Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/4512-57/15/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa dotyczącym zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wskazania czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi niepubliczne przedszkole, powinien uzyskać dla niepublicznego przedszkola odrębny numer NIP - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wskazania czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi niepubliczne przedszkole, powinien uzyskać dla niepublicznego przedszkola odrębny numer NIP.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPBI/1/4511-77/15/ESZ; IBPP1/4512-57/15/ES z 13 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przejmie do prowadzenia niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wobec którego będzie pełnić funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1) w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w CEIDG, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty. Jest natomiast zarejestrowany - wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych stosownie do art. 82 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (jak wspomniano wyżej).

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji, o której mowa w ust. 2b i 3, będzie zawierało:

* nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;

* datę i numer wpisu/zmiany we wpisie do ewidencji;

* nazwę: Przedszkole;

* typ i rodzaj: niepubliczne przedszkole;

* osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; dane nowej osoby prowadzącej tj. Wnioskodawcę;

* adres szkoły lub placówki;

* data zmiany we wpisie.

Niepubliczne przedszkole posiada nadany własny numer REGON nadany przez GUS, stosownie do regulacji art. 5f powołanej ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej.

Do numeru REGON przypisane są następujące informacje (w wydanym zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON):

* zaświadcza się, że jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej o nazwie: niepubliczne przedszkole;

* adres przedszkola;

* szczególna forma prawna: 382 przedszkola niepubliczne;

* własność: 215 własność prywatna krajowa pozostała;

* rodzaj przeważającej działalności: 8510 Z wychowanie przedszkolne.

Wnioskodawca posiada własny nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP). Stosownie do art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Bazę lokalową powyższej placówki wychowania przedszkolnego stanowią wynajmowane pomieszczenia, w których funkcjonują oddziały przedszkola. Przedszkole posiada strukturę organizacyjną określoną w statucie przedszkola, który zatwierdza organ prowadzący (w tym wypadku Wnioskodawca).

Struktura organizacyjna jest związana wyłącznie z realizacją procesu nauczania, działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Osoby pracujące w placówce to dyrektor przedszkola, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela, osoba sprzątające, nauczyciele języków obcych, nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog). Większość funkcji związanych z działalnością przedszkola będzie realizował Wnioskodawca (jako organ prowadzący) jednocześnie pełniąc funkcję: dyrektora przedszkola odpowiedzialną za sprawy organizacyjne, pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze), zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków, kadrowo-płacowe.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty. Organem udzielającym dotacji jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu, którego zadania organu rejestrującego realizuje jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (jednostka budżetowa) powołana przez Radę Miasta.

Źródłem finansowania działalności niepublicznego przedszkola są otrzymywane dotacje podmiotowe w rozumieniu art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymywane od jednostki samorządu terytorialnego, których zakres (cel) wydatkowania został określony w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty oraz opłaty pobierane od rodziców wychowanków przedszkola (tekst jedn.: czesne, za wyżywienie, za zajęcia dodatkowe).

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólną otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Przedszkole posiada własny numer REGON jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym we wniosku ORD-IN to Wnioskodawca jako osoba prowadząca niepubliczne przedszkole będzie podmiotem, na którym ciążył będzie obowiązek zapłaty wszelkich podatków i składek w systemie ubezpieczenia społecznego, obciążających prowadzoną działalność.

Niepubliczne przedszkole nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nie posiada podmiotowości prawnej) w rozumieniu kodeksu cywilnego, czemu również dano wyraz w złożonym wniosku o udzielenie interpretacji.

Z tych też względów stroną umów cywilnoprawnych, jak i podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania będzie wyłącznie osoba fizyczna. Do Wnioskodawcy jako osoby prowadzącej będzie tez należało podejmowanie wszelkich decyzji dot. działalności placówki.

Zgodnie z informacją podaną we wniosku, przedszkole nie posiada własnego wyodrębnionego majątku lecz wyposażenie niskocenne, środki i pomoce dydaktyczne stanowiące środki trwałe służące realizacji zadań oświatowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca - jako osoba fizyczna - prowadzi niepubliczne przedszkole, powinien uzyskać dla niepublicznego przedszkola odrębny numer NIP.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw prawnych do nadania dla niepublicznego przedszkola odrębnego numer NIP, a należy posługiwać się numerem NIP przypisanym do osoby fizycznej prowadzącej przedszkole niepubliczne.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

W myśl art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. pojęcie działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą budowlaną handlową, usługową

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Dla uznania danego rodzaju działalności jako działalności gospodarczej na cele ustawy o PIT konieczne jest wystąpienie następujących elementów:

* zarobkowego charakteru,

* zorganizowania,

* ciągłości działania.

W kontekście wskazanych cech, pomimo iż zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu oraz innej formy wychowania przedszkolnego, nie jest działalnością gospodarczą - to ze względu na określone w ustawie #9633; PIT przesłanki kwalifikujące dany przejaw aktywności jako działalność gospodarcza, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne winna rozliczać uzyskiwany z tego tytułu dochód jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5f ustawy o systemie oświaty, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 (szkoły, placówki, przedszkola), oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej - a więc jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Stosowanie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o NIP osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIP, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jak zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków. Przepisy prawa podatkowego, jak i cywilnego, nie zawierają natomiast określenia pojęcia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustanowiono jedynie, iż do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

Wobec braku legalnej definicji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w orzecznictwie i piśmiennictwie wskazuje się na szereg cech, którymi winna legitymować się jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: własny majątek, wyodrębniona struktura organizacyjna, samodzielność decyzyjną. W przedstawionym organowi interpretacyjnemu stanie faktycznym osoba fizyczna prowadzi przedszkole niepubliczne. Zdaniem Wnioskodawczyni niepubliczne przedszkole nie jest instytucją (podmiotem) samodzielną, nie posiada własnego wyodrębnionego majątku lecz wyposażenie niskocenne, środki i pomoce dydaktyczne stanowiące środki trwałe służące realizacji zadań oświatowych. Struktura organizacyjna przedszkola związana jest głównie z procesem nauczania, realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty. Niepubliczne przedszkole nie posiada też zdolności do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nie posiada podmiotowości prawnej) w rozumieniu kodeksu cywilnego.

przedszkola odpowiada Wnioskodawczyni jako właściciel (organ prowadzący przedszkole stosownie do art. 5 ust. 2 pkt 3 oraz art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty), co oznacza że przedszkole nie pełni roli odrębnego płatnika podatków czy płatnika składek ubezpieczeniowych.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Jak wynika z art. 5 ust. 1 tej ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 powołanej ustawy).

Wobec powyższego, osoba fizyczna (na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) prowadzi niepubliczne przedszkole, którego jest założycielem i organem prowadzącym - to w takim przypadku przedsiębiorcą nie jest przedszkole.

Jako płatnik podatków od wynagrodzeń personelu placówki i płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego może się wobec tego zarejestrować organ prowadzący niepublicznego przedszkola, nie ma natomiast formalnej możliwości zarejestrowania jako płatnika podatków, w tym składek od wynagrodzeń personelu placówki niepublicznego przedszkola.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciążą na osobie zakładającej i prowadzącej niepubliczne przedszkole, które samo nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby prowadzącej, która go prowadzi i odpowiada za jego działalność.

W ocenie Wnioskodawcy, również fakt uzyskania odrębnego numeru REGON w oparciu o ustawę o statystyce publicznej nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela (organu prowadzącego) podatnikiem, podlegającym obowiązkowi ewidencyjnemu, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, do której stosuje się odpowiednio przepisy jak do osób prawnych w rozumieniu art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.

Na podstawie art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Natomiast, w myśl zaś z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W świetle powołanych wyżej przepisów niepubliczne przedszkole nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze prowadzonej przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności gospodarczej - nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występuje bowiem jako odrębny od osoby fizycznej podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych, w konsekwencji czego niepubliczne przedszkole nie jest zobligowane do posiadania odrębnego własnego numeru identyfikacji podatkowej.

W obrocie gospodarczym oraz dla potrzeb rozliczania danin publicznoprawnych niepubliczne przedszkole powinno posługiwać się jako nabywca nazwą przedszkola oraz numerem NIP nadanym Wnioskodawcy jako osobie fizycznej. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez Ministra Finansów.

W świetle przedstawionej argumentacji należy także uznać, że prowadzone przez Wnioskodawcę niepubliczne przedszkole nie będzie zobligowane do prowadzenia odrębnej dokumentacji księgowo-rachunkowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 lub 7 ustawy o rachunkowości przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3 do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

* jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,

* jednostek niewymienionych w pkt 1 - 6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym przedszkole nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zaś otrzymana na podstawie art. 90 ust. 1, ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacja nie stanowi dotacji na realizację zadań zleconych (nie jest dotacja celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) - brak jest podstaw do nałożenia na niepubliczne przedszkole obowiązku prowadzenia odrębnej dokumentacji księgowo-rachunkowej w formie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przyjęcia zasad rachunkowości opartych o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędacych spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. , Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) w celu ewidencjonowania wydatków poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymywanej od JST. Pełną dokumentację dla potrzeb rozliczenia zarówno otrzymanej dotacji, jak i danin publicznoprawnych zobowiązana jest prowadzić osoba fizyczna w rozumieniu ustawy o rachunkowości, występująca wobec niepublicznego przedszkola jako osoba prowadząca (organ prowadzący), który posiada dwa źródła finansowania przedszkola tj. dotacja oraz opłaty pobierane od rodziców.

Opłaty pobierane od rodziców będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej (organu prowadzącego), który powinien być stroną zawieranych umów cywilnoprawnych z rodzicami dzieci będących wychowankami przedszkola. W związku z tym powyższe pobierane opłaty nie będą stanowiły przychodów jednostki organizacyjnej niemającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, do której stosuje się przepisy jak do osób prawnych (w tym ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.), ustawa określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej "płatnikami składek ubezpieczeniowych".

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

Jak wynika z art. 2 ust. 3 ww. ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, identyfikatorem podatkowym jest:

1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ww. ustawy, nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej "CRP KEP", po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Jak stanowi art. 8c ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu.

Należy zatem podkreślić, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się do identyfikacji NIP nadanym innemu podmiotowi, podatnik nie może również posiadać dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Wobec tego, numer NIP nadany może być wyłącznie podatnikowi w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP.

Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wobec którego będzie pełnić funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1) w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w CEIDG, gdyż wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca jest natomiast zarejestrowany - wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych stosownie do art. 82 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

Niepubliczne przedszkole posiada nadany własny numer REGON nadany przez GUS, jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Wnioskodawca posiada własny nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP). Bazę lokalową powyższej placówki wychowania przedszkolnego stanowią wynajmowane pomieszczenia, w których funkcjonują oddziały przedszkola. Przedszkole posiada strukturę organizacyjną określoną w statucie przedszkola, który zatwierdza organ prowadzący (w tym wypadku Wnioskodawca). Struktura organizacyjna jest związana wyłącznie z realizacją procesu nauczania, działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Osoby pracujące w placówce to dyrektor przedszkola, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela, osoba sprzątające, nauczyciele języków obcych, nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog). Większość funkcji związanych z działalnością przedszkola będzie realizował Wnioskodawca (jako organ prowadzący) jednocześnie pełniąc funkcję: dyrektora przedszkola odpowiedzialną za sprawy organizacyjne, pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze), zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków, kadrowo-płacowe.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty. Organem udzielającym dotacji jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu, którego zadania organu rejestrującego realizuje jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (jednostka budżetowa) powołana przez Radę Miasta.

Źródłem finansowania działalności niepublicznego przedszkola są otrzymywane dotacje podmiotowe otrzymywane od jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty pobierane od rodziców wychowanków przedszkola (tekst jedn.: czesne, za wyżywienie, za zajęcia dodatkowe).

Wnioskodawca jako osoba prowadząca niepubliczne przedszkole będzie podmiotem, na którym ciążył będzie obowiązek zapłaty wszelkich podatków i składek w systemie ubezpieczenia społecznego, obciążających prowadzoną działalność.

Niepubliczne przedszkole nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nie posiada podmiotowości prawnej) w rozumieniu kodeksu cywilnego. Z tych też względów stroną umów cywilnoprawnych, jak i podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania będzie wyłącznie osoba fizyczna. Do Wnioskodawcy jako osoby prowadzącej będzie też należało podejmowanie wszelkich decyzji dot. działalności placówki.

Przedszkole nie posiada własnego wyodrębnionego majątku lecz wyposażenie niskocenne, środki i pomoce dydaktyczne stanowiące środki trwałe służące realizacji zadań oświatowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w sytuacji gdy Wnioskodawca - jako osoba fizyczna - prowadzi niepubliczne przedszkole, powinien uzyskać dla niepublicznego przedszkola odrębny numer NIP.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 5 ww. ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Jak wynika z art. 5 ust. 2 ww. ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

1.

jednostkę samorządu terytorialnego;

2.

inną osobę prawną;

3.

osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 5f ww. ustawy o systemie oświaty, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.), krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem podmiotów", obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W myśl art. 42 ust. 2a ustawy o statystyce publicznej, wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Stosownie do art. 5 ust. 7 ww. ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1.

zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2.

wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3.

zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki;

4.

wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W myśl art. 82 ust. 2 ww. ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1.

oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2.

określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

3.

wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a.

możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b.

realizację innych zadań statutowych,

c.

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d.

bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4.

statut szkoły lub placówki;

5.

dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

6.

zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

7.

dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Stosownie do art. 82 ust. 3a ww. ustawy o systemie oświaty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

1.

nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;

2.

datę i numer wpisu do ewidencji;

3.

nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;

4.

osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;

5.

adres szkoły lub placówki;

6.

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.

Jak wynika z art. 82 ust. 4 ww. ustawy o systemie oświaty, organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1.

zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;

2.

statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Zgodnie z art. 82 ust. 4 ww. ustawy o systemie oświaty, osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Z kolei, jak stanowi art. 83 ust. 1 ww. ustawy, wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1.

niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2.

prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3.

stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4.

dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5.

zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej placówkę, tak więc sama placówka nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od podmiotu, który ją założył.

Również fakt uzyskania odrębnego numeru REGON nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela podatnikiem.

W ocenie tut. organu ten właśnie brak całkowitej samodzielności jednostki oświatowej jak i odpowiedzialność jaka będzie ciążyć na Wnioskodawcy jako organie prowadzącym jednostkę oświatową przesądza, że w przedmiotowej sprawie to Wnioskodawca będzie miał status podatnika i płatnika, a nie sama prowadzona przez niego jednostka oświatowa.

Należy zauważyć, że stosownie do treści art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą.

Podkreślenia wymaga również, że - jak wprost wynika z powołanych wyżej przepisów ustawy o systemie oświaty - to organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, zaś do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki oraz wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W przedmiotowej sprawie przedszkole posiadać będzie strukturę organizacyjną określoną w statucie przedszkola, który zatwierdzi organ prowadzący - Wnioskodawca. Struktura organizacyjna będzie związana wyłącznie z realizacją procesu nauczania, działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Większość funkcji związanych z działalnością przedszkola będzie realizował Wnioskodawca (jako organ prowadzący) jednocześnie pełniąc funkcję dyrektora przedszkola odpowiedzialną za sprawy organizacyjne, pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze), zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków, kadrowo-płacowe.

Źródłem finansowania działalności niepublicznego przedszkola będą dotacje podmiotowe otrzymywane od jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty pobierane od rodziców wychowanków przedszkola (tekst jedn.: czesne, za wyżywienie, za zajęcia dodatkowe).

Wnioskodawca jako osoba prowadząca niepubliczne przedszkole będzie podmiotem, na którym ciążył będzie obowiązek zapłaty wszelkich podatków i składek w systemie ubezpieczenia społecznego, obciążających prowadzoną działalność.

Niepubliczne przedszkole nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nie posiada podmiotowości prawnej) w rozumieniu kodeksu cywilnego. Z tych też względów stroną umów cywilnoprawnych, jak i podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania będzie wyłącznie Wnioskodawca. Do Wnioskodawcy jako osoby prowadzącej będzie też należało podejmowanie wszelkich decyzji dot. działalności placówki.

Przedszkole nie posiada własnego wyodrębnionego majątku lecz wyposażenie niskocenne, środki i pomoce dydaktyczne stanowiące środki trwałe służące realizacji zadań oświatowych.

Z powyższego wynika, że to Wnioskodawca będąc organem prowadzącym placówkę oświatową będzie odpowiadać za jej działalność i zapewni prawidłowe warunki jej działania, w tym obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, jak również zapewnieni bezpieczne i higieniczne warunki nauki.

Należy również zwrócić uwagę na zapis wynikający z cyt. wyżej art. 83 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, stanowiący, że wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej (pkt 2 ww. przepisu), czy też stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny (pkt 3). Powyższe jednoznacznie potwierdza, że sama placówka oświatowa nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od podmiotu, który ją założył.

Odnosząc przestawiony opis sprawy do powołanych regulacji prawnych stwierdzić należy, że przedszkole niepubliczne prowadzone przez Wnioskodawcę nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, i w konsekwencji utworzone przedszkole nie będzie zobowiązane do posiadania własnego NIP.

To Wnioskodawca jako osoba fizyczna będzie płatnikiem podatków i składek ubezpieczeniowych, i winien posiadać numer NIP, nie zaś prowadzone przez Wnioskodawcę przedszkole niepubliczne. Tym samym nie ma możliwości nadania przedszkolu odrębnego od jego organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Reasumując, nie ma prawnej możliwości nadania przedszkolu odrębnego od organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Tym samym prowadzone przez Wnioskodawcę przedszkole winno wykorzystywać NIP organu prowadzącego tj. Wnioskodawcy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma podstaw prawnych do nadania dla niepublicznego przedszkola odrębnego numer NIP, a należy posługiwać się numerem NIP przypisanym do osoby fizycznej prowadzącej przedszkole niepubliczne, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl