IBPP2/4512-690/15/AZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 października 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/4512-690/15/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z...lipca 2015 r. (data wpływu... lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z. października 2015 r. (data wpływu... października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla usług opisanych w stanie faktycznym w pkt 1-3, 6 i 8 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu... lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z...października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla usług opisanych w stanie faktycznym w pkt 1-3, 6 i 8.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Podatnik jest spółką komandytową prowadzącą działalność w zakresie sportu i rekreacji, a dokładnie prowadzi klub fitness wraz z siłownią, basenem i sauną, oferując następujące usługi:

1.

aqua aerobik; są to zajęcia prowadzone w basenie, w grupach; grupy liczą od 4 do 16 osób, ograniczenie liczby osób wynika z wymiarów basenu; zajęcia prowadzi instruktor; uczestnik, wykupuje w tym przypadku prawo wstępu na basen w trakcie prowadzonych zajęć, a co za tym idzie prawo uczestnictwa w tych zajęciach; uczestnictwo polega na wykonywaniu ćwiczeń demonstrowanych przez instruktora; instruktaż jest tu kierowany do ogółu uczestników, którzy wykupili prawo wstępu na zajęcia;

2.

basen; uczestnik wykupuje prawo wstępu na basen bez udziału instruktora, tj. prawo przebywania w basenie (pływania); opłata naliczana według stawek godzinowych;

3.

nauka pływania dla dzieci i dorosłych w grupach; zasady uczestnictwa w zajęciach są podobny do zasad dotyczących aqua aerobiku; zajęcia odbywają się w grupach od 2 do 6 osób;

4 indywidualna nauka pływania dla dzieci i dla dorosłych; tu wykupywana jest indywidualny instruktaż, skierowany wyłącznie dla danego uczestnika zająć;

5.

wynajem basenu na godziny; basen wynajmowany jest wówczas innym podmiotom (nie osobom fizycznym); klub nie zapewnia wówczas instruktora, ani ratownika;

6.

siłownia; tu wykupywany jest wstęp na siłownię i możliwość korzystania z urządzeń do wykonywania ćwiczeń;

7.

trening personalny na siłowni; tu wykupywana jest indywidualna usługa trenera;

8.

sauna; w tym przypadku uczestnik nabywa prawo wstępu do sauny; sauna jest samoobsługowa;

9.

wynajem pomieszczeń w celu świadczenia przez inne podmioty usług kosmetycznych i masażu;

10.

sprzedaż artykułów spożywczych w ramach recepcji klubu;

11.

konsultacje dietetyczne, które polegają na udzielaniu indywidualnych porad i zaleceń dietetycznych, jak również na ustaleniu planów żywieniowych.

W dniu 2 grudnia 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn. PT1/033/32/354/LJU/14, dotyczącą zakresu stosowania stawki obniżonej w podatku od towarów i usług w odniesieniu do części z wyżej wskazanych usług. Pomimo to podatnik ma nadal wątpliwości co do zastosowania takiej stawki co do tych usług, a w szczególności do usługi wymienionej wyżej w pkt (1) - aqua aerobik i usługi wskazanej w pkt (3) - nauka pływania dla dzieci i dorosłych w grupach. Nabywcą usług, których dotyczy niniejszy wniosek jest również spółka...... S.A., która nabywa te usługi dla swoich klientów. Spółka ta płaci za wykorzystane w miesiącu kalendarzowym wizyty (wejścia) swoich klientów. Podatnik zobowiązany jest rejestrować wejścia tych klientów, a w oparciu o odpowiednio prowadzony rejestr następuje rozliczenie z...... S.A. Gdy klient..... S.A. przekroczy ustalony czas przebywania na terenie danego obiektu (na określonych zajęciach), sam reguluje należność za przekroczony czas. W tym samym czasie z obiektu lub zajęć mogą korzystać inne osoby, również te, które nie korzystają z programów oferowanych przez tego typu podmioty. W ramach oferowanych przez podmioty typu...... S.A. usług inne podmioty (w szczególności pracodawcy) w całości lub w części finansują abonament, z którego...... S.A. opłaca rzeczywiste wejścia (wstęp, wizyty) określonych osób (w szczególności pracowników tych pracodawców) w obiektach, takich jak siłownie, baseny, grupowe zajęcia sportowe i rekreacyjne. Osoby, za których wizyty płaci...... S.A. otrzymują imienne karty sportowe. Karty te uprawniają do skorzystania z usług oferowanych przez podmioty takie jak podatnik i służą rejestracji rzeczywistych wejść.

W piśmie z... października 2015 r. (data wpływu... października 2015 r.) Wnioskodawca uzupełniając wniosek stwierdził, że jego zdaniem świadczonej przez niego na basenie usłudze nauki pływania dla dzieci i dorosłych w grupach należy przypisać symbol PKWiU 93.11.10.0. Opis usługi został wskazany we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano pytania (pytanie nr 1 zostało sformułowane w piśmie z... października 2015 r.):

1. Czy usługi opisane w stanie faktycznym w pkt 1-3, 6, 8 podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

2. Czy stawkę obniżoną VAT 8% podatnik może również stosować do usług wskazanych w odpowiedzi na pytanie 1, również gdy wynagrodzenie za nie uiszcza podmiot typu......... SA.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1. Podatnik uważa, że obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% może stosować do usług wskazanych w stanie faktycznym w punktach do 1 do 3, w punkcie 6 i w punkcie 8. W dniu 2 grudnia 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn. PT1/033/32/354/LJU/14, dotyczącą zakresu stosowania stawki obniżonej w podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do niektórych (wyłącznie w zakresie wstępu) pozostałych usług związanych z rekreacją. W interpretacji tej Minister Finansów stwierdził m.in., że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (uVAT) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów należy rozumieć zgodnie z art. 7 ust. 1 uVAT przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Niewątpliwie dostawa towarów wskazana jest jedynie w punkcie 10, ale nasze pytanie nie dotyczy tego typu świadczeń. Natomiast dotyczy świadczenia usług, a więc zgodnie z art. 8 ust. 1 uVAT, świadczenia na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Co do zasady zgodnie z art. 41 ust. 1 uVAT stawka podatku wynosi 22%. Stawka ta zgodnie z art. 146a pkt 1 uVAT została w podwyższona w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. do 23%. Artykuł 41 ust. 2 uVAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, przewiduje stawkę obniżoną, tj. 7%. Stawka obniżona, na mocy art. 146a pkt 2 uVAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., została podwyższona do 8%. W pozycji 186 przedmiotowego załącznika wskazano "Pozostałe usługi związane z rekreacją-wyłącznie w zakresie wstępu" - bez względu na symbol PKWiU. Przepisy u VAT nie zawierają definicji pojęcia rekreacja. Dlatego Minister Finansów posłużył się tu powszechnym rozumieniem słowa "rekreacja" i dowołał się do definicji zawartych w słownikach. W efekcie Minister Finansów stwierdza, że "na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do uVAT uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. korzystanie z sauny." Usługi związane z rekreacją zostały objęte obniżoną stawką VAT wyłącznie w zakresie wstępu. Jednak ustawodawca nie wskazał form i kategorii owego "wstępu". Z tego powodu Minister Finansów ponownie odwołał się do potocznego rozumienia tego pojęcia. Stwierdzając, że pojęcie to oznacza "możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, "na siłownię" - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie." Minister Finansów uważa, że "nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu". Wśród miejsc świadczenia usług związanych rekreacją, z którymi wiąże wyłącznie nabycie prawa do wstępu Minister Finansów wymienia "baseny rekreacyjne", siłownię i "sale do ćwiczeń grupowych". Minister Finansów w swojej interpretacji odwołuje się również do wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W orzeczeniu tym Sąd stwierdza, że "sformułowanie "wyłącznie w zakresie wstępu" należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową." Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że usługa aqua aerobiku jest bez wątpienia usługą związaną z rekreacją bowiem jest to forma aktywności fizycznej służąca wypoczynkowi i zdrowiu. Można pokusić się o stwierdzenie, że aqua aerobik służy zdrowiu w znacznie większym stopniu niż aerobik wykonywany na tradycyjnym twardym podłożu. Dzięki właściwościom wody jest to trening znacznie bardziej bezpieczny, w szczególności dla osób po różnych urazach, cierpiących na bóle kręgosłupa, osób z nadwagą, ludzi starszych oraz kobiet w ciąży. Tym samym stanowi niezwykle efektywną formę rehabilitacji ruchowej. Zajęcia organizowane są w grupach liczących od 4 do 16 osób. Ograniczenie liczby osób wynika z wymiarów basenu. Co prawda zajęcia prowadzi instruktor, ale jego instruktaż nie ma charakteru udzielania indywidualnych porad, i polega na demonstrowaniu sposobu wykonywania ćwiczeń. Jest skierowany jest jednocześnie do wszystkich uczestników. By wziąć udział w zajęciach wystarczy wykupi prawo (bilet) wstępu na zajęcia grupowe (na basen w czasie gdy odbywają się tak zajęcia grupowe). Podobnie wygląda uczestnictwo w zajęciach grupowych z nauki pływania. Tu również zajęcia odbywają się w grupach. Grupy liczą od 2 do 6 osób. Tu również ograniczenie liczby osób wynika z rozmiarów basenu. Mniejsza liczba uczestników wynika z faktu, że w trakcie nauki pływania uczestnik zajęć potrzebuje więcej miejsca dla efektywnej nauki, aniżeli uczestnik zajęć aqua aerobiku. Również w tym przypadku instruktaż kierowany jest do całej grupy, a nie indywidualnie do poszczególnych osób. Bez wątpienia basen rekreacyjny znajdujący się w naszym klubie spełnia w przypadku wskazanych wyżej zajęć grupowych (aqua aerobiku i nauki pływania) ta samą funkcję co "sala do ćwiczeń grupowych", o której wspomina Minister Finansów w interpretacji ogólnej. Nie ulega żadnej wątpliwości, że usługami związanymi z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu są usługi umożliwiające indywidualnym osobom wstęp na siłownie, basen, czy też do sauny.

Ad 2. Obniżoną stawkę VAT 8% w odniesieniu do usług wskazanych w stanie faktycznym w punktach do 1 do 3, w punkcie 6 i w punkcie 8, podatnik może stosować również gdy te usługi wykupuje podmiot typu..... SA w ramach oferowanych przez niego usług. Tego typu podmiot nie dokonuje wynajmu obiektu lub jego części, ale płaci za ustaloną na podstawie określonego systemu rejestracji ilość, rzeczywistych wizyt, wejść klientów.... SA. Tym samym...... SA. nie jako "hurtowo" wykupuje wejścia na siłownię, basen i zajęcia grupowe dla swoich klientów. Tym samym dla ustalenia stawki VAT nie ma znaczenia czy dana osoba wykupuje pojedyncze wejście, czy wykupuje z góry wejścia na cały miesiąc lub inny okres, jak również to, że podmiot trzeci płaci za rzeczywiste wizyty (wejścia) osób trzecich. Mając na uwadze powyższe podatnik uważa, że bez względu na sposób finansowania oraz podmiot dokonujący nabycia usług związanych z rekreacją, w zakresie wstępu, podatnik dokonując ich sprzedaży stosuje obniżoną 8% stawkę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.v

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. - 8%), w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" klasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0., natomiast pod pozycją 186 zostały wymienione "Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu" - bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

- poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;

- poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:

* na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

* do obiektów kulturalnych

- bez względu na symbol PKWiU;

- poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;

- poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;

- poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia "rekreacja", aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sip.pwn.pl) definiuje rekreację jako "aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu". Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje "ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu", "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem" Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako "odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił".

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy - na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii "wstępu", do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to "możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś".

Zatem pod pojęciem "wstępu" w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, "na siłownię" - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp "na siłownię", czy do parku rozrywki).

Co do zasady, zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. do pomieszczenia siłowni, w którym znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych, czy też do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych (fitness) oraz sauny) nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Pojęcie "Usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu" odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie "wyłącznie w zakresie wstępu" należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: "(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową" (pkt 4.5 uzasadnienia).

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca jest spółką komandytową prowadzącą działalność w zakresie sportu i rekreacji, a dokładnie prowadzi klub fitness wraz z siłownią, basenem i sauną, oferując następujące usługi:

1.

aqua aerobik; są to zajęcia prowadzone w basenie, w grupach; grupy liczą od 4 do 16 osób, ograniczenie liczby osób wynika z wymiarów basenu; zajęcia prowadzi instruktor; uczestnik, wykupuje w tym przypadku prawo wstępu na basen w trakcie prowadzonych zajęć, a co za tym idzie prawo uczestnictwa w tych zajęciach; uczestnictwo polega na wykonywaniu ćwiczeń demonstrowanych przez instruktora; instruktaż jest tu kierowany do ogółu uczestników, którzy wykupili prawo wstępu na zajęcia;

2.

basen; uczestnik wykupuje prawo wstępu na basen bez udziału instruktora, tj. prawo przebywania w basenie (pływania); opłata naliczana według stawek godzinowych;

3.

nauka pływania dla dzieci i dorosłych w grupach; zasady uczestnictwa w zajęciach są podobny do zasad dotyczących aqua aerobiku; zajęcia odbywają się w grupach od 2 do 6 osób. Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku stwierdził, że jego zdaniem świadczonej przez niego na basenie usłudze nauki pływania dla dzieci i dorosłych w grupach należy przypisać symbol PKWiU 93.11.10.0.

4.

indywidualna nauka pływania dla dzieci i dla dorosłych; tu wykupywana jest indywidualny instruktaż, skierowany wyłącznie dla danego uczestnika zająć;

5.

wynajem basenu na godziny; basen wynajmowany jest wówczas innym podmiotom (nie osobom fizycznym); klub nie zapewnia wówczas instruktora, ani ratownika;

6.

siłownia; tu wykupywany jest wstęp na siłownię i możliwość korzystania z urządzeń do wykonywania ćwiczeń;

7.

trening personalny na siłowni; tu wykupywana jest indywidualna usługa trenera;

8.

sauna; w tym przypadku uczestnik nabywa prawo wstępu do sauny; sauna jest samoobsługowa;

9.

wynajem pomieszczeń w celu świadczenia przez inne podmioty usług kosmetycznych i masażu;

10.

sprzedaż artykułów spożywczych w ramach recepcji klubu;

11.

konsultacje dietetyczne, które polegają na udzielaniu indywidualnych porad i zaleceń dietetycznych, jak również na ustaleniu planów żywieniowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy dla opisanych w punktach 1-3, 6, 8 usług może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, jak również czy dla usług objętych obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, może ją również zastosować przy sprzedaży tychże dla podmiotów typu...... S.A.

W ocenie tut. organu charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, wymienionych w punktach od 1, 2, 6 oraz 8, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji "rekreacji", wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako "usługi związane z rekreacją". Wnioskodawca - jak wynika z opisu sprawy - świadczy usługi sprzedając prawo wstępu na basen, siłownię oraz do sauny klientom którzy w ramach zakupionego wstępu mogą korzystać z zajęć organizowanych na basenie takich jak:

* aqua aerobic prowadzony przez instruktora dla wszystkich uczestników którzy wykupili prawo wstępu na basen w czasie prowadzenia zajęć

* korzystanie z basenu bez instruktora.

Wykupione prawo wstępu na siłownię i saunę pozwala na skorzystanie z urządzeń do ćwiczeń oraz z samoobsługowej sauny. Każda osoba, która zakupi prawo wstępu może korzystać z ww. usług. Usługi opisane w punktach 1-3, 6,8 związane są ze sprzedażą wejść na teren obiektu celem rekreacji i poprawy kondycji. Ponad to klienci mogą skorzystać z zajęć grupowych prowadzonych przez instruktora (usługi opisane w pkt 1 i 3 wniosku) jednakże nie indywidualnie dla każdego uczestnika ale grupowo dla wszystkich osób, które zakupiły prawo wstępu na basen czy siłownie w określonym czasie, jedynym ograniczeniem ilości uczestników jest rozmiar basenu

Jak wskazano wyżej dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Natomiast dla usługi opisanej w pkt 2 Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU 93.11.10.0. Zatem w sytuacji, gdy wskazana klasyfikacja tych usług według PKWiU jest prawidłowa, zgodnie z przywołanym wyżej art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 179 załącznika nr 3 dla tej usługi również stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Odnosząc się do pytania nr 2 zadanego we wniosku w zakresie możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usług - dla których w odpowiedzi na pytanie nr 1 wskazano prawo do zastosowania stawki podatku obniżonej do wysokości 8% - w przypadku sprzedaży tychże usług podmiotowi typu...... S.A. należy stwierdzić, że ustawodawca określając zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług wymienionych w załączniku nr 3 ustawy nie wprowadził ograniczenia możliwości stosowania tej stawki jedynie dla określonej grupy nabywców. Zatem przy sprzedaży usług objętych zakresem pytania nr 1 dla podmiotu typu...... S.A. można zastosować stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniami nr 1 i nr 2 jest prawidłowe.

Należy zauważyć, iż podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja, została potraktowana jako element stanu faktycznego. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji, według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu lub usługi, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl