Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/4512-772/15/AR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2015 r. (data złożenia 25 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. złożono w tut. Organie ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przy pomocy Urzędu Miejskiego jako jednostki prowadzącej obsługę Miasta (art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), będzie realizowało, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe..., Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt unijny pn.: "...". Projekt ten wpisuje się w zadania w zakresie geodezji i kartografii. Powyższe zadania na terenie Miasta wykonuje Burmistrz Miasta na podstawie porozumienia nr... z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta (Dziennik Urzędowy Województwa... nr 31 z 2011 r., poz. 586).

Przedmiotem inwestycji będzie uzyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz podniesienie jakości i dostępności e - usług geoinformacyjnych świadczonych przez Partnerów projektu na rzecz przedsiębiorców, obywateli i organów administracji publicznej.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie 7 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa...: Powiatu B., Miasta B., Powiatu C., Miasta C., Gminy C., Powiatu X. oraz Województwa... w oparciu o porozumienie, którego zawarcie planowane jest we wrześniu 2015 r. Zgodnie z zapisami projektu ww. porozumienia Partnerem wiodącym/Liderem będzie Powiat B. Każdy z Partnerów niezależnie, na mocy ww. porozumienia i opracowanego Projektu Generalnego zawierającego kosztorys, zabezpieczy we własnym budżecie (WPF-ach) kwoty niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projekcie oraz przyjmie do budżetu planowaną dla każdego z partnerów niezależnie kwotę dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. Na mocy zawartych w projekcie umów (zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych) faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane osobno na każdego Partnera i płacone przez każdego z Partnerów w zakresie własnych wydatków. Środki z dotacji, odpowiednio w formie zaliczki lub refundacji wydatków, dystrybuowane będą Partnerom przez Lidera zgodnie z częściowymi wnioskami o płatność składanymi do Lidera przez każdego z Partnerów odrębnie. Wnioski te będą podstawą do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej RPO... (Urzędu Marszałkowskiego Woj....) odpowiednio o zaliczkowanie lub refundację poniesionych kwalifikowanych kosztów w ramach projektu.

W ramach projektu każdy z Partnerów - stosownie do swoich potrzeb - zakupi sprzęt informatyczny (serwery, macierze, stacje komputerowe, itp.), zakupi lub zmodernizuje oprogramowanie oraz wykona personelem własnym lub zleci usługę digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Zakupione lub wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i wyposażenie będą stanowiły majątek tych Partnerów, u których nastąpiło ich nabycie. Zakupionego w ramach projektu wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał do wykonywania czynności, w tym: cywilno - prawnych, opodatkowanych podatkiem VAT. Świadczone e-usługi (wyszukiwane i przeglądanie) wykonywane będą nieodpłatnie. Dane i informacje zawarte w systemie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom bezpłatnie, a ograniczenie w dostępie oraz odpłatność (opłata administracyjna) będą wynikały jedynie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu unijnego pt: "...", Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy zadania w zakresie geodezji, kartografii i katastru należą do podstawowych zadań Powiatu, co wynika z art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), (Pgik). Powyższe zadania na terenie Miasta wykonuje Burmistrz Miasta na podstawie porozumienia nr... z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta (Dziennik Urzędowy Województwa... nr 31 z 2011 r., poz. 586). Rodzaje materiałów i baz danych oraz wymagania dla systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikają z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183). Burmistrz Miasta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu w ramach zadań własnych Powiatu z zakresu geodezji, kartografii i katastru nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Udostępniane dane będą podlegały opłacie administracyjnej tylko i wyłącznie na podstawie art. 40a i 40b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższymi faktami, w ramach realizacji projektu unijnego pn.: "..." Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego, a tym samym Urząd Miejski realizujące zadania powierzone, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, w całości ani też w jakiejkolwiek części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina, stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - przy pomocy Urzędu Miejskiego jako jednostki prowadzącej obsługę Miasta będzie realizowało, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... projekt pn. "...". Projekt ten wpisuje się w zadania w zakresie geodezji i kartografii. Powyższe zadania na terenie Miasta wykonuje Burmistrz Miasta na podstawie porozumienia nr... z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Starostę C. zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta (Dziennik Urzędowy Województwa... nr 31 z 2011 r., poz. 586).

Przedmiotem inwestycji będzie uzyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz podniesienie jakości i dostępności e-usług geoinformacyjnych świadczonych przez Partnerów projektu na rzecz przedsiębiorców, obywateli i organów administracji publicznej.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie 7 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa...: Powiatu B., Miasta B., Powiatu C., Miasta C., Gminy C., Powiatu X. oraz Województwa... w oparciu o porozumienie, której zawarcie planowane jest we wrześniu 2015 r. Powiat B. będzie Liderem Projektu.

W ramach projektu każdy z Partnerów - stosownie do swoich potrzeb - zakupi sprzęt informatyczny (serwery, macierze, stacje komputerowe, itp.), zakupi lub zmodernizuje oprogramowanie oraz wykona personelem własnym lub zleci usługę digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Zakupione lub wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i wyposażenie będą stanowiły majątek tych Partnerów, u których nastąpiło ich nabycie. Na mocy zawartych w projekcie umów faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane osobno na każdego Partnera i płacone przez każdego z Partnerów w zakresie własnych wydatków.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem pn. "..." jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że zakupionego w ramach projektu wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie będzie wykorzystywał do wykonywania czynności, w tym cywilno - prawnych, opodatkowanych podatkiem VAT. Świadczone e-usługi (wyszukiwanie i przeglądanie) wykonywane będą nieodpłatnie. Dane i informacje zawarte w systemie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom bezpłatnie, a ograniczenie w dostępie oraz odpłatność (opłata administracyjna) będą wynikały jedynie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, zakupionych w ramach projektu towarów i usług nie będzie wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach wystawionych na rzecz Wnioskodawcy - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w ramach realizacji projektu unijnego pn. "..." nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, w całości ani też w jakiejkolwiek części, należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji było jedynie stwierdzenie, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu unijnego w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, z którego wynika, że zakupionego w ramach projektu wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca zadał pytanie i przedstawił własne stanowisko. Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była natomiast kwestia ustalenia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT w związku z realizacją zadań własnych z zakresu geodezji, kartografii i katastru i czy w związku z tym nabywane towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do partnerów projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 B.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl