IBPP1/4512-848/15/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/4512-848/15/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.), uzupełnionym pismami z 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) oraz z 8 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia:

I.

prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1201/73 oraz własności budowli należącej do dłużnika - jest prawidłowe;

II.

prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1198/73 oraz własności budynków i budowli należących do dłużnika - jest prawidłowe;

III.

prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki nr 1193/73 należącej do dłużnika - jest nieprawidłowe;

IV.

prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1196/73 oraz własności budowli należących do dłużnika - jest prawidłowe;

V.

rawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 360/73 oraz własności budynków należących do dłużnika-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli należących do dłużnika.

Wniosek został uzupełniony pismem z 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 7 stycznia 2016 r. nr IBPP1/4512-848/15/AW oraz pismem z 8 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 29 stycznia 2016 r. nr IBPP1/4512-848/15/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W toku postępowania egzekucyjnego Wnioskodawca (komornik) będzie zbywać prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków objętych dwiema księgami wieczystymi, należące do dłużnika będącego podatnikiem VAT. Nieruchomości są w większości zabudowane oraz były lub są do tej pory wydzierżawiane/wynajmowane przez dłużnika. Szczegółowe informacje na temat zabudowy i dzierżaw/najmu poniżej w zestawieniu na poszczególne księgi wieczyste.

Księga Wieczysta o nr...:

I.Przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej o numerze 1201/73 oraz budynków/budowli na niej posadowionych. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem PT - obszar przemysłowo-techniczny, KZ1/2 - linie rozgraniczające dróg zbiorczych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej uchwalony został Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 21 kwietnia 2004 r. Na obszarze działki znajduje się droga utwardzona asfaltem oraz częściowo jest porośnięta trawą. Działka stanowi część ulicy. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.

Budowla na gruncie w postaci drogi utwardzonej asfaltem (PKOB 2112) została wzniesiona przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Droga jest wydzierżawiana od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia złożenia wniosku Spółce Akcyjnej. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości.

Z pism Wnioskodawcy z 18 stycznia 2016 r. oraz z 8 lutego 2016 r. stanowiących uzupełnienia wniosku wynika ponadto, w odniesieniu do działki nr 1201/73, że:

1. Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia.

2. Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

3. Nabycie nie było udokumentowane fakturą VAT.

4. Na pytanie Organu: "Z jakiego względu dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia", Wnioskodawca odpowiedział, że była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

5. Dłużnik wzniósł ze środków własnych budowlę w postaci drogi utwardzonej asfaltem (PKOB 2112) w roku 1998 w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie Huty (udziałowiec dłużnika) na podstawie pozwolenia budowlanego wydanego dla Huty z dnia 28 lutego 1997 r. Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 17 maja 2000 r. pozwolenie budowlane zostało przeniesione na dłużnika.

6. Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie ww. obiektu.

7. Na działce jest posadowiona wyłącznie budowla w postaci drogi utwardzonej asfaltem (PKOB 2112).

II.Przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 1198/73 oraz budynków/budowli na niej posadowionych. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem PT - obszar przemysłowo-techniczny, KZ1/2 - linie rozgraniczające dróg zbiorczych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej uchwalony został Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 21 kwietnia 2004 r. Na obszarze działki znajduje się teren porośnięty trawą, roślinnością ozdobną oraz utwardzony kostką betonową, natomiast w części stanowiącą drogę dojazdową wyasfaltowany oraz budynek stacji redukcji gazu z wiatą wraz z ogrodzeniem terenu. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.Budowle na gruncie w postaci drogi utwardzonej asfaltem (PKOB 2112), części terenu utwardzonego kostką betonową (PKOB 2112), budowli w postaci rurociągu gazowego (PKOB 2221), budynku stacji redukcji gazu (PKOB 1230) z wiatą (PKOB 1252) oraz ogrodzenie terenu (PKOB 2420) zostały wzniesione przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. Budynek i budowle są trwale związane z gruntem. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Droga i budynek są wydzierżawiane od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia złożenia wniosku Spółce Akcyjnej. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości.

Z pism Wnioskodawcy z 18 stycznia 2016 r. oraz z 8 lutego 2016 r. stanowiących uzupełnienia wniosku wynika ponadto, w odniesieniu do działki nr 1198/73, że:

1. Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej, została wpisana do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia.

2. Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

3. Nabycie nie było udokumentowane fakturą VAT.

4. Na pytanie Organu: "Z jakiego względu dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia", Wnioskodawca odpowiedział, że była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

5. Dłużnik wzniósł ze środków własnych budowlę w postaci drogi utwardzonej asfaltem (PKOB 2112), budowlę w postaci części terenu utwardzonego kostką betonową (PKOB 2112), budowlę w postaci rurociągu gazowego (PKOB 2221), budynek stacji redukcyjnej gazu (PKOB 1230), budynek wiaty (PKOB 1252) oraz budowlę w postaci ogrodzenia terenu (PKOB 2420) w roku 1998 w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie Huty (udziałowiec dłużnika) na podstawie pozwolenia budowlanego wydanego dla Huty z dnia 28 lutego 1997 r. Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 17 maja 2000 r. pozwolenie budowlane zostało przeniesione na dłużnika.

6. Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie ww. obiektów.

7. Wiata (PKOB 1252) jest funkcjonalnie i konstrukcyjnie częścią składową budynku stacji redukcyjnej gazu (PKOB 1230) i jest wydzierżawiona łącznie z nim od dnia 1 kwietnia 2008 r. do nadal.

8. Budowla w postaci części terenu utwardzonego kostką betonową (PKOB 2112), budowla w postaci rurociągu gazowego (PKOB 2221) oraz budowla w postaci ogrodzenia terenu (PKOB 2420) są dzierżawione Spółce Akcyjnej w ramach "Umowy dzierżawy urządzeń wytrawialni i stacji redukcyjnej gazu" od dnia 1 kwietnia 2008 r. do nadal.

III.Przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej o numerze 1193/73 oraz budynków/budowli na niej posadowionych. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem PT - obszar przemysłowo-techniczny, KZ1/2 - linie rozgraniczające dróg zbiorczych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej uchwalony został Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 21 kwietnia 2004 r. Obszar działki porośnięty jest trawą. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.Działka jest wydzierżawiana od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia złożenia wniosku Spółce Akcyjnej. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości.

Z pism Wnioskodawcy z 18 stycznia 2016 r. oraz z 8 lutego 2016 r. stanowiących uzupełnienia wniosku wynika ponadto, w odniesieniu do działki nr 1193/73, że:

1. Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej, została wpisana do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia.

2. Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

3. Nabycie nie było udokumentowane fakturą VAT.

4. Na pytanie Organu: "Z jakiego względu dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia", Wnioskodawca odpowiedział, że była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

5. Działka nr 1193/73 jest niezabudowana.

IV.Przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 1196/73 oraz budynków/budowli na niej posadowionych. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem PT - obszar przemysłowo-techniczny, KZ1/2 - linie rozgraniczające dróg zbiorczych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej uchwalony został Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 21 kwietnia 2004 r. Na obszarze działki znajduje się budowla w postaci rurociągu gazowego (PKOB 2221). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.Budowla na gruncie w postaci rurociągu gazowego (PKOB 2221) została wzniesiona przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Budowla jest trwale związana z gruntem. Budowla ta jest wydzierżawiana od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia złożenia wniosku Spółce Akcyjnej. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości.

Z pism Wnioskodawcy z 18 stycznia 2016 r. oraz z 8 lutego 2016 r. stanowiących uzupełnienia wniosku wynika ponadto, w odniesieniu do działki nr 1196/73, że:

1. Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej, została wpisana do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia.

2. Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

3. Nabycie nie było udokumentowane fakturą VAT.

4. Na pytanie Organu: "Z jakiego względu dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia", Wnioskodawca odpowiedział, że była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

5. Na działce posadowiona jest budowla w postaci rurociągu gazowego (PKOB 2221) - dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie ww. obiektu - oraz nieujęta we wniosku budowla w postaci części ogrodzenia terenu (PKOB 2420) uzupełniająca ogrodzenie usytuowane na działce 1198/73.

6. Informacje odnośnie ogrodzenia:

a.

obiekt (ogrodzenie) nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej, został wpisany do ewidencji środków trwałych;

b.

obiekt w postaci ogrodzenia terenu (PKOB 2420) został wzniesiony przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie Huty (udziałowiec dłużnika) na podstawie pozwolenia budowlanego wydanego dla Huty z dnia 28 lutego 1997 r. Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 17 maja 2000 r. pozwolenie budowlane zostało przeniesione na dłużnika. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT;

c.

obiekt jest budowlą w rozumieniu ustawy, symbol PKOB 2420;

d.

obiekt jest trwale związany z gruntem;

e.

obiekt jest wydzierżawiany od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia złożenia uzupełnienia Spółce Akcyjnej;

f.

dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości;

g.

pomiędzy zasiedleniem obiektu a jego dostawą minie 7 lat.

Księga Wieczysta o nr... - działka nr 360/73 zabudowana wiatą magazynową oraz kotłownią.

V.Przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 360/73 wraz z ww. budynkami/budowlami. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka gruntu, oznaczony jest symbolem PP - obszar przemysłowy, k.z. - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej uchwalony został Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 21 kwietnia 2004 r. Na obszarze działki znajduje się wiata magazynowa (numer PKOB 1252) oraz kotłownia (numer PKOB 1251). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.

Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (kotłowni) nastąpiło tym samym aktem notarialnym. Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (wiata magazynowa) nie ma odzwierciedlenia w przywołanym akcie notarialnym. Jest to w rzeczywistości pozostałość prac rozbiórkowych prowadzonych przez Hutę w roku 1978 dawnych magazynów. Na tym terenie znajdowało się zaplecze budowy WCR jeszcze w ramach inwestycji Huty, a później dłużnika. W akcie notarialnym w styczniu 2000 r., w którym dłużnik otrzymał aportem nieruchomość objętą księgą wieczystą, nie występuje wzmianka o zabudowie na tej działce. W zapisach Sądu Wieczystoksięgowego dla nieruchomości do ostatniego kwartału 2013 r. taka zabudowa nie była ujawniona. W związku z koniecznością podziału nieruchomości dla celów sprzedaży egzekucyjnej, pod koniec 2013 r. dłużnik wystąpił o utworzenie nowej księgi wieczystej o numerze... obejmującej działkę 360/73. W wyniku tego procesu okazało się, że w rejestrze budynków Urzędu Miasta znajduje się ten "budynek niemieszkalny o pow. 1128 m2" i w konsekwencji znalazł on swoje odzwierciedlenie w Księgach Wieczystych.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku nie było udokumentowane fakturą VAT. Nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości.

Budynki są trwale związane z gruntem. Budynek (kotłownia) został pierwszy raz zasiedlony z momentem zawarcia z dniem 1 kwietnia 2003 r. umowy użyczenia na rzecz Firmy. Umowa ta jest umową odpłatną obowiązującą do chwili złożenia wniosku, wystawiane są faktury VAT. Umowa w rzeczywistości odpowiada treścią i swoją istotą umowie dzierżawy, jej określenie jako umowy użyczenia było niewątpliwie wynikiem błędu w nazewnictwie. Umowa dotyczy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 360/73. Dotyczy całej działki i obiektu na niej posadowionego tj. kotłownia (PKOB 1251) o pow. 9 m2. Wiata magazynowa (PKOB 1252) nie jest wymieniona w tej umowie, należy przyjąć, że nie została zasiedlona.

Z pism Wnioskodawcy z 18 stycznia 2016 r. oraz z 8 lutego 2016 r. stanowiących uzupełnienia wniosku wynika ponadto, w odniesieniu do działki nr 360/73, że:

1. Nieruchomość jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zawartą z dniem 1 kwietnia 2003 r. umowę użyczenia nieruchomości na rzecz Firmy. Umowa ta jest umową odpłatną, obowiązującą do chwili złożenia wniosku. Wystawiane są faktury VAT. Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia.

2. Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

3. Na pytanie Organu: "Z jakiego względu dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia", Wnioskodawca odpowiedział, że była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

4. Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie ww. obiektów.

5. Wiata stanowi faktycznie budynek trwale związany z gruntem, a użytkownik (dzierżawca) korzysta z tej wiaty magazynowej w ramach korzystania z całej działki.

Ponadto w piśmie z 18 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że dłużnik jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym otrzymanym decyzją Urzędu Skarbowego z dnia 4 grudnia 1995 r., a jako podatnik VAT UE od dnia 17 maja 2004 r., składa deklaracje VAT-7 i odprowadza podatek należny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków/budowli położonych na gruncie objętych księgami wieczystymi: KA... i KA... objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków położonych na gruncie objętych księgami wieczystymi o numerach: KA... i KA..., za wyjątkiem wiaty magazynowej objętej KA..., objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż:

1.

pierwsze zasiedlenie budynków nastąpiło ponad 5 lat temu,

2.

dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat nie dokonywał na nieruchomościach nakładów przekraczających 1/3 wartości nieruchomości.

Zwolnieniem nie będzie objęta jedynie dostawa wiaty magazynowej objętej KA... ze względu na fakt, iż nie nastąpiło jej pierwsze zasiedlenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

I.

prawidłowe - w zakresie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1201/73 oraz własności budowli należącej do dłużnika;

II.

prawidłowe - w zakresie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1198/73 oraz własności budynków i budowli należących do dłużnika;

III.

nieprawidłowe - w zakresie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki nr 1193/73 należącej do dłużnika;

IV.

prawidłowe - w zakresie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1196/73 oraz własności budowli należących do dłużnika;

V.

nieprawidłowe - w zakresie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 360/73 oraz własności budynków należących do dłużnika.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. Organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 2 pkt 14a tej ustawy ilekroć w jej przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 2 pkt 33 tej ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Artykuł 43 ust. 7a ustawy stanowi, iż warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki i budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego wynika, że co do zasady, grunt lub prawo użytkowania wieczystego gruntu będące przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na gruncie posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Stosownie do art. 693 § 1 ww. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Zatem w oparciu o powyższe przepisy oddanie w dzierżawę nieruchomości dokonywane przez Wnioskodawcę będącego podatnikiem VAT traktowane jest jako świadczenie usług i na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie według art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Jeżeli zatem biorący do używania zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy do uiszczania jakiejkolwiek zapłaty, nie można uznać umowy tej za umowę użyczenia. Stąd tut. Organ za Wnioskodawcą przyjął, iż w opisanej sytuacji dotyczącej umowy zawartej w stosunku do działki 360/73, umowa ta w rzeczywistości odpowiada treścią i swoją istotą umowie dzierżawy, zaś jej określenie jako umowy użyczenia było niewątpliwie wynikiem błędu w nazewnictwie.

I.Z wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 1201/73 oraz posadowionej na niej budowli w postaci drogi utwardzonej asfaltem (PKOB 2112) wzniesionej przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Droga jest wydzierżawiana od 1 kwietnia 2008 r. Spółce Akcyjnej. Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa, a następnie zostało przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego 31 stycznia 2000 r. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia. Dłużnik wzniósł ze środków własnych budowlę w roku 1998 w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie Huty (udziałowiec dłużnika). Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie ww. obiektu.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ww. obiekt budowlany wzniesiony został w 1998 r. przez dłużnika w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie należącym do Huty, natomiast przekazanie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę (udziałowca dłużnika) na rzecz dłużnika nastąpiło aportem 31 stycznia 2000 r. Wprawdzie aport był czynnością podlegającą opodatkowaniu (mimo że korzystającą ze zwolnienia), to jednak - jak wynika z wniosku - dotyczył on wyłącznie działki. Stąd stwierdzić należy, że wzniesiony przez dłużnika na tej działce obiekt budowlany nie był objęty aportem (czynnością podlegającą opodatkowaniu).

Biorąc pod uwagę wynikający z wniosku opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy więc stwierdzić, że w stosunku do budowli w postaci drogi znajdującej się na działce nr 1201/73 - pierwsze zasiedlenie nastąpiło gdy ta budowla stała się od 1 kwietnia 2008 r. przedmiotem opodatkowanej podatkiem od towarów i usług czynności dzierżawy.

Powyższe oznacza, że planowana dostawa tej budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Należy zatem stwierdzić, że dostawa tej budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Na podstawie przytoczonego wyżej art. 29a ust. 8 ustawy o VAT prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 1201/73, z którym ta budowla jest trwale związana również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 1201/73 wraz z własnością budowli położonej na gruncie objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - uznano za prawidłowe.

II.Z wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 1198/73 oraz posadowionych na niej budowli w postaci drogi utwardzonej asfaltem (PKOB 2112), utwardzenia kostką betonową (PKOB 2112), rurociągu gazowego (PKOB 2221), ogrodzenia terenu (PKOB 2420) oraz budynku stacji redukcji gazu (PKOB 1230) z wiatą (PKOB 1252) wzniesionych przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Wszystkie posadowione na działce obiekty w postaci budynków i budowli są wydzierżawiane od 1 kwietnia 2008 r. Spółce Akcyjnej. Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa, a następnie zostało przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego 31 stycznia 2000 r. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia. Dłużnik wzniósł ze środków własnych budowle i budynek w roku 1998 w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie Huty (udziałowiec dłużnika). Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie ww. obiektów.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ww. obiekty budowlane wzniesione zostały w 1998 r. przez dłużnika w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie należącym do Huty, natomiast przekazanie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę (udziałowca dłużnika) na rzecz dłużnika nastąpiło aportem 31 stycznia 2000 r. Wprawdzie aport był czynnością podlegającą opodatkowaniu (mimo że korzystającą ze zwolnienia), to jednak - jak wynika z wniosku - dotyczył on wyłącznie działki. Stąd stwierdzić należy, że wzniesione przez dłużnika na tej działce obiekty budowlane nie były objęte aportem (czynnością podlegającą opodatkowaniu).

Biorąc pod uwagę wynikający z wniosku opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy więc stwierdzić, że w stosunku do budynków i budowli znajdujących się na działce nr 1198/73 - pierwsze zasiedlenie nastąpiło gdy te budynki i budowle stały się od 1 kwietnia 2008 r. przedmiotem opodatkowanej podatkiem od towarów i usług czynności dzierżawy.

Powyższe oznacza, że planowana dostawa tych budynków i budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Należy zatem stwierdzić, że dostawa tych budynków i budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Na podstawie przytoczonego wyżej art. 29a ust. 8 ustawy o VAT prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 1198/73, z którym te budynki i budowle są trwale związane również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 1198/73 wraz z własnością budynków i budowli położonych na gruncie objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - uznano za prawidłowe.

III.Z wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej o numerze 1193/73. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej uchwalonego 21 kwietnia 2004 r. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem PT - obszar przemysłowo-techniczny, KZ1/2 - linie rozgraniczające dróg zbiorczych.

Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia. Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. Nabycie nie było udokumentowane fakturą VAT. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia.

Należy w tym miejscu zauważyć, że dla dostawy terenu niezabudowanego nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT, gdyż przepisy te odnoszą się wyłącznie do dostawy budynków, budowli lub ich części, a zatem nie dotyczą dostawy terenu niezabudowanego.

Dla dostawy terenu niezabudowanego możliwe jest natomiast zastosowanie zwolnienia od podatku wynikające z wyżej przytoczonego art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT pod warunkiem, że nie jest to teren budowlany czyli grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.

Tak więc dostawa, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.

Jak wynika z wniosku, teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem PT - obszar przemysłowo-techniczny, KZ1/2 - linie rozgraniczające dróg zbiorczych.

Wskutek takiego przeznaczenia gruntów nie można uznać przedmiotowych terenów za tereny inne niż tereny budowlane.

Wobec powyższego dostawa prawa użytkowania wieczystego działki 1193/73 nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Jak ponadto wynika z wniosku, dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu w formie aportu ww. gruntu, gdyż aport był ówcześnie transakcją zwolnioną z podatku. Jednocześnie dłużnik jest podatnikiem VAT czynnym, składa deklaracje VAT-7 i odprowadza podatek należny. Powyższa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia, a z wniosku nie wynika, by była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Wobec powyższego dostawa prawa użytkowania wieczystego działki 1193/73 nie będzie również korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że dostawa niezabudowanej działki 1193/73 będącej terenem budowlanym w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT nie będzie korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ani ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Reasumując, dostawa działki 1193/73 będzie opodatkowana stawką w wysokość 23% wynikającą z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 1193/73 objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - uznano za nieprawidłowe.

IV.Z wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 1196/73 oraz posadowionych na niej budowli w postaci rurociągu gazowego (PKOB 2221) oraz budowli w postaci części ogrodzenia terenu (PKOB 2420) uzupełniającej ogrodzenie usytuowane na działce 1198/73 wzniesionych przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Wszystkie posadowione na działce obiekty w postaci budowli są wydzierżawiane od 1 kwietnia 2008 r. Spółce Akcyjnej. Przedmiotowa nieruchomość została wpisana przez dłużnika do ewidencji środków trwałych w dacie nabycia. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa, a następnie zostało przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego 31 stycznia 2000 r. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia. Dłużnik wzniósł ze środków własnych budowle w roku 1998 w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie Huty (udziałowiec dłużnika). Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie rurociągu gazowego. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich pięciu lat nakładów przekraczających 1/3 wartości ogrodzenia.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ww. obiekty budowlane wzniesione zostały w 1998 r. przez dłużnika w ramach własnego zadania inwestycyjnego na gruncie należącym do Huty, natomiast przekazanie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę (udziałowca dłużnika) na rzecz dłużnika nastąpiło aportem 31 stycznia 2000 r. Wprawdzie aport był czynnością podlegającą opodatkowaniu (mimo że korzystającą ze zwolnienia), to jednak - jak wynika z wniosku - dotyczył on wyłącznie działki. Stąd stwierdzić należy, że wzniesione przez dłużnika na tej działce obiekty budowlane nie były objęte aportem (czynnością podlegającą opodatkowaniu).

Biorąc pod uwagę wynikający z wniosku opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy więc stwierdzić, że w stosunku do budowli znajdujących się na działce nr 1196/73 - doszło do ich pierwszego zasiedlenia w związku z ich dzierżawą oraz, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Należy zatem stwierdzić, że dostawa tych budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Na podstawie przytoczonego wyżej art. 29a ust. 8 ustawy o VAT prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 1196/73, z którym te budowle są trwale związane również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 1196/73 wraz z własnością budowli położonych na gruncie objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - uznano za prawidłowe.

V.Z wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 360/73 oraz posadowionych na niej budynków w postaci wiaty magazynowej (PKOB 1252) oraz kotłowni (PKOB 1251). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez Hutę w likwidacji nastąpiło 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa, a następnie zostało przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego 31 stycznia 2000 r. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od tego nabycia. Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie ww. obiektów.

Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (kotłowni) nastąpiło tym samym aktem notarialnym.

Budynek jest trwale związany z gruntem. Budynek (kotłownia) stał się przedmiotem - jak podaje Wnioskodawca - odpłatnej umowy dzierżawy zawartej na rzecz Firmy 1 kwietnia 2003 r., z tytułu której wystawiane są faktury VAT. Umowa dotyczy całej działki nr 360/73 i obiektu na niej posadowionego tj. kotłowni (PKOB 1251).

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku kotłowni nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia gdyż do pierwszego zasiedlenia budynku kotłowni doszło w momencie przekazania tego budynku dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r., która to czynność była czynnością podlegającą opodatkowaniu, korzystajacą ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie ówcześnie obowiązującego § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r.

Wnioskodawca wskazał wprawdzie we wniosku, że budynek kotłowni został pierwszy raz zasiedlony z momentem zawarcia z dniem 1 kwietnia 2003 r. umowy użyczenia, która w istocie spełnia definicję odpłatnej dzierżawy, jednak stwierdzić należy, że wcześniejszym wydaniem w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, spełniającym definicję pierwszego zasiedlenia było wniesienie tej nieruchomości aportem 31 stycznia 2000 r., po którym dłużnik nie poniósł wydatków na ulepszenie.

W związku z powyższym dostawa budynku kotłowni będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż spełnione zostały warunki określone w tym przepisie dla zastosowania tego zwolnienia, tj. planowana dostawa nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tym samym dostawa prawa użytkowania wieczystego działki 360/73 w części przyporządkowanej do dostawy budynku kotłowni będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że działka nr 360/73 zabudowana jest również wiatą magazynową. Budynek ten jest trwałe związany z gruntem. Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (wiata magazynowa) nie ma odzwierciedlenia w akcie notarialnym dokumentującym przekazanie działki 360/73 dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. Jest to w rzeczywistości pozostałość prac rozbiórkowych prowadzonych przez Hutę w roku 1978 dawnych magazynów. W akcie notarialnym w styczniu 2000 r., w którym dłużnik otrzymał aportem nieruchomość objętą księgą wieczystą, nie występuje wzmianka o zabudowie na tej działce. W zapisach Sądu Wieczystoksięgowego dla nieruchomości do ostatniego kwartału 2013 r. taka zabudowa nie była ujawniona. W związku z koniecznością podziału nieruchomości dla celów sprzedaży egzekucyjnej, pod koniec 2013 r. dłużnik wystąpił o utworzenie nowej księgi wieczystej obejmującej działkę 360/73. W wyniku tego procesu okazało się, że w rejestrze budynków Urzędu Miasta znajduje się ten "budynek niemieszkalny o pow. 1128 m2" i w konsekwencji znalazł on odzwierciedlenie w Księgach Wieczystych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zawarta z dniem 1 kwietnia 2003 r. umowa użyczenia, która w istocie spełnia definicję odpłatnej dzierżawy, dotyczy całej działki i obiektu na niej posadowionego tj. kotłowni, natomiast wiata magazynowa (PKOB 1252) nie jest wymieniona w tej umowie, należy zatem przyjąć, że nie została zasiedlona.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, w przedmiotowej sprawie nie doszło do pierwszego zasiedlenia wiaty magazynowej, zatem jej dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Planowa dostawa wiaty magazynowej będzie natomiast korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do wiaty magazynowej dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie tego obiektu.

Tym samym również dostawa prawa użytkowania wieczystego działki 360/73 w części przyporządkowanej do dostawy budynku wiaty magazynowej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków położonych na gruncie objętym księgą wieczystą KA... za wyjątkiem wiaty magazynowej objęta będzie zwolnieniem z podatku określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należało uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej sprawie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT będzie bowiem korzystać tylko dostawa części prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 360/73 przyporządkowanej do dostawy budynku kotłowni, natomiast dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu tej działki w części przyporządkowanej do dostawy budynku wiaty magazynowej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 360/73 będzie w całości korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że zwolnieniem nie będzie objęta jedynie dostawa wiaty magazynowej, gdyż jak wskazano w niniejszej interpretacji dostawa wiaty magazynowej będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku gdyby przed sprzedażą doszło do pierwszego zasiedlenia budynku wiaty magazynowej) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl