IBPP2/443-958/10/BW - Określenie stawki podatku VAT dla usług montażu szaf wnękowych, mebli kuchennych i łazienkowych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-958/10/BW Określenie stawki podatku VAT dla usług montażu szaf wnękowych, mebli kuchennych i łazienkowych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2010 r. (data wpływu 24 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2010 r. (data wpływu 4 listopada 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych we wniosku usług montażu szaf wnękowych, mebli kuchennych i łazienkowych wraz ze sprzętem AGD - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 listopada 2010 r. (data wpływu 4 listopada 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, m.in., w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych we wniosku usług, montażu szaf wnękowych, mebli kuchennych i łazienkowych wraz ze sprzętem AGD.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (oznaczone we wniosku nr 2):

Wnioskodawczyni wykonuje usługi montażu stolarki budowlanej polegające na wyposażeniu pomieszczeń mieszkalnych w meble wbudowane zgodnie z PKD 45.42.Z (zakładanie stolarki budowlanej). Usługa polega na wytwarzaniu, według indywidualnego projektu z zakupionych w tym celu: gotowych mebli, płyt meblowych, blatów, luster, zlewów kuchennych i elementów metalowych (baterii kuchennych, okuć, zawiasów, uchwytów, prowadnic oraz sprzętu AGD do zabudowy - piekarniki, mikrofale, płyty grzewcze, zmywarki, pralki itp.), stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej, a następnie trwałym ich montażu w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PBKOB 111 i 112.

Wnioskodawczyni zakwalifikowała swoje usługi w następujący sposób:

* w przypadku montażu niemetalowych elementów szaf wnękowych, kuchennych i łazienkowych, usługi te mieszczą się w PKWiU 45.42.13-00.00 - "roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej";

* w przypadku montażu metalowych elementów szaf wnękowych, kuchennych i łazienkowych, usługi te mieszczę się w PKWiU 45.42.12-00.00 - "roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej".

Wnioskodawczyni wskazała, że w każdym przypadku dla klienta będą wystawiane dwie faktury:

* usługa metalowej zabudowy kuchennej PKWiU 45.42.12-00.00 - bez wyszczególniania elementów zabudowy;

* usługa niemetalowej zabudowy kuchennej PKWiU 45.42.13-00.00- bez wyszczególnienia elementów zabudowy.

Wnioskodawczyni będzie montowała sprzęt AGD do zabudowy, który nie nadaje się do użycia bez wmontowania go na trwałe.

W odpowiedzi na rozmowę telefoniczną, przeprowadzoną w dniu 2 listopada 2010 Wnioskodawczyni przesłała pismo z dnia 2 listopada 2010 r. w którym wyjaśniła, że klient będzie otrzymywał:

1.

fakturę na usługę montażu niemetalowej zabudowy kuchennej PKWiU 45.42.13-00.00. Przy kalkulacji usługi bierze pod uwagę zamontowanie na trwałe elementów meblowych w pomieszczeniu wraz z kosztem mebli i elementów meblowych. Dodatkowo do umowy klient otrzyma załącznik nr 1 zawierający szczegółowy wykaz elementów meblowych tzn. szafek, blatów, uchwytów, wyposażenia wnętrza szafek (carga, kosze obrotowe), oświetlenia, elementów dodatkowych typu cokoły, gzymsy, listwy przyblatowe itp.

2.

fakturę na usługę montażu metalowej zabudowy kuchennej PKWiU 45.42.12-00.00. Przy kalkulacji usługi bierze pod uwagę zamontowanie sprzętu AGD w meblach kuchennych na trwałe (np. wmontowanie lodówki do szafki kuchennej wycięcie i zamontowanie płyty kuchennej i zlewozmywaka w blacie kuchennym, zamontowanie do zmywarki frontu meblowego) wraz z kosztem sprzętu AGD do zabudowy. Usługa montażu zawiera również podłączenie hydrauliczne baterii, zlewozmywaka, zmywarki, podłączenie gazowe lub elektryczne płyty kuchennej, okapu, piekarnika wraz ze sprawdzeniem szczelności i podbiciem gwarancji sprzętu przez osobę uprawnioną. Dodatkowo do umowy klient otrzyma załącznik nr 2 zawierający szczegółowy wykaz sprzętu AGD.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługa stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej z zakupionych w tym celu: gotowych mebli, płyt meblowych, blatów, luster, zlewów kuchennych i elementów metalowych (baterii kuchennych, okuć, zawiasów, uchwytów, prowadnic oraz sprzętu AGD do zabudowy - piekarniki, mikrofale, płyty grzewcze, zmywarki, pralki itp.), na wymiar - według indywidualnego projektu, na trwałe zamontowana w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, podlega opodatkowaniu obniżoną 7% stawką VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 212, poz. 1336), stawkę podatku wymieniona w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w klasie ex 1264

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

* w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Ponadto w wyjaśnieniach PKD stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności usługi wyposażenia pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne i szafy wnękowe zostały ujęte w podklasie 45.42. Z - zakładanie stolarki budowlanej, działu 45 roboty budowlane, sekcji F- budownictwo.

Również klasyfikacja usług PKWiU mówi o zaklasyfikowaniu usług montażu gotowych elementów trwałej zabudowy kuchennej w miejscu przeznaczenia wykonanej przez podmiot niebędący producentem elementów zabudowy, w przypadku niemetalowych elementów stolarki budowlanej do PKWiU 45.42.13-00.00 "Roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej", a w przypadku metalowych elementów stolarki budowlanej do PKWiU 45.42.12.-00.00 "Roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej".

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że usługa montażu szaf wnękowych, mebli kuchennych i łazienkowych wraz ze sprzętem AGD do zabudowy w trwałej zabudowie w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w gr. 111 i 112 podlega obniżonej 7% stawce podatku od towaru i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Ponadto zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w klasie ex 1264

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

* w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że obniżona do wysokości 7% stawka podatku VAT ma zastosowanie w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących tylko obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont i bieżąca konserwacja, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Z kolei w pkt 8 tego artykułu zawarto definicję remontu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Należy także wskazać, że w myśl przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zgodnie zaś z tą klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 "Roboty budowlane", który obejmuje:

a.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

b.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

c.

instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługę.

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług przy formułowaniu zakresu pojęciowego towarów i usług oraz wyjątków w dziedzinie ulgowego opodatkowania lub zwolnień od tego podatku - co do zasady - opierają się na klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna.

Skoro zatem preferencyjna, 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów, m.in. sprzętu AGD, uznać należy, iż czynności montażu sprzętu AGD nie korzystają z preferencji podatkowej. W swej istocie czynności polegające na montażu sprzętu AGD, są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych, a jedynie podnoszące użyteczność, funkcjonalność mieszkania. Czynności tych nie można też zaliczyć do remontów, czy też robót konserwacyjnych. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Wprawdzie przepisy podatkowe nie regulują zasad zawierania umów cywilnoprawnych z klientami (kwestie te zostały uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego), a treść umowy cywilnoprawnej jest indywidualną sprawą stron, które ją zawierają i zależy od ich uzgodnień, to jednakże w ocenie tut. organu, nie można poprzez zawarcie o odpowiedniej treści umowy cywilnoprawnej wywodzić korzystnych dla siebie skutków podatkowych w postaci preferencji podatkowych.

W przedmiotowej sprawie tut. organ pragnie także wskazać że zgodnie z art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Aby uzyskać atrybut części składowej rzeczy nadrzędnej, wyposażenie dodatkowe powinno być połączone z tą rzeczą w taki sposób, że będzie istniała:

1.

więź fizykalno - przestrzenna,

2.

więź funkcjonalna (gospodarcza),

a połączenie będzie miało charakter trwały (nie dla przemijającego użytku). Przy czym przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Wskutek takiego połączenia elementy wykończenia dodatkowego powinny stracić byt w sensie prawnym, gospodarczym i fizycznym. Stosownie jednak do art. 47 § 3 k.c. przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Odmienne znaczenie, aniżeli część składowa, posiada przynależność. i tak, przynależnymi są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi (art. 51 § 1 k.c.). Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną (art. 51 § 3 k.c.).

Pojęcie przynależności należy zatem odróżnić od pojęcia części składowej, bowiem związek, jaki zachodzi pomiędzy rzeczą przynależną (pomocniczą), a rzeczą główną, jest luźniejszy niż związek pomiędzy częścią składową, a rzeczą nadrzędną. Wprawdzie przynależności i części składowe dzielą los prawny rzeczy głównej (nadrzędnej), lecz w przypadku przynależności zasada ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. Pomiędzy rzeczą główną, a przynależną zachodzi wyłącznie związek funkcjonalny. Nie ma więc ścisłej więzi fizycznej, która powoduje, że rzecz staje się częścią składową innej rzeczy. W stosunku przynależności występują dwa odrębne podmiotowe prawa własności - do rzeczy głównej i do rzeczy pomocniczej. Zatem, przynależność (rzecz pomocnicza) nie traci samodzielnego bytu prawnego wskutek jej związku z rzeczą główną - pozostaje, w przeciwieństwie do części składowej, samoistną rzeczą ruchomą. Dlatego też przynależność może stanowić przedmiot samoistnego obrotu, natomiast część składowa nie może być przedmiotem odrębnej dostawy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wymienione we wniosku elementy sprzętu AGD: piekarniki, mikrofale, płyty grzewcze, zmywarki, pralki, itp. nie będą spełniały definicji trwale związanych z budynkiem i stanowiących jego część składową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Należą bowiem do nich te części, których odłączenie spowoduje uszkodzenie lub istotną zmianę całości, bądź też uszkodzenie lub zmianę elementu odłączonego (jego bezużyteczność).

Jak wynika z wniosku Wnioskodawczyni wykonuje usługi montażu stolarki budowlanej polegające na wyposażeniu pomieszczeń mieszkalnych w meble wbudowane zgodnie z PKD 45.42.Z (zakładanie stolarki budowlanej). Usługa polega na wytwarzaniu, według indywidualnego projektu z zakupionych w tym celu: gotowych mebli, płyt meblowych, blatów, luster, zlewów kuchennych i elementów metalowych (baterii kuchennych, okuć, zawiasów, uchwytów, prowadnic oraz sprzętu AGD do zabudowy - piekarniki, mikrofale, płyty grzewcze, zmywarki, pralki itp.), stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej, a następnie trwałym ich montażu w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PBKOB 111 i 112.

Wnioskodawczyni zakwalifikowała swoje usługi w następujący sposób:

* w przypadku montażu niemetalowych elementów szaf wnękowych, kuchennych i łazienkowych, usługi te mieszczą się w PKWiU 45.42.13-00.00 - "roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej";

* w przypadku montażu metalowych elementów szaf wnękowych, kuchennych i łazienkowych, usługi te mieszczę się w PKWiU 45.42.12-00.00 - "roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej".

Wnioskodawczyni wskazała, że w każdym przypadku dla klienta będą wystawiane dwie faktury:

* usługa metalowej zabudowy kuchennej PKWiU 45.42.12-00.00 - bez wyszczególniania elementów zabudowy;

* usługa niemetalowej zabudowy kuchennej PKWiU 45.42.13-00.00- bez wyszczególnienia elementów zabudowy.

Wnioskodawczyni będzie montowała sprzęt AGD do zabudowy, który nie nadaje się do użycia bez wmontowania go na trwałe.

Ponadto Wnioskodawczyni wyjaśniła, że klient będzie otrzymywał

* fakturę na usługę montażu niemetalowej zabudowy kuchennej PKWiU 45.42.13-00.00. Przy kalkulacji usługi bierze pod uwagę zamontowanie na trwałe elementów meblowych w pomieszczeniu wraz z kosztem mebli i elementów meblowych. Dodatkowo do umowy klient otrzyma załącznik nr 1 zawierający szczegółowy wykaz elementów meblowych tzn. szafek, blatów, uchwytów, wyposażenia wnętrza szafek (carga, kosze obrotowe), oświetlenia, elementów dodatkowych typu cokoły, gzymsy, listwy przyblatowe itp.

* fakturę na usługę montażu metalowej zabudowy kuchennej PKWiU 45.42.12-00.00. Przy kalkulacji usługi bierze pod uwagę zamontowanie sprzętu AGD w meblach kuchennych na trwałe (np. wmontowanie lodówki do szafki kuchennej wycięcie i zamontowanie płyty kuchennej i zlewozmywaka w blacie kuchennym, zamontowanie do zmywarki frontu meblowego) wraz z kosztem sprzętu AGD do zabudowy. Usługa montażu zawiera również podłączenie hydrauliczne baterii, zlewozmywaka, zmywarki, podłączenie gazowe lub elektryczne płyty kuchennej, okapu, piekarnika wraz ze sprawdzeniem szczelności i podbiciem gwarancji sprzętu przez osobę uprawnioną. Dodatkowo do umowy klient otrzyma załącznik nr 2 zawierający szczegółowy wykaz sprzętu AGD.

Zatem mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż o ile opisane we wniosku usługi stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej zostały prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 45.42.12-00.00 "Roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej" oraz PKWiU 45.42.13-00.00 "Roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej" i będą wykonywane wyłącznie w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych (PKOB 111, PKOB 112), a cena tych usług obejmować będzie również koszt montowanego towaru, to do całej wartości usług zastosowanie będzie miała 7% stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT lub § 37 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast dostawa sprzętu AGD będzie opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 22%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni że usługa montażu szaf wnękowych, mebli kuchennych i łazienkowych wraz ze sprzętem AGD do zabudowy podlega obniżonej stawce podatku od towarów i usług 7% należało uznać za nieprawidłowe.

Należy zauważyć, iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r., kwestie będące przedmiotem przywołanego przez Wnioskodawczynię we wniosku przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). reguluje przepis § 37 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.).

Podkreślić także należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania opisanych we wniosku usług - według PKWiU oraz budynków - według PKOB.

Należy bowiem zauważyć, iż stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług według PKWiU oraz budynków według PKOB.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy ponadto wyjaśnić, iż odnośnie pytania dotyczącego stawki podatku VAT dla wymienionych we wniosku usług montażu szaf wnękowych, mebli kuchennych i łazienkowych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl