Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-60/13/BW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2012 r. (data wpływu 16 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. (data wpływu 17 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat, których wysokość reguluje Zarządzenie Starosty, stawką 23%, w szczególności opłat:

* za wykonywanie kopii dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

* za wyplot lub wydruk mapy numerycznej,

* za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych lokalizacji budynków, budowli i urządzeń budowlanych w ramach jednej dokumentacji projektowej,

* za usługę nanoszenia uzgodnionych projektów archiwalnych na matrycy do celów projektowych

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. (data wpływu 17 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat, których wysokość reguluje Zarządzenie Starosty, stawką 23%, w szczególności opłat:

* za wykonywanie kopii dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

* za wyplot lub wydruk mapy numerycznej,

* za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych lokalizacji budynków, budowli i urządzeń budowlanych w ramach jednej dokumentacji projektowej,

* za usługę nanoszenia uzgodnionych projektów archiwalnych na matrycy do celów projektowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Starostwo Powiatowe) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Starosta dokonuje rejestracji pojazdów. Wydając dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepki kontrolne, pobierana jest opłata zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).

Opłaty te wykazywane są w deklaracji VAT-7 ze stawką podatku zwolnioną na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

Starosta, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, odpowiedzialny jest za gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobów powiatowych, kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym. Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, będący w strukturach Powiatu. Czynności związane z udostępnianiem są odpłatne. Opłaty pobierane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

Opłaty te wykazywane są w deklaracji VAT-7 ze stawką podatku zwolnioną na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

W związku z udostępnianiem powyższych informacji zachodzi niejednokrotnie konieczność sporządzenia kopii, za które pobierana jest opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr II/8/2012 Starosty Rzeszowskiego z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...).

Opłata ta jest wykazywana w deklaracji VAT-7 ze stawką podatku 23%.

Natomiast w piśmie z dnia 14 stycznia 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) nie określa kosztów sporządzania kopii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej (załącznik nr 1) oraz opłat za czynności uzgadniania projektowanych lokalizacji budynków i budowli oraz usług nanoszenia uzgodnionych projektów archiwalnych na matrycy do celów projektowych (załącznik nr 2). W Zarządzeniu Nr II/8/2012 starosty ustalono opłaty netto:

* za wykonywanie kopii dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

* za wyplot lub wydruk mapy numerycznej,

* za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych lokalizacji budynków, budowli i urządzeń budowlanych w ramach jednej dokumentacji projektowej,

* za usługę nanoszenia uzgodnionych projektów archiwalnych na matrycy do celów projektowych.

Przedstawione powyżej usługi opodatkowane są stawką VAT 23%. Odbiorcom wystawiana jest faktura VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (niniejsze pytanie przedstawione zostało w piśmie z dnia 14 stycznia 2013 r.):

Czy opłaty za czynności regulowane Zarządzeniem Starosty powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy (niniejsze stanowisko zostało przedstawione w piśmie z dnia 14 stycznia 2013 r.):

Opłaty, których wysokość reguluje Zarządzenie Starosty stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług i winny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług (stawką VAT 23%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a, ustawy o VAT, stawka podatku, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym jest twierdzenie, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Unormowanie to pozostaje w zgodzie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 z późn. zm.), który stwierdza, iż krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego, nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych przepisów wynika, iż organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia organu władzy publicznej, jak i urzędów obsługujących te organy, odwołując się jedynie do odrębnych przepisów nakładających obowiązek realizacji zadań o charakterze publicznym na te organy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat jako osoba prawna wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 9 tej ustawy wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie geodezji, kartografii i katastru,

W ust. 4 ww. artykułu podano, iż ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

Natomiast, w myśl art. 33 ww. ustawy, zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Z kolei zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

W oparciu o art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (ust. 3 ww. artykułu).

W myśl art. 18 pkt 3 ww. ustawy, rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia starosty - w zakresie zasobu powiatowego.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 cyt. ustawy, gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:

1.

Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego,

2.

Marszałków Województw - w zakresie zasobów wojewódzkich,

3.

Starostów - w zakresie zasobów powiatowych.

Stosownie do ust. 3c powołanego artykułu, udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne (...).

W ust. 5 pkt 1 lit. b ww. artykułu zawarta została delegacja ustawowa, zgodnie z którą, minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, uwzględniając potrzeby różnych podmiotów oraz konieczność zapewnienia środków na aktualizację i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wysokość tych opłat została określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 40 ww. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, odpowiedzialny jest za gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobów powiatowych, kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym. Czynności te są odpłatne. Opłaty pobierane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Ww. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. nie określa kosztów sporządzania kopii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej (załącznik nr 1) oraz opłat za czynności uzgadniania projektowanych lokalizacji budynków i budowli oraz usług nanoszenia uzgodnionych projektów archiwalnych na matrycy do celów projektowych (załącznik nr 2). W związku z powyższym opłata za ww. czynności pobierana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr II/8/2012 Starosty z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia wymaga, czy opłaty za ww. czynności, w szczególności:

* za wykonywanie kopii dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

* za wykonywanie kopii dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

* za wyplot lub wydruk mapy numerycznej,

* za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych lokalizacji budynków, budowli i urządzeń budowlanych w ramach jednej dokumentacji projektowej,

* za usługę nanoszenia uzgodnionych projektów archiwalnych na matrycy do celów projektowych,

winny być opodatkowane stawką podatku VAT 23%.

Odnosząc się do powyżej kwestii należy stwierdzić, iż w świetle powołanych wyżej przepisów prawa ww. czynności Wnioskodawcy, tj.:

* wykonywanie kopii dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

* wyplot lub wydruk mapy numerycznej,

* uzgadnianie projektowanych lokalizacji budynków, budowli i urządzeń budowlanych w ramach jednej dokumentacji projektowej,

* nanoszenie uzgodnionych projektów archiwalnych na matrycy do celów projektowych),

na podstawie przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, mieszczą się (jak sam wskazał Wnioskodawca) w zadaniach z zakresu administracji rządowej.

Powiat, jako organ władzy publicznej, w zakresie, w jakim realizuje zadania z zakresu administracji publicznej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem ww. czynności nie podlegają przepisom tej ustawy, niezależnie od tego, czy wniesiona za nie opłata wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury, czy zarządzenia Starosty.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, iż opłata za ww. czynności (uregulowane zarządzeniem Starosty) winny być opodatkowane stawką podatku VAT 23%, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż odpowiedź na pytanie w kwestii opodatkowania czynności związanych z rejestrowaniem pojazdów oraz z udostępnianiem dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl