IBPP2/443-1053/15/KO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-1053/15/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla czynności dostawy mediów do lokali użytkowych, których użytkownicy posiadają własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności,

* prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla czynności dostawy wody i odprowadzania ścieków dla członków Spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych nie będących członkami Spółdzielni.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* stawki podatku VAT dla czynności dostawy mediów do lokali użytkowych, których użytkownicy posiadają własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności,

* stawki podatku VAT dla czynności dostawy wody i odprowadzania ścieków dla członków Spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych nie będących członkami Spółdzielni.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 lutego 2016 r. znak: IBPP2/4512-1053/15/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółdzielnia mieszkaniowa działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) zaspokaja potrzeby mieszkaniowe i inne potrzeby członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Spółdzielnia w ramach swojej działalności zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie.

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ww. ustawy

* członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu,

* osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5,

* członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu,

* właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Od ww. osób pobierane są miesięczne opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, opłaty za zużycie wody i kanalizacji oraz centralne ogrzewanie. Należności z tytułu zużytych mediów rozliczane są w kilkumiesięcznych okresach wg wskazań indywidualnych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w poszczególnych lokalach. Spółdzielnia zawiera umowy z dostawcami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz dostarczenie energii cieplnej do budynków i rozlicza się z nimi wg wskazań liczników głównych na budynkach. Następnie spółdzielnia dokonuje podziału kosztów wg odczytów z indywidualnych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w poszczególnych lokalach i obciąża każdego użytkownika wg zużytych parametrów.

Co miesiąc spółdzielnia wystawia użytkownikom lokali faktury z wyodrębnieniem kwot netto:

* opłata za eksploatację - wg powierzchni użytkowej (m2)

* zimna woda i kanalizacja - wg zużycia (m3)

* centralne ogrzewanie - wg zużycia energii cieplnej przypadającej na m2 (pow. m2)

Do ww. kwot spółdzielnia nalicza podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wnioskodawca pismem z 17 lutego 2016 r. uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

Ad. 1 Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym od dnia 9 lipca1993 r.

Ad. 2 Rozliczenie opłat za media z użytkownikami lokali odbywa się na zasadzie refakturowania kosztów, którymi Spółdzielnia została obciążona przez dostawców. Spółdzielnia zakupuje towary i usługi (woda i kanalizacja, energia cieplna), następnie przenosi te świadczenia na rzecz swoich odbiorców (osób trzecich) bez naliczania jakichkolwiek narzutów i marży.

Ad.3 Symbole PKWiU dla wskazanych we wniosku świadczeń:

36.00.20.0 - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

35.30.12.0 - usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym (energia cieplna)

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do rozliczeń z tytułu dostarczanych mediów do lokali użytkowych posiadających własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Czy prawidłowe jest naliczenie podatku VAT w wysokości 8% dla czynności dostawy wody i odprowadzania ścieków dla członków spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych oraz dla właścicieli lokali użytkowych niebędących członkami spółdzielni. Rozliczeń z tytułu zużycia wody i kanalizacji dokonuje się na podstawie odczytów indywidualnych urządzeń pomiarowych (wodomierzy) zainstalowanych w poszczególnych lokalach.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 17 lutego 2016 r.):

Odnośnie pytania nr 1:

Zdaniem Spółdzielni do rozliczeń z tytułu dostawy mediów (woda i kanalizacja, energia cieplna) do lokali użytkowych znajdujących się w jej zasobach, których użytkownicy posiadają własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności należy zastosować stawkę VAT właściwą dla tych czynności, tj. 8% - dostawa wody i odprowadzenie ścieków 23% - energia cieplna.

Odnośnie pytania nr 2:

Zdaniem Spółdzielni dla czynności dostawy wody i odprowadzania ścieków dla członków spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych nie będących członkami spółdzielni należy zastosować stawkę VAT w wysokości 8% (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, według art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Konsekwencją uznania za podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacja, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jak wynika z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy. I tak, stosownie do ww. przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (art. 146a pkt 2 ustawy o VAT).

Niewymienienie danego towaru lub usługi w ustawie lub przepisach wykonawczych jest jednoznaczne z obowiązkiem zastosowania stawki podstawowej.

I tak, w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8% wymienione są:

* pod. poz. 140 - PKWiU 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych"

* pod. poz. 142 - PKWiU ex 37 - "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Wnioskodawca w opisie zaistniałego stanu faktycznego wskazał, że zawiera umowy z dostawcami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz dostarczenie energii cieplnej do budynków i rozlicza się z nimi wg wskazań liczników głównych na budynkach. Następnie Wnioskodawca dokonuje podziału kosztów wg odczytów z indywidualnych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w poszczególnych lokalach i obciąża każdego użytkownika wg zużytych parametrów. Rozliczenie opłat za media z użytkownikami lokali odbywa się na zasadzie refakturowania kosztów, którymi Wnioskodawca został obciążony przez dostawców. Wnioskodawca wskazał, że zakupuje towary i usługi (woda i kanalizacja, energia cieplna), które następnie przenosi te świadczenia na rzecz swoich odbiorców (osób trzecich) bez naliczania jakichkolwiek narzutów i marży. Symbole PKWiU dla wskazanych we wniosku świadczeń:

* 36.00.20.0 - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,

* 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

* 35.30.12.0 - usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym (energia cieplna).

Z powyższego należy przyjąć, że Wnioskodawca rozlicza należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz centralnego ogrzewania na podstawie indywidualnego zużycia, w oparciu o wskazania indywidualnych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w poszczególnych lokalach. Dokonuje przerzucenia ciężaru kosztów nabywanych usług na rzecz użytkowników lokali, bez naliczania marży. Zatem, to:

* użytkownicy lokali użytkowych posiadający własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności decydują o wielkości zużycia ww. mediów,

* członkowie Spółdzielni posiadający własnościowe prawo do lokali użytkowych, członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali użytkowych oraz właściciele lokali użytkowych nie będący członkami Spółdzielni decydują o wielkości zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Jak wskazano wyżej, regulacja art. 8 ust. 2a ustawy ma zastosowanie w sytuacji, w której podatnik nabył usługę, a następnie w "stanie nieprzetworzonym" (identycznym jak w dniu jej nabycia) odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi, samemu nie wykonując fizycznie przedmiotowej usługi, gdzie świadczenie takich usług powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT według stawki właściwej dla danego rodzaju usługi.

W związku z powyższym opisane czynności będą stanowić po stronie Wnioskodawcy odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej stawki dla danego świadczenia.

A zatem, mając powyższe na uwadze, usługa dostarczania wody (PKWiU 36.00.20.0) i odprowadzania ścieków (PKWiU 37.00.11.0) do opisanych lokali użytkowych podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 powołanej ustawy w powiązaniu z załącznikiem nr 3 do ustawy poz. 140 i poz. 142.

Natomiast dostawa energii cieplej (PKWiU 35.30.12.0) do wskazanych lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zaistniałego stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, szczególnie symbolu PKWiU wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl