Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-370/14/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 9 stycznia 2014 r. (data wpływu 21 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 kwietnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla czynności eksportu towarów w przypadku oznaczonym we wniosku nr 2 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 16 kwietnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla czynności eksportu towarów w przypadku oznaczonym we wniosku nr 2.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Z. (zwany dalej Podatnikiem lub Spółką) rozlicza podatek VAT w okresach miesięcznych. Podatnik dokonuje eksportu towarów do kontrahentów z siedzibą na terytorium państwa trzeciego. Przed dokonaniem dostawy otrzymuje częściową zapłatę z tytułu należności za towar. Przedpłata zostaje udokumentowana fakturą VAT zaliczkową z wykazana stawką 0%. Wysyłka towaru do otrzymanej zapłaty jak i otrzymanie komunikatu IE 599 (komunikat potwierdzający wywóz towarów poza teren Unii Europejskiej) następuje w różnych okresach rozliczeniowych w związku z czym Spółka powzięła wątpliwość odnośnie prawidłowości przyszłych rozliczeń.

przykład 2

Data wpływu zaliczki 15 stycznia 2014 r., wartość zaliczki pokrywa 60% wartości zamówienia. Data załadunku towarów i wystawienia faktury eksportowej - 20 marca 2014 r.

Moment przeniesienia prawa własności do towaru na Nabywcę, zgodnie z warunkami Incoterms dla danej dostawy (DAP), następuje w chwili dostarczenia towaru we wskazane miejsce w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Wywóz towarów nastąpił w miesiącu marcu 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (dla przykładu nr 2):

Czy Spółka postępuje prawidłowo.

2.1 W sytuacji otrzymania komunikatu IE 599 do dnia 25 marca 2014 r. Spółka wykazuje otrzymaną zaliczkę jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% VAT w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2014 r., natomiast w deklaracji za kwiecień 2014 r. wykazuje pozostałą wartość transakcji (40%) jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% zgodnie z warunkami Incoterms (DAP).

2.2 W sytuacji braku komunikatu IE599 do dnia 25 marca 2014 r. Spółka nie wykazuje zaliczki w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2014 r.

2.3 W sytuacji otrzymania komunikatu IE 599 od 26 marca 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r. Spółka wykazuje otrzymaną zaliczkę jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% VAT w deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r., natomiast w deklaracji za kwiecień 2014 r. wykazuje pozostałą wartość transakcji (40%) jako eksport towarów opodatkowany stawką 0%.

2.4 Jeżeli brak komunikatu IE 599 do dnia 25 kwietnia 2014 r. Spółka wykaże otrzymaną zaliczkę jak zaliczkę na dostawę krajową w deklaracji za miesiąc marzec 2014 r., oraz gdy nadal brak komunikatu do dnia 25 maja 2014 r. Spółka wykazuje pozostałą wartość transakcji (40%) jako dostawę krajową w deklaracji za miesiąc kwiecień 2014 r. zgodnie z warunkami Incoterms (DAP). Spółka skoryguje "in minus" wartość sprzedaży krajowej oraz wykazuje eksport towarów opodatkowany stawką 0% w odniesieniu do zaliczki i pozostałej wartości transakcji w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma komunikat IE 599.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Eksport towarów zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT stanowi potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 41 ust. 6 stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 prze upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Według ust. 9 tego samego artykułu otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. Zgodnie z art. 41 ust. 9a "Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7,9 i 11 stosuje się odpowiednio."

Zastosowanie 0% stawki podatku będzie możliwe wiec, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o VAT, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Interpretacja przepisów przez Podatnika jest zgodna z opublikowanym w dniu 16.10.2012 (Druk 805) uzasadnieniem do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Spółka postąpi prawidłowo rozliczając następująco przykład 2:

2.1 W sytuacji otrzymania komunikatu IE 599 do dnia 25 marca 2014 r. Spółka wykazuje otrzymaną zaliczkę jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% VAT w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2014 r., natomiast w deklaracji za kwiecień 2014 r. wykazuje pozostałą wartość transakcji (40%) jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% zgodnie z warunkami Incoterms (DAP).

2.2 W sytuacji braku komunikatu IE 599 do dnia 25 marca 2014 r. Spółka nie wykazuje zaliczki w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2014 r.

2.3 W sytuacji otrzymania komunikatu IE 599 od 26 marca 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r. Spółka wykazuje otrzymaną zaliczkę jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% VAT w deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r., natomiast w deklaracji za kwiecień 2014 r. wykazuje pozostałą wartość transakcji (40%) jako eksport towarów opodatkowany stawką 0%.

2.4 Jeżeli brak komunikatu IE 599 do dnia 25 kwietnia 2014 r. Spółka wykaże otrzymaną zaliczkę jak zaliczkę na dostawę krajową w deklaracji za miesiąc marzec 2014 r., oraz gdy nadal brak komunikatu do dnia 25 maja 2014 r. Spółka wykazuje pozostałą wartość transakcji (40%) jako dostawę krajową w deklaracji za miesiąc kwiecień 2014 r. zgodnie z warunkami Incoterms (DAP). Spółka skoryguje "in minus" wartość sprzedaży krajowej oraz wykazuje eksport towarów opodatkowany stawką 0% w odniesieniu do zaliczki i pozostałej wartości transakcji w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma komunikat IE 599.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie przykładu oznaczonego we wniosku nr 2, w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a.

dostawcę lub na jego rzecz, lub

b.

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie zaś z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Zgodnie natomiast z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Ponadto stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy, dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

1.

dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2.

dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3.

zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Natomiast, na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

Powyższe oznacza, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. w przypadku otrzymania zaliczki zastosowanie dla czynności eksportu towarów 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

W przypadku jednak nieotrzymania dokumentu w tym terminie zastosowanie ma odpowiednio przepis art. 41 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym podatnik będzie mógł zastosować stawkę 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, pod warunkiem otrzymania dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres następny po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił wywóz towarów.

Reasumując: aby zaliczka otrzymana przez podatnika w miesiącu styczniu 2014 r. mogła być opodatkowana stawką podatku 0%, wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić do końca marca 2014 r., i dokument potwierdzający ten wywóz podatnik powinien otrzymać do końca marca 2014 r. (art. 41 ust. 9a ustawy o VAT). Jeżeli jednak wywóz nastąpił np. w marcu i do końca tego miesiąca podatnik nie dysponuje jeszcze dokumentem potwierdzającym ten wywóz, w celu zachowania stawki 0% podatnik powinien otrzymać ten dokument najpóźniej do 25 maja 2014 r. (art. 41 ust. 9a w zw. z ust. 7 ustawy o VAT).

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, biorąc pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawcę przykład oznaczony we wniosku nr 2 oraz zadane pytanie wskazać należy, że:

W sytuacji oznaczonej jako przykład nr 2, gdy:

* data wpływu zaliczki to 15 stycznia 2014 r., wartość zaliczki pokrywa 60% wartości zamówienia.

* data załadunku towarów i wystawienia faktury eksportowej - 20 marca 2014 r.,

* moment przeniesienia prawa własności towaru na Nabywcę, zgodnie z warunkami Incoterms dla danej dostawy (DAP), następuje w chwili dostarczenia towaru we wskazane miejsce w dniu 4 kwietnia 2014 r.,

* wywóz towarów nastąpił w miesiącu marcu 2014 r.

Wywóz towaru nastąpił zatem w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę. Pierwszy warunek do zastosowania stawki 0% został spełniony. W dalszej kolej należy ustalić datę otrzymania dokumentu, o którym mowa w ww. przepisach. Należy przy tym podkreślić, że moment otrzymania dokumentu nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego tj. nie zmienia tego obowiązku. Jak wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Data otrzymania dokumentu jest istotna tylko dla określenia czy podatnik ma prawo do stawki 0% i w którym momencie może zrealizować to prawo.

Przechodząc do rozstrzygnięcia należy wskazać, Wnioskodawca otrzymał zaliczkę na poczet eksportu w dniu 15 stycznia 2014 r. Otrzymaną zaliczkę Wnioskodawca wykazuje jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% VAT w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2014 r. tj. za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

Jednocześnie po wykazaniu otrzymanej zaliczki w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2014 r. należy ustalić czy zachowane są warunki do zastosowania stawki 0%, i tak:

W pkt 2.1., gdy

* Wnioskodawca otrzymał zaliczkę w miesiącu styczniu 2014 r.,

* wywóz towaru nastąpił w marcu 2014 r.,

* Wnioskodawca otrzymał komunikat IE 599 do dnia 25 marca 2014 r.

to Wnioskodawca zachowuje prawo do zastosowania stawki 0% z tytułu otrzymanej zaliczki jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% VAT w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2014 r. na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, bowiem zostały spełnione łącznie dwa warunki, o których mowa w tym przepisie, a mianowicie wywóz towarów i otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz nastąpiło w okresie wskazanym w wyżej cytowanym przepisie tj. w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzymał zapłatę.

Natomiast w deklaracji za kwiecień 2014 r. wykazuje pozostałą wartość transakcji (40%) jako eksport towarów opodatkowany stawką 0%, na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy o VAT.

W pkt 2.2. i 2.3 Wnioskodawca wskazał następująco:

W pkt 2.2

* Wnioskodawca otrzymał zaliczkę w miesiącu styczniu 2014 r.,

* wywóz towaru nastąpił w marcu 2014 r.,

* brak komunikatu IE 599 do dnia 25 marca 2014 r.

oraz w pkt 2.3.

* Wnioskodawca otrzymał zaliczkę w miesiącu styczniu 2014 r.,

* wywóz towaru nastąpił w marcu 201 4 r.,

* Wnioskodawca otrzymał komunikat IE 599 od 26.03.2014 do 25 kwietnia 2014 r.

Przypadki opisane w 2.2 oraz 2.3 należy połączyć i stwierdzić, że:

* w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma komunikat IE- 599 do końca marca 2014 r., to będzie miał prawo do stawki 0% z tytułu otrzymanej zaliczki zadeklarowanej w rozliczeniu za styczeń 2014 r. na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy, bowiem spełnione będą obydwa warunki wynikające z tego przepisu.

* w sytuacji natomiast otrzymania komunikatu IE-599 w miesiącu kwietniu - do dnia 25 kwietnia 2014 r. zastosowanie będzie miał przepis art. 41 ust. 7 w związku z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, Wnioskodawca ma prawo do stawki 0% w odniesieniu do otrzymanej w dniu 15 stycznia 2014 r. zaliczki wykazanej w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2014 r.

Pozostałą wartość transakcji jako eksport towarów opodatkowany stawką 0% VAT Wnioskodawca wykazuje w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2014 r., kiedy powstał obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy, bowiem w miesiącu kwietniu 2014 r. zostało przeniesione prawo do rozporządzania tym towarem na nabywcę.

Zatem stanowisko do pytania 2.2. oraz 2.3 jest nieprawidłowe.

W pkt 2.4.

* Wnioskodawca otrzymał zaliczkę w miesiącu styczniu 2014 r.,

* wywóz towaru nastąpił w marcu 201 4 r.,

* brak komunikatu IE 599 do dnia 25 kwietnia 2014 r.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zarówno do końca kwietnia 2014 r. jak również do 25 maja 2014 r. nie będzie w posiadaniu komunikatu potwierdzającego wywóz towarów IE-599, to zobowiązany będzie do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2014 r., w której uprzednio rozliczył otrzymaną zaliczkę ze stawki 0% na właściwą stawkę dla dostawy krajowej, ponieważ jeden z warunków, o których mowa w art. 41 ust. 9a w zw. z ust. 7 nie został spełniony, a mianowicie Wnioskodawca nie posiada dokumentu potwierdzającego wywóz towarów w terminie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca w którym nastąpiła zapłata, jak również nie otrzymał tego dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za następny okres.

Jeżeli po dniu 25 maja 2014 r. Wnioskodawca otrzyma komunikatu IE 599 skoryguje "in minus" wartość sprzedaży krajowej oraz wykaże eksport towarów opodatkowany stawką 0% w odniesieniu do zaliczki w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma komunikat IE 599 na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy o VAT.

Wnioskodawca w odniesieniu do pozostałej wartość transakcji (40%) Wnioskodawca nie wykazuje jej w ewidencji za miesiąc kwiecień 2014 r., lecz czeka na dokument potwierdzający wywóz do 25 czerwca 2014 r. W przypadku otrzymania potwierdzenia wywozu w powyższym terminie Wnioskodawca wykaże w odniesieniu do pozostałej części (40%) eksport towarów ze stawka 0% w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2014 r.

Mając powyższe na uwadze, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przykładu oznaczonego we wniosku nr 2, należy uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przykładu oznaczonego nr 2 wniosku ORD-IN.

Natomiast w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przykładów oznaczonych nr 1 i 3 wniosku ORD-IN zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl