IBPP2/443-679/10/RSz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-679/10/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2010 r. (data wpływu 20 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2010 r. (data wpływu 10 listopada 2010 r.), oraz pismem z dnia 16 listopada 2010 r. (data wpływu 16 listopada 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT 7% do usługi budowlanej polegającej na wykonaniu i montażu schodów w budynkach mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT 7% do usługi budowlanej polegającej na wykonaniu i montażu schodów w budynkach mieszkalnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 listopada 2010 r. (data wpływu 10 listopada 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 października 2010 r. znak: IBPP2/443-679/10/RSz oraz pismem z dnia 16 listopada 2010 r. (data wpływu 16 listopada 2010 r.), będącym konsekwencją telefonicznego wezwania tut. organu o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni od września planuje rozpoczęcie działalności w zakresie usługowego projektowania, wykonywania schodów wraz z montażem i przygotowaniem pomieszczeń w postaci przebudowy ścian, sufitów. Na wykonane usługi będą zawierane umowy zlecenia. Część elementów drewnianych Wnioskodawczyni będzie wykonywać we własnym zakresie, część materiałów będzie zakupywać i montować w całości po wcześniejszym przygotowaniu pomieszczenia jak również po wykonaniu montażu, malowanie ścian, układanie płytek, itp.

PKOB 11

PKWiU dział 45.

W piśmie uzupełniającym z dnia 5 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni wskazała, iż wnosi o interpretację przepisów dotyczących wykonywania usług w zakresie budowy schodów w budynkach mieszkalnych z wykorzystaniem częściowo elementów drewnianych wykonanych we własnym zakresie. Natomiast pozostałe materiały do wykończenia pomieszczenia są zakupywane od innych dostawców.

Reasumując, Wnioskodawczyni wskazała, że cena za usługę budowlaną będzie określona za całość wykonanych prac, jako cała usługa budowlana (tekst jedn.: wykonanie projektu, zakup materiału, montaż, malowanie, przebudowa ścianek oraz sufitów), bez rozdzielania na materiał i koszty robocizny.

Stosowane do ww. usług PKWiU 41.00.30.

PKWiU na materiały zakupione to 46.73.1.

PKWiU na schody drewniane i inne wyroby stolarskie oraz ciesielskie dla budownictwa to 16.23.1.

Część schodów będzie zakupywana bezpośrednio od producenta, natomiast część lub poszczególne elementy będą wytwarzane samodzielnie.

Ponadto w piśmie z dnia 16 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni poinformowała, iż sformułowanie, cyt. "zdarzenia podatkowe dotyczące usługi budowlanej będą miały charakter: ciągły, powtarzalny. Z tego względu będą zawierane z klientami stosowne umowy z wyszczególnieniem zakresu prac" stanowi opis zdarzenia przyszłego.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, iż wymienione w piśmie uzupełniającym symbole stosowane do ww. usług zostały wskazane wg klasyfikacji PKD.

Ostatecznie Wnioskodawczyni poinformowała, iż usługi w zakresie budowy schodów będą wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego posiadających PKOB 11.

Świadczone usługi, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) określoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), posiadają symbol:

* 45.42 - Roboty związane z montażem stolarki budowlanej,

* 45.42.12-00.00 - Roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej,

* 45.42.13 - Roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej.

Ponadto schody, których dotyczą przedmiotowej usługi, stanowić będą element konstrukcji ww. budynków i będą z nimi trwale związane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodne ze stanem faktycznym będzie stosowanie stawki VAT 7% na wykonanie usługi budowlanej na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawczyni.

Stosowanie stawki VAT 7% jest prawidłowe.

W piśmie uzupełniającym z dnia 5 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni stwierdziła, iż sprzedaż usługi budowlanej wraz z kompletem materiału potrzebnego do wykonania usługi, powinna być zaliczona do usługi budowlanej objętej 7% VAT.

Natomiast sprzedaż własnych schodów lub obcych bez umowy na wykonanie kompletu usług, będzie ze stawką 22% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż w piśmie z dnia 5 listopada 2010 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 października 2010 r. znak: IBPP2/443-679/10/RSz, oraz piśmie z dnia 16 listopada 2010 r., będącym konsekwencją telefonicznego wezwania tut. organu o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni dokonała istotnych zmian w opisie zdarzenia przyszłego oraz we własnym stanowisku, w porównaniu do treści zawartej we wniosku o interpretację indywidualną z dnia 9 sierpnia 2010 r.

W związku z powyższym przyjęto, że przedstawione w piśmie z dnia 5 listopada 2010 r. oraz w piśmie z dnia 16 listopada 2010 r. zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko Wnioskodawczyni są ostateczne i podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do tej właśnie wersji zdarzenia przyszłego i stanowiska własnego Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 cyt. ustawy o VAT, 7% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy, nie zalicza się:

* budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

* lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Ponadto, zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż 7% stawka podatku od towarów i usług, znajduje zastosowanie w odniesieniu do budowy a także robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich części, natomiast nie dotyczy materiałów budowlanych. Zatem zastosowanie prawidłowej stawki podatku wymaga ustalenia czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługi.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi w zakresie usługowego projektowania, wykonywania schodów wraz z montażem i przygotowaniem pomieszczeń w postaci przebudowy ścian, sufitów. Na wykonane usługi będą zawierane umowy zlecenia. Część elementów drewnianych Wnioskodawczyni będzie wykonywać we własnym zakresie, część materiałów będzie zakupywać i montować w całości po wcześniejszym przygotowaniu pomieszczenia jak również po wykonaniu montażu, malowanie ścian, układanie płytek, itp.

Usługi w zakresie budowy schodów będą wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego posiadających PKOB 11.

Świadczone usługi, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) określoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), posiadają symbol:

* 45.42 - Roboty związane z montażem stolarki budowlanej,

* 45.42.12-00.00 - Roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej,

* 45.42.13 - Roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej.

Ponadto schody, których dotyczą przedmiotowej usługi, stanowić będą element konstrukcji ww. budynków i będą z nimi trwale związane.

W myśl przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zgodnie z tą klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w PKWiU dział 45 "Roboty budowlane", który obejmuje:

a.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

b.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną, instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Należy zauważyć, symbole statystyczne według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 1997 r., mieszczące się w Dziale 45 PKWiU "Roboty budowlane", obejmują grupowanie:

* 45.42 - Roboty związane z montażem stolarki budowlanej,

* 45.42.12-00.00 - Roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej,

* 45.42.13 - Roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej.

- i tym samym są identyfikowane jako roboty budowlane.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem dział PKOB 11 obejmuje:

* budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,

* budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,

* budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przy czym budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a pkt 2).

Co do zasady, zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Jednakże zgodnie z generalnym trójpodziałem działalności gospodarczej, działalność dzieli się na trzy główne grupy: produkcja, handel i usługi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w grupowaniach statystycznych.

Zgodnie z zasadami tworzenia grupowań PKWiU (pkt 5. 3. 4) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.), obowiązującej dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r., roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby (sprzęt, maszyny, urządzenia), z następującymi zastrzeżeniami:

* roboty instalacyjne, wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu,

* gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób,

* budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale 45,

* roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 52.

A zatem, jeżeli producent montuje lub instaluje wyprodukowany przez siebie wyrób budowlany, jego czynność klasyfikowana jest w grupowaniu obejmującym dany wyrób. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług skutkuje to tym, iż powyższa czynność stanowi dostawę towarów, a nie usługę. W konsekwencji prawidłową stawką podatku jest w takim przypadku stawka podatku przypisana do dostawy towaru.

Jednakże tut. organ podatkowy nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest bowiem odpowiedzialny producent lub dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. To właśnie ten podmiot obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług.

Należy także zauważyć, iż strony w umowach cywilno-prawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Wnioskodawczyni wskazała, iż cena za usługę budowlaną będzie określona za całość wykonanych prac, jako cała usługa budowlana (tekst jedn.: wykonanie projektu, zakup materiału, montaż, malowanie, przebudowa ścianek oraz sufitów), bez rozdzielania na materiał i koszty robocizny. Przedmiotowe roboty wykonywane są na podstawie umowy z klientem w wyszczególnieniem zakresu prac. W związku z powyższym należało przyjąć, iż materiały są elementem wykonywanej usługi.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawczynię zdarzenie przyszłe i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, wskazać należy, że o ile faktycznie, wskazane we wniosku, usługi budowlane obejmujące wykonanie i montaż schodów, której elementem składowym są m.in. materiały zakupione przez Wnioskodawczynię od innych dostawców, są robotami budowlanymi sklasyfikowanymi w grupowaniu PKWiU 45 i wykonywane będą w budynkach mieszkalnych (PKOB 11), wówczas do całej wartości usługi zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku VAT.

Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem umowy zawartej przez Wnioskodawczynię z klientem będzie dostawa schodów własnych lub obcych, bez umowy na wykonanie kompletnej usługi, wówczas zastosowanie znajdzie 22% stawka podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji statystycznej PKWiU lub PKOB dokonanej przez Wnioskodawczynię) lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto zauważa się, iż podana przez Wnioskodawczynię klasyfikacja, została potraktowana jako element przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawczynię klasyfikacji świadczonej usługi według PKWiU oraz budynków według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawczynię obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania budynków oraz wykonywanej usługi, a w razie wątpliwości Wnioskodawczyni może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl