przy czym związek pomiędzy otrzymaną odpłatnością, a świadczeniami na rzecz dokonującego płatności, musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje za to świadczenie.

Z opisu sprawy wynika, iż celem Związku oraz Okręgów jest organizowanie kwalifikowanego sportu wędkarskiego, rekreacji, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. W ramach realizacji ww. celów, Okręg nabywa i użytkuje wody, prowadzi racjonalną gospodarkę wodną, organizuje rekreacyjne imprezy wędkarskie, prowadzi egzaminy na kartę wędkarską oraz w inny sposób upowszechnia sport wędkarski, organizuje współzawodnictwo sportowe oparte o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych oraz organizuje zawody wędkarskie.

Wszystkie te przedsięwzięcia stanowią działalność statutową i zostały wymienione w § 6 i 7 statutu Związku, który jest wiążący zarówno dla całego Związku jak i dla Okręgów. Członkowie Związku muszą mieć ukończone lat 16, znać i uznawać Statut Związku oraz uiszczać wymagane składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych.

Zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku łowiskiem specjalnym, nazywamy zbiornik wodny, na którym obowiązują specjalne zasady wędkowania. Naturalne położenie i możliwości zagospodarowania na tym zbiorniku, predysponują go w szczególny sposób do prowadzenia działalności komercyjnej lub ochronnej. Na łowisku takim obowiązują specjalne opłaty, nie związane z powszechnie obowiązującymi składkami. Łowisko specjalne tworzy na podstawie Uchwały, Zarząd Okręgu. Łowisko specjalne działa na zasadach samofinansowania, a ewentualne środki przez nie wypracowane służą utrzymaniu łowiska, a także mogą być wykorzystywane na inne cele statutowe. Na zagospodarowanie łowiska i jego utrzymanie nie mogą być przeznaczane środki finansowe pochodzące ze składek.

Opłaty obowiązujące na łowiskach specjalnych należy podzielić, na:

I.

Opłaty na łowiska specjalne (roczne i okresowe) opłacane przez członków, którzy dokonują amatorskiego połowu ryb na wodach specjalnie zagospodarowanych.

II.

Opłaty wnoszone przez osoby, które nie są członkami Związku za wędkowanie na łowiskach specjalnych Związku - wymienione czynności świadczone są na rzecz osób fizycznych (nie będących członkami Związku).

W zamian za uiszczenie opłaty za łowiska specjalne członkowie Wnioskodawcy oraz osoby niezrzeszone uzyskują prawo do wędkowania na łowiskach specjalnych. Przy tym usługi świadczone na rzecz członków Wnioskodawcy wędkujących na wodach łowisk specjalnych - w ocenie Wnioskodawcy powinny zostać oznaczone symbolem PKWiU 94.99.19.0 Natomiast usługi świadczone na rzecz osób niezrzeszonych powinny zostać oznaczone symbolem PKWiU 93.19.19

Wyżej wymienione czynności świadczone są zarówno na rzecz członków Wnioskodawcy jak i osób niezrzeszonych. Przy tym opłaty ustalane są w oparciu o zasady statutowe i uchwały Wnioskodawcy, przy szczególnym uwzględnieniu zasady samofinansowania łowisk specjalnych, która zakłada, że koszty utrzymania łowiska powinny być finansowane z uzyskanych opłat, natomiast ewentualna nadwyżka środków uzyskanych jest przeznaczona na pozostałe cele statutowe Wnioskodawcy.

Opłaty uiszczane w zamian za możliwość wędkowania na łowiskach specjalnych przeznaczone są w pierwszej kolejności na bieżące utrzymanie łowisk specjalnych (wnioskodawca nie zwiększa liczebności łowisk, ani nie zwiększa liczby ryb - utrzymuje ją na odpowiednim poziomie, aby w dalszym ciągu mogły spełniać swoje funkcję, przy uwzględnieniu wymogów racjonalnej gospodarki rybackiej), natomiast ewentualne nadwyżki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na inne cele statutowe Wnioskodawcy. Należy przy tym podkreślić, że celem Wnioskodawcy nie jest generowanie zysku, a wyłącznie realizacja swoich celów statutowych, w tym utrzymanie łowisk specjalnych w należytym stanie, umożliwiającym uprawianie wędkarstwa, a w niektórych przypadkach ochronę zagrożonych gatunków ryb.

Ustosunkowując się do powyższego, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że będące przedmiotem wniosku opłaty z tytułu możliwości wędkowania na łowiskach specjalnych mają charakter opłat, z którymi wiąże się świadczenie wzajemne.

Przy ustalaniu charakteru pobranej kwoty znaczenie ma także cel, na który zostanie ona przeznaczona przez Wnioskodawcę. W przedmiotowej sprawie wskazano, iż opłaty z tytułu korzystania z łowisk specjalnych przeznaczone są w pierwszej kolejności na bieżące utrzymanie tych łowisk - Wnioskodawca utrzymuje liczebność łowisk oraz liczbę ryb na odpowiednim poziomie. Jedynie ewentualna nadwyżka środków uzyskanych jest przeznaczona na pozostałe cele statutowe Wnioskodawcy. Skoro zatem opisane we wniosku opłaty nie są przeznaczane, co do zasady, na utrzymanie struktury Wnioskodawcy (np. kosztów utrzymania siedziby), lecz w istocie nabywa się za to rzeczy lub obiekty (utrzymywanie liczebności łowisk lub zarybianie akwenów celem utrzymania liczby ryb), z których następnie mogą swobodnie korzystać członkowie Wnioskodawcy oraz inne osoby fizyczne, to mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, jak przy odpłatnej usłudze.

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że w przypadku, gdy w zamian za uiszczanie opłat, członek Związku otrzymuje prawo wędkowania na łowisku specjalnym, opłata ta w istocie stanowi opłatę za możliwość wędkowania na określonych zasadach. W tym przypadku można bowiem uznać, że uiszczania na rzecz Wnioskodawcy opłata ma charakter zapłaty za usługę (udostępnienie wód), ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy płaconą składką, a otrzymanym świadczeniem, które przynosi bezpośrednie korzyści otrzymującemu je członkowi organizacji Wnioskodawcy (możliwość wędkowania).

W przypadku, gdy opłaty za możliwość wędkowania na łowiskach specjalnych wnoszone są przez członków, to wówczas podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, korzystać jednak będą ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Natomiast, gdy ww. opłaty wnoszone są przez osoby niezrzeszone, wówczas zastosowanie znajdzie stawka podstawowa w wysokości 23% (w oparciu o przepis art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy).

Nie znajdzie bowiem zastosowania zwolnienie od podatku opłat za możliwość wędkowania na łowiskach specjalnych wnoszonych przez osoby niezrzeszone, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, gdyż dyspozycja tego przepisu dotyczy wyłącznie "usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym", i nie można objąć nią czynności polegającej na udostępnieniu łowiska specjalnego w ogólnie pojmowanych celach wędkarskich, które mogą być realizowane w sposób rekraacyjny, a nie sportowy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 należy uznać za nieprawidłowe.

Przechodząc natomiast do kwestii obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej ww. opłat, zwrócić należy uwagę na art. 111 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej lub za pomocą faktury VAT podlegają czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. podlegające regulacjom ustawy.

W art. 111 ust. 8 ustawy wskazano, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwanym dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2012 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, do dnia 31 grudnia 2012 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W części I ww. załącznika do rozporządzenia zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymienione zostały w poz. 31 - usługi świadczone przez organizacje członkowskie (PKWiU 94).

Dokonując analizy opisu sprawy zauważyć należy, iż stosownie do klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) usługi świadczone na rzecz członków Wnioskodawcy wędkujących na wodach łowisk specjalnych oznaczone zostały, jak wskazał Wnioskodawca, symbolem PKWiU 94.99.19.0 - "Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Jak wynika z powołanych przepisów, obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy rejestrującej podlega jednie sprzedaż (rozumiana jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług) dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązek taki nie powstaje jednak w odniesieniu do świadczonych przez Wnioskodawcę usług statutowych sklasyfikowanych do PKWiU 94.99.19.0, gdyż na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 31 załącznika do rozporządzenia, korzystają one ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Należy jednakże zauważyć, że ze zwolnienia tego nie korzysta dostawa towarów.

W świetle powyższego, stanowisko w Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 należy uznać za prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do usług opisanych we wniosku świadczonych na rzecz osób niezrzeszonych, oznaczonych, jak wskazał Wnioskodawca, symbolem PKWiU 93.19.19 - "Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją" należy wskazać, że usługi te nie zostały wymienione w załączniku obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w odniesieniu do opłat za możliwość wędkowania na łowiskach specjalnych wnoszonych przez osoby niezrzeszone. Sprzedaż ta będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej po przekroczeniu limitu obrotów 40.000 zł.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 4 należy uznać za nieprawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

* prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku opłat z tytułu prawa do wędkowania na łowiskach specjalnych na rzecz członków Wnioskodawcy oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

* nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku opłat z tytułu prawa do wędkowania na łowiskach specjalnych na rzecz osób niezrzeszonych oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Jednocześnie informuje się, iż wydając niniejszą interpretację nie wzięto pod uwagę powołanej przez Wnioskodawcę pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, potwierdzającej, jego zdaniem, prezentowane przez niego stanowisko w sprawie. Nie stanowi ona bowiem źródła prawa i została wydana w indywidualnej sprawie innego podatnika. Tym niemniej należy zwrócić uwagę, iż niniejsze rozstrzygniecie pozostaje w zgodności z powołaną przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualną.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów lub usług. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, należy zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl