Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-19/14/BW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 stycznia 2014 r. (data wpływu 13 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 14 kwietnia 2014 r. L. dz. 103/04/2014 (data wpływu 16 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT na wykonanie odbioru i prób technicznych przyłącza wodociągowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zastosowania stawki podatku VAT na wykonanie przyłącza wodociągowego (dot. pytania nr 3 z wniosku).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 kwietnia 2014 r. L.dz. 103/04/2014 (data wpływu 16 kwietnia 2014 r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 2 kwietnia 2014 r. znak: IBPP2/443-19/14/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) jest spółką prawa handlowego świadczącą usługi między innymi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Właścicielem infrastruktury wodociągowej obsługiwanej przez Spółkę jest Związek Międzygminny Gmin (...) ds. Zbiorowego Zaopatrzenia Wsi w Wodę (zwany dalej Związkiem), a infrastruktury kanalizacyjnej Gmina X (zwana dalej Gminą). Spółka korzysta z infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na podstawie umów cywilno - prawnych (bądź o obsługę i bieżącą eksploatację bądź umów dzierżawy) zawartych odpowiednio z Gminą i Związkiem. Zakresem tych umów objęta jest wyłącznie eksploatacja i bieżąca obsługa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, w tym wykonywanie remontów, usuwanie awarii oraz konserwacja obsługiwanej infrastruktury, które to roboty Spółka wykonuje we własnym zakresie. Wszelkie prace inwestycyjne dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej (w tym budowa przyłączy kanalizacyjnych w zakresie nie obciążającym właściciela nieruchomości) prowadzone są przez Gminę X.

Natomiast w przypadku infrastruktury wodociągowej wszelkie prace inwestycyjne (w tym budowa przyłączy wodociągowych w zakresie nie obciążającym właściciela nieruchomości) prowadzone są, zgodnie z postanowieniami statutu Związku, przez Gminy tworzące Związek. Gminy stosują ponadto rozwiązanie polegające na partycypowaniu w kosztach budowy infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej realizowanej przez właściciela nieruchomości, zapewniającego sobie możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. W tym przypadku po zakończeniu robót część infrastruktury, której budowa została sfinansowana przez Gminę, jest przekazywana przez właściciela nieruchomości na majątek Gminy. W obydwu przypadkach Spółka przejmuje nowo wybudowaną infrastrukturę do obsługi i eksploatacji od jej właściciela po zakończeniu inwestycji.

Spółka prowadzi także działalność w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, (w tym przyłączy realizowanych na zlecenie osób fizycznych i prawnych i przez nich finansowanych) z tym iż ta działalność Spółki prowadzona jest równolegle i niejako niezależnie od działalności związanej z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i nie jest ograniczona do terenu Gminy na której Spółka prowadzi eksploatację i obsługę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Zamówienia na realizację robót inwestycyjnych zlecanych przez Gminy pozyskiwane są przez Spółkę zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych - co do zasady w trybie przetargowym. W przypadku robót realizowanych na zlecenie właścicieli nieruchomości, (tekst jedn.: przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych, które następnie zostaną przyłączone do infrastruktury obsługiwanej przez Spółkę) osoba realizująca inwestycję nie ma obowiązku zlecenia realizacji tych robót Spółce. Budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na zlecenie przyszłego Odbiorcy usług, włączanego następnie do infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej (stanowiącej odpowiednio własność Związku oraz Gminy) obsługiwanej przez Spółkę może zrealizować dowolny wykonawca. Wyłącznie Spółka może natomiast wykonać próby techniczne przyłącza wodociągowego, przed jego włączeniem go do sieci, za którą to usługę pobierana jest opłata w wysokości przewidzianej w Taryfie zatwierdzanej Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin (...) ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę (aktualnie obowiązująca - uchwała nr... z 31 grudnia 2012 r.) Opłata ta została wprowadzona począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. do Taryfy na podstawie § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę Spółka wyposaża na swój koszt przyłącze wodociągowe w wodomierz, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm. zwana dalej Ustawą) i dokonuje na swój koszt jego wymiany w przypadku upływu terminu legalizacji. Natomiast w sytuacji gdy do wymiany wodomierza w trakcie trwania umowy dochodziło z przyczyn obciążających Odbiorcę, wymiana ta dokonywana była na koszt Odbiorcy i fakturowana jako usługa zlecona. Począwszy od dnia 1 września 2013 r. Spółka po dokonaniu zmiany w formularzach umownych, obciążać będzie Odbiorcę kosztami wymiany wodomierza w razie udowodnienia, iż do uszkodzenia lub utraty wodomierza doszło z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca. Odbiorca w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wymiany wodomierza jako elementu odszkodowania. Na wniosek i zlecenie Odbiorcy wody dokonywany jest także odpłatnie sezonowy demontaż wodomierza i ponowny jego montaż, gdy np. Odbiorca wody nie jest w stanie zapewnić warunków zabezpieczających przed jego uszkodzeniem w czasie mrozów. W oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny Spółka dnia 6 września 2013 r. uzyskała informację w zakresie klasyfikacji statystycznych PKWiU (kserokopia uzyskanej interpretacji w załączeniu) zgodnie z którą budowa przyłączy, w opisanym powyżej stanie faktycznym, mieści się w zakresie grupowania: PKWiU 42.21.22.0 "Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze".

Natomiast z chwilą przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i włączeniu ich do istniejącej infrastruktury, wykonanie prac remontowych, konserwacyjnych, montaż lub demontaż wodomierzy, odbiór techniczny - przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią wodociągową lub kanalizacyjną mieści się w zależności od rodzaju sieci odpowiednio w grupowaniach: PKWiU 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych" PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami".

Natomiast w piśmie z 14 stycznia 2014 r. L. dz. 103/04/2014 r. Wnioskodawca wskazał:

Opłata pobierana jest na podstawie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa określająca stawki należności za dostarczaną wodę i/lub odprowadzane ścieki oraz pozostałych opłat, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wprowadzić do taryfy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886) uchwalana jest przez Radę Gminy lub Zgromadzenie Związku na zasadach i w trybie określonym ustawą O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Odbiór przyłącza i wykonywane w jego ramach próby techniczne, po których przyłącze włączane jest do sieci odpowiednio wodociągowej lub kanalizacyjnej, wykonać może wyłącznie wnioskodawca, obsługujący na zasadzie wyłączności infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną na terenie Gminy i mający status przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego w rozumieniu powołanej ustawy. Usługę objętą tym pytaniem Spółka klasyfikuje jako - odpowiednio 36.00.20.0 w przypadku odbioru przyłączy wodociągowych i 37.00.1 w przypadku odbioru przyłączy kanalizacyjnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 3):

Czy do stawki opłaty za wykonanie odbioru i prób technicznych przyłącza wodociągowego winna zostać zastosowana 8% stawka podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione we wniosku jako stanowisko do pytania nr 3):

Podstawą do naliczenia opłaty za odbiór i próby techniczne przyłącza wodociągowego jest Taryfa określająca warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Opłata ta została wprowadzona do Taryfy na podstawie § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Stąd zdaniem wnioskodawcy usługa ta, związana bezpośrednio z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, w zakresie pytania oznaczonego nr 3, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej również ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w przepisach ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%:

* w poz. 140 wymienione zostały "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych zaliczone do grupowania PKWiU - 36.00.20.0, natomiast

* w poz. 142 wymienione zostały "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków" zaliczone do grupowania PKWiU - 37, przy czym przy oznaczeniu ww. grupowania umieszczono oznaczenie - ex.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ww. ustawy o VAT, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

W konsekwencji powyższego poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy odnosi się wyłącznie do konkretnych usług z grupowania PKWiU 37, tj. usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego świadczącą usługi między innymi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Właścicielem infrastruktury wodociągowej obsługiwanej przez Wnioskodawcę jest Związek Międzygminny Gmin (...) ds. Zbiorowego Zaopatrzenia Wsi w Wodę), a infrastruktury kanalizacyjnej Gmina X. Wnioskodawca korzysta z infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na podstawie umów cywilno-prawnych (bądź o obsługę i bieżącą eksploatację bądź umów dzierżawy) zawartych odpowiednio z Gminą i Związkiem. Zakresem tych umów objęta jest wyłącznie eksploatacja i bieżąca obsługa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, w tym wykonywanie remontów, usuwanie awarii oraz konserwacja obsługiwanej infrastruktury, które to roboty Wnioskodawca wykonuje we własnym zakresie. Wszelkie prace inwestycyjne dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej (w tym budowa przyłączy kanalizacyjnych w zakresie nie obciążającym właściciela nieruchomości) prowadzone są przez Gminę. Natomiast w przypadku infrastruktury wodociągowej wszelkie prace inwestycyjne (w tym budowa przyłączy wodociągowych w zakresie nie obciążającym właściciela nieruchomości) prowadzone są, zgodnie z postanowieniami statutu Związku, przez Gminy tworzące Związek. Gminy stosują ponadto rozwiązanie polegające na partycypowaniu w kosztach budowy infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej realizowanej przez właściciela nieruchomości, zapewniającego sobie możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. W tym przypadku po zakończeniu robót część infrastruktury, której budowa została sfinansowana przez Gminę, jest przekazywana przez właściciela nieruchomości na majątek Gminy.

W obydwu przypadkach Wnioskodawca przejmuje nowo wybudowaną infrastrukturę do obsługi i eksploatacji od jej właściciela po zakończeniu inwestycji. Wnioskodawca prowadzi także działalność w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej (w tym przyłączy realizowanych na zlecenie osób fizycznych i prawnych i przez nich finansowanych), z tym że ta działalność Wnioskodawcy prowadzona jest równolegle i niejako niezależnie od działalności związanej z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i nie jest ograniczona do terenu Gminy na której Wnioskodawca prowadzi eksploatację i obsługę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Zamówienia na realizację robót inwestycyjnych zlecanych przez Gminy pozyskiwane są przez Wnioskodawcę zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych - co do zasady w trybie przetargowym. W przypadku robót realizowanych na zlecenie właścicieli nieruchomości, (tekst jedn.: przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych, które następnie zostaną przyłączone do infrastruktury obsługiwanej przez Wnioskodawcę) osoba realizująca inwestycję nie ma obowiązku zlecenia realizacji tych robót Wnioskodawcy. Budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na zlecenie przyszłego Odbiorcy usług, włączanego następnie do infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej (stanowiącej odpowiednio własność Związku oraz Gminy) obsługiwanej przez Wnioskodawcę może zrealizować dowolny wykonawca. Wyłącznie Spółka może natomiast wykonać próby techniczne przyłącza wodociągowego, przed jego włączeniem go do sieci, za którą to usługę pobierana jest opłata w wysokości przewidzianej w Taryfie zatwierdzanej Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin (...) ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę. Opłata ta została wprowadzona począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. do Taryfy na podstawie § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości co do możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na wykonanie odbioru i prób technicznych przyłącza wodociągowego.

Wnioskodawca ww. usługę klasyfikuje według PKWiU do grupowania 36.00.20.0.

W odniesieniu do powyższego należy na wstępie wskazać, że stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:

1.

kryteria ustalania niezbędnych przychodów;

2.

alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;

3.

kryteria różnicowania cen i stawek opłat.

W myśl § 5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usługi; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9.

W rozpatrywanej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Jak wskazano powyżej, pod pozycją 140 załącznika nr 3 do ustawy, będącego wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% wymienione zostały "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych", sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0.

Wnioskodawca wskazał, że usługę, do której odnosi się pytanie oznaczone we wniosku nr 3, klasyfikuje według PKWiU do grupowania 36.00.20.0.

Mając na uwadze, wyżej przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że przy świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, polegających na odbiorze i wykonaniu prób technicznych przyłączy wodociągowych, które są sklasyfikowane w PKWiU 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych"- zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę i pod warunkiem zaliczenia wykonywanych czynności do grupowania PKWiU 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych".

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ pragnie także zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie zakreślonym treścią pytania oznaczonego nr 3, tj. w zakresie zastosowania stawki podatku VAT na wykonanie odbioru i prób technicznych przyłącza wodociągowego. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga w zakresie opodatkowania wykonania odbioru przyłączy kanalizacyjnych (tekst jedn.: usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 37.00.1), gdyż przedstawione we wniosku pytanie jak również własne stanowisko nie odnosiło się do ww. usług odbioru przyłączy kanalizacyjnych.

Ponadto, tut. organ pragnie zauważyć, że poruszone w przedmiotowym wniosku kwestie objęte pytaniami nr 1-2 i 4-6 są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl