IBPP3/443-10/10/PK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-10/10/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2009 r. (data wpływu 5 stycznia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 27101945 wykorzystywanego do ogrzewania powierzchni magazynowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2010 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 27101945 wykorzystywanego do ogrzewania powierzchni magazynowych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca świadcząc usługi transportowe wykorzystuje odpowiednie pojazdy i urządzenia (np. chłodnie). W związku z wykonywaniem usług transportowych również w zakresie transportu żywności konieczne jest wykorzystywanie do ww. celów agregatów T. oraz C. M. V. W związku z powyższym pytanie Wnioskodawcy sprowadza się do wyjaśnienia czy wykorzystywanie dla tych celów barwionego oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych o kodzie CN 27101945 o gęstości określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 ppkt a ustawy o podatku akcyzowym, do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą agregatów T. uprawnia spółkę do korzystania ze stawki podatkowej określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykorzystywanie przez spółkę barwionego oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych o kodzie CN 27101945 i gęstości określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 ppkt a) ustawy o podatku akcyzowym, do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą ww. agregatów uprawnia spółkę do korzystania ze stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ zajmuje się on świadczeniem usług transportowych i w tym celu wykorzystuje odpowiednie pojazdy i urządzenia (np. chłodnie) oraz barwiony olej napędowy o gęstości określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 ppkt a) ustawy o podatku akcyzowym, przeznaczony do celów opałowych o kodzie CN 2710 19 45 do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą ww. agregatów powyższe uprawnia spółkę do korzystania ze stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Powyższe jest tym bardziej zasadne, z uwagi na to że zamontowane na stałe agregaty posiadają własne zasilanie, z własnych zbiorników, służących wyłącznie do utrzymywania określonej temperatury, są niezależne i posiadają swoje własne zasilanie z własnymi zbiornikami do przechowywania ww. oleju, który nie służy do jeżdżenia, a jedynie ma na celu wytworzyć i utrzymywać prawidłową temperaturę przewożonego towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 27 ww. załącznika pod kodem CN 2710 wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Z kolei paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2 (art. 86 ust. 3 ustawy).

Wyżej wymienione definicje legalne paliw, sformułowane dla potrzeb podatku akcyzowego, pokrywają się z potocznym rozumieniem słowa "paliwo" przez które rozumie się substancję wydzielającą przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:

* przez maszynę (silnik cieplny) lub zespół maszyn i urządzeń (siłownia cieplna) do produkcji energii mechanicznej,

* przez kocioł do celów grzewczych lub procesów technologicznych (www.pl.wikipedia.org).

Powyższy podział paliw ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia podatku akcyzowego gdyż w zależności od przeznaczenia danego paliwa zastosowanie znajdzie inna stawka podatku. Dla wyrobu o którym mowa we wniosku czyli oleju napędowego o kodzie CN 2710 19 45 przeznaczonego do celów opałowych ustawodawca, w art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym przewidział stawkę podatku we wysokości 232,00 zł/1.000 litrów, pod warunkiem, iż olej ten jest zabarwiony na czerwono i oznaczony znacznikiem zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 218).

Natomiast stosownie do art. 89 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy w przypadku użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, do napędu silników spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1.000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2.047,00 zł/1.000 kilogramów.

A zatem aby określić stawkę podatku dla przedmiotowego oleju napędowego należy rozpatrzyć w jaki sposób będzie użyty. Mając na uwadze ww. definicję paliw należy stwierdzić, iż z paliwem silnikowym jest takie paliwo które napędza silnik spalinowy innym słowy wprowadza w ruch maszynę (urządzenie) jaką jest silnik spalinowy poprzez spalanie tego paliwa, sąd też nazwa silnik spalinowy, podczas którego uzyskiwania jest potrzebna do tego energia.

Odnośnie zaś paliwa opałowego zauważyć należy, iż obowiązujące przepisy nie precyzują pojęcia - cel opałowy. W konsekwencji należy odnieść się w tym zakresie do potocznego znaczenia tego pojęcia. Zgodnie z definicjami zawartymi w słowniku języka polskiego PWN pojęcie "opał" oznacza to, czym się pali (np. w piecu), materiał służący do ogrzewania, zaś pojęcie "opałowy" to dotyczący opału, handlu opałem, służący do opalania. Biorąc zatem pod uwagę powyższe definicje uznać należy, iż "cel opałowy" spełniony zostanie w każdym takim przypadku, gdy zużywany olej służyć będzie otrzymywaniu energii cieplnej służącej do ogrzewania, opalania itp. Wykładnia literalna każe przyjąć, iż mamy tu do czynienia z procesem technologicznym polegającym na spalaniu oleju w celu wytworzenia energii cieplnej służącej do celów grzewczych, np. ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń, co wiąże się z użyciem do tego celu urządzeń grzewczych, przez które zdaniem tut. organu należy rozumieć urządzenia zasilane olejem opałowym, służące do wytwarzania energii cieplnej, jak i wszystkie połączone z nim urządzenia, poprzez które rozprowadzona jest energia cieplna, w szczególności przewody ciepłownicze, grzejniki itp. Zużyciem oleju na cele opałowe będzie zatem zużycie go bezpośrednio w urządzeniu grzewczym tj. urządzeniu bezpośrednio przetwarzającym energię uzyskaną w wyniku spalania oleju opałowego na energię cieplną. Innymi słowy przez zużycie oleju na cele opałowe należy rozumieć takie jego zastosowanie, którego jedynym celem jest uzyskanie energii cieplnej w wyniku procesu spalania.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca ma zamiar wykorzystywać barwiony olej napędowy o kodzie CN 2710 19 45 do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą agregatów.

W świetle powyższego zdaniem tut. organu nie można tutaj mówić, iż dochodzi do bezpośredniego zużycia paliwa w celu uzyskania ciepła lecz do jego zużycia w celu napędzania specjalistycznych urządzeń (maszyn) które służą do utrzymywania odpowiedniej temperatury magazynowanych (przewożonych) towarów. Tym samym przedmiotowy olej napędowy w tym przypadku nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku. Należy bowiem tutaj zauważyć, że przepis art. 86 ust. 3 uznaje za paliwa opałowe tylko takie paliwa które nie służą do napędu silników spalinowych nawet jeżeli urządzenia zaopatrzone w ten silnik służą do celów grzewczych.

W konsekwencji użycia ww. wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem zastosowanie znajdzie tutaj stawka podatku określona w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy. W związku z tym, że mamy tutaj do czynienia z olejem barwionym o gęstości niższej niż 890 kilogramów/metr sześcienny w temperaturze 15oC winna być zastosowana stawka podatku we wysokości 1.822,00 zł/1.000 litrów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl