Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-952/08/LŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły Podstawowej, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i osób z MOPS - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatku VAT sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i osób z MOPS.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 grudnia 2008 r. oraz pismem z dnia 4 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest szkołą publiczną realizującą zadania samorządu terytorialnego z zakresu oświaty. Działając w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, Szkoła posiada stołówkę prowadzoną przez pracowników Szkoły. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem zarządzającym wydał zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki oraz odpłatności za posiłki. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są uczniowie Szkoły oraz osoby (dorośli i dzieci) skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach obowiązujących przepisów o pomocy społecznej. Posiłki wydawane są odpłatnie. Uczniowie korzystający ze stołówki wnoszą opłatę za posiłek do wysokości kosztu surowców. MOPS płaci cenę za posiłki wydawane jego podopiecznym, ustaloną na poziomie kosztu wytworzenia tj. ceny surowca powiększona o koszty pośrednie przygotowania posiłku (wynagrodzenia personelu kuchni, środki czystości, koszt zużytej energii elektrycznej, gazu, wody). Szkoła i MOPS są jednostkami budżetowymi podległymi pod Urząd Miejski.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, iż posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są przez pracowników Szkoły zatrudnionych na umowę o pracę. Usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Wnioskodawca sklasyfikował jako usługi edukacyjne PKWiU 80. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, iż z obiadów które kupuje od Szkoły MOPS korzystają osoby dorosłe niezwiązane ze Szkołą oraz uczniowie Szkoły, którym ze względu na ich sytuację materialną, posiłki zakupuje MOPS. Szkoła i MOPS są jednostkami budżetowymi samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy sprzedaż posiłków dla uczniów Szkoły i dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonana przez Szkołę jest zwolniona z opodatkowania VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez Szkołę (stołówka szkolna) na rzecz uczniów Szkoły są zwolnione z VAT. Szkoła oprócz funkcji dydaktycznych jest obowiązana przepisami ustawy o systemie oświaty do wykonywania zadań opiekuńczych, w szczególności zapewnienia warunków wychowania i opieki odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów. Stołówka szkolna wpisana do zadań statutowych szkoły podobnie jak świetlica szkolna sala gimnastyczna pracownie przedmiotowe, stanowi integralną część Szkoły. Usługi stołówkowe świadczone przez Szkołę na rzecz uczniów wchodzą w zakres zadań opiekuńczych Szkoły i jako usługi edukacyjne są zwolnione z podatku VAT. W przypadku wydawanych obiadów dla podopiecznych MOPS-u i finansowanych przez MOPS Wnioskodawca uważa, że korzystają ze zwolnienia z VAT zgodnie z dyspozycją zawartą w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. zarówno Szkoła jak i MOPS są jednostkami budżetowymi, tak więc usługi stołówkowe świadczone między tymi podmiotami korzystają ze zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy). Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ww. ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymie nione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług zwolnionych od podatku, w pozycji 7 wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji".

Ponadto w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwolnione od podatku są usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy (tj. usług w zakresie rozprowadzania wody i usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne) oraz usług komunikacji miejskiej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest szkołą publiczną realizującą zadania samorządu terytorialnego z zakresu oświaty. Działając w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, szkoła posiada stołówkę prowadzoną przez pracowników szkoły. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są uczniowie szkoły oraz osoby (dorośli i dzieci) skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach obowiązujących przepisów o pomocy społecznej tzn. z obiadów które kupuje od szkoły MOPS korzystają osoby dorosłe niezwiązane ze Szkołą oraz uczniowie Szkoły, którym ze względu na ich sytuację materialną, posiłki zakupuje MOPS.

Usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Wnioskodawca zaklasyfikował jako usługi edukacyjne PKWiU 80. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż Szkoła i MOPS są jednostkami budżetowymi samorządu terytorialnego.

.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów Szkoły, sklasyfikowana w dziale PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji", korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do tej ustawy. Należy zaznaczyć, że bez wpływu na powyższe pozostaje okoliczność, iż posiłki dla uczniów Szkoły objętych opieką socjalną, nabywane są ze środków MOPS.

Natomiast świadczenie przez szkołę (jako jednostkę budżetową) na rzecz MOPS-u (a więc też jednostki budżetowej) usługi w zakresie sprzedaży posiłków, z których korzystają osoby dorosłe niezwiązane ze Szkołą, którym ze względu na ich sytuację materialną, posiłki zakupuje MOPS, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania tych usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji usługi, świadczonej przez Wnioskodawcę, według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatku VAT sprzedaży posiłków dla pracowników szkoły zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl