IBPP2/443-335/14/KO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-335/14/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu 3 kwietnia 2014 r. uzupełnionym pismem z 12 czerwca 2014 r. (data wpływu 17 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy darowizna udziałów w spółce na rzecz męża podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy darowizna udziałów w spółce na rzecz męża podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 czerwca 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 czerwca 2014 r. znak: IBPP2/443-335/14/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej powstałej na mocy obligatoryjnego przekształcenia spółki cywilnej. Wspólnikami są Wnioskodawczyni - JMM (dalej: JMM) oraz jej mąż WM (dalej WM). Spółka jest czynnym płatnikiem podatku VAT, prowadzi księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość). W skład majątku wchodzą nieruchomości. Między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

Od 2013 r. sp. jawna posiada dwóch wspólników, małżonków JMM i WM na koniec 2014 r. wnioskodawczyni - JMM (ze względu na stan zdrowia i zamierzony wyjazd, co uniemożliwi prowadzenie spraw spółki) planuje wystąpienie ze Spółki. Pozostały Wspólnik WM planuje na mocy art. 66 k.s.h. zwrócić do sądu o przyznanie prawa do przejęcia majątku Spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65 k.s.h. Art. 65 § 1 k.s.h. stanowi, iż w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Wnioskodawczyni chce przekazać ogół praw i obowiązków mężowi. Celem takich działań ma być utrzymanie przedsiębiorstwa spółki w dotychczasowym kształcie i kontynuowanie prowadzonej działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej (zgodnie z § 7 pkt 2 umowy spółki). Przeniesienie to zgodnie z k.s.h. (art. 10 k.s.h.) i umową spółki nastąpiłoby na mocy umowy darowizny. Umowa ta, sporządzona na piśmie, zostanie zgłoszona w stosownym czasie na odpowiednim druku Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

WM będzie tę działalność prowadził nadal, natomiast JMM nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie prowadzi innej (poza ww. spółką) działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym poza ww. spółką jawną.

Pismem z 12 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni uzupełniła opis zdarzenia przyszłego następująco:

Ad.1. Wnioskodawczyni uczestniczy w zarządzaniu firmą, tzn. zgodnie z zapisem w umowie spółki ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki (zapis brzmi: każdy ze wspólników ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki).

Wnioskodawczyni nie prowadzi innej (poza spółką jawną, której jest wspólnikiem) działalności gospodarczej

Ad.2. Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej działalności maklerskiej ani brokerskiej.

Ad.3. Posiadanie przez Wnioskodawczynię udziałów nie jest stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej.

Ad.4. Zgodnie z umową spółki Wnioskodawczyni posiada 35% udziału w zyskach; nie kontroluje i nie prowadzi działalności zarobkowej w oparciu o te udziały (prowadzi jedynie działalność gospodarczą w formie spółki, w której jest wspólnikiem); nie wykonuje też czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT na rzecz podmiotu (spółki), którego udziały posiada.

Ad.5. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, w ramach której zajmuje się obrotem udziałami w spółkach zależnych. Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej poza spółką jawną, której jest wspólnikiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy umowa darowizny będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Odpłatne dostawy towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działający w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Podatnikami stosownie do art. 15 ust. 1 cyt. ustawy są osoby fizyczne oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy obejmuje:

* wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne i rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy,

* czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) działalność gospodarcza nie obejmuje działalności polegającej na posiadaniu udziałów i innych papierów wartościowych (sprawa Polysar Investmens Netherlands BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen pod sygn. C-60/90, sprawa Harnas Heim CV v. Staatssecretaris van Financien pod sygn. C-80/95) oraz na zbywaniu udziałów (sprawa Wellcome Trust Ltd v. Commissioners of Customs and Excise pod sygn. C-155/94).

Reasumując, przeniesienie udziału w spółce nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie mieści się w ramach "profesjonalnej" aktywności podmiotu.

Dodatkowo: IBPP1/443-761/12 interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 30 października 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie kwestia dotycząca skutków podatkowych darowizny udziału majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni prowadzonego przez nią w formie spółki jawnej na rzecz jej małżonka, będącego wspólnikiem tej spółki, w sytuacji gdy między małżonkami panuje ustrój rozdzielności majątkowej (ustawowej). Przy czym, tut. Organ nie ocenia dopuszczalności (skuteczności) prawnej tej czynności, bowiem kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W konsekwencji ryzyko oceny w tym zakresie spoczywa na Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Ze wskazanych regulacji wynika, iż zbycie udziałów w spółce nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ponieważ udział jako zbywalne prawo majątkowe, nie stanowi towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Należy zaznaczyć, iż czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy wykonywane są przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, działającego w takim charakterze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w myśl ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tak więc, nie każda czynność dokonana przez podmiot, mający status podatnika będzie podlegać opodatkowaniu. Status bycia podatnikiem podatku VAT nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku VAT, należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki.

Mimo powoływania przez ustawodawcę, m.in. w cytowanym art. 8 oraz art. 15 ustawy o VAT, pojęcia wartości niematerialnych i materialnych, ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera jego legalnej definicji, tj. definicji ustalającej w sposób wiążący rozumienie tego pojęcia na użytek powyższej ustawy.

Udziałem w spółce jawnej jest ogół praw i obowiązków wspólnika. Chodzi tu zarówno o prawa i obowiązki majątkowe, np.: prawo do podziału i wypłaty zysku, prawo do odsetek od udziału, prawo do wypłaty udziału w razie wystąpienia ze spółki, obowiązek wniesienia wkładu, obowiązek uczestniczenia w stratach, jak i o prawa i obowiązki niemajątkowe, np.: prawo do reprezentowania spółki, prawo do prowadzenia jej spraw, prawo do zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki, prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, prawo do wypowiedzenia umowy spółki, prawo żądania rozwiązania spółki, obowiązek prowadzenia spraw spółki, obowiązek lojalności.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnikami są Wnioskodawczyni oraz jej mąż. Spółka jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Na koniec 2014 r. Wnioskodawczyni (ze względu na stan zdrowia i zamierzony wyjazd, co uniemożliwi prowadzenie spraw spółki) planuje wystąpienie ze Spółki. Pozostały wspólnik planuje na mocy art. 66 k.s.h. zwrócić do sądu o przyznanie prawa do przejęcia majątku Spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65 k.s.h. Wnioskodawczyni chce przekazać ogół praw i obowiązków mężowi. Przeniesienie to zgodnie z k.s.h. (art. 10 k.s.h.) i umową spółki nastąpiłoby na mocy umowy darowizny. Wnioskodawczyni uczestniczy w zarządzaniu firmą, tzn. zgodnie z zapisem w umowie spółki ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki (zapis brzmi: każdy ze wspólników ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki). Wnioskodawczyni nie prowadzi innej (poza spółką jawną, której jest wspólnikiem) działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej działalności maklerskiej ani brokerskiej. Posiadanie przez Wnioskodawczynię udziałów nie jest stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z umową spółki Wnioskodawczyni posiada 35% udziału w zyskach; nie kontroluje i nie prowadzi działalności zarobkowej w oparciu o te udziały (prowadzi jedynie działalność gospodarczą w formie spółki, w której jest wspólnikiem); nie wykonuje też czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT na rzecz podmiotu (spółki), którego udziały posiada. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, w ramach której zajmuje się obrotem udziałami w spółkach zależnych. Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej poza spółką jawną, której jest wspólnikiem.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy darowizna udziałów w spółce na rzecz męża podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do przedstawionego opisu zdarzenia należy stwierdzić, że przedmiotem sprawy jest rozliczenie pomiędzy wspólnikami spółki jawnej, w wyniku którego jak wskazała Wnioskodawczyni, chce przekazać wspólnikowi (mężowi) ogół praw i obowiązków, na mocy umowy darowizny.

Wobec powyższego należy ustalić, czy w ramach tego rozliczenia wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Aby czynność podlegała opodatkowaniu musi być ona wykonana przez podatnika w rozumieniu ustawy o VAT.

Równocześnie, musi być również spełniona przesłanka przedmiotowa, a zatem należy mieć na uwadze przepisy art. 7 i 8 ustawy o VAT.

Kwestia, czy za działalność gospodarczą można uznać działalność polegającą na posiadaniu i sprzedaży własnych akcji oraz udziałów była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Posiłkując się tym orzecznictwem należy stwierdzić, że co do zasady powyższe czynności nie stanowią działalności gospodarczej, a zatem podmiot dokonujący tych czynności nie ma statusu podatnika, nawet jeżeli z tytułu innej działalności jest podatnikiem.

Od tej zasady orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE przewiduje pewne wyjątki, które pozwalają łączyć z faktem posiadania papierów wartościowych wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Dotyczy to sytuacji gdy:

* posiadacz papierów wartościowych uczestniczy w zarządzaniu spółką, której akcje posiada,

* sprzedaż akcji, udziałów prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej,

* posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, iż w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi to czynność samego nabycia/sprzedaży akcji czy udziałów innych spółek nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy VAT. Są to czynności polegające na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Nie można również samego nabycia czy sprzedaży udziałów finansowych w innych przedsiębiorstwach traktować jako wykorzystywanie majątku do uzyskiwania z niego dochodów w sposób częstotliwy.

W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Polysar (C-60/90) stwierdzono, iż spółka holdingowa może uzyskać status podatnika, jeżeli jest ona pośrednio lub bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie spółkami, w których posiada udziały, z wyłączeniem czynności, które wykonuje w związku z pełnieniem funkcji właścicielskich.

Wskazówki dotyczące znaczenia sformułowania "usługi zarządcze wykraczające poza prawa i obowiązki wynikające z posiadania udziałów" zawarł Trybunał Sprawiedliwości UE w kolejnych orzeczeniach w sprawie C-142/99 pomiędzy Floridienne SA i Berginvest SA a Państwem Belgijskim, jak również w sprawie C-16/00 pomiędzy Cibo Participations SA a Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais (Francja). Zdaniem Trybunału zaangażowanie w usługi zarządcze będzie stanowiło działalność gospodarczą, o ile oznacza ono wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu (usługi o charakterze administracyjnym, finansowym, handlowym lub technicznym).

Koncepcja ta została powtórzona w orzeczeniu C-102/00 pomiędzy Welthgrove BV a Staatssecretaris van Financiën (Holandia), w którym Trybunał Sprawiedliwości UE zajął stanowisko, że udział spółki holdingowej w zarządzaniu podmiotami zależnymi należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu artykułu 4 (2) VI Dyrektywy jedynie w takim zakresie, w jakim obejmuje ona transakcje opodatkowane VAT na podstawie artykułu 2 VI Dyrektywy.

W świetle przytoczonych wyżej wyroków TSUE stwierdzić należy, iż nie każde uczestnictwo w zarządzie przedsiębiorstwa pozwala na uznanie zarządzania za działalność gospodarczą, lecz tylko takie, które pociąga za sobą dokonywanie transakcji podlegających opodatkowaniu.

Odnosząc powyższe do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy stwierdzić należy, że w tej konkretnej sytuacji brak jest przesłanek pozwalających na uznanie, że planowaną darowiznę udziałów w spółce jawnej zaliczyć należy do płaszczyzny zawodowej Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni nie prowadzi bowiem innej (poza spółką jawną, której jest wspólnikiem) działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym poza spółką jawną, której jest wspólnikiem. Wnioskodawczyni wprawdzie uczestniczy w zarządzaniu firmą, jednakże zgodnie z zapisem w umowie spółki ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki (zapis brzmi: każdy ze wspólników ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki). Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej działalności maklerskiej ani brokerskiej, zaś posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów nie jest stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z umową spółki Wnioskodawczyni posiada 35% udziału w zyskach, nie kontroluje i nie prowadzi działalności zarobkowej w oparciu o te udziały (prowadzi jedynie działalność gospodarczą w formie spółki, w której jest wspólnikiem); nie wykonuje też czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT na rzecz podmiotu (spółki), którego udziały posiada. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, w ramach której zajmuje się obrotem udziałami w spółkach zależnych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających na uznanie, że darowiznę udziałów w spółce jawnej zaliczyć należy do płaszczyzny zawodowej Wnioskodawczyni.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane uregulowania prawne oraz opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że odpłatne dostawy towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działający w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Reasumując, transakcja darowizny udziałów spółki jawnej na rzecz męża stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z brakiem powiązania z "profesjonalną" aktywnością podmiotu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że z przekazaniem udziału majątkowego Wnioskodawczyni w drodze umowy darowizny i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, wiążą się przewidziane ustawą obowiązki związane z likwidacją spółki jawnej.

Stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Jak wynika zatem z powyższego przepisu, fakt zaprzestania wykonywania przez spółkę jawną czynności podlegających opodatkowaniu powoduje obowiązek zgłoszenia zaprzestania działalności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Rozwiązanie spółki jawnej na gruncie podatku od towarów i usług rodzi określone konsekwencje podatkowe. Likwidacja spółki powoduje, że podmiot ten przestaje być podatnikiem podatku od towarów i usług, a w tej sytuacji przepisy ustawy przewidują obowiązek sporządzenia tzw. remanentu likwidacyjnego, wyceny majątku oraz jego opodatkowania. Powyższe wynika z art. 14 ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

Na mocy art. 14 ust. 4 ustawy przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 5 ustawy).

Przepis art. 14 ust. 6 ustawy o VAT stanowi, że obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przypadku likwidacji działalności spółki jawnej, opodatkowaniu podlegają zarówno towary handlowe, jak też środki trwałe (np. nieruchomości) czy wyposażenie, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie pytania sformułowanego we wniosku i nie wywiera skutków prawnych w odniesieniu do spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia lub zmianie stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl