IBPP1/4512-582/15/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 października 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/4512-582/15/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu do BKIP w Bielsku-Białej 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 września 2015 r. znak: IBPP1/4512-582/15/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach realizacji projektu "Rozwój Firmy B poprzez eksport" współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu Państwa w ramach Osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. "Paszport do eksportu" firma zorganizowała misję gospodarczą.

Wydatek został dokonany w ramach kategorii wydatków Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy. Faktura dokumentuje zakup usługi kompleksowej zorganizowania misji potencjalnych kontrahentów w siedzibie Wnioskodawcy celem przedstawienia potencjału eksportowego i produkcyjnego firmy.

Wartość faktury opiewa na kwotę 96.000 zł netto. Specyfikacja do faktury przedstawia się następująco: - usługi noclegowe 26.000,00 - usługi gastronomiczne -31.000,00, inne usługi w tym transport, zaproszenia, banery, ubezpieczenie - 39.000,00.

W uzupełnieniu z 18 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT od 14 czerwca 1993 r.

Umowa w ramach, której zrealizowano zadanie organizacji Misji gospodarczej została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie umowy na wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 została zawarta 27 czerwca 2014 r.

Beneficjentem umowy jest Pan Z prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe B. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwanej Instytucją Wdrażającą dofinansowania na realizację Projektu.

Projekt polega na podjęciu działań proeksportowych, które pozwolą na rozwój przedsiębiorstwa poprzez eksport. Podejmowane działania są wynikiem opracowania przez Wnioskodawcę strategii eksportowej zawierają działania badań marketingowych na rynkach Skandynawskich, zakup bazy danych potencjalnych klientów na rynkach Skandynawskich, zakup usługi mailingów do potencjalnych klientów, zakup materiałów promocyjnych (foldery), zakup usługi modernizacji strony internetowej w językach obcych, udział w Targach w kraju i zagranicą szczególności na rynku Skandynawskim (zakup usługi związanej z wynajęciem standardowego boksu i powierzchni wystawienniczej stoiska z typową zabudową, transport eksponatów i elementów zabudowy), zorganizowanie misji handlowej w siedzibie firmy Wnioskodawcy.

Wszystkie nabywane w ramach projektu towary i usługi udokumentowane zostały fakturami. Przedmiotem wniosku jest faktura za organizację misji potencjalnych klientów Wnioskodawcy w siedzibie Firmy. Faktura pośrednio związana jest z działalnością opodatkowaną produkcją części i akcesoriów do pojazdów samochodowych a także obróbką mechaniczną elementów metalowych jest to działalność podstawowa mającą na celu pozyskanie nowych klientów i wzrost sprzedaży. Celem zorganizowania misji gospodarczej w siedzibie firmy jest zbudowanie wizerunku i budowanie relacji z potencjalnymi kontrahentami pozyskanymi w wyniku wcześniejszych działań projektu oraz zaprezentowanie im unikalnych możliwości technologicznych firmy. Kompleksowa usługa organizacji misji gwarantowała zapewnienie gadżetów reklamowych (ulotki, banery, zaproszenia), przejazd autokarami z i do lotniska oraz pomiędzy zakładami Jednostki oraz hotelem, organizacje miejsca prezentacji firmy na terenie siedziby Wnioskodawcy, catering w trakcie prezentacji a także wieczorny posiłek z oprawą muzyczną w Hotelu. Ponadto uczestnikom zaoferowano noclegi w tymże hotelu.

Zakupu usługi dokonano od Firmy Handlowej J Hotel działającej w branży turystyczno-hotelarskiej przedmiotem sprzedaży wymienionej na fakturze jest "Organizacja misji dla potencjalnych kontrahentów dla firmy B". Uczestnikami misji były osoby które potwierdziły swoją obecność po zaproszeniu umieszczonym na stronie internetowej Wnioskodawcy, generalnie obecni oraz potencjalnie przyszli klienci Wnioskodawcy. W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się ww. spotkanie. W hotelu zagwarantowane były noclegi dla wszystkich zaproszonych gości w terminie 18-19 czerwca 2015 r., oraz 19-20 czerwca 2015 r. Usługi gastronomiczne świadczone były w hotelu w dniach 18-20 czerwca 2015 r. (kolacja, śniadania) oraz uroczysta kolacja z oprawą muzyczną w dniu 19 czerwca 2015 r. W dniu 19 czerwca 2015 r. firma Jezierski dostarczyła catering wraz z obsługą do firmy Wnioskodawcy w celu zapewnienia poczęstunku w trakcie prezentacji możliwości produkcyjnych w siedzibie firmy Wnioskodawcy. Zapewnienie usługi noclegowej jak i gastronomicznej w stanowisku Wnioskodawcy wydaje się niezbędne. Zapewnienie noclegów i wyżywienia, były elementami, które w dużej mierze przychyliły się do podjęcia decyzji uczestnictwa w misji i tym samym osiągnięcia założonego celu czyli przedstawienie możliwości technicznych firmy i nawiązanie kontaktów handlowych. W dużej mierze gośćmi były osoby z zagranicy, które ze względu na połączenia lotnicze musiały skorzystać z noclegu. Zapewnienie tego rodzaju usług staje się w obecnej sytuacji standardem, wszelkie szkolenia czy konferencje zapewniają poczęstunek a w przypadku pobytu kilkudniowego także i noclegów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 18 września 2015 r.):

Czy od zakupu kompleksowej usługi organizacji misji dla potencjalnych kontrahentów dla firmy Wnioskodawcy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków pośrednio związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT).

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w piśmie z 18 września 2015 r.), podatnik ma prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Wydatki mające pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp. Stanowisko takie potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2012 r. IPTPP2/443-858/11-4/JN (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Zauważyć należy, że przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (brak możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów usług noclegowych i gastronomicznych) nie znajduje zastosowania w przypadku nabywania kompleksowych usług organizacji imprez, w których skład wchodzą, między innymi usługi noclegowe i gastronomiczne. Potwierdzają takie stanowisko organy podatkowe w swoich wyjaśnieniach (sygn. ILPP1/443-436/08-4/BD) czytamy, że wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych "nie ma zastosowania w sytuacji gdy przedmiotem zakupu jest cała impreza, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy w tym usługi noclegowe i gastronomiczne. Otrzymanie od podmiotu trzeciego - usługodawcy świadczącego usługę - faktura VAT za całościową organizację imprezy, w której poszczególne elementy stanowią integralną część usługi, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z tej faktury". Wobec przytoczonego stanowiska organu podatnik stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie), w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Reguła ta wyłącza możliwość odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Oznacza to, że ograniczenie możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony ma zastosowanie wyłącznie w przypadku usług noclegowych i gastronomicznych, poza ww. wyjątkiem.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik podatku VAT, poniósł wydatek udokumentowany fakturą VAT z tytułu zakupu usługi kompleksowej zorganizowania misji gospodarczej. Wnioskodawca podał, że przedmiotem sprzedaży na jego rzecz była kompleksowa usługa zorganizowania misji potencjalnych kontrahentów w siedzibie Wnioskodawcy celem przedstawienia potencjału eksportowego i produkcyjnego firmy.

Podmiot świadczący usługę wystawił na rzecz Wnioskodawcy fakturę określając przedmiot sprzedaży jako "Organizacja misji dla potencjalnych kontrahentów dla firmy B.".

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że przedmiotowa faktura związana jest z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że sprzedawca (usługodawca) wystawia fakturę, w celu udokumentowania świadczonych usług. Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej).

Zatem to sprzedawca (usługodawca) jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności i to ten też sprzedawca winien na fakturze odzwierciedlić faktyczne zdarzenie, tj. okreslić taką nazwę usługi jaka faktycznie została wyświadczona. Nazwa usługi powinna być zgodna ze stanem faktycznym i powinna odzwierciedlać charakter danej czynności.

W przedmiotowej sprawie sprzedawca (usługodawca) na ww. fakturze określił świadczoną przez siebie usługę jako "Organizacja misji dla potencjalnych kontrahentów dla firmy B.".

Zatem jeżeli faktycznie przedmiotem sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy nie były usługi noclegowe i gastronomiczne to w sprawie nie znajdą zastosowania postanowienia art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Jednocześnie jeśli nabyta przez Wnioskodawcę ww. kompleksowa usługa zorganizowania misji gospodarczej ma związek wyłącznie z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT Wnioskodawcy, skutkuje to wystąpieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie ww. usługi kompleksowej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności jeżeli przedmiotem nabycia były usługi gastronomiczne i usługi noclegowe) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl