IBPP2/443-960/11/WN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-960/11/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 24 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 7 października 2011 r. oraz pismem z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług:

* polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu - jest nieprawidłowe,

* polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu, likwidacji nieszczelności na instalacji oraz wypisaniu protokołu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług:

* polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu,

* polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu, likwidacji nieszczelności na instalacji oraz wypisaniu protokołu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 7 października 2011 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 września 2011 r. znak: IBPP2/443-960/11/WN oraz pismem z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Roboty instalacyjne (przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej), o których mowa we wniosku objęte są symbolem PKOB 112.

Roboty będą przeprowadzane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, mieszkania w ww. budynkach nie przekraczają powierzchni 100 m 2. Przedmiotem usługi będą roboty instalacyjne (przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach), są to roboty konserwacyjne w myśl § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) mają na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części.

Dodatkowo w piśmie z dnia 10 listopada 2011 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony opis stanu faktycznego, informując że kontrola szczelności instalacji gazowej w zależności od umowy podpisanej ze zleceniodawcą polega na:

Wariant 1: sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu.

Wariant 2: sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przy użyciu atestowanego detektora gazu, likwidacji nieszczelności na instalacji oraz wypisaniu protokołu.

Likwidacja nieszczelności na instalacji gazowej polega na rozkręceniu nieszczelnych połączeń gwintowanych, wyczyszczeniu gwintów, podwinięciu gwintów nowymi konopiami i pastą uszczelniającą i ponownym skręceniu instalacji. Wartość użytych materiałów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia ww. robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

W przypadku zastosowania wariantu 2 usługa na fakturze opisywana jest następująco: "przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej wraz z usunięciem nieszczelności."

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT zastosować dla robót instalacyjnych (przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach) wg stanu opisanego w pkt 68.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie stanu opisanego w pkt 68 stawkę podatku VAT powinno się zastosować w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu,

* prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu, likwidacji nieszczelności na instalacji oraz wypisaniu protokołu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., a od dnia 26 sierpnia 2011 r. tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, stosownie do art. 146a ww. ustawy, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Artykuł 41 ust. 12b ustawy o VAT stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

1.

towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2.

robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

3.

robót konserwacyjnych dotyczących:

a.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b.

lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. (§ 7 ust. 2).

Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to "unowocześnienie i usprawnienie czegoś"- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Z opisu sprawy wynika, że roboty, o których mowa we wniosku, będą przeprowadzane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, mieszkania w ww. budynkach nie przekraczają powierzchni 100 m 2. Przedmiotem usługi będą roboty instalacyjne (przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach), są to roboty konserwacyjne w myśl § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), mają na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części.

Kontrola szczelności instalacji gazowej w zależności od umowy podpisanej ze zleceniodawcą polega na:

Wariant 1: sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu.

Wariant 2: sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przy użyciu atestowanego detektora gazu, likwidacji nieszczelności na instalacji oraz wypisaniu protokołu.

Likwidacja nieszczelności na instalacji gazowej polega na rozkręceniu nieszczelnych połączeń gwintowanych, wyczyszczeniu gwintów, podwinięciu gwintów nowymi konopiami i pastą uszczelniającą i ponownym skręceniu instalacji. Wartość użytych materiałów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia ww. robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

W przypadku zastosowania wariantu 2 usługa na fakturze opisywana jest następująco: "przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej wraz z usunięciem nieszczelności."

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Z regulacji art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.), naprawa główna to remont polegający na wymianie co najmniej jednego elementu budynku, z kolei naprawa bieżąca to okresowy remont elementów budynków, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym. Natomiast z zapisu § 3 pkt 4 tego rozporządzenia wynika, iż konserwacja to wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.

W konsekwencji powyższego, biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej stan prawny należy stwierdzić, że usuwanie wykrytych nieszczelności, spełnia definicję robót konserwacyjnych, zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia. Tym samym, roboty konserwacyjne polegające na rozkręceniu nieszczelnych połączeń gwintowanych, wyczyszczeniu gwintów, podwinięciu gwintów nowymi konopiami i pastą uszczelniającą i ponownym skręceniu instalacji opodatkowane będą stawką podatku w wysokości 8%, stosownie do powołanego przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem § 7 ust. 3 rozporządzenia.

Z informacji zawartych we wniosku wynika także, że Wnioskodawca świadczy również usługi, których zakres sprowadza się do sprawdzenia szczelności instalacji gazowej przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu, bez konieczności likwidacji nieszczelności.

W myśl § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.), pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia powinny być objęte przeglądami co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacji.

Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, częstotliwość przeglądów, o których mowa w ust. 1, powinna być ustalona przez właściciela budynku.

Zakres robót konserwacyjnych, o których mowa w ust. 1, powinien być ustalany na podstawie wyników przeglądów oraz potrzeb zgłoszonych przez użytkowników lokali (§ 10 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że usługi przeglądów (inaczej kontroli) nie zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 12), ani ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (§ 7 ust. 1).

Ustawodawca wyjaśnił bowiem, że roboty konserwacyjne to roboty mające spełnić określony cel. Zatem obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% objęte są wyłącznie czynności mające charakter robót, będących konsekwencją przeprowadzonej kontroli, a zakres tych robót powinien być ustalany na podstawie wyników przeglądów (inaczej kontroli). Natomiast samo przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej, której efektem jest np. przeprowadzanie oględzin stanu instalacji, wypisaniu protokołu czy wydawanie opinii, nie może być zaliczone do robót konserwacyjnych. Ww. czynności nie są też remontem czy modernizacją.

Zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z usługami o różnym charakterze, dla których ustawodawca przewidział dwie odrębne stawki podatku od towarów i usług. Bowiem usługi polegające wyłącznie na przeglądzie instalacji gazowych stanowią odrębne świadczenie od usług konserwacji tych instalacji.

Reasumując, wykonywane przez Wnioskodawcę czynności przeglądu instalacji gazowych w mieszkaniach (Wariant 1), podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%, gdyż przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie przewidują dla tych czynności stawki preferencyjnej. Przeprowadzenie przez Wnioskodawcę ww. kontroli przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu, nie mieści się bowiem w definicji remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy jak również usługi w tym zakresie nie mogą być zaliczone do robót konserwacyjnych.

Natomiast usługi polegające na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wraz z usunięciem nieszczelności (Wariant 2), będą podlegać opodatkowaniu według 8% stawki podatku, na mocy wskazanych wyżej przepisów cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

* nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu,

* prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu, likwidacji nieszczelności na instalacji oraz wypisaniu protokołu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl