IBPP2/443-1183/14/RSz, Prawo ochotniczej straży pożarnej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w... - OpenLEX

IBPP2/443-1183/14/RSz - Prawo ochotniczej straży pożarnej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-1183/14/RSz Prawo ochotniczej straży pożarnej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

OSP w S. (dalej: Wnioskodawca) złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. "..." w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotacja została przyznana i umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 24 czerwca 2014 r. Zaplanowano zakup sprzętu nagłaśniającego oraz kuchni gazowo-elektrycznej.

Całkowity szacowany koszt operacji wynosi 6.946,00 PLN, w tym kwota pomocy UE 5.556,80 PLN, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Świetlica wiejska w S. nie posiada wystarczającego sprzętu nagłaśniającego pozwalającego na organizowanie imprez z udziałem większej liczby lokalnej społeczności. Zakup nagłośnienia oraz wyposażenia kuchni pozwoli na rozwiązanie tego problemu. Zwiększy to możliwości organizacyjne i techniczne w planowaniu imprez kulturalnych, regionalnych i okazjonalnych z udziałem mieszkańców oraz gości zaproszonych. W obiekcie organizowane są lokalne wydarzenia kulturalne, związane z istniejącymi tradycjami i zwyczajami, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Bez nagłośnienia jakość organizowanych wydarzeń jest niska. Realizacja zadania da możliwość uatrakcyjnienia wydarzeń lokalnych poprzez np. występy zaproszonych artystów oraz lokalnych twórców kultury. Przedstawione zakupy dadzą możliwość podniesienia jakości korzystania z obiektu. Adresatem zadania publicznego jest społeczność lokalna S. oraz miejscowości ościennych i innych uczestników wydarzeń kulturalnych, w tym kobiet, dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca pozostanie właścicielem powstałego majątku. Zakupiony sprzęt będzie udostępniany powszechne i nieodpłatnie mieszkańcom sołectwa. Wnioskodawca nie będzie wynajmować ani wydzierżawiać zakupionego sprzętu, będzie natomiast ponosić koszty bieżącego utrzymania i konserwacji.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT - 7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie mieć prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej operacji. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Zakupione elementy wyposażenia świetlicy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zasadą jest, ze prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki tj. odliczenia dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich których następstwem jest określenie podatku należnego. W opisywanym przypadku ta zasada nie znajduje zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni" przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. "..." w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotacja została przyznana i umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 24 czerwca 2014 r. Zaplanowano zakup sprzętu nagłaśniającego oraz kuchni gazowo-elektrycznej. Świetlica wiejska w S. nie posiada wystarczającego sprzętu nagłaśniającego pozwalającego na organizowanie imprez z udziałem większej liczby lokalnej społeczności. Zakup nagłośnienia oraz wyposażenia kuchni pozwoli na rozwiązanie tego problemu. Zwiększy to możliwości organizacyjne i techniczne w planowaniu imprez kulturalnych, regionalnych i okazjonalnych z udziałem mieszkańców oraz gości zaproszonych. W obiekcie organizowane są lokalne wydarzenia kulturalne, związane z istniejącymi tradycjami i zwyczajami, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Bez nagłośnienia jakość organizowanych wydarzeń jest niska. Realizacja zadania da możliwość uatrakcyjnienia wydarzeń lokalnych poprzez np. występy zaproszonych artystów oraz lokalnych twórców kultury. Przedstawione zakupy dadzą możliwość podniesienia jakości korzystania z obiektu. Adresatem zadania publicznego jest społeczność lokalna S. oraz miejscowości ościennych i innych uczestników wydarzeń kulturalnych, w tym kobiet, dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca pozostanie właścicielem powstałego majątku. Zakupiony sprzęt będzie udostępniany powszechne i nieodpłatnie mieszkańcom sołectwa. Wnioskodawca nie będzie wynajmować ani wydzierżawiać zakupionego sprzętu, będzie natomiast ponosić koszty bieżącego utrzymania i konserwacji. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT - 7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą: "..." - w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczenia naliczonego podatku w związku z realizacją projektu pn. "...".

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl