Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-912/08/BW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki VAT do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki VAT do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie generalnego wykonawstwa budowlanego, zawarł w dniu 7 marca 2008 r. z Miastem X umowę, której przedmiotem było kompleksowe wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych dla miasta X" polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przekazaniu Inwestorowi przedmiotowych lokali (§ 1 ust. 1, ust. 3 umowy). Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w grudniu 2009 r.

Wnioskodawca wskazał, że wykonuje kompleksowo inwestycje, począwszy od opracowania koncepcji budowy lokali socjalnych poprzez opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie dla ww. projektu stosownych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie lokali socjalnych do uzyskania decyzji dopuszczającej lokale do użytkowania (§ 2 umowy).

Ponadto stwierdził, że umowne wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostało wyrażone w kwocie netto, w której uwzględniono podatek VAT w wysokości 7%.

Wskazał też, iż przedmiotem robót budowlanych, wykonywanych przez niego jest sklasyfikowany w PKOB 11.22 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość zatem przy sprzedaży usług wykonywanych przez niego, w tym sprzedaży usług projektowych, zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT w wysokości 7%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Jaką stawkę podatku VAT ma stosować Wnioskodawca do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych, które wykonywane są na podstawie umowy zlecającej kompleksową budowę lokali socjalnych: 7% czy 22%.

2.

Czy wysokość stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży usług projektowych jest uzależnione od zakresu zadań zleconych w ramach jednej umowy, tj. czy zachodzą różnice pomiędzy wykonywaniem ww. usług w ramach umowy obejmującej kompleksową budowę obiektów budownictwa mieszkaniowego a realizacją usług projektowych na podstawie odrębnych umów.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie usługi projektowe wykonywane są w ramach umowy, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie lokali socjalnych, tj. budowa całego obiektu budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11.22).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11) lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych opodatkowana jest stawką 7% (art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stawkę VAT w wysokości 7% stosuje się do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do sprzedaży usług projektowych zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 22%.

Wnioskodawca stwierdził:

1.

Gdy przedmiotem robót budowlanych jest obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość należy zastosować do wszelkich wykonywanych prac budowlanych oraz usług stawkę VAT w wysokości 7%, ponieważ nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej do różnicowania stawek VAT w ramach jednego przedmiotu robót budowlanych. Zatem do sprzedaży usług projektowych, wykonywanych w ramach umowy zlecającej budowę całego obiektu budownictwa mieszkalnego zastosowanie będzie miała stawka VAT w wysokości 7%.

2.

Obowiązujące przepisy, tj. art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie przewidują stosowania obniżonej stawki 7% VAT w stosunku do usług projektowych wykonywanych na podstawie odrębnych umów. Zatem jeśli przedmiotem robót jest sklasyfikowany w PKOB 11.22 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość i umowa jest zawarta na realizację budynku jako całości, to stawka 7% ma zastosowanie do sprzedaży usług budowlanych oraz projektowych. Gdy wykonywana będzie osobna usługa projektowa (na podstawie odrębnej umowy), to będzie mieć do niej zastosowanie stawka VAT w wysokości 22%.

Reasumując zakres robót budowlanych zleconych w drodze jednej umowy, z której jednoznacznie wynika, że jej przedmiotem jest kompleksowe wykonanie obiektu budownictwa mieszkaniowego, ma wpływ na wysokość stawki VAT w odniesieniu do poszczególnych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie art. 41 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co do zasady stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Ponadto zgodnie z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., kwestie będące przedmiotem przywołanego wyżej przepisu § 6 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., regulował § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008 r., zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zauważa się, iż strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych.

Jednocześnie należy zaznaczyć iż dla prawidłowego określenia wysokości podatku VAT z tytułu świadczenia wymienionych we wniosku usług, konieczna jest precyzyjna identyfikacja obiektu, zgodnie z zasadami klasyfikacji statystycznych.

Stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Należy tutaj wskazać, iż ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług dla usług projektowych. Tak więc zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT usługi projektowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.

W oparciu o przedstawiony wyżej stan prawny należy jednakże stwierdzić, że zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie wskazanych we wniosku usług projektowych.

W sytuacji, gdy usługa projektowa będzie stanowić składnik kompleksowej usługi polegającej na wykonaniu obiektu budownictwa mieszkaniowego (o PKOB -11) jako całości, to usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Natomiast jeżeli usługa projektowa będzie dotyczyć obiektów budownictwa mieszkaniowego (o PKOB) 11) ale będzie wykonywana na podstawie odrębnej umowy to podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zawarł 7 marca 2008 r. umowę z Miastem, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót. Zakres kompleksowych robót obejmuje między innymi usługi projektowe. Z tytułu realizacji umowy zostało ustalone wynagrodzenie.

Przedmiotowe roboty dotyczą obiektu budownictwa mieszkaniowego jako całość, sklasyfikowanego w PKOB pod symbolem 11.22.

Zatem odnośnie przedmiotowych usług projektowych jako składnika kompleksowej usługi budowlanej związanej z obiektem budownictwa mieszkaniowego jako całości sklasyfikowanego w PKOB pod symbolem 11.22 zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.

Należy tutaj dodatkowo zaznaczyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. W związku z powyższym załączona do wniosku Umowa nr BPM.ZZZ.342-642/07 nie była przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, tj. stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl