Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 marca 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-1048/09/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu 17 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla usług wyposażania pomieszczeń w meble wbudowane - w obiektach budownictwa mieszkaniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla usług wyposażania pomieszczeń w meble wbudowane - w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 kwietnia 2009 r. a obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług zgłosił od dnia 1 września 2009 r.

Przedmiotem prowadzonej działalności jest w przeważającej części - zakładanie stolarki budowlanej - kod PKD

* 45.42.Z - wg klasyfikacji z 2004 r.

* 43.32.Z - wg klasyfikacji z 2007 r.

Materiały służące do wykonywania ww. usług Wnioskodawca kupuje w hurtowniach akcesoriów meblowych i materiałów budowlanych.

Przedmiotem świadczonych usług wyposażania pomieszczeń w meble wbudowane jest montaż zabudów meblowych. Metalowe konstrukcje zabudowy mocowane w sposób trwały do podłogi, sufitu i ścian pomieszczeń stanowią prowadnice, w których montowane są przesuwne elementy drzwi wykonanych z laminowanych płyt wiórowych.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług klasyfikuje ww. usługi jako:

* Roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej - PKWiU - 45.42.12

* Roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej - PKWiU - 45.42.13.

Ww. usługi robót budowlano - montażowych Wnioskodawca wykonuje w budynkach oznaczonych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych symbolem - PKOB 11 - Budynki mieszkalne rodzinne - stałego zamieszkania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług wyposażania pomieszczeń w meble wbudowane - w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane - montaż zabudów meblowych, należą do robót budowlano-montażowych.

Ww. usługi Wnioskodawca wykonuje w budynkach oznaczonych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych symbolem - PKOB 11 - Budynki mieszkalne rodzinne - stałego zamieszkania.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego opodatkowane są 7% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w świetle art. 7 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepisy ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz regulacje Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), nie regulują kwestii czynności złożonych. Jednakże, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT oraz na podstawie polskiego i europejskiego orzecznictwa można stwierdzić, iż świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. W przypadku gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy zauważyć, iż przepisem § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 222, poz. 1753); dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przedłużono do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się też przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy o VAT wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w . nie zalicza się:

* budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2,

* lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 2, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2009 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r., kwestie regulowane wskazanym wyżej przepisem § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., rozstrzyga analogicznie brzmiący przepis § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), przy czym jak wynika z tego ostatniego przepisu, w zakresie tam wskazanym, stawka podatku VAT w wysokości 7% obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy - rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 kwietnia 2009 r. a obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług zgłosił od dnia 1 września 2009 r.

Przedmiotem prowadzonej działalności jest w przeważającej części - zakładanie stolarki budowlanej - kod PKD

* 45.42.Z - wg klasyfikacji z 2004 r.

* 43.32.Z - wg klasyfikacji z 2007 r.

Materiały służące do wykonywania ww. usług Wnioskodawca kupuje w hurtowniach akcesoriów meblowych i materiałów budowlanych.

Przedmiotem świadczonych usług wyposażania pomieszczeń w meble wbudowane jest montaż zabudów meblowych. Metalowe konstrukcje zabudowy mocowane w sposób trwały do podłogi, sufitu i ścian pomieszczeń stanowią prowadnice, w których montowane są przesuwne elementy drzwi wykonanych z laminowanych płyt wiórowych.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług klasyfikuje ww. usługi jako:

* Roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej - PKWiU - 45.42.12

* Roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej - PKWiU - 45.42.13.

Ww. usługi robót budowlano - montażowych Wnioskodawca wykonuje w budynkach oznaczonych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych symbolem - PKOB 11 - Budynki mieszkalne rodzinne - stałego zamieszkania.

Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane mieszczą się w dziale 45. Dział ten obejmuje:

1.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

2.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

3.

montaż i wznoszenie budynków i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Analiza treści wyżej przytoczonych przepisów art. 7 i art. 8 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że konkretne świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej mogą być albo dostawą towarów, albo świadczeniem usług. Wyznacznikiem tego, czy dana czynność jest dostawą towarów czy świadczeniem usług jest jej istota prawna oraz sposób odniesienia do towaru w kontekście regulacji zawartych w klasyfikacji statystycznej.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że dla prawidłowego określenia stawki podatkowej dla robót budowlanych, wskazanych we wniosku, znaczenie ma klasyfikacja statystyczna obiektów, w których usługi te będą wykonywane oraz treść zawartej między stronami umowy. Jednocześnie wysokość stawki podatku VAT uzależniona jest od przyporządkowania konkretnej dostawie towaru lub świadczonej usłudze właściwego symbolu PKWiU.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Zasadą jest, że w sprawach klasyfikacji wyrobów i usług dokonujący dostawy lub usługodawca sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje towary lub usługi wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Wynika to z faktu, że właśnie ten podmiot posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia towaru/usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Zatem to do obowiązków dokonującego dostawy określonego towaru lub świadczącego usługę należy przyporządkowanie i zastosowanie właściwego symbolu PKWiU.

Tut. organ nie jest organem właściwym do klasyfikowania danych usług bądź towarów do odpowiednich symboli PKWiU oraz nie dokonuje weryfikacji klasyfikacji podanych przez zainteresowanego.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że usługi wyszczególnione w dziale 45 PKWiU, o ile są wykonywane w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania mieszczących się w PKOB w dziale 11, to na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT, § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r.) oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.), korzystają z obniżonej do 7% stawki podatku VAT.

W świetle powyższego, jeśli kompleksowe usługi wyposażania pomieszczeń w meble wbudowane - montaż zabudowy meblowej, których elementem składowym są materiały zakupione przez Wnioskodawcę w hurtowniach, są faktycznie robotami budowlanymi sklasyfikowanymi według PKWiU do grupowania 45.42.12 lub 45.42.13 i są wykonywane w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania (PKOB 11), przy czym usługi te wykonywane są wyłącznie w lokalach mieszkalnych znajdujących się w tych budynkach, a nie w lokalach użytkowych, to właściwą dla tych usług będzie stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Natomiast w sytuacji, gdy umowa przewiduje odrębne dokumentowanie usługi i dostawy towaru służącego do wykonania tej usługi, wówczas obie te czynności opodatkowane będą odpowiednio według właściwych stawek podatku VAT - usługa remontowo-budowlana według stawki 7%, natomiast dostawa towarów według stawki 22%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości, dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku, klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego PKWiU oraz budynków według PKOB, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawidłowości dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania według PKWiU przedmiotowych usług oraz budynków według PKOB. W związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku zaklasyfikowanie opisanych tam usług według PKWiU oraz budynków według PKOB.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności błędnej klasyfikacji statystycznej dokonanej przez Wnioskodawcę) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl