IBPP2/443-22/08/WN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-22/08/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T.G., przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 8 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług w sytuacji świadczenia usług poza granicami kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług w sytuacji świadczenia usług poza granicami kraju.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (stan faktyczny):

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie wykonywania prac montażowych konstrukcji stalowych. Usługi te wykonuje jako podwykonawca, poza obszarem Polski (w granicach Unii Europejskiej) na rzecz inwestora zagranicznego ale w imieniu firmy polskiej. Jako podwykonawca wystawia faktury VAT za usługi wykonywane za granicą firmie polskiej, zlecającej to podwykonawstwo (jest zarejestrowanym podatnikiem VAT), natomiast firma polska wystawia fakturę za całość usługi inwestorowi zagranicznemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w tej sytuacji, w momencie przekroczenia obrotu zgodnie z art. 113 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przy sprzedaży tych usług Wnioskodawca miał obowiązek zarejestrowania się i wystawiania faktur w kraju jako czynny podatnik VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dla prawidłowego określenia miejsca powstania obowiązku podatkowego, tj. określenia kraju, w którym należy rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu wykonanej usługi, istotne znaczenie ma miejsce świadczenia usług w rozumieniu cytowanej ustawy o VAT. Przepis art. 27 ustęp 1 i 2 pkt 1 ww. ustawy wskazuje na zasadę miejsca świadczenia usługi, a nie osoby zlecającej wykonawstwo, co oznacza, że fakt wykonania usługi związanej z nieruchomościami (...) oraz usług przygotowania i koordynacji prac budowlanych - to jest usługa świadczona według położenia nieruchomości, a to oznacza, że usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, iż w momencie przekroczenia obrotu z tytułu wykonywania ww. usług, zgodnie z art. 113 pkt 9 ww. ustawy o VAT, nie miał obowiązku rejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego (stanu faktycznego) uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że, co prawda, Wnioskodawca we wniosku (w poz. 34 druku ORD-IN) zaznaczył, iż przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, jednak z przedstawionego przez niego stanu faktycznego, sformułowanego pytania, a także własnego stanowiska Wnioskodawcy wynika, że sprawa dotyczy już zaistniałego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przypadku świadczenia usług podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług ma określenie miejsca świadczenia danej usługi.Generalna zasada dotycząca ustalenia miejsca świadczenia usług została określona w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.Wyjątek od ww. zasady dotyczy m.in. świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie wykonywania prac montażowych konstrukcji stalowych poza krajem (w granicach Unii Europejskiej) na rzecz inwestora zagranicznego ale w imieniu firmy polskiej. Jako podwykonawca wystawia faktury VAT za usługi wykonywane za granicą firmie polskiej, zlecającej to podwykonawstwo, natomiast firma polska wystawia fakturę za całość usługi inwestorowi zagranicznemu.Tak więc, świadczone usługi nie podlegają opodatkowaniu na terenie Polski. Miejscem opodatkowania przedmiotowych usług będzie kraj z terytorium Wspólnoty, właściwy ze względu na położenie nieruchomości. O sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej i jego wysokości oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi.Wnioskodawca świadczy przedmiotowe usługi na rzecz generalnego wykonawcy jako podwykonawca, a zatem również jest usługodawcą. Biorąc powyższe pod uwagę przedstawione zasady dotyczą także podwykonawców. Ponadto należy zaznaczyć, iż dla określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług na nieruchomościach nie jest istotne na czyje zlecenie i na czyją rzecz są świadczone usługi oraz fakt, iż faktura będzie wystawiana na rzecz polskiego kontrahenta.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Na podstawie art. 96 ust. 1 cyt. ustawy - podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.Ponadto należy zaznaczyć, że w myśl art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Jednakże, zgodnie z art. 96 ust. 5 tej ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

1.

przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;

2.

przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;

3.

przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;

4.

przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro (od dnia 1 stycznia 2008 r. jest to kwota 50.000 zł). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.Natomiast przez sprzedaż ustawodawca rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, w przypadku gdy Wnioskodawca, świadczy wyłącznie przedmiotowe usługi montażu konstrukcji stalowych, których miejscem świadczenia, zgodnie z art. 27 cyt. ustawy, jest terytorium Wspólnoty, nie miał on obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Bowiem obrót z tytułu usług świadczonych poza terytorium kraju nie wchodzi do kwoty limitu przychodów uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.Jeżeli jednak Wnioskodawca, oprócz ww. usług, świadczyłby na terytorium kraju również inne usługi, wówczas w kwestii obowiązku rejestracyjnego dla celów rozliczania podatku od towarów i usług zastosowanie znajdą regulacje prawne zawarte w przywołanym wyżej art. 96 ust. 1, 3 i 5 ustawy o VAT.

W konsekwencji należało uznać stanowisko Wnioskodawcy jako prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl