IBPP3/443-1052/14/AŚ, Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem... - OpenLEX

IBPP3/443-1052/14/AŚ - Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1052/14/AŚ Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) oraz pismem z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. "...". Wniosek został uzupełniony pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 6 listopada 2014 r. znak: IBPP3/443-1052/14/AŚ oraz pismem z 1 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 12 listopada 2014 r. oraz pismem z 1 grudnia 2014 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 2014 r. Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na zadanie pn. "...".

W placówkach jednostki jest prowadzona działalność statutowa (świadczenie usług medycznych PKWiU 86) oraz wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, ale wskaźnik proporcji wynosi do 2%.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca nie dokonał jeszcze zakupu udokumentowanego fakturami VAT w związku z realizacją projektu pn. "...". Planowana data pierwszego zakupu udokumentowanego fakturą VAT to styczeń - luty 2015 r. a planowana data ostatniego zakupu to maj - czerwiec 2015 r.

Zakupy dokonane w celu realizacji projektu będą związane jednocześnie z działalnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o VAT (w przeważającym zakresie) oraz w niewielkim stopniu z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (badania kierowców ubiegających się o prawo jazdy). Wnioskodawca nie będzie w stanie wyodrębnić w całości lub w części kwot. o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca w swojej placówce świadczy:

usługi opodatkowane (najem pomieszczeń - brak związku z realizowanym projektem)

usługi opodatkowane (badania kierowców)

usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o VAT.

Proporcja obliczona na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2013 wynosiła 1,57%. Wnioskodawca przyjął (zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT), że proporcja ta wynosi 0%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

U Wnioskodawcy prowadzona jest działalność statutowa (świadczenie usług medycznych PKWiU 86), która jest zwolniona z VAT oraz ze względu na niski tj. do 2% wskaźnik proporcji Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Zatem, dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Wyjaśnić tutaj należy, że przytoczone wyżej uregulowania art. 90 znajdują zastosowanie do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych z VAT.

Z przedstawionego w treści wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie realizował zadanie pn. "...". Zakupy dokonane w celu realizacji projektu będą związane jednocześnie z działalnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o VAT (w przeważającym zakresie) oraz w niewielkim stopniu z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (badania kierowców ubiegających się o prawo jazdy). Wnioskodawca nie będzie w stanie wyodrębnić w całości lub w części kwot. o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT. Proporcja obliczona na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2013 wynosiła 1,57%. Wnioskodawca przyjął (zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT), że proporcja ta wynosi 0%.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że skoro zakupy dokonane w celu realizacji ww. projektu będą związane zarówno ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT jak i opodatkowaną oraz jak wskazał Wnioskodawca nie będzie w stanie wyodrębnić w całości lub w części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, a proporcja w roku 2013 nie przekroczyła 2% stosunku sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem i Wnioskodawca przyjął, że proporcja sprzedaży wynosi 0%, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Powyższe przyjęto informacyjnie jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl