Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-211/13/ICz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku który wpłynął do tut. organu w dniu 6 marca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów związanych z realizacją zadania polegającego na prowadzeniu rekultywacji bieżącej kwatery składowania odpadów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów związanych z realizacją zadania polegającego na prowadzeniu rekultywacji bieżącej kwatery składowania odpadów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami został powołany Uchwałą (...) Rady Miejskiej w D. z dnia 20 czerwca 2012 r. Przedmiotem działania zakładu są określone w statucie zadania min:

Pkt 15 świadczenie usług w zakresie przyjmowania odpadów do składowania,

Pkt 16 świadczenie usług w zakresie składowania odpadów, zarządzanie kwaterą składowania odpadów balastowych KW-1,

Pkt 17 wykonywanie prac rekultywacyjnych na składowiskach odpadów przy użyciu własnego sprzętu i materiału (kompostu i innych materiałów dopuszczonych zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakład nie posiada własnego parku maszynowego (kompaktora, ładowarek, samochodów itp.) pozwalającego na realizacje powyższych zadań. W grudniu 2012 r. przeprowadził zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "...". Ponieważ zarządzane składowisko jest składowiskiem naziemnym deponowanie odpadów powyżej niecki związane jest z bieżącą rekultywacją polegającą na budowle obwałowań oraz dróg technologicznych. Wwiezienie każdej tony odpadów na kwaterę związane równocześnie z wykonywaniem czynności technologicznych tj. budową obwałowań i dróg. W związku z powyższym cena za wwiezienie odpadu na składowisko bez względu na późniejszy sposób jego wykorzystania (wbudowanie w wały, wykorzystanie do budowy dróg, skompakowanie itp.) została skonstruowana w taki sposób, że obejmuje wszystkie czynności związane z deponowaniem odpadów w tym działania rekultywacyjne. Postępowanie przetargowe ogłoszono dla 9.000 Mg odpadów.

W prowadzonym postępowaniu realizacja zadania została opisana w następujący sposób:

1. WAŁY KWATERY KW1

Zakres prac będzie obejmował przesunięcie warstw ziemnych z wałów kwatery KW1 od strony wschodniej. Przesunięcie wału nastąpi z wykorzystaniem materiałów pobranych ze skarpy już istniejącej. Rozpoczęcie prac nastąpi od rzędnej 348 m. n.p.m. a zakończy się na rzędnej 355 m n.p.m. i zakładanej pojemności składowiska.

Ponadto do stabilizacji skarpy od strony wschodniej jak i do budowy wałów od strony północnej, zachodniej, południowej i wschodniej należy wykorzystać odpady zgromadzone przez Zamawiającego tj.

* 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,

* 17 01 02 - gruz ceglany,

* 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

* 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

* 17 01 80 - tynki,

* 17 01 81 - elementy betonowe i kruszywa nie zawierające asfaltu,

* 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie).

Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania korony składowiska nie będzie przekraczać 25 cm.

Po wykorzystaniu wcześniej opisanego materiału Wykonawca zakupi i dostarczy na własny koszt materiał do dalszego formowania wałów wyprzedzających. Materiał dostarczony przez Wykonawcę będzie podlegał kontroli przez Zamawiającego pod względem ilości (samochody dostarczające materiał będą ważone przy wjeździe jak i wyjeździe, a ilość każdorazowo odnotowywana przez Wykonawcę w stosownym raporcie) jak i jakości.

Materiał który może być zakupiony przez Wykonawcę do budowy skarp to:

* ziemia gliniasta

* glina piaszczysta

* piasek gliniasty

* kamienie.

W przypadku stwierdzenia innego materiału niż dozwolony Zamawiający odmówi wjazdu pojazdu na kwaterę wysypiskową, a jeżeli materiał został już wykorzystany, Wykonawca w ciągu 7 dni na własny koszt usunie materiał z kwatery składowiska.

Wał formowany powinien mieć przekrój trapezu o wysokości 2 m. Prawidłowe nachylenie skarpy zewnętrznej 1:2; wewnętrznej 1:1. Zagęszczenie mas ziemnych winno osiągać wskaźnik 0,9. Ostatnia warstwa skarpy wewnętrznej o miąższości 0,5 m powinna być wykonana jako bariera geologiczna w postaci gruntów słabo przepuszczalnych o współczynniku filtracji K 1,0 x 10-9 m/s i miąższości 0,5 m ułożonej przy użyciu sprzętu mechanicznego.

2. TRANSPORT

Wykonawca będzie miał obowiązek realizować usługę załadunku dostarczanych odpadów do zagospodarowania na składowisku z placu asfaltowego o wymiarach około 30x26 m usytuowanego w rejonie południowowschodnim kwatery KW1 przed wjazdem na drogę technologiczną - dokładne umiejscowienie placu wyszczególniono w załączniku graficznym, transportu dwukierunkowego po drodze technologicznej na kwaterze KW1 i rozładunek do aktualnie eksploatowanej działki dobowej składowiska.

Sposób załadunku odpadów z placu wymienionego w zdaniu pierwszym

a.

Dostarczanie odpadów w pojemnikach kontenerowych o pojemnościach: 10 m3, 15 m3, 20 m3, 27 m3, 32 m3 przeznaczonych do transportu przez samochód typu "hakowiec": Kontenery zostawiane będą przez dostawcę odpadów. Wykonawca zabiera z placu pełny kontener. Po realizacji transportu, rozładunku, wykonawca odstawia pusty kontener ma plac, z którego uprzednio odebrał kontener. Czas realizacji transportu dla 1 kontenera nie może być dłuższy niż 40 min. W przypadku niedotrzymania czasu transportu odpadów do miejsca zdeponowania - kontenery z odpadami dostarczone przez dostawców odpadów będą rozładowywane na przedmiotowym placu.

b.

Dostarczanie odpadów luzem. Odpady rozładowywane przez dostawców na placu asfaltowym o wymiarach 30x26 m usytułowanym w rejonie południowo wschodnim kwatery KW1. Wykonawca ma obowiązek załadowania i przewozu na wskazaną działkę dobową w ciągu 12 godzin od ich rozładunku wykonawca ma obowiązek dysponować własnym pojemnikiem, do którego ma obowiązek załadować dostarczone luzem odpady, następnie Wykonawca transportuje odpady do aktualnie eksploatowanej działki dziennej składowiska, po rozładunku Wykonawca po powrocie na plac przewozi w ten sam sposób pozostałe odpady. Wykonawca ma obowiązek załadunku i przewozu na wskazaną działkę dobową całej ilości dostarczonych odpadów w ciągu 12 godzin od rozładunku. W razie awarii lub postoju samochodu typu "hakowiec" przeznaczonego do transportu kontenerów wykonawca zapewni na koszt własny transport zastępczy w ciągu 12 godzin, a jeżeli awaria lub postój nastąpił w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy wówczas okres przedłuża się do pierwszego dnia roboczego.

3.

KOMPAKTOWANIE ODPADÓW

Kompaktowanie odpadów nastąpi w formie działek dziennych w niecce, powstałej w wyniku sukcesywnego stabilizowania wału od strony wschodniej, a następnie w niecce powstałej po wybudowaniu wałów wyprzedzających od strony północnej, zachodniej, południowej i wschodniej o miąższości do 1,5 m - przed zagęszczeniem a następnie poddane zagęszczeniu przy zachowaniu współczynnika kompaktowania 13,5. Proces kompaktowania powinien odbywać się w taki sposób, aby nie tworzyły się zastoiska wodne oraz koleiny. Szacowana ilość jaka winna być zdeponowana to 90 000 Mg w czasie trwania zamówienia.

Kompaktowanie musi być wykonywane kompaktorem o masie min. 27 Mg, którego koła stalowe będą wyposażone w łopaty o wysokości co najmniej 10 cm umożliwiające łamanie, rozdrabnianie, wgniatanie odpadów balastowych. Ustala się kompaktowanie odpadów w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku przez min. 12 godzin. Zamawiający każdorazowo przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy urządzenia spisze stan licznika mth, aby określić rzeczywistą ilość przepracowanych godzin. W przypadku postoju bądź awarii kompaktora wykonawca zapewni na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach technicznych zgodnych z SIWZ w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia postoju, a jeżeli postój nastąpił w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy wówczas okres przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do zorganizowania sprzętu zastępczego na koszt Wykonawcy. Powyższy fakt powinien być zgłoszony niezwłocznie Kierownikowi Składowiska i odnotowany w raporcie z czasu pracy urządzenia. Powyższe wytyczne dotyczące postoju bądź awarii dotyczą również pozostałych maszyn, które powinien zapewnić wykonawca na własny koszt do prawidłowego wykonania zamówienia.

4. DROGA TECHNOLOGICZNA

Zamówienie obejmuje również przebudowę istniejącej drogi technologicznej od strony wschodniej i budowę nowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z zamieszczoną mapą sytuacyjną). Materiał pozyskany z rozbiórki z istniejącej drogi będzie wykorzystany do budowy nowej, następnie wykonawca wykorzysta odpady zgromadzone przez Zamawiającego z grupy 17 tj.

* 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

* 17 01 02 - gruz ceglany,

* 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

* 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.

Po wykorzystaniu ww. materiału wykonawca zapewni na własny koszt kruszywo do dalszej budowy przedmiotowej drogi. Droga technologiczna powinna być wykonana z kruszywa o granulacji 0-120 mm lub odpadów spełniających takie wymogi. Dopuszcza się skruszenie odpadów za pomocą kompaktora do żądanej granulacji.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie dróg technologicznych w czystości tak, aby przez cały czas użytkowania były drożne. Ponadto odpowiada za stan techniczny i bezpieczeństwo podczas ich użytkowania. Dopuszcza się możliwość tworzenia nowych dróg technologicznych ułatwiających pracę wykonawcy na składowisku. Drogi technologiczne powinny być wykonane w sposób staranny i powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa. Wszelkie zastoiska wodne, koleiny muszą być na bieżąco usuwane. Poszczególne części zamówienia zostały wycenione przez wykonawcę w taki sposób, że umożliwia on wyspecyfikowanie w cenie części prac związanych z bieżącymi pracami rekultywacyjnymi. Cena jaką zakład płaci za realizację całego zadania opodatkowana jest stawka 23% VAT.

W miesiącu styczniu 2013 r. Zakład zwrócił się do Urzędu Miejskiego z prośbą o pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem czynności technologicznych (mających charakter bieżącej rekultywacji) związanych z przyjmowaniem odpadów na kwaterę KW1.

W dniu 30 stycznia 2013 r. otrzymał od Urzędu miejskiego zlecenie na realizację zadania pod nazwą "...", Prowadzenie prac polegających na bieżącej rekultywacji kwatery składowiska KW1 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów oraz instrukcja eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zatwierdzonego decyzją ŚR-II-6623/6/1/058 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2005 r. z późn. zm.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w przypadku wystawienia faktury dla Gminy D. o za realizację zadania polegającego na prowadzeniu rekultywacji bieżącej kwatery składowania odpadów (gdzie podstawą obciążenia Gminy jest kalkulacja kosztów łącznego zadania opodatkowana stawką 23% podatku od towarów i usług) może zastosować stawkę podatku z jaką zakupił usługę tj. 23% stawka podatku od towarów i usług.

2.

Czy w przypadku wystawienia faktury dla Gminy D. za realizację zadania polegającego na prowadzeniu rekultywacji bieżącej kwatery składowania odpadów (gdzie podstawą obciążenia Gminy jest kalkulacja kosztów łącznego zadania opodatkowana stawką 23% podatku od towarów i usług) Zakład ma obowiązek zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% wskazaną w załączniku nr 3 do Ustawy poz. 153.W.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ponieważ zakład nie prowadzi rekultywacji samodzielnie jedynie zakupując usługę opodatkowaną 23% stawką VAT, odsprzedaje część wartości usługi określonej cenowo do Urzędu Miejskiego (refakturuje część kosztów zakupionych usług) nie ma prawa do zastosowania 8% stawki podatku VAT zgodnie z art. 41 pkt 2 ustawy.

Zakład wystawiając fakturę VAT za prowadzenie bieżącej rekultywacji kwatery składowania odpadów KW1 zastosuje 23% stawkę podatku VAT.

Zakład zapłaci VAT wynikający z wystawionej faktury w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawił fakturę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), gdzie przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W myśl art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Stosownie do treści przepisu art. 30 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku, takim podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Ze świadczeniem usługi mamy do czynienia również w sytuacji gdy podatnik dokonuje czynności działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Wówczas przyjmuje się, że dla celów podatku od towarów i usług podatnik sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę.

Stosownie do art. 106 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak wynika z opisu sprawy, iż Wnioskodawca jako Samorządowy Zakład Budżetowy został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w D. Przedmiotem działania zakładu są określone w statucie zadania min: świadczenie usług w zakresie przyjmowania odpadów do składowania, 16 świadczenie usług w zakresie składowania odpadów, zarządzanie kwaterą składowania odpadów balastowych KW-1, wykonywanie prac rekultywacyjnych na składowiskach odpadów przy użyciu własnego sprzętu i materiału (kompostu i innych materiałów dopuszczonych zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakład nie posiada własnego parku maszynowego (kompaktora, ładowarek, samochodów itp.) pozwalającego na realizacje powyższych zadań. W grudniu 2012 r. przeprowadził zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "...".

W miesiącu styczniu 2013 r. Zakład zwrócił się do Urzędu Miejskiego z prośba o pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem czynności technologicznych (mających charakter bieżącej rekultywacji) związanych z przyjmowanie odpadów na kwaterę KW1. W dniu 30 stycznia 2013 r. otrzymał od Urzędu miejskiego zlecenie na realizacje zadania pod nazwą "...".

Wątpliwości Wnioskodawcy zakreślone pytaniem i stanowiskiem przedstawionym we wniosku sprowadzają się do rozstrzygnięcia czy w przypadku wystawienia faktury dla Gminy D. za realizację zadania polegającego na prowadzeniu rekultywacji bieżącej kwatery składowania odpadów (gdzie podstawą obciążenia Gminy jest kalkulacja kosztów łącznego zadania opodatkowana stawką 23% podatku od towarów i usług) może zastosować stawkę podatku z jaką zakupił usługę tj. 23% stawka podatku od towarów i usług.

W ocenie Wnioskodawcy wpływ na stawkę VAT będzie miała ta okoliczność, iż świadczy usługę wcześniej zakupioną ze stawką 23%, a ponadto na cenę tej usługi składa się tylko część kosztów. Te okoliczności powodują, iż Wnioskodawca uważa za zasadne zastosowanie 23% stawki VAT.

Przechodząc do wyjaśnienia kwestii możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla wymienionych we wniosku czynności należy stwierdzić, iż jak już wcześniej wskazano, stawka podatku od towarów i usług, co do zasady, wynosi 23%. Jednakże zarówno w samej ustawie, jak też w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Podkreślić przy tym należy, iż jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Ponadto jak wynika z treści przytoczonych wyżej przepisów (art. 106 ust. 1), podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi. Faktura VAT jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego, nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego. Podatnik ze względu na swój interes prawny jest zobowiązany do prawidłowego opodatkowania i udokumentowania wykonywanych czynności. Tak więc to Wnioskodawca ma obowiązek prawidłowego opodatkowania wykonywanych usług.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż kalkulacja kosztów wykonanej usługi jak też fakt opodatkowania jej przez sprzedawcę podstawową stawką, nie mają wpływu na ustalenie prawidłowej stawki podatku u Wnioskodawcy. Wnioskodawca winien bowiem ustalić prawidłowy symbol dla świadczonej usługi i w oparciu o ten symbol ustalić prawidłową stawkę podatku VAT. Co do zasady, jeżeli usługa będzie wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy o VAT to będzie miała zastosowanie stawka podatku w wysokości 8%. Natomiast w sytuacji gdy usługa ta nie będzie wymieniona w przepisach jako opodatkowana obniżoną stawką podatku, wówczas należy zastosować stawkę podstawową w wysokości 23%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż wpływ na stawkę podatku ma to, że Wnioskodawca zakupił usługę opodatkowaną stawką 23% i odsprzedaje część wartości tej usługi określonej cenowo do Urzędu Miejskiego, należało uznać za nieprawidłowe.

Podkreślenia wymaga, iż tut. organ w przedmiotowej interpretacji nie dokonał oceny czy czynność przeniesienia części kosztów z tytułu realizacji zadania pn. "Prowadzenie bieżącej rekultywacji kwatery składowania odpadów KW1" stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie było to przedmiotem zapytania wnioskodawcy. Natomiast wobec zawartego w opisie stanu faktycznego stwierdzenia Wnioskodawcy, iż otrzymał on od Urzędu Miejskiego zlecenie na realizację ww. zadania, przyjęto że czynność ta jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, bez dokonywania oceny prawidłowości tego stwierdzenia.

Należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestie objęte zakresem zapytania Wnioskodawcy. Interpretacja nie rozstrzyga natomiast prawidłowości zawartego w stanowisku stwierdzenia, że Zakład zapłaci VAT wynikający z wystawionej faktury w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawił fakturę VAT. Kwestia ta nie była bowiem przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl