IBPP2/443-656/09/UH

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-656/09/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2009 r. (data wpływu 21 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 sierpnia 2009 r. (data wpływu 27 sierpnia 2009 r.) oraz pismem z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu 16 września 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania 7% stawki podatku VAT dla usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania 7% stawki podatku VAT dla usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 sierpnia 2009 r. (data wpływu 27 sierpnia 2009 r.) oraz pismem z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu 16 września 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 7 września 2009 r. znak: IBPP2/443-656/09/UH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca przeprowadza postępowanie o zamówienie publiczne.

W przedmiotowym postępowaniu wymagano aby wykonawcy podali kwotę za jaką wykonają przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy zobowiązani byli do podania kwoty netto, brutto za wykonanie całości zamówienia oraz stawki podatku VAT. Na zakres rzeczowy składały się czynności jakie wykonawca ma wykonać oraz ich częstotliwość dla każdego z budynków tj. dla budynku położonego w Y oraz dla budynków położonych w Z.

Zakres rzeczowy zamówienia składał się z enumeratywnego wykazu czynności takich jak np. mycie umywalek i armatury, mycie koszy na śmieci itd. i został określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pozycji 102 załącznika wymieniona została usługa odśnieżania, likwidowania oblodzeń, wywozu nadmiaru śniegu. Po otwarciu ofert okazało się że na ośmiu wykonawców składających ofertę dwóch podało dwie stawki podatku VAT tj 7% i 22%. Do wykonawców zostały skierowane pisma o wyjaśnienie treści złożonej oferty tj. zasadności zastosowania 7% lub 22% stawki podatku VAT.

Wykonawcy, którzy w swojej ofercie zastosowali dwie stawki podatku VAT w wyjaśnieniach podawali, że zastosowanie 7% stawki podatku VAT wynikało z wyodrębnienia z całości zamówienia kwoty za usługę wymienioną pozycji 102 załącznika. W wyjaśnieniach powoływano się na zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie w załączniku nr 3 pod pozycją 153 wymienione są usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwienia odpadów, usługi sanitarne i pokrewne - PKWiU 90.0, które są opodatkowane 7% stawką podatku VAT. Pozostałe usługi opodatkowane zostały 22% stawką podatku VAT.

Wykonawcy, którzy w ofercie zastosowali 22% stawkę podatku VAT w wyjaśnieniach podawali, że zastosowanie jednej stawki podatku VAT wynikało z okoliczności, że przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości i nie było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyodrębnienie żadnych samodzielnych pakietów usług, zaś czynności wymienione w poz. 102 załączników są integralną częścią całości przedmiotu zamówienia zatem nie ma funkcjonalnego wyodrębnienia żadnych czynności, które mogą być podstawą do odrębnego ich klasyfikowania podatkowego.

W piśmie z dnia 14 września 2009 r. Wnioskodawca stwierdził, iż usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach podlegają opodatkowaniu jednolitą 22% stawką podatku VAT - PKWiU 74.70.13-00.00 "Usługi sprzątania tradycyjnego".

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy do usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach na którą składają się inne czynności wykonywane w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym odśnieżanie, likwidowanie oblodzeń, wywóz nadmiaru śniegu, powinna być zastosowana jednolita 22% stawka podatku VAT, czy też należy wyodrębnić 7% stawkę podatku dla czynności wskazanych powyżej.

2.

Czy Wykonawca, który zastosował jednolitą stawkę 22% podatku VAT na całość zamówienia mógł tak zrobić.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach, podlegają opodatkowaniu jednolitą 22% stawką podatku VAT - PKWiU 74.70.13-00.00 "usługi sprzątania tradycyjnego".

Stanowisko Wnioskodawcy zostało sformułowane w uzupełnieniu z dnia 17 września 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego wyrażone odnośnie pytania Nr 1, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że przeprowadza postępowanie o zamówienie publiczne. W przedmiotowym postępowaniu wymagano aby wykonawcy podali kwotę za jaką wykonają przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy zobowiązani byli do podania kwoty netto, brutto za wykonanie całości zamówienia oraz stawki podatku VAT.

Zakres rzeczowy zamówienia składał się z enumeratywnego wykazu czynności takich jak np. mycie umywalek i armatury, mycie koszy na śmieci itd. i został określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pozycji 102 załącznika wymieniona została usługa odśnieżania, likwidowania oblodzeń, wywozu nadmiaru śniegu.

Wykonawcy w swoich ofertach stosują stawkę podatku VAT w wysokości 22% bądź stosują dwie stawki podatku VAT 7% i 22%.

Wnioskodawca wskazał, iż usługi kompleksowego utrzymania czystości w jego budynkach podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%. Przedmiotową usługę Wnioskodawca sklasyfikował wg PKWiU do grupowania 74.70.13 - 00.00 "usługi sprzątania tradycyjnego".

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku a także przywołane powyżej przepisy, należy stwierdzić, iż usługa kompleksowego utrzymania czystości sklasyfikowana do grupowania PKWiU 74.70.13 - 00.00 "usługi sprzątania tradycyjnego" jest opodatkowana podstawową stawką podatku w wysokości 22%.

Przedmiotowa usługa kompleksowego utrzymania czystości w myśl ww. przepisów prawa podatkowego nie została objęta preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7%.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Odnośnie pytania nr 2 tut. organ wyda odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga poprawności podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji ww. usługi kompleksowego utrzymania czystości wg PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do dokonania takiej weryfikacji, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu lub usługi, a w razie wątpliwości podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Należy ponadto wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl