Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-637/10/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 marca 2010 r. Sygn. akt I SA/Rz 2/10, uprawomocnionym w dniu 27 kwietnia 2010 r., stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2009 r. (data wpływu 10 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki oraz obowiązku dokonania korekty podatku VAT odliczonego w sytuacji nie dojścia IPO do skutku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki oraz obowiązku dokonania korekty podatku VAT odliczonego w sytuacji nie dojścia IPO do skutku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również "Spółka") został utworzony w dniu 10 kwietnia 2007 r. w celu prowadzenia działalności m.in. w zakresie świadczenia usług niematerialnych na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym w szczególności doradztwa dotyczącego zarządzania, wdrażania projektów, fuzji i przejęć, raportowania finansowego itp.

W ramach powyższej działalności gospodarczej Spółka ma świadczyć na rzecz podmiotów zagranicznych usługi niematerialne (w szczególności - usługi doradcze), przy czym:

a.

miejsce świadczenia tych usług, określone zgodnie z art. 27 ustawy o VAT, znajduje się poza terytorium kraju,

b.

gdyby miejsce świadczenia powyższych usług znajdowało się na terytorium kraju, to zgodnie z ustawą VAT, usługi te podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT,

c.

konsekwentnie, zgodnie z ustawą o VAT, w takiej sytuacji Spółce przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na nabywanych towarach i usługach związanych ze świadczeniem tych usług, przy czym dokumentami potwierdzającym powyższe są umowy na świadczenie tych usług oraz faktury zakupowe,

d.

charakter powyższych czynności nie zmieni się po dokonaniu IPO - Spółka będzie świadczyła na rzecz podmiotów zagranicznych usługi niematerialne (w szczególności - usługi doradcze), które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT gdyby były wykonywane na terytorium kraju.

Spółka potrzebuje środków finansowych w celu rozszerzenia prowadzonej działalności i dalszego rozwoju firmy. Niezbędne finansowanie Spółka zamierza pozyskać w drodze przeprowadzenia publicznego proponowania nabycia akcji, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "IPO"). IPO zostanie przeprowadzone w drodze oferty publicznej skierowanej do nieoznaczonego adresata.

Spółka poniosła już szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO (dalej "Wydatki"), takich jak w szczególności między innymi:

a.

koszty notarialne związane ze zmianą statutu,

b.

koszty przygotowania prospektu emisyjnego przez wyspecjalizowane podmioty,

c.

koszty doradztwa finansowego i prawnego,

d.

koszty ogłoszenia prospektu na łamach prasy,

e.

koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej w oferowaniu akcji w obrocie publicznym,

f.

koszty tłumaczeń dokumentów związanych z IPO.

Faktury dokumentujące niektóre Wydatki zawierały także podatek VAT naliczony.

Jednocześnie Spółka nie ma gwarancji, że IPO się powiedzie - pomimo podejmowania przez Spółkę wszystkich czynności zmierzających do zrealizowania IPO, z obiektywnych powodów publiczna emisja akcji Spółki może nie dojść do skutku (w szczególności na przykład gdyby oferowane przez Spółkę akcje nie znalazły nabywców).

Spółka rozlicza podatek VAT na zasadach miesięcznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ewentualne niedojście IPO do skutku będzie miało wpływ na możliwość wystąpienia przez Spółkę o zwrot podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT dokumentujących Wydatki i czy w takiej sytuacji Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonego podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne niedojście IPO do skutku nie będzie miało wpływu na możliwość wystąpienia przez Spółkę o zwrot podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT dokumentujących Wydatki, i w takiej sytuacji Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonego podatku VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT:

* w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi zastrzeżeniami (art. 86 ust. 1);

* podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami (art. 86 ust. 8 pkt 1), przy czym na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot powyższej kwoty podatku naliczonego (art. 87 ust. 5);

* przepisy dotyczące korekty odliczenia podatku VAT "stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi" (art. 91 ust. 7).

Zgodnie z ustawą o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego (art. 88 ust. 1 pkt 2).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy (art. 15 ust. 1).

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji:

1.

Jako że:

a.

przeprowadzenie IPO ma na celu pozyskania finansowania niezbędnego do rozszerzenia prowadzonej działalności i dalszego rozwoju firmy prowadzonej przez Spółkę,

b.

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy na rzecz podmiotów zagranicznych usługi niematerialne (w szczególności - usługi doradcze), przy czym usługi te podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT gdyby były wykonywane na terytorium kraju, a charakter powyższych czynności nie zmieni się po dokonaniu IPO - Spółka nadal będzie świadczyła na rzecz podmiotów zagranicznych usługi niematerialne (w szczególności - usługi doradcze), które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT gdyby były wykonywane na terytorium kraju,

- Spółka racjonalnie spodziewa się, iż Wydatki będą wykorzystane przez Spółkę wyłącznie do wykonywania czynności, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT gdyby były wykonywane na terytorium kraju.

2.

Ponieważ prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego należy oceniać na dzień dokonania takiego odliczenia, zaś Spółka w momencie odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z Wydatkami ma racjonalnie uzasadnioną intencję wykorzystania nabytych towarów i usług wyłącznie do prowadzenia działalności, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT gdyby jej miejsce świadczenia określone zgodnie z ustawą o VAT znajdowało się na terytorium kraju - ewentualne niedojście IPO do skutku w późniejszym okresie nie powinno wpływać na dokonane wcześniej odliczenie podatku VAT.

3.

W szczególności, niedojście z obiektywnych powodów IPO do skutku (na przykład w sytuacji, gdyby akcje Spółki nie znalazły nabywców) nie oznacza, iż Wydatki zostaną wykorzystane przez Spółkę do czynności niepodlegających opodatkowaniu albo zwolnionych od podatku, albo które byłyby traktowane jako takie gdyby ich miejsce świadczenia określone zgodnie z ustawą o VAT znajdowało się na terytorium kraju, co mogłoby skutkować zmianą prawa Spółki do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z Wydatkami i koniecznością dokonania korekty odliczenia podatku VAT.

4.

Jednocześnie Spółka uważa, iż w sytuacji niedojścia IPO do skutku, nadal będzie przysługiwało jej prawo do zaliczenia Wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodów (takie jest stanowisko Spółki, przy czym kwestia ta jest przedmiotem odmiennego wniosku interpretacyjnego złożonego przez Spółkę). Konsekwentnie, przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania do opisywanej sytuacji.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, ewentualne niedojście IPO do skutku nie będzie miało wpływu na możliwość odliczenia przez Spółkę podatku VAT naliczonego związanego z Wydatkami, i w takiej sytuacji Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonego podatku VAT.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 4 września 2009 r. znak: IBPP2/443-593/09/WN złożył skargę z dnia 25 listopada 2009 r., (data wpływu 2 grudnia 2009 r.), w której wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji.

WSA w Rzeszowie wyrokiem z dnia 4 marca 2009 r. Sygn. akt I SA/Rz 2/10 (data wpływu do tut. organu odpisu prawomocnego orzeczenia 27 kwietnia 2010 r.) uchylił ww. interpretację indywidualną znak IBPP2/443-593/09/WN.

Przy ocenie zaskarżonej interpretacji Sąd odwołał się do wyroku ETS z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 w sprawie Belgische Staat przeciwko Ghent Coal Terminal NV i stwierdził, iż zgodnie z tym orzeczeniem, art. 17 VI Dyrektywy musi być interpretowany jako zezwalający podatnikowi działającemu jako taki, na odliczenie podatku VAT, który jest zobowiązany zapłacić od towarów i usług dostarczonych mu do prac inwestycyjnych przeznaczonych do celów zawieranych transakcji objętych opodatkowaniem. Prawo do odliczenia pozostaje prawem nabytym w sytuacji, gdy ze względu na okoliczności od niego niezależne, podatnik nigdy nie użył tych towarów lub usług do celów zawieranych transakcji objętych opodatkowaniem. Prawo do odliczenia należy także zdaniem Sądu oceniać w chwili dokonania takiego odliczenia i jeśli w tym momencie takie prawo, w świetle obowiązujących przepisów, przy spełnieniu niezbędnych warunków Spółka posiadała - odnośnie tej kwestii wywód został przedstawiony w powołanym wyżej wyroku WSA w Rzeszowie - to ewentualne późniejsze niedojście p.p.n.a. do skutku z przyczyn od Spółki niezależnych, nie będzie miało wpływu na możliwość odliczenia przez Spółkę podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami - z dalszymi konsekwencjami stąd wynikającymi dotyczącymi korekty.

Biorąc powyższe pod uwagę w świetle art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 8 pkt 1, art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, Sąd stwierdził, iż stanowisko organu nie jest prawidłowe. Prawo do odliczenia pozostaje bowiem prawem nabytym w sytuacji, gdy ze względu na okoliczności od Spółki niezależne nigdy nie użyje się tych towarów bądź usług do celów zawieranych transakcji objętych opodatkowaniem.

Niezależnie od powyższego Sąd stwierdził, iż w zaskarżonej interpretacji nie udzielono odpowiedzi na pytanie Spółki czy w sytuacji, gdy publiczne proponowanie akcji nie dojdzie do skutku będzie ona zobowiązana do korekty odliczonego podatku VAT, czy też nie.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność była przedmiotem zaskarżenia.

Mając na uwadze powyższe, jak również obowiązujący stan prawny stanowisko Wnioskodawcy, w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie wymaga wyjaśnienia, iż niniejsza interpretacja (zgodnie ze sformułowanym przez Wnioskodawcę pytaniem odnosi się tylko do wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO (publiczne proponowanie nabycia akcji). Interpretacja nie rozstrzyga natomiast kwestii miejsca świadczenia usług, Wnioskodawca nie zadał bowiem pytania w tym zakresie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym, zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z powyższych regulacji wynika, iż publiczne proponowanie nabycia akcji jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę jego płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w orzeczeniach ETS:

1.

W sprawie C-465/03 Trybunał wskazał, iż nawet w sytuacji, gdy konkretny zakup ma związek z czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (emisja akcji) to związek ten nie jest istotny, a najważniejsze znaczenie powinien mieć związek z podstawową działalnością podatnika, która jest opodatkowana. W wyroku czytamy: "Choć emisja nowych akcji nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, czyli nie jest ani dostawą towarów ani świadczeniem usług, co oznacza, że jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (....), to podatnik ma prawo do odliczenia całości VAT od wydatków poniesionych na zakup usług, związanych z emisją akcji, o ile wszystkie transakcje dokonane przez tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane. Podatnik ma zatem prawo do odliczenia całkowitej kwoty VAT naliczonego od zakupu usług niezbędnych do zrealizowania emisji akcji, o ile dokonuje on, w ramach swojej działalności, wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT".

2.

W sprawie C-98/98, która dotyczyła odliczenia VAT naliczonego od wydatków na obsługę prawną procesu odszkodowawczego, do którego doszło w wyniku wcześniej świadczonej usługi. W uzasadnieniu wyroku ETS stwierdził, że - co do zasady - niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Przyznał jednak, że w niektórych przypadkach brak transakcji opodatkowanej nie musi prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. Wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem usług prawnych a sprzedażą opodatkowaną, niemniej charakter wydatków na obsługę prawną powoduje, że powinny być one traktowane jako koszty ogólne. Konsekwentnie, prawo do odliczenia powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Natomiast w myśl art. 87 ust. 5a ww. ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej, to jest uprawniony odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług (choćby przed zrealizowaniem prawa do odliczenia, towary bądź usługi nie zostały jeszcze spożytkowane na cele działalności opodatkowanej).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka została utworzona w dniu 10 kwietnia 2007 r. w celu prowadzenia działalności m.in. w zakresie świadczenia usług niematerialnych na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym w szczególności doradztwa dotyczącego zarządzania, wdrażania projektów, fuzji i przejęć, raportowania finansowego itp.

W ramach powyższej działalności gospodarczej Spółka ma świadczyć na rzecz podmiotów zagranicznych usługi niematerialne (w szczególności - usługi doradcze), przy czym:

a.

miejsce świadczenia tych usług, określone zgodnie z art. 27 ustawy o VAT, znajduje się poza terytorium kraju,

b.

gdyby miejsce świadczenia powyższych usług znajdowało się na terytorium kraju, to zgodnie z ustawą VAT usługi te podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT,

c.

konsekwentnie, zgodnie z ustawą o VAT, w takiej sytuacji Spółce przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na nabywanych towarach i usługach związanych ze świadczeniem tych usług, przy czym dokumentami potwierdzającym powyższe są umowy na świadczenie tych usług oraz faktury zakupowe,

d.

charakter powyższych czynności nie zmieni się po dokonaniu IPO - Spółka będzie świadczyła na rzecz podmiotów zagranicznych usługi niematerialne (w szczególności - usługi doradcze), które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT gdyby były wykonywane na terytorium kraju.

Spółka potrzebuje środków finansowych w celu rozszerzenia prowadzonej działalności i dalszego rozwoju firmy. Niezbędne finansowanie Spółka zamierza pozyskać w drodze przeprowadzenia publicznego proponowania nabycia akcji, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "IPO"). IPO zostanie przeprowadzone w drodze oferty publicznej skierowanej do nieoznaczonego adresata.

Spółka poniosła już szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO (dalej "Wydatki"), takich jak w szczególności między innymi:

a.

koszty notarialne związane ze zmianą statutu,

b.

koszty przygotowania prospektu emisyjnego przez wyspecjalizowane podmioty,

c.

koszty doradztwa finansowego i prawnego,d. koszty ogłoszenia prospektu na łamach prasy,

d.

koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej w oferowaniu akcji w obrocie publicznym,

e.

koszty tłumaczeń dokumentów związanych z IPO.

Faktury dokumentujące niektóre Wydatki zawierały także podatek VAT naliczony.

Jednocześnie Spółka nie ma gwarancji, że IPO się powiedzie - pomimo podejmowania przez Spółkę wszystkich czynności zmierzających do zrealizowania IPO, z obiektywnych powodów publiczna emisja akcji Spółki może nie dojść do skutku (w szczególności na przykład gdyby oferowane przez Spółkę akcje nie znalazły nabywców).

Spółka rozlicza podatek VAT na zasadach miesięcznych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż przy realizowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją IPO, wykazanego w deklaracjach VAT-7, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do wykazania w deklaracji VAT-7 oraz odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem, że podatek ten związany będzie wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Wówczas bowiem cały podatek może być alokowany jako związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych i podlegający w związku z tym odliczeniu, wykazany do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub do zwrotu na rachunek bankowy.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ze zdarzenia przyszłego wynika, iż opisane we wniosku wydatki zostały przez Wnioskodawcę rozliczone w okresie pomiędzy rokiem 2008, a 2009 r.

WSA w Rzeszowie w powołanym wyżej wyroku sygn. akt I SA/Rz 2/10 z dnia 4 marca 2010 r. kierując się zasadą supremacji prawa wspólnotowego wskazał, iż najważniejszą cechą podatku od wartości dodanej jest zasada neutralności podatku dla podatników, której realizacja polega na umożliwieniu podatnikowi obniżenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, związanych z jego działalnością gospodarczą. "Neutralność towarów i usług dla podatnika jest tak znacząca, że przepisy krajowe nie mogą wymagać spełnienia przez niego dodatkowych warunków w celu uzyskania zwrotu podatku. Takie rozumienie zasady neutralności potwierdza orzecznictwo ETS, z którego konsekwentnie wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. W wyroku ETS, w sprawie 50/87, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, stwierdzono, że System odliczeń podatku naliczonego, którego zasady określone są w art. 17-20 Szóstej Dyrektywy, ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Ze względu na wpływ na poziom obciążeń podatkowych, jakiekolwiek ograniczenie prawa do odliczenia przysługującego podatnikowi musi być stosowane w ten sam sposób we wszystkich Państwach Członkowskich oraz musi opierać się na istnieniu przepisu w prawie wspólnotowym, który ograniczenie takie wprost przewiduje. W przypadku braku takiego przepisu, z prawa do odliczeń należy korzystać niezwłocznie w odniesieniu do wszystkich kwot podatku naliczonego od dostaw towarów i usług. Zatem jeśli w prawie wspólnotowym brak regulacji pozwalającej wprost na ograniczenie prawa podatników do odliczenia, to prawo do odliczenia powinno być w pełni respektowane. Z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy, którego odpowiednikiem jest art. 176 aktualnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112, wynika wprost, iż odliczenie podatku od wartości dodanej nie będzie w żadnym przypadku obejmowało wydatków niebędących wydatkami ściśle związanymi z działalnością gospodarczą takich jak wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe lub wydatki reprezentacyjne."

"...Jeżeli więc przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie powinien być stosowany jako sprzeczny z art. 176, 168 i 169 akapit a Dyrektywy, a zachodzi pośredni związek z usługami niematerialnymi podatnika, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyby były wykonywane na terytorium kraju, a więc Spółka - gdyby te usługi świadczyła na terytorium kraju - miałaby prawo obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od nabytych towarów i usług pośrednio związanych z ich świadczeniem a jednocześnie potwierdzonych stosownymi umowami i fakturami, jeśli przy tym celem p.p.n.a. jest pozyskanie środków finansowych dla rozszerzenia prowadzonej działalności i dalszego rozwoju Spółki, przy czym Spółka posiada dokumenty, z których wynika związek podatku naliczonego z tymi czynnościami - to zgodnie z art. 87 ust. 5 w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Spółka ma prawo do wystąpienia o zwrot kwoty podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w celu p.p.n.a. - pod warunkiem jednak, iż wszystkie transakcje dokonywane przez tę Spółkę w ramach jej działalności gospodarczej są opodatkowane."

Oznacza to, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług warunkiem obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest wyłącznie związek dokonywanych zakupów z realizowaną sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz uwzględniając treść wyroku WSA w Rzeszowie, należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia pozostaje prawem nabytym również w sytuacji, gdy ze względu na okoliczności od niego niezależne, podatnik nigdy nie użyje tych towarów lub usług do celów zawieranych transakcji objętych opodatkowaniem. Prawo do odliczenia należy także oceniać w chwili dokonania takiego odliczenia i jeśli w tym momencie takie prawo, w świetle obowiązujących przepisów, przy spełnieniu niezbędnych warunków Spółka posiadała - odnośnie tej kwestii wywód został przedstawiony wyżej - to ewentualne późniejsze niedojście p.p.n.a. do skutku z przyczyn od Spółki niezależnych, nie będzie miało wpływu na możliwość odliczenia przez Spółkę podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami - z dalszymi konsekwencjami stąd wynikającymi, dotyczącymi korekty.

Prawo do odliczenia pozostaje bowiem prawem nabytym w sytuacji, gdy ze względu na okoliczności od Spółki niezależne nigdy nie użyje się tych towarów bądź usług do celów zawieranych transakcji objętych opodatkowaniem.

Reasumując, ewentualne niedojście IPO do skutku nie będzie miało wpływu na możliwość odliczenia przez Spółkę podatku VAT naliczonego związanego z Wydatkami oraz na możliwość wystąpienia przez Spółkę o zwrot podatku naliczonego, a to oznacza, iż Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonego podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że:

* w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT związanego z wydatkami, od których podatek VAT naliczony został wykazany w rozliczeniu za listopad 2008 r. lub w rozliczeniu za jeden z miesięcy wcześniejszych oraz

* w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT związanego z wydatkami, od których podatek VAT naliczony został wykazany w rozliczeniu za grudzień 2008 r. lub w rozliczeniu za jeden z miesięcy późniejszych

zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl