Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-942/08/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2008 r. (data wpływu 8 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczania podatku naliczonego w przypadku zakupu środków trwałych sfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczania podatku naliczonego w przypadku zakupu środków trwałych sfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z możliwością skorzystania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy osoby zakładające działalność mogą skorzystać z dotacji w kwocie 13.500,00 zł.

W przypadku działalności Wnioskodawcy całość kwoty zostanie przeznaczona na zakup środków trwałych. Kwota 13.500,00 zł jest kwotą brutto.

Prowadzona działalność będzie podlegała opodatkowaniu VAT z mocy ustawy.

W uzupełnieniu z dnia 15 grudnia 2008 r. Wnioskodawca dodał, iż:

1.

firma zarejestrowana jest od 15 października 2008 r. i od tej daty jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT,

2.

firma wybrała kwartalny sposób rozliczania podatku VAT i pierwsza deklaracja złożona zostanie za IV kwartał 2008 r.,

3.

wydatki na zakup środków trwałych realizowane były w okresie od 15 października 2008 r. do 13 listopada 2008 r. i mają potwierdzenie w fakturach VAT,

4.

zakupione środki trwałe podlegać będą amortyzacji, jednak odpisy nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zakupu towarów objętych podatkiem VAT za kwotę brutto 13.500,00 zł przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, może ona dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT z towarów zakupionych ze środków POKL.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r. przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów

Od dnia 1 grudnia 2008 r. ww. art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 ust. 3 pkt 3 zostały uchylone.

Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług od dnia 15 października 2008 r. Całość kwoty 13.500,00 zł. Wnioskodawca przeznaczy na zakup środków trwałych, a prowadzona działalność będzie podlegała opodatkowaniu VAT z mocy ustawy.

Z powyższego wynika, że w opisanym wyżej zakresie Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniające do obniżenia podatku należnego.

Z wyjaśnień Wnioskodawcy wynika co prawda, iż zakupione środki trwałe podlegać będą amortyzacji, a odpisy nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Nie ma to jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. Istotne dla prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bowiem to, czy zakupione środki trwałe są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, w świetle cytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup środków trwałych sfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i cała prowadzone przez niego działalność będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Tym samym należało uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy zauważyć, że tut. organ, wydając interpretację indywidualną co do zakresu stosowania prawa podatkowego, dokonuje oceny przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy. Nie jest natomiast uprawniony do analizy lub oceny prawnej załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl