IBPP2/443-909/10/ASz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-909/10/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2009 r. (data wpływu 6 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia podatku należnego przed powstaniem obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych od kontrahentów faktur, za świadczone dla Wnioskodawcy usługi ciągłe w miesiącu ich otrzymania, ale przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, za który te usługi mają być świadczone - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia podatku należnego przed powstaniem obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych od kontrahentów faktur, za świadczone dla Wnioskodawcy usługi ciągłe w miesiącu ich otrzymania, ale przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, za który te usługi mają być świadczone.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest między innymi świadczenie usług informatycznych, w szczególności:

* programistycznych,

* serwisowych i konserwacyjnych,

* zarządzania procesami informatycznymi, w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych,

* wynajmowania/wydzierżawiania sprzętu komputerowego,

* udzielania licencji i sublicencji, obrót (nabywanie i zbywanie) autorskimi prawami majątkowymi i innymi papierami własności intelektualnej,

* tworzenia i przechowywania kopii zapasowych baz danych lub zbiorów danych, przetwarzania danych.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi mają charakter usług ciągłych, czyli takich, które zobowiązują go do stałego i powtarzalnego ich wykonywania w okresie, na jaki została zawarta umowa.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi na terenie kraju dla celów podatku od towarów i usług są opodatkowane podstawową stawką 22%.

Umowy na świadczenie przedstawionych wyżej usług informatycznych, zostały zawarte zarówno z kontrahentami zagranicznymi jak i krajowymi. Umowy te obligują Wnioskodawcę do wystawiania faktur z góry, częściowo przed wykonaniem usługi w okresach:

* miesięcznych do 5. dnia bieżącego miesiąca tj. np. do 5 października.2009 r. za październik 2009 r. lub

* kwartalnych do 5. dnia bieżącego kwartału tj. np. do 5 października 2009 r. za IV kwartał 2009 r.

Faktury kwartalne zawierają informację na temat kwot należnych Wnioskodawcy za poszczególne miesiące danego kwartału, w którym będzie wykonywana usługa.

W miesiącu, w którym faktury są wystawiane jest rozliczany podatek VAT należny, dla przykładu z faktur wystawionych w październiku 2009 r. nastąpi ich rozliczenie w deklaracji Vat-7 za październik 2009 r. Przychód wynikający z wystawionych faktur jest rozpoznawany w przypadku faktur wystawianych za okres miesięczny w danym miesiącu, za który usługa jest wykonywana, z kolei w przypadku faktur wystawianych z wyprzedzeniem za okres kwartału, przychody są uznawane za przychody dla celów podatku dochodowego od osób prawnych proporcjonalnie dla każdego miesiąca zgodnie z informacją zawartą na fakturze.

W związku z powyższym zadano w zakresie podatku od towarów i usług następujące pytania:

1.

Czy można dokonać wcześniejszego, niż wynika to z momentu powstania obowiązku podatkowego rozliczenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7, związanego z fakturami sprzedaży usług za okresy kwartalne wystawionych przed zakończeniem wykonania tych usług... (oznaczone we wniosku jako pytanie Nr 1)

2.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych od kontrahentów faktur, za świadczone dla niego usługi ciągłe w miesiącu ich otrzymania, ale przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, za który te usługi mają być świadczone... (oznaczone we wniosku jako pytanie Nr 3)

3.

Jeżeli odpowiedź do pytania 3 będzie negatywna, to czy odliczenie z tych faktur naliczonego podatku VAT, może nastąpić w miesiącu, w którym zapłacono kontrahentowi za fakturę... (oznaczone we wniosku jako pytanie Nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Można dokonać wcześniejszego, niż wynika to z momentu powstania obowiązku podatkowego, rozliczenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7, związanego z fakturami sprzedaży usług za okresy kwartalne wystawionych przed zakończeniem wykonania tych usług.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca zwrócił uwagę, że zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 10-12.

Co do zasady, należy w ocenie Wnioskodawcy stwierdzić, że dla przedstawionej sytuacji żaden przepis dotyczący podatku od towarów i usług nie określa, kiedy faktura może być wystawiona najwcześniej.

Zgodnie z ogólną zasadą, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług). Odczytując literalnie powyższy przepis Wnioskodawca dochodzi do wniosku, że jeżeli wystawił fakturę przed wykonaniem usługi, to data wystawienia tego dokumentu decyduje o terminie powstania obowiązku podatkowego w VAT. Taki wniosek można wysnuć również z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym postanowiono, że w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Wnioskodawca zwrócił uwagę, że podobne do stanowiska Wnioskodawcy zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2009 r., nr IBPP2/443-1084/08/LŻ, która zgodziła się z podatnikiem, że: " (...) jeżeli faktura ma potwierdzać określone zdarzenie, to powinna być wystawiona po tym zdarzeniu. Jednakże z drugiej strony przepisy nie zabraniają wystawienia faktury wcześniej. W takim przypadku według Wnioskodawcy obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. (...)".

Ad.2.

Przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w otrzymanych fakturach, wystawionych przed zakończeniem okresu rozliczeniowego według zasad określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ograniczenia prawa do odliczenia podatku wynikają m.in. z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak art. 88 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

1.

importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy;

2.

(uchylony)

3.

paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art, 86 ust. 3;

4.

usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a.

(uchylona)

b.

nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;

5.

towarów i usług, których nabycie:

a.

zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7,

b.

nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

Ponadto treść art. 88 ust. 3a cytowanej ustawy wskazuje, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,

b.

w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.

zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Z powyższych przepisów wynika, co istotne, iż uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje, gdy wystawiona faktura nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a w szczególności, gdy zdarzenie gospodarcze w ogóle nie zaistniało.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prawo do obniżenia podatku należnego jest wyraźnie związane z nabyciem towarów i usług i jest uwarunkowane rzeczywistym nabyciem konkretnego towaru, który został wprowadzony do obrotu gospodarczego lub wykonaniem usługi.

Wnioskodawca stwierdził także, iż w jego działalności mamy do czynienia z fakturami wystawionymi przez dostawcę przed wykonaniem danej usługi. W ocenie Wnioskodawcy nie można jednak powiedzieć, że nie dokumentują one sprzedaży. Analiza przedstawionych przepisów prowadzi do wniosku, iż ustawowe ograniczenia nie dotyczą przypadku, w którym nabywca usługi otrzyma fakturę wystawioną wcześniej niż powinna ona być wystawiona. Istotnym jest, iż dokumentuje ona określoną czynność - usługę. Zatem Wnioskodawca jako nabywca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury, o ile oczywiście przedmiotowe nabycie usług będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nie zachodzą inne wyłączenia określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca podał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2009 r., sygn. ITPP1/443-1098/08/MN.

Ad. 3

Jeżeli zgodnie z wydaną interpretacją do pytania nr 2, nie będzie przysługiwać Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w otrzymanych fakturach, za świadczone mu usługi ciągłe w miesiącu ich otrzymania, ale przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, za który te usługi mają być świadczone, to odliczenie z tych faktur naliczonego podatku VAT, może nastąpić w miesiącu, w którym zapłacono kontrahentowi za fakturę.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nabywane usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje naszej Spółce jako podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z kolei w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Zatem w sytuacji, kiedy po otrzymaniu faktury od kontrahenta związanej z rozpoczętą, lecz nie zakończoną usługą, w całości Wnioskodawca zapłacił zobowiązanie wynikające z tej faktury, będziemy on miał prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w tej fakturze w miesiącu, w którym nastąpiła zapłata przede wszystkim ze względu na to, że:

* nabywane usługi są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych,

* dokonano zgodnie z zawartą umową zapłaty za już wykonaną część usług i przedpłaty za usługi które będą wykonywane w ramach tej umowy (usługi ciągłe), czyli ziścił się warunek zawarty w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b) ww ustawy, oraz

* otrzymano fakturę która w efekcie również potwierdza dokonanie przedpłaty

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19 ust. 4 ustawy o VAT jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1.

W świetle art. 19 ust. 15 ustawy o VAT, w przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Obowiązujący do dnia 31 grudnia 2009 r., art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, wymienia następujące usługi: sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji, przeniesienie lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw.

Regulacja wynikająca z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT nie uchyla zasady, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, lecz wynika z niej, że w przypadku gdy podatnik jest zobligowany do udokumentowania wydania towaru (wykonania usługi) fakturą, to obowiązek podatkowy przesuwa się z chwili wydania towarów (wykonania usługi) ma chwilę wystawienia faktury. Przesunięcie to nie może być jednak dłuższe niż 7 dni, co oznacza, że podatnik fakturę powinien wystawić najpóźniej 7. dnia po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi.

Stosownie do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

W myśl § 11 ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia, faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest między innymi świadczenie usług informatycznych, w szczególności:

* programistycznych,

* serwisowych i konserwacyjnych,

* zarządzania procesami informatycznymi, w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych,

* wynajmowania/wydzierżawiania sprzętu komputerowego,

* udzielania licencji i sublicencji, obrót (nabywanie i zbywanie) autorskimi prawami majątkowymi i innymi papierami własności intelektualnej,

* tworzenia i przechowywania kopii zapasowych baz danych lub zbiorów danych, przetwarzania danych.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi mają charakter usług ciągłych, czyli takich, które zobowiązują go do stałego i powtarzalnego ich wykonywania w okresie, na jaki została zawarta umowa.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi na terenie kraju dla celów podatku od towarów i usług są opodatkowane podstawową stawką 22%.

Umowy na świadczenie przedstawionych wyżej usług informatycznych, zostały zawarte zarówno z kontrahentami zagranicznymi jak i krajowymi. Umowy te obligują Wnioskodawcę do wystawiania faktur z góry, częściowo przed wykonaniem usługi w okresach:

* miesięcznych do 5. dnia bieżącego miesiąca tj. np. do 5 października.2009 r. za październik 2009 r. lub

* kwartalnych do 5. dnia bieżącego kwartału tj. np. do 5 października 2009 r. za IV kwartał 2009 r.

Faktury kwartalne zawierają informację na temat kwot należnych Wnioskodawcy za poszczególne miesiące danego kwartału, w którym będzie wykonywana usługa.

W miesiącu, w którym faktury są wystawiane jest rozliczany podatek VAT należny, dla przykładu z faktur wystawionych w październiku 2009 nastąpi ich rozliczenie w deklaracji Vat-7 za październik 2009 r. Przychód wynikający z wystawionych faktur jest rozpoznawany w przypadku faktur wystawianych za okres miesięczny w danym miesiącu, za który usługa jest wykonywana, z kolei w przypadku faktur wystawianych z wyprzedzeniem za okres kwartału, przychody są uznawane za przychody dla celów podatku dochodowego od osób prawnych proporcjonalnie dla każdego miesiąca zgodnie z informacją zawartą na fakturze.

Nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie wykonanie ww. usług winno być udokumentowane fakturą VAT. Stąd też, u Wnioskodawcy, dokonującego sprzedaży następujących usług:

* programistycznych,

* serwisowych i konserwacyjnych,

* zarządzania procesami informatycznymi, w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych,

* tworzenia i przechowywania kopii zapasowych baz danych lub zbiorów danych, przetwarzania danych

powstał obowiązek podatkowy zgodnie z przywołanym wyżej art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, z chwilą wystawienia faktury.

Natomiast w przypadku świadczenia usług udzielania licencji i sublicencji, obrót (nabywanie i zbywanie) autorskimi prawami majątkowymi i innymi papierami własności intelektualnej oraz usług wynajmowania/wydzierżawiania sprzętu komputerowego, ustawodawca wyznaczył szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze).

W przypadku wystawienia faktur za te usługi występowały zatem następujące ograniczenia:

* w myśl § 11 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, nie mogą być wystawione później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego oraz

* w myśl § 11 ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Zatem nie zawsze data wystawienia faktury decyduje o terminie powstania obowiązku podatkowego.

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług określają też przypadki kiedy faktura może być wystawiona najwcześniej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy wyrażone odnośnie pytania Nr 1, należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 2

Kwestie dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały uregulowane w Dziale IX (art. 86-95) ww. ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Generalnie zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Artykuł 88 ustawy o VAT wymienia katalog nabywanych przez podatnika towarów i usług, do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Z przepisów art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT wynika, co istotne jest w omawianej sprawie, iż uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje, gdy wystawiona faktura nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a w szczególności, gdy zdarzenie gospodarcze w ogóle nie zaistniało.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prawo do obniżenia podatku należnego jest wyraźnie związane z nabyciem towarów i usług i jest uwarunkowane rzeczywistym nabyciem konkretnego towaru, który został wprowadzony do obrotu gospodarczego, rzeczywistym wykonaniem usługi lub też dokonaniem przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) wiążącej się z powstaniem obowiązku podatkowego.

Wnioskodawca stwierdził, iż otrzymuje od kontrahentów faktury za świadczone dla niego usługi ciągłe.

Analiza przedstawionych przepisów prowadzi do wniosku, iż ustawowe ograniczenia nie dotyczą przypadku, w którym nabywca usługi otrzyma fakturę wystawioną wcześniej niż powinna ona być wystawiona. Istotnym jest, iż dokumentuje ona określoną czynność - usługę lub też dokumentuje przedpłatę, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b. Zatem Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury, o ile oczywiście przedmiotowe nabycie usług będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nie zachodzą inne wyłączenia określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy wyrażone odnośnie pytania Nr 2, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3.

Z uwagi na uznanie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 w niniejszej interpretacji za prawidłowe, dokonanie oceny w zakresie wskazanym w pytaniu nr 3, uległo dezaktualizacji.

W konsekwencji, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało je uznać za nieprawidłowe.

W zakresie prawa do rozliczenia podatku należnego w przypadku importu usług, kiedy faktura kontrahenta zagranicznego jest wystawiona przed momentem powstania obowiązku podatkowego określonego w art. 19 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2009 r., bowiem wniosek został złożony w dniu 6 listopada 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl