Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-649/08/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Z. przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Zespół Szkół Zawodowych - prowadzi stołówkę szkolną przy internacie, z której korzystają uczniowie i nauczyciele jego szkoły. Dodatkowo z posiłków korzystają uczniowie innych szkół, którzy mieszkają w internacie oraz zorganizowane grupy młodzieży.Wnioskodawca wskazał ponadto, iż część uczniów Zespołu Szkół Zawodowych korzystająca z posiłków na stołówce dokonuje opłaty za posiłki we własnym zakresie. Za część uczniów płacą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, z którymi podpisane są umowy na dożywianie dzieci.W umowach zawarta jest m.in. cena posiłku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej przedkładają listę dzieci (wszystkie te dzieci są uczniami Zespołu Szkół Zawodowych), którym przysługuje dożywianie. Dodatkowo z posiłków korzystają dzieci z innych szkół średnich, ale tylko te, które są mieszkańcami internatu należącego do Zespołu Szkół Zawodowych - jest to jedyny internat na terenie powiatu. Raz w roku w okresie trwania Młodzieżowych Mistrzostw Polski w pływaniu uczestnicy korzystają z wyżywienia na stołówce szkolnej oraz noclegów w internacie. Za wyżywienie oraz noclegi płaci P. Okręgowy Związek Pływacki. Ze związkiem nie ma umowy, natomiast zgłasza on pisemne zapotrzebowanie na ilość noclegów oraz wyżywienia.

Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Prowadzona jest przez pracowników Zespołu Szkół i jej działalność jest ściśle związana ze szkołą. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż otrzymał odpowiedź na zapytanie dotyczące klasyfikacji przedstawionych usług z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o następującej treści:

* prowadzenie stołówki szkolnej przez personel zespołu szkół dla uczniów i pracowników zespołu szkół pod warunkiem, ze stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością zespołu szkół - PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji",

* usługi stołówki zespołu szkół, jeżeli posiłki przygotowywane są na odrębne zlecenie dla uczniów i pracowników innych placówek działających, a także innych placówek oświatowych, a także innych osób spoza zespołu szkół np. dla byłych pracowników - PKWiU 55.51.10-00.00 "Usługi stołówkowe".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy cała sprzedaż stołówki szkolnej będzie podlegała opodatkowaniu jedną stawką 7%, czy należy ją podzielić względem osób korzystających ze stołówki i dla części tej sprzedaży, która dotyczy własnych uczniów i pracowników, zastosować zwolnienie z VAT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów i pracowników mieści się w zakresie usług edukacyjnych, a więc podlega zwolnieniu z VAT. Natomiast sprzedaż posiłków na rzecz uczniów innych szkół, nauczycieli z innych szkół i innych osób podlega opodatkowaniu stawką 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ww. ustawy. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również czynności wymienione w tym przepisie (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.), do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, o której mowa w § 3, tj. wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie zaś z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 do ww. ustawy wymieniono w poz. 7 usługi o symbolu PKWiU ex 80 - usługi w zakresie edukacji. Dodanie do symbolu PKWiU wyróżnika "ex" oznacza, iż zwolnienie od podatku od towarów i usług dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), a od dnia 1 stycznia 2008 r. na mocy § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z poz. 27 załącznika nr 1 do tegoż rozporządzenia, obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem posiłków (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

* sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

* sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonych innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi stołówkę szkolną przy internacie, z której korzystają uczniowie i nauczyciele szkoły. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Prowadzona jest przez pracowników Zespołu Szkół i jej działalność jest ściśle związana ze szkołą. Dodatkowo z posiłków w przedmiotowej stołówce korzystają dzieci z innych szkół średnich, ale tylko te, które są mieszkańcami internatu należącego do Zespołu Szkół Zawodowych. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż raz w roku w okresie trwania Młodzieżowych Mistrzostw Polski w pływaniu uczestnicy korzystają z wyżywienia na stołówce szkolnej oraz noclegów w internacie. Za wyżywienie płaci P. Okręgowy Związek Pływacki. Ze związkiem Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy, natomiast zgłasza on pisemne zapotrzebowanie na ilość noclegów oraz wyżywienia.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż otrzymał odpowiedź na zapytanie dotyczące klasyfikacji przedstawionych usług z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o następującej treści:

* prowadzenie stołówki szkolnej przez personel zespołu szkół dla uczniów i pracowników zespołu szkół pod warunkiem, ze stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością zespołu szkół - PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji",

* usługi stołówki zespołu szkół, jeżeli posiłki przygotowywane są na odrębne zlecenie dla uczniów i pracowników innych placówek działających, a także innych placówek oświatowych, a także innych osób spoza zespołu szkół np. dla byłych pracowników - PKWiU 55.51.10-00.00 "Usługi stołówkowe".

W związku z powyższym istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie według PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę, bowiem wysokość stawki podatku VAT dla opisanych we wniosku usług polegających na wydawaniu przez stołówkę szpitalną posiłków uzależnione jest od klasyfikacji statystycznej tych usług. Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, iż w świetle przedstawionego stanu faktycznego sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej, prowadzonej przez Wnioskodawcę na rzecz uczniów i pracowników Zespołu Szkół, sklasyfikowana w dziale PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji", korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy).Natomiast sprzedaż posiłków na rzecz uczniów innych szkół, nauczycieli z innych szkół oraz osobom z zewnątrz tzn. osobom niezwiązanym ze szkołą, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU 55.51.10-00.00 "Usługi stołówkowe", podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług na mocy § 40 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - do dnia 31 grudnia 2007 r., a od dnia 1 stycznia 2008 r. na mocy § 5 ust. 1 w związku z poz. 27 załącznika nr 1 do tegoż rozporządzenia.

Należy jednakże zauważyć, że w sytuacji gdy Wnioskodawca będący jednostką budżetową będzie świadczyć na rzecz innych szkół, także będących jednostkami budżetowymi, usługi w zakresie sprzedaży posiłków, z których korzystać będą uczniowie i nauczyciele tych szkół (nawet jeżeli ww. posiłki nabywane będą de facto ze środków uzyskanych z wpłat pracowników szkoły, rodziców uczniów czy też środków przekazywanych przez MOPS - w przypadku dzieci objętych opieką socjalną), usługi te będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.Jednocześnie tut. organ podatkowy podkreśla, że nie jest właściwym w sprawach klasyfikacji wyrobów i usług. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, bowiem organy podatkowe nie mają kompetencji w zakresie dokonywania tych czynności oraz ich weryfikacji. W związku z tym dla celów niniejszej interpretacji przyjęto klasyfikację przedstawioną przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy również zauważyć, iż niniejsza interpretacja traci swą aktualność w sytuacji zmiany jakiegokolwiek z elementów stanu faktycznego (np. błędnej klasyfikacji PKWiU) lub stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl