IBPP2/443-630/10/WN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-630/10/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2010 r. (data wpływu do tut. organu 3 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2010 r. (data wpływu 17 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług na całość prac wykonywanych w ramach jednej umowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2010 r. do tut. organu został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług na całość prac wykonywanych w ramach jednej umowy.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 września 2010 r. (data wpływu 17 września 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 2 września 2010 r. znak: IBPP2/443-630/10/WN.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące dwa zdarzenia przyszłe:

1.

Wnioskodawca podpisał umowę z inwestorem prywatnym na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wynosi 221,54 m2, zaś powierzchnia użytkowa części usługowej 41,36 m2. Łączna powierzchnia budynku wynosi 262,90 m2. Wnioskodawca wykona prace budowlane polegające na wybudowaniu całego tego budynku w stanie surowym otwartym (fundamenty, ściany, stropy dach). Umowa nie przewiduje wykonywania robót budowlanych poza bryłą budynku.Spółka zamierza opodatkować wykonane prace budowlane dotyczące podpisanej umowy w całości stawką 7%.Ponieważ występuje przewaga powierzchni mieszkalnej nad usługową, a zgodnie z klasyfikacją PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych) budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych budynek ten kwalifikuje się do PKOB 11.Zgodnie z § 37 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1799) w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku VAT w wysokości 7% stosuje się do "robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych".

2.

Wnioskodawca otrzymał także ofertę od tego samego inwestora na wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych zewnętrznych, wykończeniowych wewnętrznych oraz instalacyjnych, w obrębie tego samego budynku. Roboty wykończeniowe będą wykonywane w całym budynku, bez rozgraniczenia pomieszczeń. Roboty te nie będą wykonywane poza bryłą budynku.

Wnioskodawca wskazał także, iż będą to roboty sklasyfikowane zgodnie z PKWIU (1997 r.) jako:

* 45.32 roboty izolacyjne,

* 45.34 roboty instalacyjne pozostałe,

* 45.41 roboty tynkarskie,

* 45.42 roboty związane z montażem stolarki budowlanej,

* 45.43 roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian,

* 45.44 roboty malarskie i szklarskie,

* 45.45 roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% dla całości prac wykonywanych w ramach podpisanej już umowy.

2.

Czy w przypadku zawarcia kolejnych umów na roboty opisane w pkt 2 jak wyżej Spółka ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% dla całości prac wykonywanych w ramach następnych umów.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wykonując prace budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową w stanie surowym, lub w całości Wnioskodawca nie potrafi określić, która część fundamentu czy dachu dotyczy części usługowej, a która mieszkalnej i w związku z tym przyjmując PKOB 11 dla tego budynku, ma prawo do zastosowania stawki 7% dla całości robót wykonanych w ramach tej podpisanej już umowy a także przyszłych umów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż w piśmie z dnia 8 września 2010 r. (data wpływu 17 września 2010 r.) Wnioskodawca zmodyfikował przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe. Ponieważ ww. pismo Wnioskodawcy z dnia 8 września 2010 r. było konsekwencją wezwania tut. organu z dnia 2 września 2010 r. znak: IBPP2/443-630/10/WN o poszerzenie opisu przedstawionych dwóch zdarzeń przyszłych, przyjęto, że przedstawione zdarzenia przyszłe w tym właśnie piśmie są ostateczne i w tej wersji zostały one przywołane powyżej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się - w myśl ust. 12 wskazanego artykułu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tegoż artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według zapisu ust. 12b wskazanego artykułu, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

* budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

* lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Ponadto w myśl § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Wskazać należy, że nie zawsze budynki mają jednorodny charakter. W sytuacji, gdy część budynku wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, a pozostała część do innych celów, wówczas sposób zakwalifikowania danego budynku znajduje się w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. W przepisach tych zdefiniowano m.in. pojęcia takie jak:

* obiekty budowlane - to konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych;

* budynki - to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne:

* budynki mieszkalne - to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem,

* budynki niemieszkalne - to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Część "mieszkaniowa" budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne - kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2).

W tym miejscu należy podkreślić, że fakt zaklasyfikowania budynku do grupy 11 PKOB, nie stanowi jednoznacznej przesłanki do zastosowania od dnia 1 stycznia 2008 r. 7% stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z cyt. powyżej przepisami art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 37 rozporządzenia, stawką 7% nie są objęte lokale użytkowe.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż definicję pojęcia "lokal użytkowy" zawiera § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zgodnie z tą definicją, pod pojęciem lokalu użytkowego należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jako całości - to należna stawka będzie 7%. Jeżeli jednak w umowie zostanie wskazane, iż roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych (np. lokali użytkowych), wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej - 22% stawka podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę z inwestorem prywatnym na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wynosi 221,54 m2, zaś powierzchnia użytkowa części usługowej 41,36 m2. Łączna powierzchnia budynku wynosi 262,90 m2. Wnioskodawca wykona prace budowlane polegające na wybudowaniu całego tego budynku w stanie surowym otwartym (fundamenty, ściany, stropy dach). Umowa nie przewiduje wykonywania robót budowlanych poza bryłą budynku.

Spółka zamierza opodatkować wykonane prace budowlane dotyczące podpisanej umowy w całości stawką 7%.

Ponieważ występuje przewaga powierzchni mieszkalnej nad usługową, a zgodnie z klasyfikacją PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych) budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych budynek ten kwalifikuje się do PKOB 11.

Zgodnie z § 37 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1799) w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku VAT w wysokości 7% stosuje się do "robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych".

Wnioskodawca otrzymał także ofertę od tego samego inwestora na wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych zewnętrznych, wykończeniowych wewnętrznych oraz instalacyjnych, w obrębie tego samego budynku. Roboty wykończeniowe będą wykonywane w całym budynku, bez rozgraniczenia pomieszczeń. Roboty te nie będą wykonywane poza bryłą budynku.

Wnioskodawca wskazał także, iż będą to roboty sklasyfikowane zgodnie z PKWIU (1997 r.) jako:

* 45.32 roboty izolacyjne,

* 45.34 roboty instalacyjne pozostałe,

* 45.41 roboty tynkarskie,

* 45.42 roboty związane z montażem stolarki budowlanej,

* 45.43 roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian,

* 45.44 roboty malarskie i szklarskie,

* 45.45 roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika, że 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 37 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, 7% stawka podatku od towarów i usług, znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do robót polegających na realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionych zdarzeń przyszłych należy stwierdzić, iż przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności wskazują, że zarówno w przypadku podpisanej już umowy jak również w przypadku przyszłych umów (o ile usługi wykonywane będą zgodnie z przedstawioną we wniosku ofertą) mamy do czynienia z robotami budowlanymi, które będą wykonywane w obiekcie budownictwa mieszkaniowego w oparciu o umowy dotyczące robót dla całego obiektu, tj. w ramach jednej umowy zawartej na roboty w budynku mieszkalnym, w której nie wyszczególniono robót budowlanych dotyczących powierzchni mieszkalnych i odrębnie lokali użytkowych, zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku VAT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy dwóch zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, iż podane przez Wnioskodawcę klasyfikacje PKOB oraz PKWiU, zostały potraktowane jako element stanu faktycznego. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu lub usługi, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Ponadto należy dodać, iż załączone do przedmiotowego wniosku kserokopie dokumentów nie mogą być przedmiotem oceny przez tut. organ przy wydawaniu indywidualnej interpretacji. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tych materiałów: jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl